a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Dyna ni am heddiw - cofiwch ymuno â ni eto ddydd Llun ar gyfer rhagor o'r newyddion diweddaraf.

Yn y cyfamser, mwynhewch eich penwythnos!

Cyngor Caerdydd yn chwilio am arbedion o £25m

Cyngor Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd yn dechrau ar broses ymgynghori yn sgil arbedion o £25m maen nhw'n dweud sydd angen eu gwneud i'w cyllideb ar gyfer 2017/18.

Gallai hynny olygu £17.2m o doriadau, gydag £1.9m hefyd yn dod o gyllidebau ysgol ac £1.5m yn dod o arian wrth gefn.

Mae'r cynlluniau hefyd yn cynnwys cynnydd o 3.7% yn y dreth cyngor, allai godi £4.4m.

Y Gwyll yn help i ddysgu Cymraeg?

Y Cymro

Yn ôl Y Cymro mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi cychwyn partneriaeth gyda S4C trwy fynd â’r Gwyll i mewn i ddosbarthiadau Cymraeg ledled Cymru.

Mae gwers wedi’i chreu ar gyfer dysgwyr Cymraeg sydd wedi cyrraedd Lefel Uwch i gyd-fynd â thrydedd gyfres y ddrama dditectif, sy’n cael ei darlledu ar S4C.

Richard Harrington
BBC

Brexit: Barn dau o bobl ifanc

Twitter

Ar wefan Hacio mae Rhys Dafis, myfyriwr o Brifysgol Caerdydd, wedi bod yn holi barn dau o bobl ifanc eraill ynglŷn â Brexit a datblygiadau ers y refferendwm ym mis Mehefin.

Fe bleidleisiodd Leah Williams, trysorydd cangen Plaid Cymru Ifanc Prifysgol Caerdydd, o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Ar y llaw arall roedd Emlyn Pratt,cadeirydd y Blaid Lafur ym Mhrifysgol Caerdydd, eisiau gweld y wlad yn aros yn Ewrop.

View more on twitter

Awstralia â'r fantais yn y frwydr feddyliol?

The Guardian

... ar y llaw arall, mae'r gohebydd Paul Rees wrth law i'n hatgoffa ni bod y Wallabies wedi ennill eu 11 gornest ddiwethaf yn erbyn Cymru.

Yn ei erthygl i'r Guardian yn edrych ymlaen at y gêm mae'n rhybuddio mai dycnwch meddyliol y tîm o hemisffer y de sydd wedi bod yn gyfrifol am eu goruchafiaeth diweddar dros y crysau cochion.

Mae hyfforddwr Awstralia, Michael Cheika, hefyd wedi dweud ei fod yn disgwyl "gêm agos unwaith eto".

'Cymru i ennill o bedwar pwynt'

South Wales Evening Post

Yw hi'n deg dweud, cyn yr ornest yn Stadiwm Principality fory, mai dyma "o bosib y garfan gwanaf o Awstralia" i ymweld â Chymru?

Wel, dyna farn y sylwebydd rygbi a chyn-chwaraewr Cymru, Dafydd Jones - sydd yn credu y bydd tîm Rob Howley yn ennill o bedwar pwynt.

'Arbed £180m y flwyddyn mewn biliau ynni'

BBC Cymru Fyw

Gallai cartrefi yng Nghymru fod wedi arbed £180miliwn y llynedd petaen nhw wedi newid eu cyflenwyr ynni, yn ôl ffigyrau gan Ofgem.

Fe awgrymodd arolwg o 2,400 o bobl fod 60% ohonynt yn credu eu bod ar y tariff ynni rhataf oedd ar gael, rhywbeth mae'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn dweud sy'n annhebygol o fod yn wir.

Cafodd yr arolwg ei chyhoeddi fel rhan o'r Wythnos Fawr Arbed Ynni, sydd yn ceisio annog pobl i edrych eto ar ffyrdd o leihau eu biliau wrth i'r gaeaf agosau.

Noson oer â rhai cawodydd

Tywydd, BBC Cymru

Bydd heno'n noson oer gyda llwydrew yn debygol mewn mannau.

Bydd cyfnodau clir a rhai cawodydd pellach heno, a hynny'n bennaf yn y gorllewin a'r gogledd.

Am ragolygon y dyddiau nesaf ewch i'r wefan dywydd.

Dyfarniad Brexit: 'Ansefydlogrwydd' medd ffermwyr

BBC Cymru Fyw

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi galw am fwy o "eglurder" yn dilyn dyfarniad yr UchelLys bod yn rhaid i’r Senedd bleidleisio cyn i Brydain ddechrau'r broses oadael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Llywydd UAC, Glyn Roberts fod y penderfyniad "wedi cyflwyno mwy o ansefydlogrwydd ar adeg pan allwn wir wneud hebddo".  

"Rydym wedi bod ynghanol y broses o gynllunio Brexit ers misoedd bellach, ac mi groesawyd cyhoeddiad diweddar y Prif Weinidog ynglŷn ag amserlen ar gyfer dechrau Erthygl 50," meddai. 

"Dyw diystyru’r amserlen hynny ddim yn help o gwbl."

Glyn Roberts
Undeb Amaethwyr Cymru
Cafodd Glyn Roberts ei ethol yn llywydd newydd y mudiad ym mis Mehefin 2015

Bachgen wedi'i daro gan gar

Daily Post

Mae bachgen 13 oed wedi cael ei daro gan gar y tu allan i Ysgol John Bright yn Llandudno y prynhawn yma, yn ôl y Daily Post.

Cafodd yr heddlu, gwasanaeth ambiwlans ac ambiwlans awyr eu galw i'r digwyddiad ar Ffordd Maesdu am tua 15:25.

View more on twitter

Y bunt newydd 12-ochr

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn trafod y bunt newydd 12-ochr fydd yn disodli ein punt gron yn 2017.

Dywed y Llywodraeth a'r Bathdy Brenhinol yn Llantrisant fod y bunt newydd yn fwy diogel gan fod yr un presennol yn hawdd i'w chopïo.

Y bunt newydd
PA

Dedfryd Anglesea yn 'garreg filltir bwysig'

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn dedfrydu Gordon Anglesea i 12 mlynedd o garchar mae prif erlynydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru, Ed Beltrami, wedi rhyddhau datganiad.

"Mae'r ddedfryd heddiw yn gweld Gordon Anglesea yn gweld cyfiawnder am y troseddau erchyll a gyflawnodd dros 20 mlynedd yn ôl," meddai.

"Mae diwedd yr achos yn garreg filltir bwysig i ddioddefwyr Anglesea, ac i'r timau fu'n ymchwilio ar erlyn yr achos.

"Mae dedfrydu Anglesea yn dysteb i ddewrder y rhai ddaeth i adrodd am yr hyn a welson nhw neu a brofon nhw."

gordon anglesea
Daily Post Wales

Pleidlais ar Brexit yn San Steffan?

Yn dilyn y dyfarniad yn yr Uchel Lys ddoe, fe allai Aelodau Seneddol gael y cyfle i bleidleisio yn San Steffan cyn dechrau'r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ond y cwestiwn sydd yn codi o hynny, wrth gwrs, yw sut fydden nhw'n pleidleisio?

View more on twitter

Rhybudd am ladrad twyll ym Machynlleth

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi rhybuddio busnesau i fod yn wyliadwrus yn dilyn achos o dwyll ariannol mewn siop ym Machynlleth.

Dywedodd yr heddlu bod dyn wedi mynd i mewn i siop ddydd Iau 27 Hydref a drysu gweithiwr wrth y til ar ôl gofyn i gyfnewid arian ag ef, gan adael â £110 yn fwy nag y dylai fod wedi gwneud.

Yn ôl yr heddlu mae'r tric yn un sydd yn cael ei ddefnyddio gan ladron ar hyd a lled y wlad, ac maen nhw wedi cynghori busnesau i fod yn ofalus os oes unrhyw un yn gofyn am newid darnau arian neu arian papur.

Gwahardd cwpl rhag cadw anifeiliaid

RSPCA Cymru

Mae cwpl o Lwynhendy, Llanelli wedi'u gwahardd rhag cadw unrhyw anifeiliaid am dair blynedd ar ôl pledio'n euog i achosi i gi ddioddef.

Dywedodd yr RSPCA nad oedd Craig Palmer, 25, a Sophie Palmer, 22, wedi gofalu am eu daeargi, Bella, er ei bod yn dioddef o gyflwr ar y croen.

Cafodd y ddau ddedfryd o 90 awr o waith di-dâl, ac fe fydd yn rhaid iddyn nhw dalu £250 yr un mewn costau yn ogystal â thaliad dioddefwr ychwanegol o £60.

Bella y ci
RSPCA

Carcharu Gordon Anglesea am 12 mlynedd

BBC Cymru Fyw

Mae'r cyn swyddog heddlu Gordon Anglesea wedi ei ddedfrydu i 12 o flynyddoedd o garchar am droseddau rhyw yn erbyn plant.

Cafwyd Gordon Anglesea yn euog o ymosod yn anweddus ar ddau fachgen yn ystod y 1980au.

Roedd Anglesea, 79 oed o Hen Golwyn, wedi ei gael yn euog o un cyhuddiad o ymosod yn anweddus ar un bachgen, a thri chyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen arall wedi achos wnaeth bara chwe wythnos.

Achos llys
BBC

Teyrngedau i gyn-athro

Wales Online

Mae Wales Online wedi cyhoeddi teyrngedau i gyn-bennaeth cynorthwyol Ysgol Fechgyn Lewis ym Mhengam, Cwm Rhymni, wedi i gannoedd ddod i'w angladd ddydd Gwener.

Roedd Cyril Thomas hefyd yn gyn löwr ac yn frawd i'r pencampwr bocsio, Eddie Thomas.

Enwebiad arall i Gareth Bale

Twitter

Ben Davies yn bryder i Gymru

Twitter

Bechgyn Cymru'n ennill

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Rhys a Doctor Strange

BBC Cymru Fyw

Mae dyn ifanc o Gwm Gwendraeth a weithiodd ar y ffilm Doctor Strange sydd newydd ei rhyddhau wedi bod yn siarad â Cymru Fyw am ei waith yn y byd ffilm o stiwdio Pinewood yn Llundain.

Mae Rhys Ifan erbyn hyn yn gweithio fel Cyfarwyddwr Celf ar ffilm ddiweddara' Disney, sef addasiad o'r bale The Nutcracker fydd yn cael ei rhyddhau adeg Nadolig 2017.

Rhys Ifan a Phoster Dr Strange
BBC

Penwythnos prysur o chwaraeon

BBC Camp Lawn

Mae penwythnos prysur o chwaraeon ar y gweill. Cofiwch am y sylwebaeth byw yfory ar raglen Camp Lawn ar Radio Cymru:

Cymru v Awstralia (14:30) – FM yn genedlaethol, teledu digidol, iPlayer a gwefan BBC Sport

(Tîm sylwebu: Cennydd Davies, Emyr Lewis & Allan Lewis)

Hefyd Newcastle Utd v Caerdydd (15:00) – Radio digidol yn genedlaethol

(Tîm sylwebu: Dylan Griffiths & Iwan Roberts)

 Mi fydd Rhodri Llywelyn yn cyflwyno Camp Lawn yn fyw o Stadiwm Principality.

Digwyddiad ar Bont Hafren

Heddlu Gwent

Ffordd ar gau yn ardal Wrecsam

Heddlu Gogledd Cymru

Esgob yn dylunio darn arian Nadoligaidd

BBC Wales News

Mae darn arian arbennig yn nodi'r Nadolig wedi cael ei ddylunio ar gyfer y Bathdy Brenhinol gan Esgob Llanelwy.

Bydd dyluniad y Gwir Barchedig Gregory Cameron ar gyfer y darn arian £20 yn dangos y tri gŵr doeth yn ymweld â'r baban Iesu.

Mae 30,000 o'r darnau arian arbennig wedi cael eu bathu yng nghanolfan y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf.

arian
Y Bathdy Brenhinol

Cap budd-daliadau 'yn effeithio ar 11,000 o blant'

BBC Cymru Fyw

Mae elusen wedi rhybuddio y bydd teuluoedd tua 11,000 o blant yn colli cannoedd o bunnoedd bob mis wrth i'r cap ar uchafswm budd-daliadau ostwng.

Bydd yr uchafswm blynyddol yn gostwng o £26,000 i £20,000 ym mhobman ym Mhrydain, heblaw Llundain, ar 7 Tachwedd.

Mae hynny'n cymryd arian oddi wrth deuluoedd y plant tlotaf mewn modd "di-angen ac annheg", yn ôl Cymdeithas y Plant.

Ond mae'r Adran Waith a Phensiynau yn dweud bod lleihau'r uchafswm yn rhoi "anogaeth glir i symud i mewn i waith".

plant tlodi
Getty Images

Cyn uwch arolygydd yr heddlu yn y llys

The Leader

Bydd dyfarniad y barnwr yn achos Gordon Anglesea yn dechrau am 14:00.

View more on twitter

Iawndal o £3m wedi damwain ceffyl

BBC Cymru Fyw

Bydd merch yn ei harddegau gafodd anafiadau difrifol yn dilyn damwain marchogaeth yn derbyn dros £3m o iawndal.

Fe dorodd Ashleigh Harris ei chefn ar ôl disgyn oddi ar Polly Perks, ceffyl oedd yn berchen i Rachel Miller, mam ei chariad ar y pryd, Keiran.

Roedd Ashleigh Harris yn 14 oed pan ddigwyddodd y ddamwain mewn cae ger cartref Mrs Miller yng Nghas-gwent ym mis Medi 2012.

Fe benderfynodd barnwr yn yr Uchel Lys y dylai Mrs Miller fod yn gyfrifol am yr holl iawndal i Ashleigh Harris yn dilyn y ddamwain.

Ashleigh Harris
Paul Keogh
Mae cyfreithwyr Ashleigh Harris yn dweud y bydd angen gofal am oes arni

Cofio Eifion Gwynne yng ngêm Cymru

Cambrian News

Bydd tad 41 oed fu farw mewn damwain yn Sbaen yn cael ei gofio cyn yr ornest rhwng Cymru ac Awstralia yn Stadiwm Principality brynhawn fory.

Roedd Eifion Gwynne yn gyn-chwaraewr rygbi gyda Llanymddyfri ac Aberystwyth, ac yn ffigwr poblogaidd gyda'r ddau glwb.

Dywedodd Undeb Rygbi Cymru y byddai cyhoeddiad yn cael ei wneud cyn y gêm i dalu teyrnged iddo, ac y byddai llun o Eifion yn cael ei ddangos ar y sgrin fawr yn y stadiwm.

eifion gwynne
Twitter

Codi ffi am ailgylchu yng Nghonwy?

Daily Post

Fe allai Cyngor Sir Conwy ddechrau codi ffi ar drigolion am fynd â deunyddiau i ganolfannau ailgylchu er mwyn ceisio arbed £100,000, meddai'r Daily Post.

Mae swyddogion wedi awgrymu swm o £30 am adael trelar llawn pridd yn eu canolfannau ym Mochdre ac Abergele, £3 am fag o rwbel neu frics, a £4 am deiar.

Ond mae AC Aberconwy, Janet Finch-Saunders ymysg y rheiny sydd wedi codi pryderon, gan ddweud y gallai arwain at gynnydd yn nifer y bobl sydd yn dympio sbwriel.

Chwilio am feiciwr modur ar un olwyn

BBC Wales News

Mae'r heddlu wedi lansio apêl am wybodaeth wedi i feiciwr modur gael ei weld yn reidio ar un olwyn yng Nghasnewydd.

Dywedodd Heddlu Gwent eu bod wedi derbyn adroddiad o "yrru eratig" ar Ffordd Sbytty yr A4810 am tua 14:30 ar 27 Hydref, ger cylchfan yr A48.

beiciwr
Heddlu Gwent

Gêm olaf Cymru yn y Victory Shield

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Tîm dan-16 Cymru oedd yn fuddugol yn y Victory Shield yn 2014 a 2015 - ond fydd hi ddim yn dair o'r bron eleni.

Fe gollodd y bechgyn o 4-0 yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon cyn cael gêm gyfartal o 2-2 yn erbyn yr Alban.

Gogledd Iwerddon yw eu gwrthwynebwyr nhw yn yr ornest olaf heddiw - ac mae'r crysau cochion ar y blaen yn barod...

View more on twitter

Plac glas i gyfansoddwyr Calon Lân

BBC Cymru Fyw

Mae Calon Lân yn un o'r caneuon mwyaf adnabyddus a phoblogaidd yng ngemau rygbi a phêl-droed Cymru - ac fe fydd cyfansoddwyr y dôn enwog nawr yn cael eu cofio yn eu tref enedigol.

Cafodd y gân enwog ei chlywed am y tro cyntaf yn 1892, gyda John Hughes yn ysgrifennu'r gerddoriaeth a Daniel James yn cyfansoddi'r geiriau.

Fe fydd Cyngor Abertawe yn gosod plac glas ar Gapel Bedyddwyr Caersalem Newydd i gofio John Hughes, ac fe fydd plac tebyg yn cael ei osod y tu allan i Gapel Mynydd-bach ble mae Daniel James wedi'i gladdu.

canu
AFP/Getty
"Canu'r dydd, a chanu'r nos"

Asesu anaf Pogba cyn gêm yr Elyrch

BBC Camp Lawn

Marwolaeth dynes: Tri yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae tri o bobl wedi ymddangos yn y llys mewn cysylltiad â marwolaeth dynes pan aeth ei char BMW yn erbyn tŷ yng Nghaerdydd.

Bu farw Sophie Taylor yn ardal Adamsdown o'r ddinas ym mis Awst. Mae dyn 21 oed oedd yn y car yn parhau mewn cyflwr difrifol.

Mae Melissa Pesticcio, 23 oed a Michael Wheeler, 22 oed wedi eu cyhuddo o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ac mae Lewis Hall, 18 oed, wedi ei gyhuddo o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Ni wnaeth y tri, sydd o Gaerdydd, gynnig ple ac fe gawsant eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu i ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd ym mis Rhagfyr.

Cymharu timau Cymru ac Awstralia

Wales Online

Mae WalesOnline wedi bod yn cymharu timau Cymru ac Awstralia dyn wrth ddyn cyn yr ornest yn Stadiwm Principality brynhawn fory.

Y casgliad terfynol yw bod bron dim byd rhyngddyn nhw - a maswr y Wallabies, Bernard Foley a'r asgellwr Israel Folau yw'r unig chwaraewyr sydd yn cael marc o 9 allan o 10.

Israel Folau
Getty Images
Israel Folau fydd un o brif fygythiadau Awstralia ddydd Sadwrn, yn ôl WalesOnline

Cairns yn ymateb i ddyfarniad Brexit

BBC Cymru Fyw

Mae busnesau angen sicrwydd a sefydlogrwydd yn dilyn dyfarniad bod rhaid cael cefnogaeth ASau cyn dechrau Brexit, yn ôl Ysgrifennydd Cymru.

Dywedodd Alun Cairns ei fod yn siomedig gyda'r dyfarniad yr Uchel Lys ddydd Iau.

"Yr hyn mae buddsoddwyr a chyflogwyr eisiau yw gweld i ba gyfeiriad rydyn ni'n mynd, a dyna rydyn ni'n canolbwyntio arno," meddai Mr Cairns ar drothwy cyfarfod heddiw ag arweinwyr busnes.

cairns
BBC

Sesiwn swyddi yn Noc Penfro wedi i gwmni gau

Twitter

Nathan Gill 'wedi methu 65 pleidlais Cynulliad'

Golwg 360

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru yn y gogledd, Llyr Gruffydd, wedi galw ar AC UKIP Nathan Gill i ymddiswyddo gan ddweud ei bod hi'n "warthus" ei fod yn ceisio gwneud dwy swydd ar unwaith.

Daeth ei sylwadau yn dilyn erthygl yng nghylchgrawn Golwg yn dangos bod Mr Gill wedi bod yn absennol ar gyfer 65 o'r 95 pleidlais yn y Cynulliad hyd yn hyn y tymor hwn.

Dywedodd llefarydd grŵp UKIP yn y Cynulliad bod hynny'n dangos pam na all Mr Gill geisio bod yn AC yn ogystal â bod yn Aelod Seneddol Ewropeaidd.

Mynnodd Mr Gill mai ymgyrchu yn y refferendwm ar adael yr Undeb Ewropeaidd ar fai am nifer o'i absenoldebau.

Ymosodiad Cas-gwent: Apêl am wybodaeth

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu Gwent wedi apelio am ragor o wybodaeth ynglŷn ag ymosodiad yng Nghas-gwent yn oriau man y bore ddydd Sul 30 Hydref.

Yn ôl yr heddlu fe wnaeth dau ddyn ymosod ar ddyn arall ger y gyffordd rhwng Heol Mount Pleasant a Heol Bulwark rhwng 1:30 a 2:30 y bore, gan achosi anafiadau difrifol.

Mae dau ddyn lleol wedi cael eu harestio ar amheuaeth o ymosod ac wedi'u rhyddhau ar fechnïaeth.