a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Beirniadu galwad AS am brofi oed ffoaduriaid
  2. Rhybudd nad oes terfyn i doriadau cynghorau
  3. Theatr Ardudwy yn Harlech i ailagor
  4. Cyfradd diweithdra yng Nghymru wedi gostwng

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Dyma ddiwedd y llif byw am heddiw - cofiwch ymuno â ni eto bore fory am y newyddion diweddaraf o Gymru.

Dim cadeiryddiaeth i Flynn

BBC Cymru Fyw

Mae Paul Flynn wedi methu yn ei ymgais i gael ei ethol fel cadeirydd un o bwyllgorau mwyaf dylanwadol San Steffan, y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartref.

Cafodd Aelod Seneddol Llafur Gorllewin Casnewydd ei drechu gan Yvette Cooper, oedd yn Ysgrifennydd Cartref cysgodol i Lafur rhwng 2011 a 2015.

paul flynn
BBC

Teyrnged i gyn-esgob Tyddewi

BBC Cymru Fyw

Mae Archesgob Cymru wedi talu teyrnged i gyn-esgob Tyddewi, Huw Jones, fu farw ddydd Mawrth yn 82 oed.

Dywedodd Dr Barry Morgan bod ei ddyled i'r Esgob Jones yn un fawr, a'i fod wedi "gwasanaethu'r Eglwys yn wych fel athro diwinyddol, offeiriad, deon ac esgob".

Bu Huw Jones, oedd o Gwm Tawe yn wreiddiol, yn Esgob Tyddewi rhwng 1996 a 2001.

Spencer y Sith?

Daily Post

Mae'r dyfalu'n cynyddu mai actor o ogledd Cymru fydd yn chwarae rhan Darth Vader yn y ffilm Star Wars nesaf, yn ôl y Daily Post.

Dywedodd Spencer Wilding, sydd yn dod o'r Rhyl yn wreiddiol, y byddai'n rhaid i bobl "aros i weld" pwy fyddai'n actio rhan y cymeriad eiconig yn y wisg ddu.

Mae Wilding, sydd yn 44 oed ac yn chwe throedfedd saith modfedd o uchder, wedi chwarae rhannau mewn rhaglenni a ffilmiau fel Game of Thrones, Harry Potter a Batman Begins.

Spencer Wilding
Matthew Horwood/Getty Images

Pryder ynglŷn â gêm gwpan Y Seintiau

BBC Cymru Fyw

Mae'r Seintiau Newydd yn dweud bod eu gêm yn rownd wyth olaf y Cwpan Irn Bru yn erbyn Livingston mewn peryg o beidio â chael ei chwarae, wedi i'r clwb o'r Alban gael eu cyhuddo o dorri rheolau.

Yn ôl Cymdeithas Bêl-droed yr Alban, fe ddefnyddiodd Livingston chwaraewr oedd wedi'i wahardd yn eu buddugoliaeth yn erbyn Crusaders yn y bedwaredd rownd, ac fe allen nhw gael eu diarddel o'r gystadleuaeth.

Mae'r Seintiau Newydd i fod i wynebu Livingston oddi cartref ar ddydd Sul 13 Tachwedd.

Mwy o arian i gynghorau Cymru

BBC Cymru Fyw

Bydd awdurdodau lleol yng Nghymru yn derbyn cynnydd yn eu cyllidebau am y tro cyntaf ers pedair blynedd.

Fe gyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid a Llywodraeth Leol, Mark Darkeford y bydd cynghorau'n derbyn £4.107bn ar gyfer 2017-18, cynnydd o £3.8m o'i gymharu â 2016-17.

Cyngor Gwynedd sydd yn gweld y cynnydd mwyaf, sef 0.9%, tra bod Blaenau Gwent, Powys, Torfaen a Wrecsam yn gweld gostyngiad o 0.5%.

cynghoraru
BBC

Oer ond sych

Tywydd, BBC Cymru

Heno, bydd unrhyw gawodydd yn cael eu chwythu tua'r glannau gyda gwynt o'r gogledd-ddwyrain, a bydd hi'n noson oerach, yn gostwng i 3C neu 4C gyda rhywfaint o niwl.

Ond mae disgwyl tywydd sych ar y cyfan yn y dyddiau nesa'. 

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Cyfyngu niferoedd Côr yr Eisteddfod

Golwg 360

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi penderfynu cyfyngu'r nifer o bobl fydd yn cael bod yn rhan o gôr y Brifwyl yn 2017, yn ôl Golwg360.

Bydd uchafswm o 250 o bobl yn cael bod yn rhan o'r côr ar gyfer yr Eisteddfod yn Ynys Môn, ac mae angen cofrestru ar-lein i ddangos diddordeb.

Dywedodd y trefnwyr y byddai arweinydd neu arweinwyr y côr yn cael eu cyhoeddi ym mis Tachwedd.

eisteddfod
BBC

Cefnogaeth i Senedd Ieuenctid

BBC Cymru Fyw

Mae gwleidyddion o bob plaid yn y Cynulliad wedi cefnogi galwad heddiw i sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru.

Cafodd cynnig gan y grŵp Ceidwadol ei gymeradwyo gan bob plaid yn y Siambr heddiw.

Dywedodd y Llywydd, Elin Jones ei bod hi'n gobeithio gweld y Senedd Ieuenctid yn cael ei sefydlu "yn fuan yn y tymor Cynulliad hwn".

cynulliad
Thinkstock

McGoldrick i baffio'n broffesiynol

Fe enillodd McGoldrick aur yng Ngemau'r Gymanwlad Dehli 2014 ar ôl i'w wrthwynebydd yn y rownd derfynol fethu prawf cyffuriau.

Llwyddodd y bocsiwr 24 oed i gipio medal efydd yng Ngemau'r Gymanwlad Glasgow bedair blynedd yn ddiweddarach.

View more on twitter

Achos Anglesea yn dirwyn i ben

BBC Cymru Fyw

Mae disgwyl i'r rheithgor yn achos y cyn-swyddog heddlu Gordon Anglesea gael eu hanfon allan i ystyried eu dyfarniad fore ddydd Iau.

Fe dreuliodd y Barnwr Geraint Walters y rhan fwyaf o'r dydd yn gwneud ei sylwadau terfynol, ac fe ddywedodd y byddai'n gorffen gwneud y sylwadau hynny yn y bore.

Mae Mr Anglesea, 79, yn wynebu pedwar cyhuddiad o gam-drin plant yn dyddio nôl i'r 1970au.

anglesea
BBC

Dedfryd hirach am farwolaeth plentyn

BBC Cymru Fyw

Mae dynes 25 oed wedi cael 10 mis yn ychwanegol o garchar ar ôl i Lys Apêl benderfynu nad oedd ei dedfryd gwreiddiol yn ddigon llym.

Roedd Chloe Thomas yn wreiddiol wedi ei charcharu am 20 mis am greulondeb i blentyn, ar ôl peidio â gwneud dim wrth i'w phartner guro ei mab 17 mis i farwolaeth.

Cafodd Sean Buckley, 29, ei ganfod yn euog o lofruddio Finley Thomas, ac fe gafodd yntau ei garcharu am oes gyda gorchymyn y byddai'n rhaid iddo dreulio o leiaf 17 mlynedd dan glo.

Penderfynodd y Llys Apêl nad oedd dedfryd wreiddiol Mr Buckley yn ddigon llym chwaith, ac fe ddedfrydwyd ef i dair blynedd yn ychwanegol o garchar.

Hudoliaeth gan Harry

1-1 oedd y sgôr terfynol rhwng timau dan-23 Manchester United a Lerpwl neithiwr - ond mae'r sylw ar y cyfryngau cymdeithasol heddiw i gyd wedi bod ar gôl y Cymro, Harry Wilson.

Fe sgoriodd yr ymosodwr 19 oed gôl agoriadol y gêm gyda chyffyrddiad gwych oddi ar ei sawdl, gan barhau â'i ddechreuad da i'r tymor hyd yn hyn.

View more on twitter

Diwydiant dur 'yn dal i wynebu argyfwng'

BBC Cymru Fyw

Mae Carwyn Jones wedi cwestiynu a oes gan Brif Weinidog y DU, Theresa May yr un awydd i gefnogi'r diwydiant dur a'i rhagflaenydd, David Cameron.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru wrth Bwyllgor Economi y Cynulliad bod y diwydiant yn dal i wynebu argyfwng.

Ychwanegodd cwmnïau UK Steel, Tata, Celsa a Liberty wrth y pwyllgor eu bod yn pryderu y gallai'r refferendwm ar adael yr Undeb Ewropeaidd, a newidiadau i weinidogion yn San Steffan, fod wedi arwain at deimlad o fewn llywodraeth y DU bod y broblem wedi diflannu.

dur
BBC

Bachgen yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod bachgen wedi ei gludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car a thractor yn ardal Wrecsam.

'Ghost' ddim yn plesio adolygydd

Pobl Caerdydd

Ar wefan Pobl Caerdydd, mae Hannah Pearce yn adolygu'r sioe theatr Ghost sydd yn cael ei pherfformio yn y Theatr Newydd, Caerdydd ar hyn o bryd.

Mae'n deg i ddweud nad oedd wedi ei phlesio. Ei barn gyffredinol am y sioe? 

"...nid cynhyrchiad gorffenedig a gafwyd ond un a ymddangosodd ei fod dal yng nghanol y cyfnod ymarfer".

Efallai taw'r potyn fydd yr unig peth gorffenedig am y sioe?
Pobl Caerdydd

Cynnydd yng nghyllidebau cynghorau Cymru

BBC Cymru Fyw

Bydd cynghorau lleol yn gweld cynnydd yn eu cyllidebau gan Lywodraeth Cymru am y tro cyntaf ers 2013/14, dan gynlluniau'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford.

Bydd cyfanswm o £4.1bn yn cael ei rannu rhwng y 22 o gynghorau, cynnydd o £3.8m ers 2016/17.

Gwynedd sy'n cael y cynnydd mwyaf - 0.9%, tra bod Blaenau Gwent, Powys, Torfaen a Wrecsam yn cael toriad o 0.5%.

Troi siop recordiau yn ganolfan i'r celfyddydau

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod gwaith wedi dechrau i droi hen siop recordiau enwog yng Ngwynedd yn ganolfan i'r celfyddydau.

Caeodd Recordiau Cob ym Mangor yn 2012, ond nawr mae Llyr Alun Jones yn gobeithio troi'r siop yn galeri, lleoliad cerddoriaeth byw a chaffi.

Recordiau Cob
BBC

Awyren yn glanio ar frys yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae awyren oedd yn hedfan o Alicante i Gaerdydd wedi glanio'n saff ar ôl i'r peilot gyhoeddi bod argyfwng tra'i bod hi dal yn yr awyr.

Dywedodd llefarydd ar ran cwmni Vueling eu bod wedi dod o hyd i "fater technegol" ar yr Airbus A320 ychydig cyn i'r awyren lanio ym Maes Awyr Caerdydd.

Llwyddodd y peilot i lanio'r awyren, oedd yn cario 137 o deithwyr, yn saff y bore 'ma am 11:26.

maes awyr caerdydd
Maes Awyr Caerdydd

Cymry ar restr hir gwobr ffilm

The Hollywood Reporter

Wrth i Wobrau Ffilm Annibynnol Prydain agosau, mae gwefan The Hollywood Reporter wedi bod yn edrych ar y ffilmiau sydd ar y rhestr hir y wobr ar gyfer awdur yn ysgrifennu am y tro cyntaf.

Mae'r detholiad yn cynnwys Fflur Dafydd am ei ffilm Y Llyfrgell, ac Ed Talfan am Yr Ymadawiad.

£300,000 i ymchwilio i ail-agor rheilffordd Ceredigion

BBC Wales News

Mae'r llywodraeth wedi rhoi £300,000 i ymchwilio i'r posibilrwydd o ail-agor rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin.

Roedd trenau'n arfer stopio mewn 20 o orsafoedd ar y rheilffordd, ond cafodd ei chau yn 1965.

Mae ymgyrch i ail-ddechrau gwasanaeth 90 munud rhwng Aberystwyth, Llanbedr Pont Steffan a Chaerfyrddin, ar gost o tua £500m.

Pob chwaraewr 'ar brawf' i Wrecsam medd Keates

BBC Sport Wales

Mae chwaraewyr Wrecsam i gyd ar brawf ar hyn o bryd ac yn wynebu colli'u lle yn y tîm os nad ydyn nhw'n gwella, yn ôl rheolwr dros dro y clwb Dean Keates.

Mae'r clwb yn chwilio am reolwr newydd yn dilyn ymadawiad Gary Mills.

Neithiwr fe gollodd y Dreigiau o 3-2 gartref yn erbyn Stamford, sydd dair adran yn is na nhw, ym mhedwaredd rownd rhagbrofol Cwpan FA Lloegr.

Dean Keates
BBC

Cawodydd yn y gogledd

Tywydd, BBC Cymru

Prynhawn sych a braf i lawer, gyda chymylau achlysurol, ond gwynt oer o'r gogledd fydd yn achosi cawodydd o law yng ngogledd Cymru.

Am eich tywydd lleol ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

'Llais Duw' wedi annog Almahri i ladd

BBC Wales News

Mae llys wedi clywed i ddyn glywed "llais Duw" cyn crogi dynes i farwolaeth mewn gwesty yng Nghaerdydd.

Cafwyd hyd i gorff Nadine Aburas, 28, ar nos Galan 2014 yng ngwesty'r Future Inn ym Mae Caerdydd.

Mae Sammy Almahri, 44, wedi cyfaddef dynladdiad, ond mae'n gwadu llofruddio Ms Aburas ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll.

almahri
Heddlu De Cymru

Trafod Mesur Cymru

Mae Theresa May wedi crybwyll Cymru sawl gwaith yn ystod sesiwn Holi'r Prif Weinidog yn San Steffan heddiw - gan gynnwys beirniadu record y llywodraeth Lafur yng Nghaerdydd ar iechyd unwaith yn rhagor.

Cafodd Mesur Cymru, fydd yn datganoli rhagor o bwerau i'r Cynulliad, hefyd ei grybwyll.

View more on twitter

Trafod Senedd Ieuenctid i Gymru

Golwg 360

Fe fydd y Ceidwadwyr Cymreig yn galw am sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru mewn dadl yn y Senedd heddiw, yn ôl Golwg360.

Roedd adroddiad yn 2014 wedi awgrymu mai dim ond 16% o bobl 18-24 oed fyddai’n pleidleisio mewn etholiad, gyda hynny'n cynyddu i 58% pe bai ganddyn nhw farn gref am fater penodol.

Dywedodd Darren Millar, llefarydd y Ceidwadwyr ar addysg, mai bwriad cynnal y ddadl oedd “sicrhau bod plant a phobl ifanc Cymru’n cael y cyfle i gael lleisio barn am faterion sydd o bwys iddyn nhw".

senedd
BBC

May yn cofio Aberfan

Mae sesiwn Holi'r Prif Weinidog yn San Steffan bellach wedi dechrau, gyda Theresa May yn dechrau wrth roi teyrnged i'r drychineb yn Aberfan 50 mlynedd yn ôl.

View more on twitter

Theatr Ardudwy i ailagor

BBC Cymru Fyw

Dywed Cadeirydd Theatr Ardudwy yn Harlech eu bod yn paratoi ar gyfer ailagor y safle i'r cyhoedd erbyn dydd Mercher nesaf, 26 Hydref.

Ddechrau'r mis cyhoeddodd Ben Ridler o Theatr Ardudwy Cyf eu bod wedi gorfod cau oherwydd rhesymau diogelwch.

Theatr Ardudwy
Arthur C Harris

Eryr Wen i ailffurfio er cof am 'Pwmps'

BBC Cymru Fyw

Bydd un o fandiau poblogaidd yr 80au yn ailffurfio am un noson yn unig fel rhan o noson i gofio eu drymiwr. Bu farw Andrew 'Pwmps' Davies o ganser yn gynharach eleni yn 52 oed.

Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, canwr ac un o sefydlwyr Eryr Wen, sy'n rhannu ei atgofion am Andrew gyda Cymru Fyw.

Eryr Wen
BBC

Prop Caerloyw yn symud i'r Scarlets

Wales Online

Mae'r prop 22 oed, Nicky Thomas wedi dychwelyd i Gymru ar ôl symud o Gaerloyw i'r Scarlets.

Fe symudodd Thomas i Loegr yn 2015 ar ôl ei chael hi'n anodd ennill ei le yn nhîm y Gweilch.

Yn ôl WalesOnline, mae symud i Barc y Scarlets yn golygu nad yw Thomas bellach yn cael ei ddal gan Reol Gatland, fyddai wedi cyfyngu ei siawns o gael ei ddewis dros Gymru.

Nicky Thomas
Huw Evans Picture Agency

Cyhoeddi lluniau newydd o'r Super Furries o 1995

NME

21 o flynyddoedd ers i'r Super Furry Animals dreulio chwe wythnos mewn stiwdio yn recordio eu halbwm gyntaf, Fuzzy Logic, mae'r NME wedi cyhoeddi detholiad o luniau o'r cyfnod.

Y ffotograffydd Rolant Dafis sydd wedi rhyddhau'r lluniau, gafodd eu tynnu yn stiwdio Rockfield yn hydref 1995.

Llai yn goroesi canser yr ysgyfaint yng Nghymru

BBC Wales News

Mae canran y bobl sydd â chanser yr ysgyfaint ac yna'n byw am bum mlynedd neu fwy wedi'u diagnosis yn is yng Nghymru nac yng ngweddill y DU.

Dim ond 6.6% o bobl yng Nghymru sy'n dioddef o'r afiechyd sydd dal yn fyw bum mlynedd ar ôl diagnosis, o'i gymharu â 16% yn Lloegr.

Mae Clymblaid Canser yr Ysgyfaint y DU wedi galw am gynyddu'r gyfradd i 25% erbyn 2025, ac mae Llywodraeth Cymru'n dweud eu bod eisoes yn gweithio ar rai o'r argymhellion.

Ond dywedodd y Ceidwadwyr bod yr adroddiad yn "newyddion arswydus i gleifion canser yr ysgyfaint sy'n byw yng Nghymru".

ysgyfaint
Thinkstock

Carchar am geisio taro dyn â char

BBC Cymru Fyw

Mae model wedi ei garcharu am ddwy flynedd yn Llys y Goron Caerdydd ar ôl ceisio taro dyn oedd yn gweld ei gyn-gariad gyda'i gar.

Fe yrrodd Rommel Alleyne, 25 o Gwmbran, ei gar aur Peugeot tuag at Thomas Church tra bod Mr Church yn cerdded gyda'i gariad gyda'r nos.

Fe neidiodd Mr Church allan o'r ffordd, ond yna fe ddaeth Mr Alleyne allan o'r car ac fe ddechreuodd y ddau ymladd yn y stryd. Yn hwyrach fe ymosododd Mr Alleyne ar Mr Church unwaith eto, y tro hwn gyda pholyn metel.

Rommel Alleyne
Wales News Service
Rommel Alleyne yn modelu

Cerflun o Harri VII ar ei ffordd i Benfro

BBC Cymru Fyw

Mae grŵp ymgyrchu ym Mhenfro wedi casglu dros £40,000 er mwyn cael cerflun o Harri VII yn y dref.

Mae'r cerflun wyth troedfedd o daldra bellach wedi ei lunio a'i fodelu mewn clai, a chyn hir bydd yn cael ei orchuddio mewn efydd.

Ond mae'r grŵp ymgyrchu'n dweud bod angen £5,000 arall arnyn nhw er mwyn gosod y cerflun yn ei le.

grwp ymgyrchu
BBC

Jules Peters yn brwydro canser

Rhyl, Prestatyn & Abergele Journal

Mae gwraig Mike Peters, canwr grŵp The Alarm, newydd ddatgelu ei bod hi'n brwydro canser y fron.

Yn ôl y Journal, mae Jules Peters yn dechrau triniaeth yr wythnos hon.

Mae Mike Peters ei hun wedi bod yn ymladd leukaemia a chanser ers 1995.

Dyn yn yr ysbyty wedi tân mewn tŷ

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod dyn wedi ei gludo i'r ysbyty yn dilyn tân mewn tŷ yn oriau man y bore.

Digwyddodd y tan yng Nghei Connah yn Sir y Fflint ychydig cyn 01:00.

4.3% yn ddi-waith yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Mae'r gyfradd sy'n ddi-waith yng Nghymru bellach yn 4.3% yn ôl y ffigyrau diweddara gan y Swyddfa Ystadegau. Dros y DU y gyfradd yw 4.9%.

Rhwng Mehefin ac Awst, roedd 65,000 o bobl yn ddi-waith, sydd 5,000 yn llai na rhwng Mawrth a Mai.

Cau ffyrdd wrth i waith ddechrau yn Abertawe

BBC Wales News

Bydd gwaith ffordd yn dechrau yng nghanol Abertawe nos Fercher fel rhan o gynllun i wella priffyrdd yn y ddinas.

Bydd y gwaith yn parhau tan 26 Hydref, gyda'r rhan fwyaf o'r gwaith yn digwydd dros nos.

Mae'r cyngor wedi dweud y bydd ffyrdd yn cael eu cau i gwblhau'r gwaith.

Abertawe
Google

Galw am ddisgyblu David Davies am sylwadau mewnfudwyr

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn galwad yr AS David Davies i brofi oed mewnfudwyr i'r DU gan ddefnyddio profion deintyddol, mae cymdeithas Meddygon y Byd wedi gofyn i'r blaid Geidwadol ystyried camau disgyblu.

Mae AS Mynwy wedi galw am sicrhau bod pobl sy'n dod o Calais yn blant ac nid yn oedolion. Mae'r Gymdeithas Ddeintyddol wedi galw'r syniad yn "anaddas ac anfoesol".

David Davies
BBC

Mas o'r wlad, mas o'r tîm

BBC Sport Wales

Mae'r maswr rhyngwladol Rhys Priestland yn cytuno â'r rheol allai ddod a'i yrfa gyda Chymru i ben. 

Dyw e ddim yn un o'r tri sy'n chwarae eu rygbi y tu allan i Gymru a sydd wedi eu dewis gan yr hyfforddwr, Rob Howley, i fod yn y garfan ar gyfer cyfres yr hydref.

Fe wnaeth Priestland ymuno â thîm Caerfaddon dechrau tymor 2015-16.

Rhys Priestland, wnaeth ymuno â thîm Caerfaddon dechrau tymor 2015-16
Rex Features