Crynodeb

 1. Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 3. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 4. Datganiadau 90 Eiliad
 5. Dyfodol polisïau gwledig ac amaethyddol
 6. Dadl gan Aelodau Unigol: Adroddiad Sefyllfa Byd Natur 2016
 7. Dadl y Ceidwadwyr: Cyn-aelodau ac aelodau presennol y lluoedd arfog
 8. Dadl Plaid Cymru: y Gymraeg
 9. Dadl Fer: Colli'r ddarpariaeth ymchwil y galon yn Ysgol Feddygol Caerdydd

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna ni am heddiw. 

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth nesaf 15 Tachwedd. 

Y Senedd
BBC

Gweld y weledigaeth

Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies, yn dweud "Mae'n rhaid i ni gymryd y camau bwriadus os ydyn ni am weld y weledigaeth."

Mae'n ychwanegu ei bod hi'n bwysig chwilio am gonsensws sy'n seiliedig ar weledigaeth, ond nid "consensws cysurus". 

Alun Davies
BBC

'Un o'r rhesymau pam rydw i'n mwynhau bod yma'

Mae Neil Hamilton UKIP yn mynegi syndod bod y Llywodraeth yn ceisio dileu yr hyn mae'n alw yn "ddatganiad ffaith gan Blaid Cymru"  sy'n cynnig bod y Cynulliad yn "gresynu bod canran y dysgwyr saith oed sy'n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg heb newid yn y blynyddoedd diwethaf."

Mae'n dweud bod y cyfle i wella ei Gymraeg yn "un o'r rhesymau pam rydw i'n mwynhau bod yn y lle yma."

Neil Hamilton
BBC

Cymeradwyaeth

Mae'r aelodau yn curo dwylo wedi i'r aelod Llafur Mike Hedges orffen ei araith yn y Gymraeg, er gwaetha'r ffaith iddo ddweud nad yw'n hyderus pan yn siarad Cymraeg yn gyhoeddus.

Mike Hedges
BBC

Y Gymraeg yn y gweithle

Mae Suzy Davies ar ran y Ceidwadwyr yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda busnesau i wella'r ffordd y mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu a'i defnyddio yn y gweithle.  

Suzy Davies
BBC

'Rôl addysg yn hybu'r Gymraeg'

Fe ddefnyddiodd Plaid Cymru ddadl yn y Senedd fis diwethaf i bwysleisio rôl addysg yn hybu'r Gymraeg.

Yn eu maniffesto ar gyfer Etholiad y Cynulliad fe ddywedodd Plaid Cymru mai'r nod ddylai, yn y bôn, fod o "addysg cyfrwng Cymraeg i bawb." 

Y Gymraeg
BBC

'Anferthedd y dasg'

Mae Llyr Gruffydd yn dweud mai un o'r rhesymau dros gynnal y bleidlais hon yw i danlinellu "anferthedd y dasg" o bron â dyblu nifer y siaradwyr Cymraeg i un filiwn erbyn 2050.

Llyr Gruffydd
BBC

Nodi targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg

Mae Plaid Cymru yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

1. Yn nodi targed Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

2. Yn gresynu bod canran y dysgwyr saith oed sy'n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg heb newid yn y blynyddoedd diwethaf. 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gryfhau'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws pob sector addysg fel rhan ganolog o'i strategaeth i gyrraedd y targed hwn. 

Dadl ar y Gymraeg

Nawr Dadl Plaid Cymru ar yr iaith Gymraeg. 

Fe gafodd ymgyrch i bron â dyblu nifer y siaradwyr Cymraeg i un filiwn erbyn 2050 ei datgelu gan y Prif Weinidog yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Yn ôl Cyfrifiad 2011 roedd nifer y siaradwyr Cymraeg wedi gostwng o 582,000 yn 2001 i 562,000, tua un o bob pump o'r boblogaeth.

Mae adroddiadau bod cymunedau Cymraeg eu hiaith wedi bod o dan fygythiad oherwydd bod pobl ifanc yn symud i ffwrdd i chwilio am waith, a bod datblygiadau tai newydd yn denu pobl o'r tu allan sydd ddim yn siarad yr iaith.

Y Gymraeg
BBC

Camau wedi'u cymryd gyda chymuned y lluoedd arfog

Mae gwelliannau'r Llywodraeth yn rhestru camau sydd wedi'u cymryd mewn partneriaeth â chymuned y lluoedd arfog, gan gynnwys: 

a) gwaith amhrisiadwy Grŵp Arbenigwyr y Lluoedd Arfog;

b) datblygu'r llyfryn Croeso i Gymru ar gyfer personél presennol y lluoedd arfog a'u teuluoedd ynghylch cael eu hadleoli i Gymru;

c) gwell cymorth ar gyfer y lluoedd arfog a'u teuluoedd, gan gynnwys datblygu Llwybr Tai ar gyfer cyn bersonél y lluoedd arfog a'u teuluoedd; 

d) Llwybr Cyflogadwyedd y Lluoedd Arfog sy'n galluogi pobl ifanc i feithrin sgiliau ac ennyn hyder, ennill cymwysterau a sicrhau cyflogaeth; 

e) y gwaith sy'n parhau i ddatblygu'r ddarpariaeth iechyd a lles ar gyfer cyn bersonél y lluoedd arfog gan gynnwys y swm o £585,000 a roddir ar gyfer GIG Cymru i Gyn-filwyr bob blwyddyn, nofio am ddim a'r ffaith y bydd y pensiwn anabledd rhyfel yn cael ei ddiystyru yn llwyr o fis Ebrill 2017. 

'Mae arnon ni gymaint iddyn nhw'

Wrth gyfeirio at y rheini sydd wedi gwasanaethu gyda'r lluoedd arfog mae Caroline Jones UKIP yn dweud "mae arnon ni gymaint iddyn nhw, mwy nag y gallwn ni fyth ei ad-dalu."

Mae'n ychwanegu nad yw hi'n ddigon i "dalu gwasanaeth iddyn nhw unwaith y flwyddyn ar Ddydd y Cofio." 

Materion iechyd meddwl

Mae Mohammad Asghar yn dweud bod tua 5% o gyn-filwyr yn diodde o faterion iechyd meddwl.

Mohammad Asghar
BBC

'Arolwg Cartrefi 2014 y Lleng Brydeinig Frenhinol'

Prif gasgliadau'r arolwg:

 • Mae ein gwaith ymchwil yn awgrymu bod tua 6.2 miliwn o bobl o fewn cymuned cyn-aelodau o'r lluoedd arfog ym Mhrydain. 
 • Mae bron i hanner yr oedolion o fewn y gymuned honno dros 75 oed. 
 • Mae tua 630,000 o'r aelodau hynny yn debygol o profi problemau wrth fynd o gwmpas y tu allan i'r cartref. 
 • Mae nifer fawr (tua 720,000) yn cael problemau gydag hunanofal, sy'n cynnwys blinder a phoen neu drafferth yn gofalu am eu hun. Mae trafferthion symud ac hunanofal yn cyrraedd penllanw ymhlith y bobl hynny sydd yn 75 neu'n hŷn. 
 • Mae iselder yn effeithio ar tua 480,000 o aelodau oedolion cymuned cyn-aelodau'r lluoedd arfog, tua 370,00 yn dweud eu bod yn teimlo'n unig a thua 350,000 wedi colli perthynas yn ddiweddar. 

'Hybu a hyrwyddo anghenion'

Mae Bethan Jenkins yn galw ar Lywodraeth Cymru i "ymchwilio i ffyrdd o hybu a hyrwyddo anghenion cyn-filwyr, a'r cymunedau y maen nhw'n byw ynddynt, gan edrych ar arfer gorau mewn mannau eraill."

Mae hefyd yn tynnu sylw at waith sefydliadau fel '65 Degrees North', sy'n helpu i adsefydlu cyn-filwyr, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn i sicrhau bod pobl sydd ar fin gadael y lluoedd arfog yn ymwybodol o sefydliadau o'r fath.  

Bethan Jenkins
BBC

'Tegwch a pharch'

Mae Mark Isherwood yn dweud y dylai'r rhai sy'n gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog a'u teuluoedd, gael eu trin â thegwch a pharch. 

Mae hefyd yn dweud y dylai Cymru fod ar flaen y gad wrth weithredu Cyfamod y Lluoedd Arfog, sydd wedi'i fwriadu i wneud iawn am yr anfanteision y gall cymuned y lluoedd arfog eu hwynebu o gymharu â dinasyddion eraill, ac i gydnabod aberthion y gymuned honno. 

Mark Isherwood
BBC

Dadl: Cyn-aelodau ac aelodau presennol y lluoedd arfog

Nesa dadl y Ceidwadwyr Cymreig ar gyn-aelodau ac aelodau presennol o gymuned y lluoedd arfog. 

Mae'r cynnig yn nodi, yn ôl Arolwg Cartrefi 2014 y Lleng Brydeinig Frenhinol, fod 385,000 o gyn-aelodau ac aelodau presennol o gymuned y lluoedd arfog yng Nghymru. 

Yn ôl adroddiad gan y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig mae tua 250,000 o gyn-filwyr o wahanol frwydrau yn byw yng Nghymru.

Lluoedd arfog
BBC

Chwilio am ddau ymrwymiad gan Lywodraeth y DU

Un o bob 14 rhywogaeth dan fygythiad

Mae Simon Thomas yn dweud bod yr adroddiad "yn hawdd i'w ddarllen ond yn anodd i'w dderbyn".

Mae un o bob 14 rhywogaeth yng Nghymru bron â darfod yn ôl ffigyrau gafodd eu casglu fel rhan o'r adroddiad. 

Mae hanner cant o sefydliadau cadwraeth ac ymchwil wedi cynhyrchu'r adroddiad i danlinellu cyflwr byd natur ar draws y wlad.

Er hynny, mae'r sefyllfa yn well yng Nghymru o gymharu gyda gweddill y DU. Ar draws y Deyrnas Unedig mae dros un o bobl 10 rhywogaeth bron â darfod.

Mae rhywogaethau ymledol fel rhododendron yn fygythiad yn Eryri
BBC
Mae rhywogaethau ymledol fel rhododendron yn fygythiad yn Eryri

Y sefyllfa

Mae'r adroddiad yn nodi: 

 • Dros y tymor hir, prinhaodd 57% o rywogaethau o blanhigion fasgwlar a chynyddodd 43%. Nid oedd newid yn y patrwm hwn dros y tymor byr. 
 • Prinhaodd 60% o rywogaethau o loÿnnod byw a chynyddodd 40% dros y tymor hir, tra prinhaodd 37% o rywogaethau a chynyddodd 63% dros y tymor byr. 
 • Dros y tymor hir, prinhaodd 40% o rywogaethau o adar a chynyddodd 60%. Dros y tymor byr, prinhaodd 58% o rywogaethau a chynyddodd 42%. 
 • Aseswyd dros 5,000 o'r rhywogaethau yr ydym yn gwybod sydd yn ymgartrefu yng Nghymru wrth ddefnyddio meini prawf y Rhestr Goch gyfoes. Mae 354 (7%) mewn perygl o ddifodiant ym Mhrydain. 
Mae rhywfaint o newyddion da, e.e. mae nifer y barcudiaid coch yng Nghymru yn cynyddu
PA
Mae rhywfaint o newyddion da, e.e. mae nifer y barcudiaid coch yng Nghymru yn cynyddu

Dadl ar Adroddiad Sefyllfa Byd Natur 2016

Nawr y cyntaf o ddadleuon y prynhawn.

Mae'n ddadl gan Aelodau Unigol ar Adroddiad Sefyllfa Byd Natur 2016. 

Dyma'r ail gyhoeddiad o'i fath, yn dilyn y cyntaf yn 2013.  

Simon Thomas, Huw Irranca-Davies,Vikki Howells, Sian Gwenllian a David Melding sy'n cynnig y ddadl.

Pili pala prin - 60% o rywogaethau o loÿnnod byw wedi prinhau
DON SUTHERLAND
Pili pala prin - 60% o rywogaethau o loÿnnod byw wedi prinhau

Cefndir: Cyn ac ar ôl Refferendwm yr UE

Cyn Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd fe wnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, ddweud y byddai pleidlais i adael yn golygu "llai o arian a chefnogaeth i'n hamaethyddiaeth, ac yn dod â diwedd i fynediad am ddim i'n marchnadoedd mwya pwysig."

Ers y bleidlais mae hi wedi dweud bod Brexit yn rhoi'r cyfle am agwedd "gwnaed yng Nghymru" tuag at ffermio.

Amaethyddiaeth
Getty Images

Yr egwyddorion ddylai fod yn sail i bolisïau Cymreig newydd

Mae ymchwiliad y Pwyllgor i ddyfodol polisïau gwledig ac amaethyddol yng Nghymru yn parhau tan 25 Tachwedd.

Mae Mark Reckless yn dweud "amaethyddiaeth yw asgwrn cefn yr economi wledig, ond dydyn ni ddim eisiau diffinio 'amaethyddiaeth' yn rhy fanwl."

Mae'r pwyllgor eisiau adnabod yr egwyddorion ddylai fod yn sail i bolisïau Cymreig newydd, y bydd eu hangen i gymryd lle y rhai presennol gafodd eu gosod gan yr Undeb Ewropeaidd.

Polisïau gwledig ac amaethyddol

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, Mark Reckless, ar ymchwiliad y Pwyllgor i ddyfodol polisïau gwledig ac amaethyddol yng Nghymru. 

Mark Reckless
BBC

Datganiadau 90 Eiliad

Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar Ddatganiadau 90 Eiliad, lle mae tri aelod yn cael cyfle i godi materion amserol. 

Mae David Rees yn dwyn i gof ei bod hi'n 15 mlynedd ers ffrwydrad yn ffwrnes rhif pump yng ngwaith dur Port Talbot, laddod dri o ddynion ac anafu nifer.

Pwnc Huw Irranca-Davies yw Sefydliad Movember a Chanser y Prostad y DU, sy'n codi arian ac ymwybyddiaeth o ganser y prostad drwy annog dynion i dyfu mwstash ym mis Tachwedd.

Mae Simon Thomas yn talu teyrnged i Elly sy'n chwech oed am godi arian tuag at Ward 10 yn Ysbyty Llwynhelyg, ar gyfer Elusennau Iechyd Hywel Dda.

'Llwyr dderbyn y methiannau'

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd yn dweud bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn "llwyr dderbyn y methiannau gafodd eu crybwyll yn yr adroddiad" a'i fod yn disgwyl gweithredu buan.

Mae'n ychwaneguy bydd Prif Weithredwr y bwrdd Gary Doherty yn ymddiheuro wrth y claf yn uniongyrchol.

Er gwaethaf canllawiau Llywodraeth Cymru sy'n dweud y dylai cleifion sydd newydd gael diagnosis o ganser ddechrau cael triniaeth o fewn 31 diwrnod, bu'n rhaid i Mr D aros am 132 diwrnod.

Mae Nick Bennett wedi bod yn feirniadol o Ysbyty Glan Clwyd mewn tri adroddiad dros gyfnod o ddau fis
BBC
Mae Nick Bennett wedi bod yn feirniadol o Ysbyty Glan Clwyd mewn tri adroddiad dros gyfnod o ddau fis

Gofal canser yn Ysbyty Glan Clwyd

Mae'r ail gwestiwn brys i Ysgrifennydd y Cabinet dros lechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething.

Mae Llyr Gruffydd yn gofyn a wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch adroddiad yr Ombwdsmon, a ganfu 'methiant systemig' mewn gofal claf canser yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan. 

Fe ddywedodd yr Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Nick Bennett "Ymddengys y bu methiant systematig i gydnabod ac ymateb i'r ffaith fod Mr D yn dioddef o ffurf ymosodol o ganser y prostad a allai fygwth ei fywyd ac a oedd angen triniaeth radical ar frys."

Hwn yw'r trydydd adroddiad o'i fath gan yr Ombwdsmon yn ymwneud â'r ysbyty yn y ddau fis diwethaf.

Mae'r bwrdd iechyd wedi ymddiheuro.

Ysbyty Glan Clwyd
BBC

'Cydsafiad mawr'

Mae Mr Sargeant yn dweud ei fod yn "cydymdeimlo gyda'r sefyllfa yn yr achos hwn, ond nad yw mewnfudo yn fater datganoledig."

Ym mis Hydref fe wnaeth barnwr atal y broses o anfon Bashir Naderi, sydd wedi byw ym Mhrydain ers naw mlynedd, yn ôl i'w famwlad.

Mae'r aelod Llafur Jenny Rathbone yn dweud y cafodd "cydsafiad mawr" ei ddangos yn gynharach heddiw pan ddaeth aelodau Cynulliad Llafur, Plaid Cymru, Ceidwadwyr ac UKIP ynghyd ar risiau'r Senedd i gefnogi ymgyrch Bashir.

Mae dros 11,000 o bobl wedi llofnodi deiseb yn cefnogi ei achos.

Cwestiynau Brys

Mae'r cwestiwn brys cyntaf i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant.

Mae Neil McEvoy yn gofyn hyn: Yn sgil y tebygolrwydd buan y caiff Bashir Naderi ei orfodi i adael y DU ddydd Mawrth nesaf, a wnaiff y Gweinidog ystyried gwneud sylwadau i rwystro hyn rhag digwydd.  

Mae nifer o aelodau yn gwisgo rhuban glas yn y Siambr i gefnogi ymgyrch i achub y dyn 19 oed o Gaerdydd rhag cael ei anfon yn ôl i'w famwlad, Afghanistan.

Mae Bashir Naderi wedi bod gyda'i gariad Nicole Cooper am ddwy flynedd
Llun teulu
Mae Bashir Naderi wedi bod gyda'i gariad Nicole Cooper am ddwy flynedd

Ysbyty Bronllys: 'yn arbennig o siomedig a rhwystredig'

Mater glendid ysbyty sy'n cael ei godi gan Caroline Jones UKIP. Mae'n tynnu sylw at y ffaith bod yr Asiantaeth Safonau Bwyd wedi rhoi sgôr o ddau i Ysbyty Bronllys yn Aberhonddu.

"Dylai pob ysbyty gael sgôr o bump," meddai hi.

Mae Mr Gething yn dweud ei fod "yn arbennig o siomedig a rhwystredig" gyda'r sgôr ym Mronllys.

'Y cyngor clinigol gorau un'

Mae'r Ceidwadwr Paul Davies unwaith eto'n galw am wasanaeth pediatrig 24 awr yn Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd.

Mae Mr Gething yn dweud bod penderfyniadau yn cael eu cymryd ar sail "y cyngor clinigol gorau un".

Fe gyhoeddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda eu bod yn cwtogi gwasanaethau pediatrig a mamolaeth yn Ysbyty Llwynhelyg yn 2014.

Fe wnaeth protestwyr orymdeithio oherwydd newidiadau i wasanaethau yn Ysbyty Llwynhelyg
Heddlu Dyfed-Powys
Fe wnaeth protestwyr orymdeithio oherwydd newidiadau i wasanaethau yn Ysbyty Llwynhelyg

Amseroedd aros awdioleg

Nawr cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething. 

Mae Adam Price yn gofyn i'r Gweinidog wneud datganiad am amseroedd aros awdioleg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.  

Mae Mr Gething yn cydnabod "nad ydyn nhw lle ddylsen nhw fod."

Vaughan Gething
BBC

Llywodraeth Cymru yn colli £494,000

Mae Ken Skates yn dweud mai dim ond £5,000 allan o grant gwerth £500,000 gan Lywodraeth Cymru i westy yn Sir Dinbych, wnaeth fynd i ddwylo gweinyddwyr, fydd yn cael ei adfer.

Fe gafodd Castell Rhuthun Cyf yr arian ddechrau 2012 i ariannu gwelliannau.

Fe gafodd y gwesty ei werthu ac mae'n parhau i fodoli o dan gwmni gwahanol.

Ym Mehefin 2015 fe dderbyniodd Llywodraeth Cymru £5,469 gan y gweinyddwyr
Jeremy Bolwell
Ym Mehefin 2015 fe dderbyniodd Llywodraeth Cymru £5,469 gan y gweinyddwyr

'Angen gwneud mwy i gysylltu pobl'

Mae Neil Hamilton UKIP yn dweud ei bod hi'n cymryd chwech awr i deithio o Aberystwyth i Gaerdydd drwy'r Amwythig ar y trên. "Mae'n rhaid i ni wneud mwy i gysylltu pobl" meddai.

Mae Mr Skates yn ateb bod "bod â chysylltiad yn un o anghenion sylfaenol bob person."

Pencadlys y banc datblygu

Mae'r Ceidwadwr Russell George yn gofyn am dynged staff Cyllid Cymru unwaith y bydd y corff fydd yn ei olynu, banc datblygu Cymru, yn sefydlu ei bencadlys yn y Gogledd Ddwyrain. Mae Mr Skates yn dweud ei bod hi'n gwneud synnwyr bod sefydliadau cenedlaethol yn cael eu datganoli pan fo hynny'n bosibl.

Mae'n ychwanegu y bydd y banc yn cadw canolfan yng Nghaerdydd.

Cais i groesawu'r World Expo?

Mae Adam Price Plaid Cymru  yn dweud bod Manceinion yn cynnig i fod y ddinas-ranbarth fydd yn croesawu confensiwn masnach World Expo 2025, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynnig am y slot nesaf.  

Mae Mr Skates yn dweud y bydd y strategaeth economi fydd yn cael ei lawnsio y flwyddyn nesaf yn cynnwys "syniadau mawr a mentrus."

Mae'r World Expo yn cael ei gynnal bod pum mlynedd a Dubai gafodd ei dewis i groesawu'r confensiwn yn 2020.

Fe wnaeth arddangosfa Cheina yn Expo 2015 ym Milan bwysleisio llwyddiant y wlad yn concro prinder bwyd
AFP
Fe wnaeth arddangosfa Cheina yn Expo 2015 ym Milan bwysleisio llwyddiant y wlad yn concro prinder bwyd

Diwrnod lwcus Hefin David

Mae Hefin David hefyd yn cael gofyn yr ail o'r cwestiynau a gyflwynwyd. 

Mae'r Llywydd yn cynnal pleidlais i benderfynu enwau aelodau fyddai'n cyflwyno cwestiwn i'r Prif Weinidog a Gweinidogion Cymru, fel bo'r tebygrwydd o hynny'n digwydd yn fychan.

Mae'n gofyn am ddatganiad ar economi werdd yng Nghymru.  

Y fasnachfraint bresennol yn dod i ben yn Hydref 2018

Mae Mr Skates yn dweud bod y fasnachfraint bresennol yn dod i ben yn Hydref 2018.

Mae pedwar o gwmniau yn cynnig rhedeg y rhwydwaith.

Ken Skates
BBC

Dyfodol masnachfraint rheilffordd Cymru a'r Gororau

Mae'r cwestiwn cyntaf sydd wedi eu cyflwyno heddiw gan Hefin David: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol masnachfraint rheilffordd Cymru a'r Gororau? 

Mae masnachfraint rheilffordd Cymru a'r Gororau ar hyn o bryd yn cael ei rhedeg gan Drenau Arriva Cymru
BBC
Mae masnachfraint rheilffordd Cymru a'r Gororau ar hyn o bryd yn cael ei rhedeg gan Drenau Arriva Cymru

Croeso nôl

Mae'r Cyfarfod Llawn ar fin dechrau dechrau gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates. 

Nôl am 1.30pm

Mae'r pwyllgor nawr yn cwrdd yn breifat. 

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl am 1.30pm ar gyfer y Cyfarfod Llawn.