Crynodeb

 1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog
 2. Datganiad gan y Prif Weinidog: yr UE – Trefniadau Pontio
 3. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 4. Datganiad ar yr Adolygiad Seneddol i Wasanaethau Iechyd a Gofal
 5. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Canolfan Gofal Arbenigol a Chritigol
 6. Datganiad ar y targed o 20,000 o dai fforddiadwy
 7. Dadl ar Adolygiad Blynyddol Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru ar gyfer 2015-2016

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna ni am heddiw. 

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu. 

Y Senedd
BBC

Dyfarniad Vaughan

'Camdriniaeth o ddynion yn cael ei oddef'

Mae aelod Plaid Cymru Neil McEvoy yn dweud "Rydw i'n dueddol o deimlo bod camdriniaeth o ddynion yn cael ei goddef yng Nghymru, Mae camdrin emosiynol o ddynion yn cael ei ganiatau."

"Cymerwch Heddlu'r De fel enghraifft, mae'n amhosib eu cael i dderbyn cwyn oddi wrth ddyn sy'n cael ei gamdrin yn emosiynol."

Neil McEvoy
BBC

'Angen ymdrechion sylweddol'

Ar ran y Ceidwadwyr mae Mark Isherwood yn cynnig bod y Cynulliad yn nodi'r saith brif her y mae angen mynd i'r afael â hwy yng Nghymru yn ystod y pum mlynedd nesaf, fel y nodwyd gan y Comisiwn, ac y bydd angen ymdrechion sylweddol ar ran sefydliadau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector, ac ar ran unigolion i leihau'r heriau hyn.  

Mae hefyd yn croesawu cydnabyddiaeth y Comisiwn bod angen ymgysylltu â'r sector gwirfoddol a chymunedol a'i rymuso.   

Mark Isherwood
BBC

Hyrwyddo hawliau mamau beichiog a mamau newydd

Mae Bethan Jenkins ar ran Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda'r Undebau Llafur a'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i hyrwyddo hawliau mamau ifanc beichiog a mamau newydd yn y gwaith yn well. 

Mae hi hefyd yn cyfeirio at y "clinig hunaniaeth rhywedd i Gymru sydd i gael ei sefydlu yn sgil trafodaethau Plaid Cymru mewn perthynas â chyllideb 2017-18." 

'Tuag at Gymru Decach'

Am yr awr nesaf mae'r aelodau yn cael dadl ar Adolygiad Blynyddol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer 2015-2016, 'Tuag at Gymru Decach'.undefined

Mae'r Comisiwn yn dweud bod eu dadansoddiad wedi nodi saith her allweddol mae angen eu trafod yng Nghymru dros y pum mlynedd nesaf. Mae'r rhain, meddai'r aelodau yn anghydraddoldebau a chamdriniaethau hawliau dynol pwysig, wedi'u hymwreiddio, a fydd angen ymdrechion sylweddol gan sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector ac unigolion i'w lleihau. 

Yr heriau allweddol a nodwyd gan A yw Cymru'n Decach? 

 • Cau bylchau cyrhaeddiad mewn addysg. 
 • Annog recriwtio, datblygu a gwobrwyo teg mewn cyflogaeth. 
 • Gwella amodau byw mewn cymunedau cydlynol. 
 • Cynyddu mynediad i gyfiawnder ac annog cyfranogiad democrataidd. 
 • Gwella mynediad i wasanaethau iechyd y meddwl a chymorth i bobl sy'n profi iechyd meddyliol gwael. 
 • Atal cam-drin, esgeulustod a chamdriniaeth mewn gofal a'r ddalfa.
 • Cael gwared ar drais, cam-drin ac aflonyddu yn y gymuned.    

Stynt cyhoeddusrwydd costus?

Mae aelod UKIP David Rowlands yn mynegi gobaith na fydd y tasglu yn "stynt cyhoeddusrwydd costus".

David Rowlands
BBC

'Angen canlyniadau go iawn'

"Dydyn ni ddim yn gwrthwynebu yr hyn yr ydych chi yn ei wneud yn llwyr, ond rydyn ni angen canlyniadau go iawn," medd Bethan Jenkins Plaid Cymru.

Bethan Jenkins
BBC

'Ffurfiau newydd o drosglwyddo prosiect'

Mae Alun Davies yn dweud ei fod yn ystyried ffurfiau newydd o drosglwyddo prosiect ar gyfer adfywiad economaidd o'r Cymoedd, ond nid strwythurau newydd er mwyn dim ond hynny.

Mae'n ychwanegu y bydd yn ystyried cryfhau aelodaeth y tasglu.

Tasglu Gweinidogol ar y Cymoedd - y diweddaraf

Nawr datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies ar y wybodaeth ddiweddaraf am y Tasglu Gweinidogol ar y Cymoedd. 

Ym mis Gorffennaf fe wnaeth Alun Davies gyhoeddi y byddai Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De yn cael ei sefydlu.

Gan ddefnyddio cryfderau'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector a gallu Llywodraeth Cymru i sbarduno newid, dywedodd Mr Davies y byddai'r Tasglu'n gweithio yn ystod tymor y Cynulliad hwn i arwain ar waith adfywio a thwf cynaliadwy yn y Cymoedd ac i sicrhau canlyniadau mesuradwy a fydd yn gwella bywydau pobl sy'n byw yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. 

Ei nod, meddai, yw sicrhau canlyniadau penodol a fydd yn canolbwyntio ar wella safon byw pobl sy'n byw ar hyd a lled Cymoedd y De.  

Alun Davies
BBC

Gwrthod amcangyfrifon newydd am anghenion tai?

Mae'r Ceidwadwr David Melding yn disgrifio'r datganiad fel "grual tenau".

Mae'n cyhuddo'r Llywodraeth o wrthod yr amcanyfrifon newydd ar gyfer anghenion tai yn "adroddiad gwych" yr Athro Holman ar anghenion a galw yn y dyfodol am dai yng Nghymru.

Y cynlluniau

Yn ôl Mr Sargeant mae'r cynlluniau i gyflawni'r nod o 20,000 o gartrefi fforddiadwy yn cynnwys y canlynol:

 • Parhau i gefnogi gwaith adeiladu ar gyfer tai cymdeithasol i'r rhai hynny sydd fwyaf agored i niwed drwy gynlluniau dibynadwy sydd eisoes wedi'u profi, gan gynnwys y Grant Tai Cymdeithasol.
 • Cefnogi gwaith adeiladu ar gyfer mwy na 6,000 o gartrefi drwy'r cynllun Cymorth i Brynu. Bydd Cam II y cynllun yn sicrhau bod £290 miliwn yn cael eu buddsoddi tan 2021.  
 • Datblygu rhaglen adeiladu tai fwy uchelgeisiol - sy'n uchelgeisiol o ran cynllun, ansawdd, lleoliad ac effeithlonrwydd ynni y cartrefi y byddwn yn eu darparu.
 • Cefnogi amrywiaeth o ddeiliadaethau ar gyfer tai, er mwyn ymateb i ystod eang o anghenion o ran tai. 
 • Datblygu cynllun Rhentu i Brynu a fydd yn cefnogi'r rhai hynny sy'n dyheu am brynu cartref eu hunain, ond sy'n ei chael yn anodd i gynilo blaendal sylweddol.
 • Hybu sawl ffordd o allu perchen ar dŷ am gost fforddiadwy. Yn enwedig ar gyfer pobl sy'n prynu am y tro cyntaf mewn ardaloedd lle y maent yn aml yn methu â phrynu cartref oherwydd bod gwerthoedd yr eiddo lleol yn uchel. 

£1.3 biliwn wedi ei glustnodi dros dymor y llywodraeth hon

Mae Carl Sargeant yn dweud bod £1.3 biliwn wedi ei glustnodi dros dymor y llywodraeth hon i gefnogi'r gwaith o ddarparu 20,000 o dai fforddiadwy a chyflawni'r dasg o fodloni Safon Ansawdd Tai Cymru yn dangos uchelgais y llywodraeth yn y maes hwn. 

Mae Mr Sargeant yn ychwanegu hyn:

“Mae adeiladu cartrefi yn sicrhau manteision pwysig sydd yn mynd yn gam ymhellach na dim ond rhoi to uwch pennau pobl.  Ochr yn ochr â'r dystiolaeth helaeth fod tai o ansawdd da yn sicrhau manteision iechyd ac addysg i blant ac i deuluoedd, mae adeiladu cartrefi ar gyfer pob deiliadaeth yn cael effaith gadarnhaol sylweddol ar ein heconomi a'n cymunedau.” 

Carl Sargeant
BBC

20,000 o Dai Fforddiadwy

Nesa datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant: Y Targed o 20,000 o Dai Fforddiadwy.  

Mae Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad wedi rhoi sylw i’r cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ym mis Medi y bydd Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru yn cael eu hailddosbarthu fel cyrff sector cyhoeddus yn y cyfrifon cenedlaethol.

Yn ôl y gwasanaeth ymchwil, “gallai’r penderfyniad hwn gael effaith negyddol ar allu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (yr hyn y mae’r rhan fwyaf ohonom yn ei alw’n gymdeithasau tai) i gael mynediad at gyllid preifat, ac o ganlyniad i hynny, eu gallu i ddatblygu tai fforddiadwy.” 

Tai
PA

Ysbyty newydd yng Ngwent

Datganiad arall nawr gan yr Ysgrifennydd dros Iechyd: Canolfan Gofal Arbenigol a Chritigol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynllun ar gyfer codi ysbyty newydd i gleifion sydd angen gofal brys neu lawdriniaeth gymhleth yng Ngwent, ddeuddeg mlynedd wedi i'r prosiect gael ei gynnig.

Fe fydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi tua £350m ar gyfer y Ganolfan Gofal Arbenigol a Chritigol (CGACh) yn Llanfrechfa Grange i'r dwyrain o Gwmbrân.

Yn ôl Mr Gething fe ddylai'r ganolfan agor yn 2022.

Cafodd y prosiect ei gyflwyno yn 2004 ond cafodd y cynllun ei ohirio yn 2009 cyn ail ymddangos ar yr agenda flwyddyn yn ddiweddarach.

Mae'r ysbyty newydd yn rhan o gynlluniau i foderneiddio gwasanaethau iechyd sydd dan ofal Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan.

Llun artist o'r ysbyty newydd
BIAB
Llun artist o'r ysbyty newydd

Dr Ruth Hussey i gadeirio'r adolygiad

Mae Mr Gething yn cyhoeddi mai Dr Ruth Hussey fydd yn cadeirio'r adolygiad, a'i fod yn disgwyl i'r adolygiad gymryd tua blwyddyn i'w baratoi er mwyn caniatáu amser i weithredu argymhellion o fewn tymor y Cynulliad yma.

Fe wnaeth Dr Ruth Hussey ymddeol yn gynharach eleni fel Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi bron i bedair blynedd yn y swydd.

Yn ystod ei chyfnod yn y swydd fe wnaeth hi oruchwylio'r ymateb i argyfwng y frech goch yn Abertawe a'r gwaith i baratoi Cymru ar gyfer bygythiadau iechyd posib yn y dyfodol, fel argyfwng Ebola.

Dr Ruth Hussey
BBC

Iechyd a Gofal

Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething ar yr Adolygiad Seneddol i Wasanaethau Iechyd a Gofal.

Y Gwasnaeth Iechyd
BBC

Maes Awyr Caerdydd i geisio am ragor o dir?

Mae Andrew RT Davies yn gofyn pa gynlluniau a faint o arian sydd ar gael i Faes Awyr Caerdydd ar gyfer cynlluniau i ehangu. Mae'n dweud bod rhai o'i etholwyr yn yr ardal wedi dweud wrtho bod swyddogion sy'n gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru wedi cael trafodaethau ynglŷn â chael gafael ar dir ychwanegol gan bobl sydd berchen tir ger y maes awyr. Mae'n dweud bod y maes awyr yn berchen ar 400 o aceri yn barod.

Mae Jane Hutt yn ateb "Dydw i ddim yn ymwybodol o'r materion yr ydych chi yn eu codi ynglŷn â phosibiliadau ehangu."

Maes Awyr Caerdydd
Maes Awyr Caerdydd

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes pan mae Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos.  

Jane Hutt
BBC

Cwestiwn brys ar Orgreave

Mae Lee Waters yn gofyn i'r Ysgrifennydd dros Gymunedau pa sylwadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u rhoi i Lywodraeth y DU ynghylch penderfyniad y Swyddfa Gartref i beidio â chynnal ymchwiliad i ddigwyddiadau yn Orgreave. 

Ddoe fe wnaeth yr Ysgrifennydd Cartref Amber Rudd ddweud wrth aelodau seneddol nad oedd ymchwiliad i'r gwrthdaro rhwng yr heddlu a glowyr yn ystod streic y glowyr 1984 o fudd i'r cyhoedd.

Mae Carl Sargeant yn dweud bod y penderfyniad yn hynod siomedig.

Mae Gareth Bennett UKIP yn dweud bod Llafur yn "dal i geisio cicio pen-ôl y gaseg farw yma a bod Plaid Cymru nawr yn eu hannog nhw." Mae'n ychwanegu bod "Orgreave 32 mlynedd yn ôl a na fuodd neb farw."

Cafwyd galwadau am ymchwiliad trwyadl i'r digwyddiadau yn Orgreave ger Sheffield yn 1984 yn ystod Streic y Glowyr.
BBC
Cafwyd galwadau am ymchwiliad trwyadl i'r digwyddiadau yn Orgreave ger Sheffield yn 1984 yn ystod Streic y Glowyr.

Cwestiwn brys ar drydedd rhedfa Heathrow

Mae Simon Thomas yn gofyn i Ken Skates i wneud datganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i drydedd rhedfa yn Heathrow.  

Mae Mr Skates yn croesawu'r cyhoeddiad am y penderfyniad i adeiladu trydedd rhedfa yn Heathrow, rhywbeth y mae e'n ei ddweud allai ddod â £6 biliwn i economi Cymru.

Mae Mr Thomas yn beirniadu Llywodraeth Cymru oherwydd bod gweinidogion yn yr Alban wedi cytuno ar "femorandwm o ddealltwriaeth" gyda Heathrow.

Roedd y cytundeb yn golygu bod y maes awyr wedi'i ymrwymo i greu 16,000 o swyddi yn yr Alban, gostyngiad yn y gost o gostau glanio a £200m mewn gwariant adeiladu yn ystod y cyfnod cynllunio ac adeiladu. 

Heathrow
Getty Images

'Y cyngor clinigol gorau un'

Mae Mr Davies yn galw ar y llywodraeth i ymrwymo i adolygu gwasanaethau paediatrig yn Ysbyty Llwynhelyg ac ystyried sefydlu gwasanaethau 24 awr. 

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd c yn cyhuddo Mr Davies o "wrthod cydnabod y dystiolaeth ffeithiol sydd ar gael a'r cyngor clinigol gorau un."

Vaughan Gething
BBC

Cwestiwn brys am Ysbyty Llwynhelyg

Mae Paul Davies yn gofyn i'r Ysgrifennydd dros Iechyd am ddatganiad am ddyfodol gwasanaethau paediatrig yn Ysbyty Llwynhelyg. 

Fe gafodd gwasanaethau gofal plant dros nos ac uned famolaeth dan ofal ymgynghorwyr paediatrig eu trosglwyddo o'r ysbyty i Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin yn 2014.

Ar y pryd fe ddywedodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda y byddai hyn yn gwella'r gofal.

Ysbyty Llwynhelyg
BBC

Cwestiynau Brys

Mae Angela Burns yn gofyn i'r Ysgrifennydd dros yr Economi a'r Seilwaith i esbonio pam y cafodd y gweinyddwyr eu galw i Main Port Engineering yn Sir Benfro, er gwaetha'r ffaith i'r cwmni gael grant o £650,000 gan Lywodraeth Cymru.

Mae Ken Skates yn dweud "Roedd hyn yn sioc i nifer".

Mae'r cwmni'n darparu gwasanaeth peirianyddol i'r diwydiannau Petrogemegol, ond mae wedi cael trafferth dod o hyd i gwsmeriaid ers i burfa olew Murco gau yn Aberdaugleddau.

Main Port Engineering
Google

'Peidiwch ofni'r dyfodol'

Mae Neil Hamilton UKIP yn dweud wrth y Prif Weinidog i "gofleidio'r dyfodol, cofleidio'r cyfle sydd ganddon ni, peidiwch ofni'r dyfodol." 

Angen 'eglurdeb'

Mae Steffan Lewis Plaid Cymru yn dweud y dylai Llywodraeth Cymru fod yn glirach ei safle.

Mae e hefyd yn pwyso fwy fwy ar y Prif Weinidog i ddweud beth gafodd ei warantu yng Nghyd-bwyllgor y Gweinidogion.

Mae Carwyn Jones yn dweud wrth Mr Lewis nad yw eto wedi ffonio llinell uniongyrchol Brexit.    

Steffan Lewis
BBC

'Tôn ddigalon' y Prif Weinidog

Mae Andrew RT Davies yn mynegi siom ynglŷn â "thôn ddigalon" Carwyn Jones.

Mae'n dyfynnu Prif Weinidog Gogledd Iwerddon Arlene Foster wnaeth siarad am "y cyfle economaidd mwya i'r DU ers degawdau."

'Siomedig ac yn niweidiol i hyder'

Mae'r Prif Weinidog yn dweud ei fod yn "siomedig ac yn niweidiol i hyder" nad yw Llywodraeth y DU wedi gallu cyflwyno ei gweledigaeth ar gyfer Brexit.

Yr Undeb Ewropeaidd - Trefniadau Pontio

Nesa datganiad gan y Prif Weinidog: yr UE - Trefniadau Pontio.

Mae Prif Weinidog Prydain Theresa May wedi cynnig sedd ffurfiol i Lywodraeth Cymru yn y trafodaethau i lunio strategaeth Prydain i adael yr UE.

Ond mae Carwyn Jones wedi dweud bod yna "gryn dipyn o ansicrwydd" am safbwynt y DU. 

Fe wnaeth Cyd-bwyllgor y Gweinidogion, sy'n cynnwys Mr Jones ac arweinwyr Yr Alban a Gogledd Iwerddon gwrdd am y tro cyntaf ers 2014 fis diwethaf.

Baneri Cymru a'r UE
BBC

Cynnydd o 200% mewn trethu busnes

Mae'r aelodau yn y Siambr yn trafod ailbrisiad trethu busnes.

Mae Adam Price Plaid Cymru yn sôn am achos tafarn sy'n wynebu cynnydd o 200%.

Arian
PA

'Dim cyfarfodydd ffurfiol gyda lobïwyr'

Mae Mr McEvoy yn rhestru digwyddiadau honedig gyda gweinidogion a lobïwyr.

Mae'r Prif Weinidog yn dweud nad yw gweinidogion yn cael cyfarfodydd ffurfiol gyda lobïwyr.

Rheolau lobïo

Mae aelod Gareth Bennett UKIP yn gofyn pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o reolau lobïo sy'n gymwys yn llywodraethau eraill y DU.

Daw hyn wedi galwad gan un o aelodau Cynulliad Plaid Cymru fis diwethaf y dylai lobïwyr sy'n gweithredu yng Nghymru gael eu rheoleiddio a'u gorfodi i gofrestri.

Dywedodd Neil McEvoy y byddai rheoliad yn sicrhau diwylliant tryloyw o fewn Cynulliad Cymru.

Mae disgwyl i aelodau'r Cynulliad gynnal ymchwiliad i fater lobïo wedi i'r Alban a San Steffan gyflwyno rheolau newydd ar gyfer y diwydiant.

Yn 2013 fe wnaeth Pwyllgor Safonau'r Cynulliad alw ar i'r diwydiant lobïo wynebu archwiliad llymach ond na ddylid sefydlu cofrestr o lobïwyr.

Neil McEvoy
BBC
Neil McEvoy

'Cymeriad cwynfanllyd'

Mae arweinydd UKIP Neil Hamilton yn gofyn i'r Prif Weinidog a yw'n teimlo'n dalog o ystyried y newyddion economaidd da ar Nissan, a ffigyrau GDP ac yn y blaen.

Mae Carwyn Jones yn dweud nad yw Brexit wedi digywdd eto, ac mae'n awgrymu na fyddai Nissan wedi cael eu perswadio i fuddsoddi ar addewid amwys.

Mae Mr Hamilton yn disgrifio Mr Jones fel "cymeriad cwynfanllyd".

Neil Hamilton
BBC

Cyfle i ddarparu'r pecyn cywir i athrawon

Mae'r Prif Weinidog yn dweud bod datganoli cyflogau ac amodau gwaith yn darparu cyfle i ddarparu'r pecyn cywir i athrawon yng Nghymru.

Wedi i Mr Davies ofyn iddo beth fydd e'n gwneud gyda'r grym newydd, mae Mr Jones yn dweud ei bod hi'n glir nad yw'r hyn sy'n bodoli ar hyn o bryd yn gweithio.

Does dim cwestiwn medd Mr Jones o athrawon yng Nghymru yn cael llai o dâl nag athrawon yn Lloegr.

ysgol
Thinkstock

Athrawon yn gadael y proffesiwn ar ôl pum mlynedd

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn dweud bod cynnydd o 50% wedi bod yn nifer yr athrawon sy'n gadael y proffesiwn ar ôl pum mlynedd.

Daw ei gwestiwn wedi i Lywodraeth y DU gyhoeddi y byddai'n datganoli cyflogau ac amodau gwaith athrawon fel rhan o Fesur Cymru.

Andrew RT Davies
BBC

Awtistiaeth

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn i Mr Jones a yw'n cytuno bod angen deddfwriaeth benodol ar gyfer gwasanaethau i bobl sydd ag awtisiaeth.

Mae Mr Jones yn dweud ei fod eisiau gweld gwasanaethau yn gwella ond bod angen edrych i weld a fyddai cyfraith yn gwneud hynny.

Awtistiaeth
Science Photo Library

Sioe Awyr y Trallwng

Mae'r Prif Weinidog yn dweud bod Llywodraeth Cymru wedi cefnogi Gŵyl Gomedi Machynlleth, Gŵyl y Gelli a Rali Cymru GB.

Mae Mr George yn gofyn i Carwyn Jones pa gefnogaeth ellir ei roi i Sioe Awyr y Trallwng.

Mae Mr Jones yn dweud y bydd swyddogion mewn cysylltiad gyda threfnwyr y sioe awyr.

Carwyn Jones
BBC

Digwyddiadau mawr yng Nghanolbarth Cymru

Mae'r cwestiwn cyntaf heddiw gan Russell George: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i ddigwyddiadau mawr yng Nghanolbarth Cymru? 

Gallwch weld y rhestr o'r cwestiynau sydd wedi eu cyflwyno fan hyn.  

Croeso

Croeso i Senedd Fyw sy'n darlledu'r Cyfarfod Llawn y prynhawn yma.

Mae'r sesiwn fel arfer yn dechrau gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog, Carwyn Jones. 

Y Senedd
Y Senedd