a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Arweinwyr yn cwrdd i drafod camau Brexit
  2. Datganoli trethi: Cymru ar ei cholled?
  3. Codi tâl am gasglu gwastraff gwyrdd yng Ngwynedd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan gan y Llif Byw am ddiwrnod arall. Bydd y gwasanaeth yn ôl am 08:00 bore 'fory. 

Tan hynny, hwyl i chi.

Rhagolygon y tywydd

Tywydd, BBC Cymru

Mae disgwyl cyfnodau sych a chlir yn y gogledd heno, ond mae'n bosib y bydd yna niwl mewn mannau. Fe fydd hi'n fwy cymylog tua'r de, gyda chawodydd o law. 

Fe fydd hi'n teimlo'n eithaf oer gyda'r tymheredd yn gostwng i 2 °C. 

Gallwch gael y rhagolygon diweddara yma

Tân gwyllt wedi ei daflu at griw ambiwlans

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans yn apelio am wybodaeth wedi i un o'u criwiau gael eu targedu gyda thân gwyllt wrth ymateb i alwad 999. 

Cafodd y criw eu galw i ardal Pilgwenlli yng Nghasnewydd tua 23:00 nos Sul 16 Hydref.

Dywedodd un o'r parafeddygon, Jason Harvey: "Ro'n i'n teimlo'n grac ac yn rhwystredig gan ein bod yno i wneud ein gwaith a doedden ni ddim yn disgwyl i dân gwyllt gael ei daflu aton ni.

Maen nhw'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â Heddlu Gwent ar 101.

Machlud yn Aberystwyth

Twitter

Mae'n ymddangos fod llun o Aberystwyth wedi dod i'r brig mewn cystadleuaeth i fyfyrwyr ym mhrifysgol Ottawa yng Nghanada fu'n astudio dramor. Pwy all ddadlau a'r olygfa? Llongyfarchiadau, Geneviève!

View more on twitter

Margam yn un hoff barciau gwledig y DU

South Wales Evening Post

Mae staff Parc Margam ger Port Talbot yn dathlu wedi i'r atyniad ennill ei le fel un o barciau mwyaf poblogaidd y DU, medd y South Wales Evening Post.

Fe bleidleisiodd 30,000 o bobl mewn cystadleuaeth flynyddol gan Green Flag i wobrwyo'r llecynau gwledig gorau, a daeth Parc Margam i'r 10 uchaf.

PARC MARGAM
FACEBOOK/PARC GWLEDIG MARGAM

Symud Swyddfa'r Post yn Aberystwyth

Cambrian News

Er gwaethaf gwrthwynebiad a phrotestiadau, daeth cadarnhad y bydd gwasanaeth Swyddfa'r Post yn Aberystwyth yn symud o'r adeilad ar y stryd fawr i siop WH Smith ar 24 Tachwedd, medd y Cambrian News.

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa'r Post: "Yn dilyn cyfnod o ymgynghori ac adolygu gyda'r cyhoedd, daethpwyd i'r penderfyniad i fwrw mlaen â symud Swyddfa'r Post...

“Mae'r newid yn rhan o foderneiddio parhaus ein rhwydwaith...a bydd yn ein helpu i ddarparu gwasanaethau fydd yn cwrdd ag anghenion ein cwsmeriaid a diogelu'r gwasanaeth yn Aberystwyth nawr ac yn yr hir-dymor.”  

Swyddfa'r Post Aberystwyth
IAN CAPPER/GEOGRAPH

David Davies yn sôn am fygythiadau

Wales Online

Y newyddion diweddaraf ar y Post Prynhawn

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Cyfarfod Carwyn Jones ac arweinwyr datganoledig eraill Prydain â Theresa May yn Llundain, dechrau clirio gwersyll 'y jwngl' yn Calais, ac wythnos ffasiwn Caerdydd, rhai o'r straeon fydd yn cael sylw'r Post Prynhawn rhwng 17:00 a 18:00.

Elin Gwilym sydd yn y gadair heddiw

Oedi ar yr A55

Traffig Cymru

Sgwrs gyda Huw Stephens

Gyda gŵyl Sŵn Caerdydd wedi ei chynnal yng Nghaerdydd dros y penwythnos, mae un o drefnwyr yr ŵyl honno, y DJ Huw Stephens yn cael ei holi ar wefan Too Many Blogs, ynglŷn â'i rôl yn helpu i drefnu gŵyl gerddorol arall ym Manceinion ym mis Tachwedd.

Yn y sgwrs, mae'n trafod ei hoff le i wrando ar gerddoriaeth fyw, a gall Huw Stephens o Gaerdydd ddim peidio â sôn am ei ddinas enedigol ac enwi Clwb Ifor Bach. 

Huw Stephens
BBC

Arestio dau wedi i elyrch gael eu saethu'n farw

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i ddigwyddiad yng nghoedwig Llwynhelyg yn Hwlffordd, pan gafodd tri alarch eu saethu'n farw, mae'n ymddangos, gan wn awyr.

Cafodd yr heddlu eu galw ar 22 Hydref, ac yn dilyn ymchwiliad, cafodd dau ddyn eu harestio yn gynharach heddiw. Cafodd un cyw alarch ei achub a'i roi yng ngofal yr RSPCA. 

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sy'n dod ar draws unrhyw beth amheus yn yr ardal i gysylltu â nhw.

Llongyfarchiadau i Gôr Heol y March

Mae Côr Heol y March o'r Bont-faen, o dan arweiniad Eleri Roberts, wedi ennill yn y categori Côr Plant yng ngŵyl gorawl Canta al Mar yn Calella, Sbaen ddydd Sadwrn. 

Yn 2015 cafodd y côr plant lwyddiant yng nghystadleuaeth Côr Cymru, nhw gipiodd y teitl wedi i'r beirniaid eu dewis fel y côr buddugol.   

View more on twitter

Methu ag estraddodi seren Eggheads i'r Iseldiroedd

Wales Online

Mae ymdrechion i estraddodi un o ser y cwis Eggheads i'r Iseldiroedd wedi methu, medd WalesOnline

Fe gafodd CJ de Mooi, sy'n byw bellach yn Sir Fynwy, ei arestio fis Medi ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Yn ei hunangofiant, cyfaddefodd y panelydd cwis ei fod wedi taflu dyn i gamlas yn Amsterdam yn 1988.

Mae'n debyg bod yr awdurdodau yn yr Iseldiroedd wedi rhoi'r gorau i'w hymdrechion i'w estraddodi er mwyn ei holi.

CJ de Mooi
PA

Cymro'n ymgeisio am arweinyddiaeth UKIP

BBC Cymru Fyw

Mae Cymro sy'n gyn ymgeisydd seneddol UKIP wedi cyhoeddi ei fod am geisio am arweinyddiaeth y blaid.

Cafodd John Rees-Evans sylw yn 2014 pan gafodd ei ffilmio'n dweud bod asyn hoyw wedi ceisio treisio ei geffyl, wrth ateb cwestiwn am bobl hoyw. Dywedodd Mr Rees-Evans bod ei sylwadau yn "dynnu coes" a'i fod yn ymddiheuro os oedd wedi tramgwyddo unrhyw un.

Mr Rees-Evans yw'r wythfed person i gynnig ei hunain i fod yn arweinydd newydd y blaid.

rees-evans
BBC

Treisiwr peryglus yn dal ar ffo

Daily Post

Fe ddywed y Daily Post bod treisiwr peryglus yn dal ar ffo ar ôl dianc o hostel mechnïaeth ger Bangor. 

Mae Michael Andrew Jones wedi cael ei alw'n ôl i'r carchar ond heb gael ei weld ers iddo ddiflannu o hostel Tŷ Newydd yn Llandygai.

Michael Andrew Jones
Heddlu Gogledd Cymru

Magu hyder wrth fodelu

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae mam o Gaerfyrddin sy'n dioddef o gor-bryder wedi trawsnewid ei chorff a throi at fodelu fel modd o adennill ei hyder.

Mae'n dweud ei hanes yn adran Gylchgrawn Cymru Fyw.   

Carmen a'i merch Summer
CARMEN ROUSE
Carmen a'i merch Summer

Teyrnged i Eifion Gwynne: 'Cymro i'r carn'

BBC Cymru Fyw

Mae rhagor o deyrngedau wedi eu rhoi i ddyn o ardal Aberystwyth, wedi'r newyddion am ei farwolaeth yn Sbaen dros y penwythnos.

Yn ôl adroddiadau, cafodd Eifion Gwynne ei daro gan gar yn nhref Estepona, tua 50 milltir o ddinas Malaga yn ne'r wlad. Roedd y trydanwr 41 oed, yn briod â thri o blant, ac yn chwarwewr rygbi brwd.

Un sydd wedi rhoi teyrnged iddo yw llywydd ei gyn glwb, Clwb Rygbi Llanymddyfri, Handel Davies.

Handel Davies

Prynhawn ansefydlog

Tywydd, BBC Cymru

Mi fydd ‘na law i lawer yn y de ddwyrain weddill y prynhawn, ac yn gymylog yn y de - ond yn sych ar y cyfan i weddill y wlad efo rhai cyfnodau cliriach ac ambell ysbaid heulog yn debygol yn y gogledd. 

Dros nos, yn y gogledd mae'r tymheredd yn debygol o syrthio i rhyw 3C ar ei isaf.

Am fanylion llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

Chwaraewyr rygbi ar gael

Twitter

Trafodaethau Brexit: Datganiad Carwyn Jones

Twitter

'Ansicrwydd mawr' yn parhau ynghylch telerau Brexit

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn dweud fod yna ansicrwydd mawr yn parhau am beth yn union fydd Llywodraeth Prydain yn ei ystyried yn llwyddiant wrth drafod amodau a thelerau Brexit. 

Roedd yn siarad wrth adael cyfarfod gyda'r prif weinidog Theresa a May ac arweinwyr llywodraethau datganoledig eraill yn rhif 10, Downing Street.

Carwyn Jones
BBC

Beirniadu galwad i gyfreithloni canabis

BBC Cymru Fyw

Mae galwad gan Gomisiynydd Heddlu Gogledd Cymru i gyfreithloni canabis ar gyfer defnydd meddygol wedi ei feirniadu gan y Ceidwadwyr.

Roedd Arfon Jones, a gafodd ei ethol ym mis Mai, wedi anfon llythyr at wleidyddion yr ardal er mwyn ceisio denu eu cefnogaeth.

Dywedodd y Comisiynydd, sy'n aelod o Blaid Cymru, y byddai caniatáu defnydd o ganabis am resymau meddygol yn dod â "manteision sylweddol" i'r rheiny oedd ei angen.

arfon jones
BBC
Arfon Jones yw Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Cwmni ynni'r môr yn mynd i ddwylo'r gweinyddwyr

BBC Cymru Fyw

Mae'r chwilio wedi dechrau am brynwr newydd i gwmni technoleg ynni llanw'r môr sydd wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Cafodd Tidal Energy Ltd - sydd â swyddfeydd yng Nghaerdydd a Doc Pencro - ei sefydlu yn 2001, ac mae'n defnyddio pŵer o lanw'r mor i ddarparu ffynhonnell trydan adnewyddadwy. 

Mae ansefydlogrwydd economaidd a gwleidyddol wedi taro'r sector yn ddiweddar, wedi i gymorthdaliadau gan lywodraethau'r gorffennol gael eu tynnu nôl.

Llongyfarchiadau Jac!

BBC Cymru Fyw

Mae Ffion McCarthy wedi anfon llun i ni o Jac Davies o Gaerfyrddin wnaeth ennill medal aur i Gymru ar y 'pommel' ym Mhencampwriaeth Gymnasteg Gogledd Ewrop yn Norwy ddoe.

Llongyfarchiadau Jac!

jac
BBC

Llun chwaraeon y dydd...

Twitter

Bardd o Jamaica yn galw am 'gymod a dealltwriaeth'

Golwg 360

Mae Golwg360 yn rhoi sylw i sylwadau bardd o Jamaica sydd wedi galw am gymod a dealltwriaeth, wrth iddo ymweld ag ardal o Gymru a fu’n delio mewn caethweision yn ei ran ef o’r byd.

Roedd Yasus Afari yn perfformio ac yn cynnal gweithdai ym mhentre’ chwarelyddol Bethesda yn Nyffryn Ogwen dros y Sul, lle’r oedd teulu Castell Penrhyn yn berchen ar y chwareli ac yn delio hefyd mewn siwgr a chaethweision o’r Caribî.

Cymro eisiau arwain UKIP

Twitter

Mae cyn ymgeisydd seneddol ar ran UKIP yng Nghymru wedi cyhoeddi ar raglen The Politics Show y BBC ei fod yn ymuno â'r ras i fod yn arweinydd nesaf UKIP.

Fe safodd John Rees-Evans ar ran y blaid yn etholaeth De Caerdydd a Phenarth yn yr etholiad cyffredinol yn 2015.

View more on twitter

Dinas ddychmygol ymysg gweithiau Artes Mundi 7

Independent

Independent

Tyrrau Mawr gan Bedwyr Williams yw un o weithiau cystadleuaeth Artes Mundi yng Nghaerdydd ar hyn o bryd.

Mae Karen Wright o'r Independent yn eich annog i wneud y daith.

Bedwyr Williams
BBC

Ydy barusrwydd yn bwyta S4C?

Twitter

Aled ap Dafydd fydd fydd yn holi ar Taro'r Post rhwng 13:00 a 14:00

View more on twitter

ASau yn galw am newid yn y gyfraith wedi achos Ched Evans

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd fod dros 40 o ASau benywaidd Llafur wedi ysgrifennu at y Twrnai Cyffredinol i rybuddio y bydd merched yn llai tebygol o adrodd achosion o drais yn dilyn cynsail cyfreithiol a osodwyd yn ail achos llys y pêl-droediwr Ched Evans.

Mae grŵp seneddol merched y Blaid Lafur wedi codi pryderon am y ffordd mae hanes rhywiol merched yn cael ei ddefnyddio fel tystiolaeth yn y llys.

Mae’n dilyn defnydd o dystiolaeth o’r fath yn ail achos Ched Evans, a gafwyd yn ddieuog o dreisio yn gynharach y mis hwn

Ched Evans
PA

Rhybudd o oedi oherwydd gwaith ffordd yn Aberystwyth

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn rhybuddio bod oedi'n debygol wrth i waith ffordd gael ei gynnal yn Aberystwyth dros hanner tymor. 

Mae'r ffordd rhwng cyffordd yr A487 ar ben rhiw Penglais a'r fynedfa i Maesceinion yn ardal Waunfawr ynghau wrth i wyneb newydd gael ei osod ar y ffordd.

Fe allai hyn arwain at oedi hir yn ystod yr oriau prysuraf, ond mae'r gwaith wedi ei drefnu dros gyfnod y gwyliau er mwyn achosi cynlleied o drafferth â phosib.

Ffordd Aberystwyth
Google

Y Cymro ar y cledrau

BBC Wales News

Wrth i Dwnnel Hafren ailagor wedi gwaith trydaneiddio, fe ddywed BBC Wales News bod y trên sy'n teithio rhwng De Cymru a Llundain wedi cael enw newydd - Y Cymro.

Fe ailagorodd y twnnel ddydd Sadwrn. Mae cwmni Great Western Railway wedi diolch i deithwyr am eu hamynedd yn ystod y chwech wythnos y bu'r twnnel ynghau.

Y Cymro
GWR

Ras i'r Tŷ Gwyn

Twitter

Mae Garry Owen wedi bod allan yn America yn recordio rhaglen am ras yr arlywyddiaeth yno - dyma ragflas o'r rhaglen.....

View more on twitter

Cyhuddo saith o achosi anhrefn treisgar

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn dweud fod saith o bobl wedi eu harestio a'u cyhuddo yn dilyn trafferthion yng Nghasnewydd ddydd Iau. 

Mae'r saith, sydd rhwng 13 a 24 oed, wedi eu cyhuddo o achosi anhrefn treisgar. Fe fyddan nhw'n mynd o flaen llys ar ddyddiadau ym mis Tachwedd.

Cwis: 'Cymru' ar y map

BBC Cymru Fyw

Ydych chi'n gwybod beth yw'r gair am 'Gymru', yn ieithoedd eraill y byd?

Rhowch gynnig ar y cwis ar wefan Cylchgrawn

Cymru ar y map
BBC

Oedi'n bosibl ar yr M4

Twitter

Talu am gasglu gwastraff gardd yng Ngwynedd

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi y bydd trethdalwyr yn gorfod talu tâl blynyddol am gasglu gwastraff gardd yn y sir o fis Ionawr ymlaen.

Bydd pobl sy'n defnyddio'r biniau brown 240 litr yn gorfod talu £33 y flwyddyn, a hynny oherwydd y pwysau ariannol sydd ar bob gwasanaeth cyhoeddus meddai'r cyngor.

bin brown
BBC

Rhybudd i Theresa May o 'argyfwng cyfansoddiadol mawr'

The Guardian

Mae 'na rybudd yn y Guardian y gallai Theresa May wynebu argyfwng cyfansoddiadol mawr oni bai fod Llywodraeth Prydain a'r llywodraethau datganoledig yn dod i gytundeb cyn iddi fwrw mlaen a chytuno ar delerau Brexit.

Mae Mrs May yn cwrdd â'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn ogystal ag arweinyddion yr Alban a Gogledd Iwerddon am y tro cyntaf ers y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd ar 23 Mehefin.

Theresa May
Reuters