a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod, ac am yr wythnos. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 fore Llun, a bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Mwynhewch eich penwythnos!

Rheolau 'anghyfiawn' wedi 'rhwygo' teulu

BBC Cymru Fyw

Mae dyn busnes o ogledd Cymru wedi dweud bod ei deulu wedi ei rwygo'n ei hanner ers dros dair blynedd oherwydd yr hyn mae'n ei ddisgrifio fel cyfraith "anghyfiawn".

Fe wnaeth Gethin Jones o Griccieth briodi ei wraig Elena, sydd o Moscow, yn 1998, ac mae gan y cwpl ddwy ferch.

Yn dilyn cyfnodau'n byw yn Llundain, Moscow a Chymru, fe wnaeth y teulu benderfynu ymgartrefu yng Nghriccieth.

Ond mae Mr Jones yn dweud bod cyfraith sydd wedi bod mewn grym ers 2013 yn golygu bod rhaid iddo brofi bod ganddo incwm o £18,600 y flwyddyn cyn i'w wraig gael fisa i ymuno gyda nhw o Rwsia.

Maes awyr
BBC

Noson sych i nifer

Tywydd, BBC Cymru

Mae heddiw wedi bod yn weddol sych i bawb er y posibilrwydd o ambell gawod.

Bydd glaw yn effeithio ar rannau deheuol yn ystod heno ond bydd yn aros yn sych a chymylog i nifer. Fe fydd y tymheredd ychydig yn uwch dros nag y mae wedi bod oherwydd hyn.

Am ragor o fanylion am y tywydd dros y dyddiau nesaf ewch i'r wefan dywydd.

Pa mor hawdd yw dweud 'shwmae'?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Pa mor hawdd yw dechrau pob sgwrs yn Gymraeg? 

Y digrifwr Steffan Alun sy'n trafod yr "ofn" o wneud hynny wrth iddo gofnodi'r her gafodd ar y diwrnod Shwmae Sumae cyntaf.

Steffan Alun
BBC

Pysgod meirw 'ddim yn achos pryder'

Cyfoeth Naturiol Cymru

Nid yw adroddiadau o filoedd o bysgod bach meirw ar draethau ym Mae Ceredigion yn achos pryder, yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Yn y diwrnodau diwethaf, mae pobl wedi adrodd digwyddiadau tebyg mewn nifer o ardaloedd arfordirol, gan gynnwys Aberaeron, Aberystwyth, Abermaw, Harlech a Chwilog.

Dywedodd arbenigwyr CNC bod hyn yn ffenomenon naturiol, sy'n cael ei achosi gan fecryll a physgod eraill yn hela mewn moroedd tawel.

Pysgod
Cyfoeth Naturiol Cymru

Penodi penseiri Pantycelyn

BBC Cymru Fyw

Mae tîm o benseiri Cymraeg wedi cael eu penodi i weithio ar gynlluniau manwl i ailddatblygu neuadd preswyl Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Yn dilyn proses dendro, fe wnaeth y brifysgol roi'r cytundeb i benseiri Lawray, sydd â swyddfeydd yng Nghaerdydd, Wrecsam a Llundain.

Fel rhan o'r cytundeb, bydd y pensaeri yn paratoi cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer y neuadd, gafodd ei adeiladu yn 1953 ac sy'n adeilad rhestredig Gradd II.

Bydd y cwmni'n gyfrifol am y cam nesaf yn y cynlluniau datblygu ar gyfer y prosiect £10m i ddarparu 200 o ystafelloedd en-suite ar gyfer myfyrwyr, ynghyd â darpariaeth arlwyo

Pantycelyn
BBC

Trethi ar ail gartrefi i godi

Golwg 360

Yn ôl Golwg360, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd trethi ar ail gartrefi yn codi ar ôl i’r dreth stamp gael ei datganoli ym mis Ebrill 2018.

Bydd 3% yn ychwanegol o drethi ail gartrefi’n mynd at gyfraddau’r dreth stamp, gyda chyfradd debyg yn Yr Alban hefyd.

Yr amcangyfrif yw y gallai hyn godi £9m yng Nghymru rhwng 2016 a 2017, gan godi eto i £14m yn 2020-21.

Arian
BBC

Aled Siôn Davies eisiau aur yn Llundain 2017

BBC Sport Wales

Mae'r pencampwr Paralympaidd Aled Sion Davies wedi dweud ei fod eisiau ennill dwy fedal aur ym Mhencampwriaethau Para Athletau'r Byd yn Llundain 2017.

Enillodd y Cymro fedal aur am daflu pwysau yn Gemau Paralympaidd Rio 2016 ond fe fydd yn gobeithio ennill aur yng nghystadleuaeth y ddisgen eto yn Llundain hefyd.

Aled Siôn Davies yn taflu pwysau yn 2012
Getty Images

Aled Hughes yn holi Gwilym Bowen Rhys

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Gyda gig olaf Y Bandana yn Neuadd y Farchnad, Caernarfon heno, roedd prif leisydd y band, Gwilym Bowen Rhys yn westai ar raglen Aled Hughes bore 'ma.

Bu'n ateb cwestiynau gan y cyhoedd am ganeuon y band a'r straeon y tu ôl iddyn nhw.

Aled Hughes a Gwilym Bowen Rhys
BBC

Cofio trychineb Senghennydd

Twitter

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn cofio 103 mlynedd ers Trychineb Glofa Senghennydd heddiw.

View more on twitter

Pryder am golli swyddi BBC Studios

BBC Wales News

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud ei fod yn "bryderus iawn" am y newyddion y bydd 27 o swyddi'n cael eu colli yng Nghymru yn adran gynhyrchu'r BBC, BBC Studios.

Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies wedi ysgrifennu at y gorfforaeth i geisio cael sicrwydd am ddyfodol cynhyrchu rhaglenni ffeithiol a drama yng Nghymru.

Fe wnaeth BBC Studios gyhoeddi cynlluniau i dorri tua 300 o staff ledled y DU ddydd Iau.

BBC Cymru
BBC

Ta-Ta Bandana

Llenyddiaeth Cymru

Ar ôl naw mlynedd o gigio, bydd un o fandiau mwyaf Cymru, Y Bandana yn perfformio am y tro olaf yng Nghaernarfon heno - ac mae Gwyneth Glyn wedi cyhoeddi cân fer i ffarwelio â'r band.

Cafodd y band - y brodyr Tomos a Siôn Owens, eu cefnder Gwilym Bowen Rhys a Robin Jones - ei ffurfio 'nol yn 2007, ac mae tocynnau i'r gig yn Neuadd y Farchnad Caernarfon wedi'u gwerthu i gyd ers wythnosau.

Mae'r cerddor Gwyneth Glyn wedi cyfansoddi cân ffarwel i'r band, wedi iddi ysgrifennu cerddoriaeth i gyd-fynd gyda cherdd y 'sgwennodd hi fel rhan o Her 100 Cerdd yn gynharach yn y mis.

View more on Soundcloud

Datganiad Ched Evans

BBC Cymru Fyw

Wedi i reithgor ei gael yn ddieuog o dreisio heddiw, dywedodd y pêl-droediwr Ched Evans y tu allan i'r llys:

"Roedd digwyddiad yn yr oriau man ar 30 Mai 2011 wedi newid fy mywyd i a bywydau eraill am byth. Ni gyflawnwyd trosedd y noson honno ac rwy'n teimlo rhyddhad eithriadol bod y rheithgor wedi cytuno. 

"Ond er fy mod yn ddieuog, rwyf am ddweud fy mod yn ymddiheuro o waelod calon i unrhyw un gafodd eu heffeithio gan ddigwyddiadau'r noson honno."

Oriel gelf i ailagor ar ôl adnewyddiad

BBC Wales News

Mae oriel gelf yn Abertawe ar fin ailagor yn dilyn adnewyddiad gwerth £6m.

Bydd gwaith gan Turner, Picasso a Leonardo da Vinci yn cael ei arddangos yn Oriel Glynn Vivian o ddydd Sadwrn.

Fe wnaeth yr oriel gau yn 2011 ar gyfer yr adnewyddiad, ond mae oedi gyda'r gwaith adeiladu'n golygu ei fod yn agor dwy flynedd yn hwyrach na'r hyn oedd wedi'i ddisgwyl.

Galeri
BBC

Datganiad ar ran Ched Evans

Twitter

Mae gohebydd BBC Cymru Paul Heaney wedi trydar llun o gyfreithiwr Ched Evans yn gwneud datganiad ar ei ran y tu allan i Lys y Goron Caerdydd wedi i reithgor ei gael yn ddieuog o dreisio.

View more on twitter

Cynnal cynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol

Golwg 360

Bydd cynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig yn Wrecsam y penwythnos hwn, gyda disgwyl i’r arweinydd, Mark Williams, feirniadu Llywodraeth Prydain am greu “hinsawdd o ofn”, medd Golwg360.

Dyma fydd cynhadledd gyntaf y blaid yng Nghymru ers i Mark Williams, unig Aelod Seneddol y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, ddod yn arweinydd a llenwi esgidiau’r Aelod Cynulliad Kirsty Williams.

Mark Williams
BBC

Mwy am ddyfarniad dieuog Ched Evans

BBC Cymru Fyw

Mae'r pêl-droediwr Ched Evans wedi ei gael yn ddieuog o dreisio dynes mewn gwesty yn Sir Ddinbych yn 2011.

Dyma oedd yr ail achos ar ôl i Mr Evans ennill apêl yn erbyn y dyfarniad gwreiddiol.

Roedd Mr Evans wedi gwadu treisio'r ddynes yng ngwesty'r Premier Inn yn Rhuddlan ym mis Mai 2011.

Cafwyd yn ddieuog gan y rheithgor wedi dwy awr o drafod.

Ched Evans
Tom Martin/Wales News Sevice

Ched Evans yn ddieuog

BBC Cymru Fyw

Hwn oedd yr ail achos yn erbyn Ched Evans - fe'i cafwyd yn euog yn yr achos gwreiddiol ac fe dreuliodd ddwy flynedd a hanner yn y carchar cyn i Lys Apêl wyrdroi'r euogfarn.

Newydd dorri: Ched Evans yn ddieuog

BBC Cymru Fyw

Yn Llys y Goron Caerdydd mae rheithgor wedi cael y pêl-droediwr Ched Evans yn ddieuog o dreisio dynes 19 oed yn 2011.

Gofyn i seiclwyr osgoi'r B4300

South Wales Guardian

Mae'r heddlu yn gofyn i seiclwyr i ystyried a ydyn nhw wir angen teithio ar y B4300 drwy Langynnwr y penwythnos hwn meddai'r South Wales Guardian. Mae traffig yn cael ei ddargyfeirio ar hyd y ffordd wedi i'r A48 gau. 

Mae nifer o seiclwyr yn casglu yno fel arfer cyn mynd ar deithiau gyda'i gilydd ond oherwydd y trafferthion ar yr A48 mae'r heddlu'n gofyn iddyn nhw ystyried llwybrau eraill.

Heol y Brenin: Crwner yn beirniadu

BBC Cymru Fyw

Mae crwner wedi beirniadu Cyngor Abertawe am golli cyfleoedd i gyflwyno newidiadau i un o brif ffyrdd y ddinas cyn marwolaeth plismones gafodd ei tharo gan fws ym Mawrth 2015.

Cafodd Sarjant Louise Lucas, 41, ei chludo gan ambiwlans awyr i Ysbyty Treforys ar ôl y gwrthdrawiad, ond bu farw'n ddiweddarach.

Fe wnaeth y crwner, Colin Phillips, roi rheithfarn naratif gan ddweud fod y farwolaeth o ganlyniad i wrthdrawiad.

Louise Lucas
Heddlu De Cymru

Gohirio protest Pantycelyn

BBC Cymru Fyw

Mae myfyrwyr Cell Pantycelyn o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi penderfynu gohirio protest ynghylch neuadd Pantycelyn yn dilyn cyfarfod cadarnhaol gydag uwch swyddogion Prifysgol Aberystwyth heddiw.

Roedd y myfyrwyr yn pryderu ynghylch yr ansicrwydd am ddyfodol y neuadd.

Galw i wneud mwy dros ffoaduriaid

BBC Wales News

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi ymuno â ffigyrau o'r sector elusennol yng Nghymru i alw am weithredu ar frys i helpu plant sy'n ffoaduriaid.

Mae wedi galw ar Theresa May i adael i bob plentyn sy'n ffoadur sydd â hawl cyfreithiol i fod yma i gael eu gadael i mewn i'r DU, cyn i awdurdodau Ffrainc gau gwersyll "y Jwngl" yn Calais.

Dywedodd Mr Jones bod Cymru yn barod i gefnogi llywodraeth y DU gan groesawu mwy o blant bregus.

Ffodauriaid
Getty Images

Cofleidio mewn angladd

Twitter

Yn angladd y bocsiwr Mike Towell, bu ei deulu yn cofleidio'i wrthwynebydd yn yr ornest lle cafodd yr anafiadau arweiniodd at ei farwolaeth - y Cymro Dale Evans.

View more on twitter

Cwest: Teiar diffygiol laddodd pedwar person

BBC Cymru Fyw

Mae cwest i farwolaeth pedwar personwedi clywed mai teiar heb ei bwmpio'n gywir oedd achos mwyaf tebygol y gwrthdrawiad â'u lladdodd. 

Bu farw Jacob Hocking, Jackson Edwards, Adam Richards ac Anthony Steel yn y digwyddiad ar yr A5 ger Corwen fis Tachwedd diwethaf.

Lluniau: Y Parc yn 65

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn 65 oed fis yma.

Yn y parc mae mynyddoedd, llynnoedd, nentydd ac arfordir ysblennydd, ac mae adran gylchgrawn Cymru Fyw wedi casglu detholiad o'r golygfeydd godidog sydd i'w gweld o fewn ffiniau'r parc.

Castell y Gwynt
BBC
Tirwedd trawiadol Castell y Gwynt ar y Glyder Fach

Yn dilyn damwain yn gynharach....

Twitter

Gwahardd tiwtor am berthynas â disbybl

BBC Cymru Fyw

Mae darlithwraig wedi cael ei gwahardd rhag dysgu am ddwy flynedd wedi iddi gael perthynas rhywiol gyda myfyrwraig 17 oed o Goleg Sir Gâr.

Penderfynodd gwrandawiad disgyblu fod Nia Davies, 31 oed, yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol ar ôl cael perthynas tra'n darlithio.

Clywodd y gwrandawiad ei bod hi wedi mynd â'r ferch ifanc gyda hi ar benwythnosau i Lundain a Chaerfaddon ac wedi rhannu ystafell wely.

Nia Davies
Wales News Service

Tim Peake, plant Cymru a phlaned Mawrth

Wales Online

Roedd y gofodwr Tim Peake yn siarad gyda phlant ysgol yn Techniquest, Caerdydd, ddoe.

Dywedodd wrthyn nhw y bydd pobl yn mynd i blaned Mawrth o fewn eu cenhedlaeth nhw, meddai Wales Online.

Tim Peake yn Techniquest
Techniquest

Galw am fwy o ffilmiau hoyw Cymraeg

BBC Cymru Fyw

Mae awdur blaenllaw wedi galw am fwy o ffilmiau Cymraeg sy'n adlewyrchu cymunedau hoyw yng Nghymru.

Bethan Marlow ydy awdur Afiach, y ffilm Gymraeg gyntaf i gael ei dangos yng Ngŵyl Iris.

Eleni mae'r ŵyl, sydd wedi'i lleoli yng Nghaerdydd, yn dathlu degawd o hyrwyddo straeon am gymunedau hoyw, lesbiaid, deurywiol a thrawsrywiol.

Afiach
Afiach

Rhybudd o oedi ar yr A48 yn Sir Gâr

BBC Wales News

Fe ddywed BBC Wales News bod gyrwyr wedi cael eu rhybuddio i ddisgwyl oedi sylweddol ar yr A48 yn Sir Gaerfyrddin wrth i'r ffordd gael ei gau i drwsio pibell sydd wedi torri.

Fe wnaeth tua 140,000 litr o gerosin golli o'r bibell i Nant Pibwr, ger Nantycaws, yr wythnos ddiwethaf.

Bydd y gwaith o'i drwsio yn digwydd rhwng Caerfyrddin a Nantycaws rhwng 19:00 heno nes 06:00 fore Llun.

A48
BBC

Ydych chi'n nabod y dyn yma?

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi llun electroneg o ddyn y maen nhw am ei holi mewn cysylltiad ag achos o ddinoethi cyhoeddus yn ardal Llai o Wrecsam ddydd Sul diwethaf.

Fe wnaeth dyn ddinoethi ei hun o flaen dynes yn ei 20au oedd yn mynd â'i chi am dro yn yr ardal.

Dylai unrhyw un sy'n adnabod y person ffonio'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111.

e fit
Heddlu Gogledd Cymru

Targed hinsawdd: 'Angen cynllun clir'

BBC Cymru Fyw

Mae 'na rybudd y bydd Cymru'n methu â chyrraedd targedau i leihau allyriadau carbon os na fydd "cynllun gweithredu clir" yn cael ei gyflwyno.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud yn rheolaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf eu bod yn dymuno gweld Cymru yn arwain y ffordd wrth daclo newid hinsawdd.

Ond yn ôl y grŵp ymgyrchu Atal Anrhefn Newid Hinsawdd (AANH) mae gweinidogion eto i weithredu, tra bod WWF Cymru'n gweld "bwlch yn yr uchelgais".

Allyriadau
BBC

Ched Evans: Rheithgor yn ystyried

BBC Cymru Fyw

Mae'r rheithgor yn yr ail achos yn erbyn y pêl-droediwr Ched Evans ar gyhuddiad o dreisio wedi dechrau ystyried eu dyfarniad.

Cadeirydd newydd i Banel Dyngarol yr Urdd

Urdd Gobaith Cymru

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai prif weithredwr mudiad Cytûn, y Canon Aled Edwards fydd cadeirydd newydd Panel Dyngarol yr Urdd.

Yn wreiddiol o Drawsfynydd, cafodd ei ordeinio’n weinidog yr Eglwys yng Nghymru ym 1979.

Ers hynny mae wedi gwasanaethu yng Nglanogwen, Bethesda; Llandinorwig a Phenisarwaun; Botwnnog a Chaerdydd.

Bydd yn cychwyn ar ei waith yr wythnos hon wrth iddo gadeirio ei gyfarfod cyntaf o’r panel, ble bydd strategaeth a gweledigaeth gwaith dyngarol y mudiad yn cael ei lunio. 

Aled Edwards
Urdd Gobaith Cymru

'Sgod a sglod gorau Cymru?

Cambrian News

Mae siop Hennighans ym Machynlleth wedi ennill teitl siop bysgod a sglodion orau Cymru meddai'r Cambrian News.

Fe fydd yn cystadlu yn erbyn naw enillydd arall o bob cwr o'r DU yn Llundain ar 26 Ionawr.

Saethu 'werth £75m i economi cefn gwlad'

BBC Cymru Fyw

Mae ymchwil gan y Gymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydeinig, y BASC, yn awgrymu bod saethu werth £75m i economi cefn gwlad Cymru.

Mae hela ffesantod, hwyaid ac anifeiliaid eraill yn weithgaredd sy'n cael ei weld yn un ymylol gan lawer, ond mae'r gymdeithas yn dweud ei fod yn cael effaith fawr ar yr economi.

Yn ôl un o weithwyr stad saethu yng ngogledd Cymru, mae'n dod ag incwm "sylweddol" i'r ardal ar adeg pan nad oes llawer o dwristiaid yn ymweld.

Saethu
BBC

O'r Bae heddiw....

Twitter

Damwain ar yr A458

Twitter