a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cynllun Cymunedau'n Gyntaf i ddod i ben
  2. Ched Evans yn dweud wrth lys na fyddai'n 'brifo merch'
  3. Cyngor Wrecsam yn cymeradwyo strategaeth y Gymraeg

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Ta-ta am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw. Diolch i chi am ddilyn.

Bydd y llif yn ail-gychwyn yn y bore am 8.

Y gair olaf... bron

Buddugoliaeth i dîm dan 21 Cymru

Gwobr am gyfraniad i elusen

BBC Cymru Fyw

Mae ymgyrchydd o'r de wedi derbyn gwobr am ei gyfraniad i waith elusennol mewn seremoni yn Llundain. 

Fe gafodd Ramond Thomas, sy'n 78, ei wobrwyo am 40 o lafur gydag elusen Muscular Dystrophy UK.

Bu farw dau o feibion Mr Thomas yn sgil brwydr gyda'r cyflwr, sy'n gwanhau'r cyhyrau. 

Mae 70,000 o bobl yn y DU yn byw gyda dystroffi'r cyhyrau.

Menyg Bale yn codi gwên

Wales Online

Yn ogystal â sgorio'i 25ain gôl dros Gymru nos Sul, fe wnaeth Gareth Bale roi gwên ar wyneb un cefnogwr ifanc o Gaerdydd.

Yn ôl Wales Online, fe roddodd Bale ei fenyg i Jack Street, 14 oed, oedd ar ymyl y cae yn gwylio'r chwaraewyr yn cynhesu cyn cychwyn y gêm.

Mae Jack, sy'n byw gyda Syndrom Down, yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Fechan - yr un ysgol â'i arwr.

Ci wedi marw mewn tân

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae ci wedi marw yn dilyn tân mewn cartref ger Abertyleri. 

Bu diffoddwyr yn brwydro'r fflamau am ddwy awr. 

Cafodd 'run person anafiadau, ond fe gafodd cymydog driniaeth ocsigen wedi i'r fflamau ledaenu.

Dywedodd llefarydd nad oedd modd achub y ci.

Y cartref
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Pryder am ehangu hufenfa

The Leader

Fe allai ehangu hufenfa yn ardal Wrecsam arwain at broblemau traffig mewn pentrefi gerllaw, yn ôl erthygl yn y Leader.

Bydd cynghorwyr yn ystyried cais cwmni Tomlinson's Dairies i ehangu eu safle yn Y Mwynglawdd - datblygiad allai greu 60 o swyddi.

Ond yn ôl perchnogion un busnes cyfagos, fe allai olygu y bydd 'na 500 lori ychwanegol ar y ffyrdd yn Y Mwynglawdd, Bwlchgwyn a Choedpoeth.

Sych... ar y cyfan

Tywydd, BBC Cymru

Llŷr Griffiths Davies sydd â rhagolygon heno ar ein cyfer.

"Noson weddol gymylog, 'da chawodydd yn y dwyrain a'r canolbarth. Y tymheredd isa' tua 9C mewn mannau trefol, gyda pheth niwl a tharth." 

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Apelio am wybodaeth am ddyn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu'n parhau i apelio am wybodaeth am ddyn mewn cyswllt â chyhuddiadau o dreisio ac o gynnau tân bwriadol. 

Mae Richard Pentreath, sy'n cael ei adnabod hefyd fel Hilary Clifford Thomas, dan amheuaeth o gynnau tân bwriadol gyda bwriad i beryglu bywyd yn dilyn digwyddiad ym Mhrestatyn ar 6 Hydref eleni.

Fe fethodd Pentreath hefyd â dod i'w achos yn Llys y Goron Woolwich yn Llundain ar 3 Hydref eleni. Yn ei absenoldeb, fe'i gafwyd yn euog ar gyhuddiadau o dreisio hanesyddol.

pentreath
Heddlu Gogledd Cymru

Golwg Vaughan Roderick ar Sesiwn Holi'r Prif Weinidog

This content only works in the UK.

Sesiwn Holi'r Prif Weinidog: Dadansoddiad ein Golygydd Materion Cymreig, Vaughan Roderick

Addo cyllid i fyfyrwyr tramor

Llywodraeth Cymru

Mae'r Ysgrifennydd Addysg wedi cyhoeddi y bydd myfyrwyr o'r UE sy'n astudio yng Nghymru yn gymwys am fenthyciadau a grantiau.

Fe ddywedodd Kirsty Williams y byddai gan fyfyrwyr sydd eisoes yn cael arian gan Gyllid Myfyrwyr Cymru a'r rhai sydd am gychwyn astudio yn 2017/18 yr hawl i gymorth ariannol.

“Rydyn ni am wneud yn siŵr bod prifysgolion Cymru yn parhau i ddenu’r goreuon o bob rhan o’r UE er gwaethaf yr ansicrwydd yn dilyn pleidlais Brexit", meddai.

AC Plaid yn ymyrryd mewn ffrae am ffiniau

BBC Cymru Fyw

Mae AS Plaid Cymru wedi ymyrryd mewn ffrae am ffiniau etholaethau yn Lloegr, i geisio sicrhau parhad Cernyw fel "uned wleidyddol". 

Mewn cynnig seneddol, mae Jonathan Edwards yn dweud y byddai creu etholaeth sy'n cyfuno Cernyw a Dyfnaint yn groes i benderfyniad Llywodraeth y DU i gydnabod pobl Cernyw fel "lleiafrif cenedlaethol" yn 2014.

Cydweithio i hyfforddi nyrsys Namibia

Prifysgol Caerdydd

Mae Prifysgol Caerdydd a'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn cydweithio â Phrifysgol Namibia ar brosiect i hyfforddi nyrsys.

Bydd arbenigwyr o Gaerdydd yn mynd i brifddinas Namibia, Windhoek, i hyfforddi 24 nyrs arbenigol fydd yn gofalu am gleifion cyn, yn ystod ac ar ôl llawdriniaeth.

Judith Hall
Prifysgol Caerdydd
Judith Hall yw un o'r arbenigwyr fydd yn mynd i Namibia

Prynu ysgytlaeth, prynu caffi

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd stori ryfeddol am ddynes aeth i gaffi am ysgytlaeth - a ddaeth oddi yno wedi cytuno i brynu'r busnes.

Roedd Enid Jones yn mwynhau ei diod yng Nghaffi Palas yng Nghaernarfon pan gyhoeddodd y perchennog ei fod am roi'r gorau i redeg y caffi.

Dywedodd Ms Jones yn y fan a'r lle y byddai hi'n barod i gymryd yr awenau.

C'narfon
Google
Mae'r caffi yng nghysgod Castell Caernarfon

'Bwriad' i ddod â chynllun taclo tlodi i ben

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant wedi dweud wrth ACau ei fod yn bwriadu dod â chynllun taclo tlodi'r llywodraeth i ben yn raddol.

Dywedodd Carl Sargeant nad oedd yn credu mai rhaglen cymunedau'n Gyntaf oedd y ffordd fwyaf effeithiol o daclo tlodi.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'i chyllideb ar gyfer 2017/18 yr wythnos nesaf, ac roedd dyfalu y byddai'r cynllun yn dod i ben i dalu am gynlluniau eraill.

Dywedodd Mr Sargeant: "Er i raglen Cymunedau'n Gyntaf gefnogi pobl yn rhai o'n hardaloedd mwyaf difreintiedig dros y 15 mlynedd diwethaf, dydw i ddim o'r farn mai parhau i ganolbwyntio ar 52 o ardaloedd yw'r ffordd fwyaf effeithiol o wella Cymru."

Tlodi
Getty Images

Gwrthdrawiad ym Mhowys

Teithio BBC Cymru

Powys: A470 ger Nant Ddu mae gwrthdrawiad ger troad Hirwaun sy'n achosi ychydig o oedi.

Cymeradwyo cynllun iaith

Cyngor Wrecsam

Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Wrecsam wedi cymeradwyo cynlluniau i wella'r defnydd o'r Gymraeg yn y sir, gyda mân newidiadau i'r cynllun drafft.

Pwrpas y cynllun yw sicrhau fod y sir yn cyd-fynd â chynllun Safonau Iaith Comisiynydd y Gymraeg.

Galw am dîm 20 pelawd i Gaerdydd

Jamie Baulch yn olrhain ei hanes

BBC News England

Mae'r rhedwr Jamie Baulch wedi bod yn siarad gyda'r BBC wrth iddo chwilio am fwy o wybodaeth am ei deulu.

Cafodd Baulch ei fabwysiadu gan gwpl o dde Cymru pan oedd yn chwe mis oed, ac er iddo ddarganfod mwy am ei fam, mae'n dal i chwilio am wybodaeth am ei dad.

Darllenwch fwy ar wefan BBC Nottingham.

Baulch
BBC

Dangos gwaith artist syrcas

Y Cymro

Mae arddangosfa o waith yr artist John Vivian Roberts wedi agor yn Aberystwyth, yn ôl y Cymro.

Roedd yr arlunydd, gafodd ei eni yn Nhredegar, yn adnabyddus am ddogfennu bywyd ym myd y syrcas.

Abertawe'n cael sylw Taro'r Post heddiw

'Mwy i ddod' gan MET Caerdydd

Uwch Gynghrair Cymru

Mae 'na "fwy i ddod" gan dîm pêl-droed MET Caerdydd, yn ôl sylwadau un o'u chwaraewyr i wefan Uwch Gynghrair Cymru.

Aeth y tîm am chwe gêm cyn iddyn nhw ennill y tymor hwn, cyn trechu Llandudno a mynd ar rediad o dair buddugoliaeth o'r bron.

Dywedodd yr asgellwr Tom Littlemore bod y garfan, a ennillodd ddyrchafiad i'r gynghrair y llynedd, yn "coelio 100% yn yr hyn 'dyn ni'n ei wneud".

Trydydd chwaraewr newydd i Warnock

Camau cyfreithiol yn erbyn chwaraewr rygbi?

Wales Online

Mae WalesOnline yn dweud bod Clwb Rygbi Bedwas yn ystyried cymryd camau cyfreithiol yn erbyn un o chwaraewyr y clwb, os fydd yn ymuno â chlwb arall.

Mae Bedwas yn dweud bod Harley Thomson, sydd wedi chwarae i dîm saith bob ochr Cymru, yn bwriadu ymuno â Merthyr Tudful.

Gwrthdrawiad ger Corwen

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn mewn cyflwr difrifol yn dilyn gwrthdrawiad un cerbyd ger Corwen nos Lun.

Derbyniodd yr heddlu adroddiad tua 22:15 am wrthdrawiad oedd yn cynnwys beic cwad ar y B5105 ym Metws Gwerful Goch.

Cafodd y dyn, sydd yn ei 40au, ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd gydag anafiadau i'w ben. Fe gafodd ei drosglwyddo'n ddiweddarach i ysbyty yn Stoke.

Ched Evans yn dweud na fyddai'n 'brifo merch'

BBC Cymru Fyw

ched evans
Getty Images
Ched Evans yn cyrraedd y llys ddydd Mawrth

Mae'r pêl-droediwr Ched Evans wedi dweud wrth lys na fyddai'n "brifo merch" yn ei ail achos am dreisio.

Mae blaenwr Chesterfield yn gwadu treisio dynes 19 oed mewn gwesty Premier Inn yn Rhuddlan ym mis Mai 2011.

Dywedodd wrth Lys y Goron Caerdydd ddydd Mawrth nad oedd dim yn "sinistr" yn yr hyn a wnaeth.

Mae'r achos yn parhau.

Braf ond oer

Tywydd, BBC Cymru

Erbyn hyn, dylai unrhyw niwl cynnar fod wedi clirio ac mae'r rhan fwyaf o Gymru am aros yn sych, er y bydd ambell i gwmwl mewn mannau. Y tymheredd tua 13C.

Am y tywydd yn eich ardal chi, ewch i'r wefan dywydd.

Arddangos cynlluniau ffordd Niwgwl

Cyngor Sir Penfro

Fe fydd cynigion ar gyfer system ffordd yn Niwgwl, Sir Benfro, yn cael eu harddangos yr wythnos nesaf.

Ymysg yr opsiynau mae creu amddiffynfa rhag y môr, codi'r ffordd bresennol ac adeiladu ffordd gwbl newydd.

Yn ôl y cyngor, mae'r ffordd yn y pentref mewn perygl o lifogydd ar hyn o bryd.

Bydd yr opsiynau i'w gweld yn yr ymgynghoriad cyhoeddus yn Neuadd Goffa Solfach ar 20 a 21 Hydref.

Niwgwl
Google
Mae'r ffordd yn Niwgwl yn agos iawn at y môr

Dirwy i ddyn am wisgo fel clown arswydus

Heddlu Gwent

Mae dyn o dde Cymru wedi cael dirwy am wisgo fel clown arswydus y tu allan i ysgol.

Cafodd Heddlu Gwent eu galw i Ysgol Sant Cennydd yng Nghaerffili wedi adroddiadau bod dyn yn ceisio rhoi braw i blant.

Dywedodd yr heddlu bod dyn 18 oed o Benyrheol yng Nghaerffili wedi cael dirwy o £90.

Mae'n debyg bod nifer cynyddol o achosion o'r fath yng Nghymru yn ddiweddar, wedi i bobl ddilyn ffasiwn o'r Unol Daleithiau.

Clown
BBC

Dau yn y llys wedi eu cyhuddo o lofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae dau ddyn wedi ymddangos yn y llys wedi eu cyhuddo o lofruddio dyn 43 oed yng Nghwm Cynon.

Clywodd y llys bod Mark Jones o Aberpennar, oedd yn gwerthu cyffuriau, wedi marw ar 26 Medi 2015.

Mae Edward Bennett, 47 o Benrhiwceibr, a Stephen Bennett, 53 o Bontypridd, yn gwadu ei lofruddio.

Mae'r achos yn parhau.

Neges o gefnogaeth ASau i Aberfan

BBC Cymru Fyw

Mae Aelodau Seneddol wedi cymeradwyo cynnig o gefnogaeth i bobl Aberfan, 50 o flynyddoedd wedi trychineb y pentref.

Mae'r cynnig, gafodd ei gyflwyno gan AS Merthyr a Rhymni, Gerald Jones, yn cofio digwyddiad 21 Hydref 1966 fel "colled anghredadwy a dinistriol wnaeth gyffwrdd y byd".

Ymysg yr ASau eraill sydd wedi arwyddo'r cynnig mae Chris Elmore a Nick Thomas-Symonds.

Aberfan
BBC

Ymestyn dedfryd am ddynladdiad

BBC Cymru Fyw

Bydd dyn 44 oed laddodd ei gariad mewn ymosodiad yn ardal Castell-nedd yn gorfod aros yn y carchar am gyfnod hirach, wedi gwrandawiad heddiw.

Derbyniodd Rhys Hobbs ddedfryd o wyth mlynedd ym mis Awst, dedfryd sydd nawr wedi'i hymestyn i 12 mlynedd a hanner dan glo.

Plediodd Hobbs yn euog i ddynladdiad Andrea Lewis, 51 oed, ym mhentref Tonnau ym mis Ionawr.

Galw criwiau i dân mewn fflat

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn delio gyda thân mewn tŷ yn Abertyleri'r bore 'ma.

Cafodd criwiau eu galw i'r fflat yn Abertyleri am 09:33.Nid yw'r gwasanaeth yn credu bod unrhyw un y tu mewn i'r fflat.

Mae'r heddlu ar y safle hefyd yn delio gyda thraffig.

Pabïau coch rhyfel yng Nghaernarfon

BBC Cymru Fyw

Bydd cerflun sydd wedi ei wneud o gannoedd o babïau coch i goffau canrif ers y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei arddangos yng Nghymru am y tro cyntaf ddydd Mawrth.

Mae gwaith yr artist Paul Cummins a'r cynllunydd Tom Piper yn rhaeadr o 1,000 o flodau pabi coch seramig.

Mae'r cerflun, y Weeping Window, yn cael ei arddangos yng Nghastell Caernarfon fel rhan o daith o gwmpas y DU.

Caernarfon
BBC

Cau'r A48 i drwsio pibell danwydd

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yr A48 ynghau i'r ddau gyfeiriad dros y penwythnos i drwsio pibell danwydd sydd wedi torri.

Bydd y ffordd ynghau rhwng troad Nant-y-caws a Chaerfyrddin o 19:00 nos Wener hyd at 06:00 fore Llun. Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio drwy Nant-y-caws a Llangynnwr.

Andy Powell wedi ymddeol o rygbi

BBC Sport Wales

Rhag ofn i chi fethu'r newyddion neithiwr, mae cyn chwaraewr rygbi Cymru, Andy Powell wedi ymddeol oherwydd anaf i'w ben glin.

Fe wnaeth yr wythwr ei ymddangosiad cyntaf i Gymru yn 2008, ac enillodd 23 o gapiau.

Bu'n chwarae i glybiau Caerlŷr, Scarlets, Gleision, Wasps a'r Dreigiau yn ei yrfa.

Andy Powell
Huw Evans Picture Agency

Statws Treftadaeth yn rhoi hwb £35m i'r economi

BBC Cymru Fyw

Mae safleoedd o bwysigrwydd hanesyddol yng Nghymru sydd wedi cael dynodiad UNESCO fel Safle Treftadaeth y Byd yn cyfrannu mwy na £35m i'r economi leol yng Nghymru, yn ôl adroddiad gan Ysgol Fusnes Caerdydd.

Cafodd cestyll Caernarfon, Conwy, Biwmares a Harlech eu dynodi yn Safleoedd Treftadaeth y Byd yn 1986.

Castell Harlech
BBC

'Chi ddim yn gweld 'na bob dydd!

Mae fideo ar dudalen Facebook We Love Barmouth Beach yn dangos trenau'n cael eu gwasgu drwy strydoedd cul y dref ar gefn loriau.

Mae'n debyg bod rhaid cludo'r trenau drwy'r dref oherwydd bod gwaith cynnal a chadw yn digwydd ar bont y dref.

View more on facebook

Ar y ffordd i Gaerdydd