a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Plaid Cymru a Llafur yn cytuno bargen gwerth £119m ar Gyllideb Cymru
  2. Adfywio'r ffordd o ddelio â'r diciâu mewn gwartheg
  3. 'Arweiniaeth gwael' yn rhwystr i ddiogelwch

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw. 

Fe fydden ni'n ôl yn y bore am 08:00 gyda'r diweddara' o Gymru a thu hwnt.

Dim trenau i Abertawe

Mae Trenau Arriva Cymru wedi cyhoeddi na fydd trenau yn stopio nac yn gadael Abertawe dros y penwythnos oherwydd gwaith cynnal a chadw.

Gan bod clwb pêl-droed Abertawe yn chwarae ar y Liberty brynhawn Sadwrn, fe allai hyn achosi trafferthion.

View more on twitter

Sheen yn beirniadu trafodaeth ffoaduriaid

BBC Cymru Fyw

Mae'r actor Michael Sheen wedi dweud bod y drafodaeth am argyfwng y ffoaduriaid o Syria 'yn rhy wleidyddol', a bod angen cofio eu bod yn ffoi "amgylchiadau erchyll".

Roedd yr actor yn siarad mewn cynhadledd yng Nghasnewydd i nodi Diwrnod Gwrth-gaethwasiaeth ym Mhrydain.

Yn y gynhadledd fe rybuddiodd Lily Caprani o elusen UNICEF UK bod plant sydd yn ffoi i Ewrop o'r Dwyrain Canol dan fygythiad o gael eu "hecsbloetio" gan fasnachwyr.

Michael Seen
BBC

Carchar am achosi helynt

Daily Post

Dywed y Daily Post fod yr heddlu wedi gorfod defnyddio gwn Taser ddwywaith er mwyn atal dyn o Lanrug, Gwynedd, yn dilyn trafferth mewn tafarn.  

Cafodd Jason Lee Roberts, 27 oed, ei garcharu am 10 mis ar ôl pledio'n euog i gyhuddiad o achosi helynt mewn tafarn yng Nghaernarfon.

Seicolegydd yn gadael y Liberty

BBC Sport Wales

Fe ddywed BBC Sport Wales bod seicolegydd clwb pêl-droed Abertawe wedi gadael y clwb

Mae Dr Ian Mitchell hefyd yn gweithio gyda charfan Cymru, ac yn cael clod wedi i'r tîm gyrraedd rownd gynderfynol Euro 2016.

Mitchell a Coleman
Getty Images

Ystyried camau cyfreithiol

BBC Cymru Fyw

Mae teulu'r pêl-droediwr Ched Evans yn dweud eu bod yn ystyried cymryd camau cyfreithiol yn erbyn rhaglen Loose Women ar ITV.

Maen nhw'n dweud eu bod yn anhapus gyda sylwadau'r ddarlledwraig Gloria Hunniford ar y sioe drafodaeth ddydd Llun.

Yr wythnos diwethaf, yn Llys y Goron Caerdydd, fe gafwyd y chwaraewr yn ddieuog o dreisio merch mewn gwesty yn Sir Ddinbych. 

Ched Evans
BBC

Mwy o arian i'r Amgueddfa

Dywed Amgueddfa Cymru y byddant yn derbyn cynnydd o leiaf 3.5% yn dilyn cyhoeddiad y gyllideb ddrafft. 

Dywedodd llefarydd: "Ar ôl pum mlynedd o doriadau a welodd lleihad yn ein cyllideb o 33%, rydym yn edrych ymlaen at dderbyn mwy o fanylion ynglŷn â sut gall y cynnydd o 3.5% o leiaf, ein helpu i adeiladu dyfodol mwy cynaliadwy ar gyfer y sefydliad."

Amgueddfa
BBC

Apêl am ddyn 23 oed

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am ddyn 23 oed sydd wedi bod ar goll o'i gartref ym Mhorth Tywyn. 

Dywed yr heddlu fod Kyle Rhys Davies yn gyrru Renault Megane glas, rhif cofrestru LM60 DFG ac y dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â nhw ar 101.

Kyle Rhys Davies
Heddlu Dyfed-Powys

Ystyried difa moch daear i daclo'r diciâu

BBC Cymru Fyw

Fe fydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynlluniau allai ganiatáu difa moch daear sy'n lledu'r diciâu, mewn ardaloedd sydd wedi eu heffeithio.

Gallai hynny olygu y byddai moch daear sydd wedi'u heintio yn cael eu dal mewn cawelli ac yna'u difa, mewn ymgais i daclo'r afiechyd.

Ond mae'r Ysgrifennydd Materion Gwledig, Lesley Griffiths wedi diystyrru cynllun difa tebyg i Loegr, ble mae gan ffermwyr yr hawl i saethu moch daear iach yn ogystal â'r rhai sydd â TB. 

Moch daear
BBC

Ymchwilio i honiadau o enwi

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio i honiadau bod yr achwynydd yn achos Ched Evans wedi cael ei henwi ar gyfryngau cymdeithasol.

Cafwyd y pêl-droediwr yn ddi-euog o dreisio merch mewn gwesty yn Sir Ddinbych gan reithgor yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd, Jason Devonport: "Dylai pobl gofio bod gan yr achwynydd hawl i fod yn ddienw am oes."

Heddlu
BBc

Y Cardiff Devils 'yn ymddeol' rhif 26

BBC Sport Wales

Ni fydd Cardiff Devils yn defnyddio y crys rhif 26 yn y dyfodol er teyrnged i'r chwaraewr Brad Voth.

Fe chwaraeodd Voth 310 o weithiau dros y Devils mewn saith tymor rhwng 2005 a 2011.

Bydd seremoni arbennig cyn y gêm rhwng y Devils a'r Edinburgh Capitals ddydd Sadwrn, pan fydd baner gydag enw Voth arno yn cael ei chodi

voth
BBC

Merched Cymru dan 19 yn cael cweir

Twitter

View more on twitter

Dyw tîm pêl-droed Merched Cymru dan-19 heb gael prynhawn da yn anffodus!

Canolfan siopa ar werth

Wales Online

Mae canolfan siopau Arcêd y Frenhines yng Nghaerdydd wedi cael ei rhoi ar werth, medd WalesOnline. Mae'r perchnogion, Addington Capital, yn gofyn pris o £33m i'r ganolfan sy'n denu tua 10 miliwn o bobol bob blwyddyn. 

Canolfan siopa
Mick Lobb/Geograph

Cyllideb: Ymateb UKIP

BBC Cymru Fyw

Dywedodd Mark Reckless o UKIP ei fod o'n croesawu'r £300,000 oedd yn cael ei addo ar astudiad dichonolrwydd o gysylltiad rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, ond roedd yn amau a oedd hynny'n ddigon.

Dywedodd hefyd ei fod yn amau a oedd y £900m oedd wedi ei neilltuo ar gyfer ffordd lliniau'r M4 yn ardal Casnewydd yn ddigon. 

Mark Reckless
BBC

Cyllideb: Ymateb Plaid Cymru

BBC Cymru Fyw

Fe ddywedodd  Adam Price, llefarydd Plaid Cymru ar y Gyllideb, ei fod o'n croesawu'r "agwedd a'r trafodaethau aeddfed" oedd wedi bod rhwng ei blaid a'r Llywodraeth. 

Ychwanegodd fod yna fuddsoddiadau pwysig ym meysydd addysg ac iechyd.

Adam Price
BBC

Cyllideb: Arian ar gyfer hyfforddiant

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau rhagor o fanylion am eu Cyllideb Drafft 2017-18

Fe fydd £111m ar gyfer cynlluniau hyfforddiant a phrentisiaethau. Cyhoedodd Mark Darkeford y byddai £900m ar gael ar gyfer ffordd lliniaru'r M4, yn unol â phenderfynaid ymchwilaid cyhoeddus.

Bydd £369m ar gael i ddatblygu Metro De Cymru ac ar gyfer datblygu cynigion ar gyfer Cynllun Metro Gogledd Cymru. 

Cyllideb: 'Diffyg targedau'

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i'r Gyllideb dywedodd Paul Davies AC ar ran y Ceidwadwyr ei fod o'n siomedig gyda'r "diffyg targedau oedd wedi ei osod er mwyn gallu ceisio asesu gwerth cynlluniau'r llywodraeth". 

Paul Davies AC
BBC

Arian ar gyfer gofal plant

BBC Cymru Fyw

Mae'r Gyllideb hefyd yn neilltuo £10m ar gyfer cynllun peilot Llywodraeth Cymru i ddarparu hyd at 30 awr o ofal di-dâl ar gyfer plant 3 a 4 oed. 

Gwariant iechyd

BBC Cymru Fyw

Dywedodd Mr Drakeford  y bydd £240m yn cael ei fuddsoddi yn y gwasanaeth iechyd, ac y byddai £16m yn cael ei roi ar gyfer cronfa triniaethau newydd. 

Cyllideb 2017-18

BBC Cymru Fyw

Er na wnaeth Llafur ennill mwyafrif yn etholiad y Cynulliad (29 allan o 60 sedd) , maen nhw eisoes wedi sicrhau cytundeb ar gyfer y Gyllideb gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru.

Mark Drakeford
bbc

Cyflwyno'r Gyllideb

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi dechrau cyflwyno Cyllideb Llywodraeth Cymru i'r Senedd ym Mae Caerdydd.

Dyma fydd y gyllideb olaf lle nad oes gan Lywodraeth Cymru y gallu i godi arian ei hun drwy drethi - erbyn 2018 bydd rhai trethi megis treth stamp a thirlenwi wedi eu datganoli.

Paratoi ar gyfer gêm gwpan

BBC Sport Wales

Mae Wrecsam, sy'n parhau heb reolwr parhaol, yn paratoi ar gyfer eu gêm gartref heno yn erbyn Stamford mewn gêm ail-chwarae yn rownd ragbrofol olaf Cwpan FA Lloegr.

Fe fydd yr enillwyr yn teithio i Hartlepool yn y rownd nesaf. 

Cae Ras
BBC

Cyn gyfreithiwr yn euog o dwyll

BBC Cymru Fyw

Mae cyn gyfreithiwr ac ymgynghorydd ariannol 76 oed o'r canolbarth wedi pledio'n euog i dwyllo cleientiaid

Fe wnaeth David Vaughan Jones, o'r Trallwng, newid ei ble ar ail ddiwrnod ei achos yn Llys y Goron, Yr Wyddgrug.

Dywedodd y barnwr y bydd o'n cael ei ddedfrydu ym mis Ebrill 2017 er mwyn iddo gael amser i geisio ad-dalu £1.4 miliwn.

Llys y Goron
BBc

Cyllideb gyntaf

BBC Cymru Fyw

Ymhen ychydig dros hanner awr fe fydd Mark Drakeford yn cyflwyno Cyllideb Llywodraeth Cymru i'r Senedd ym Mae Caerdydd ar ôl 14:30.

Hwn fydd ei gyllideb gyntaf ers iddo gael ei benodi'n Ysgrifennydd Cyllid. 

Mae gweinidogion ym Mae Caerdydd yn gyfrifol am wario £14.6bn-£14.8bn, sy'n dod o goffrau'r trysorlys yn San Steffan.

Mark Drakeford
bbc

Trychineb Aberfan mewn lluniau

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Casgliad o luniau dirdynnol i nodi 50 mlynedd ers un o'r trychinebau glofaol gwaethaf yn hanes Prydain.

Cloddio
Keystone/Getty Images

Brexit a'r byd pêl-droed

Er nad yw goblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd yn glir i ni eto, mae'n debyg y bydd gêm gyfrifiadurol ddiweddaraf Football Manager yn ystyried rhai o'r effeithiau posib ar y byd pêl-droed.

Mewn un senario, mae'n debyg y bydd clybiau o Gymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a Gibraltar yn gorfod gwneud ceisiadau am drwyddedau gwaith i arwyddo chwaraewyr o Ewrop - ond nid y rheiny o'r Alban, gan fod y wlad wedi mynd yn annibynol.

'Sgwn ni beth yw'r senarios eraill?

View more on twitter

Heddlu yn archwilio eiddo

BBC Cymru Fyw

Dywed Heddlu'r De eu bod yn chwilio dau eiddo yng Nghaerdydd wrth iddynt chwilio am ddynes 57 oed sydd wedi bod ar goll o'i chartref.

Cafodd Lorraine Ridout ei gweld am y tro olaf ar 31 Ionawr wrth adael ei thŷ yn ardal Gabalfa. 

Dywed yr heddlu fod swyddogion fforensig wedi archwilio dau eiddo, un yng Ngabalfa a'r llall yn ardal Trelái. 

Heddlu
BBC

Rygbi: Cynhadledd Rob Howley

Twitter

Newid i statws Plaid Cymru fel gwrthblaid?

Twitter

Cyllideb Cymru:Croesawu buddsoddiad iaith

BBC Cymru Fyw

Mae un mudiad iaith wedi croesawu'r ymrwymiad yng nghyllideb Cymru y bydd arian ychwanegol yn cael ei wario ar hybu'r iaith Gymraeg.

"Mae Dyfodol i'r Iaith yn croesawu'n gynnes elfennau o gyllideb y Llywodraeth a gyhoeddwyd heddiw. Mae'r ymrwymiad i glustnodi £5miliwn ychwanegol ar gyfer y Ganolfan Dysgu Cymraeg a'r penderfyniad i gefnogi Asiantaeth Iaith yn gam mawr ymlaen," medd y mudiad.

Cwestiwn mawr Taro'r Post heddiw

Carfan rygbi: Ambell enw ar goll

BBC Cymru Fyw

Mae Rob Howley wedi cyhoeddi carfan Cymru ar gyfer gemau rhyngwladol yr hydref yn erbyn Awstralia, Ariannin, Siapan a De Affrica.

Mae Taulupe Faletau wedi'i gynnwys er fod ganddo anaf ar hyn o bryd, ond mae ambell enw cyfarwydd wedi eu gadael allan oherwydd 'rheol Gatland' am ddewis chwaraewyr sy'n chwarae i glybiau y tu allan i Gymru.

faletau
Rex Features

'Annibyniaeth sydd yn galw...'

BBC Cymru Fyw

Yn ei flog diweddara' mae Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick yn trafod y ffaith fod dau aelod cynulliad eisoes wedi gadael eu pleidiau yn y Senedd ac yn eistedd fel aelodau annibynnol.

vaughan
BBC

Carfan Cymru wedi'i chyhoeddi

Twitter

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi trydar carfan Cymru ar Twitter

View more on twitter

Cwmni cludiant yn ystyried diswyddiadau

BBC Cymru Fyw

Mae'r cwmni cludiant DB Cargo UK wedi cyhoeddi eu bod yn ystyried diswyddo nifer helaeth o'u staff.

Yng Nghymru, mae gan y cwmni ganolfannau yn Abertawe, Caerdydd, Margam, Llanwern, Aberddawan a Chasnewydd.

Mewn datganiad, maen nhw'n cyfeirio at "ansicrwydd" yn y diwydiant dur fel un o'r rhesymau dros ailstrwythuro.

Gallai 900 o swyddi gael eu colli ar ar draws Prydain. 

Dŵr ar yr A487

Traffig Cymru

Mae'r awdurdodau traffig yn dweud bod lifogydd ar yr A487 rhwng Llanfarian a Llanrhystud. 

Mae'n dal yn bosib i geir ddefnyddio'r ffordd ond mae Traffig Cymru'n cynghori gyrwyr i gymryd gofal.

Cymru 'ddim yn difaru' Brexit

BBC Cymru Fyw

Dyw etholwyr Cymru ddim i'w weld petaen nhw wedi newid eu meddyliau ynglŷn â Brexit, yn ôl yr arolwg diweddaraf.

Mae pôl piniwn diweddaraf YouGov yng Nghymru wedi awgrymu y byddai mwyafrif dal o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd, a bod pobl Cymru hefyd yn ystyried rheoli mewnfudo yn bwysicach na masnachu rhydd ag Ewrop.

Yn ôl yr Athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd, mae'r arolwg yn dangos bod y "ddwy ochr yn dal i fod yn rhanedig tu hwnt" ar y mater.

Ewrop
BBC

Llai nag awr tan y cyhoeddiad

Twitter

Blaenau Ffestiniog: 'Calon y Parc'?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae heddiw yn nodi 65 mlynedd ers sefydlu Parc Cenedlaethol Eryri. Mae amryw o drefi yn disgyn tu allan ffiniau'r Parc, ond mae Blaenau Ffestiniog yng nghanol y parc er nad yw'n rhan ohono.

Mae Cymru Fyw wedi siarad efo Ceri Cunnington ac Emyr Williams wrth ofyn a yw hi'n amser i Blaenau ddod yn ran o'r parc?

Cyhoeddodd Cymru Fyw oriel luniau o'r golygfeydd godidog o fewn y parc cenedlaethol.

blaenau
BBC