a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn yn ôl am 08:00 bore 'fory, ond cofiwch y bydd ein hafan yn cael ei ddiweddaru yn y cyfamser.  

Cynllun gofal plant

BBC Cymru Fyw

Fe fydd chwe awdurdod lleol yn treialu cynllun gofal plant Llywodraeth Cymru.

O fis Medi nesa', bydd cynghorau Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Abertawe, Blaenau Gwent a Rhondda Cynon Taf yn cynnig hyd at 30 awr o ofal am ddim i blant tair a phedair oed. 

Plant
BBC

Cronfa lansio yn rhannu £50,000 i artistiaid

BBC Cymru Fyw

Mae 38 o artistiaid a bandiau o Gymru wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais am fwrsari cerddoriaeth sy’n werth cyfanswm o £50,000 gan y Gronfa Lansio.

Ymhlith yr artisrtiaid llwyddiannus sy'n derbyn arian i helpu gyda'u gyrfaeoedd ac i ddatblygu eu cerddoriaeth mae Band Pres Llareggub, Ysgol Sul, Cadno a Fleur De Lys

Crëwyd y Gronfa Lansio fel rhan o gynllun Gorwelion BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu cerddoriaeth gyfoes newydd yng Nghymru.

Bandiau
BBC

Cathod wedi eu gwenwyno

Mae RSPCA Cymru yn apelio am wybodaeth yn dilyn adroddiadau fod dwy gath wedi eu gwenwyno yn ardal Pont-Y-Clun yn Rhondda Cynon Taf. 

Dywed yr RSPCA fod milfeddyg wedi dweud fod ôl anti-freeze yng ngwaed un o'r anifeiliaid. 

Maen nhw'n dweud y dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â nhw ar 0300 123 8018.

Dirwyo cwmni am dorri rheolau

Cyngor Sir Ddinbych

Dywed Cyngor Sir Ddinbych eu bod yn croesawu penderfyniad llys i gosbi cwmni ailgylchu cynnyrch plastig am dorri rheolau gwarchod yr amgylchedd.

Fe gafodd cwmni Plastecowood ym Modelwyddan ddirwy o £500 a gorchymyn i dalu £11,566 o gostau. 

Roedd y cwmni hefyd wedi derbyn dirwy o £20,000 gyda £1,729 o gostau mewn achos a gymerwyd gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch.

Roedd y cyngor sir wedi derbyn cwynion gan gymdogion am oglau yn dod o leoliad y ffatri.   

Pennaeth newydd y gwasanaeth sifil

Shan Morgan fydd Ysgrifennydd Parhaol nesaf Llywodraeth Cymru. 

Yr Ysgrifennydd Parhaol sy'n arwain y gwasanaeth sifil yng Nghymru, ac mae'n gyfrifol am reoli cyllideb Llywodraeth Cymru sy'n £15 biliwn y flwyddyn, ac arwain tua 5,000 o staff. 

Bydd yn derbyn cyflog sylfaenol o £160,000. 

Mae'n olynu Syr Derek Jones. 

Ar hyn o bryd, Ms Morgan yw Dirprwy Gynrychiolydd Parhaol y DU yn UKRep ym Mrwsel.  

Shan Morgan
Llywodraeth Cymru

Faint o'r gloch yw hi?

BBC Cymru Fyw

Mae dynes o Ben-y-bont ar Ogwr wedi cyrraedd rhestr fer o dri o bobl ar gyfer llais nesa' y cloc llafar. 

Roedd Verity Giles, sy'n 37, wedi curo nifer o leisiau eraill ar draws Prydain.

Fei fydd yr enillydd terfynol yn cael ei gyhoeddi ar raglen y One Show ar y BBC heno.

Verity Giles
BT

Pudsey yn dychwelyd

BBC Cymru Fyw

Mae'r paratoadau yn mynd rhagddynt ar gyfer diwrnod Plant Mewn Angen y BBC sy'n cael ei gynnal ar ddydd Gwener 18 Tachwedd. 

Pudsey'n cael ei godi tu fas i ganolfan y BBC yn Llandaf

Amos i gael llawdriniaeth

ITV Cymru

Dywed y Dreigiau nad oes disgwyl i'r agellwr Hallam Amos chwarae eto tan y flwyddyn newydd, yn ôl ITV Wales.

Fe wnaeth o anafu ei ysgwydd wrth i Gymru golli yn erbyn Awstralia y penwythnos diwethaf. Fe fydd Amos yn cael llawdriniaeth yr wythnos nesaf.   

Hallam Amos
bbc

Cynnig rôl i Gymru wrth drafod telerau Brexit

BBC Cymru Fyw

Mae Cymru wedi cael cynnig i helpu yn y broses o lunio safbwynt y DU yn y trafodaethau i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae fforwm Brexit, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o lywodraethau San Steffan, Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon, wedi cwrdd ddydd Mercher.

Yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford oedd yn cynrychioli Llywodraeth Cymru yn y trafodaethau.

UE Cymru
BBC

Dau benodiad i Tîm Cymru

Athletau, BBC Cymru

Mae Tîm Cymru wedi cyhoeddi dau benodiad arall i ymuno â'r uwch dîm reoli a fydd yn arwain atheltwyr Cymru i Gemau'r Gymanwlad ar Arfordir Aur Awstralia yn 2018.

Mae Ashleigh Crowter wedi ei benodi'n Rheolwr Tîm Cyffredinol gyda chyfrifoldeb dros gyfathrebu, a Gerwyn Owen yn Rheolwr Tîm Cyffredinol yn gyfrifol am berfformiad. Bydd Gerwyn hefyd yn cyflawni rôl ychwanegol fel Chef de Mission cynorthwyol.     

Ailagor adeilad llys

BBC Cymru Fyw

Mae'r adeilad oedd yn gartref i Ynadon Sir Y Fflint ym Mhrestatyn wedi ei ailagor ei ddrysau ar ôl cael ei gau yn gynharach eleni.

Cafodd gwaith yr ynadon ei symud i Landudno a'r Wyddgrug, tra bod yr adeilad ar ei newydd wedd yn delio gydag achosion y llys sirol a thribiwnlysoedd.   

Prestatyn
Google

Prynhawn sych a noson oer i ddod

Tywydd, BBC Cymru

Mi fydd hi’n sych i rannau helaeth o’r wlad weddill y prynhawn, ond mi fydd ‘na rai cawodydd ynysig – rhai ohonyn nhw'n drwm, a pheth cenllysg yn bosib mewn mannau hefyd. Mi fydd hi’n noson sych ac oer i’r rhan fwyaf a'r tymheredd yn syrthio i 2C ar ei isaf.

Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

South Wales Evening Post

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi rhyddhau lluniau fideo ar ôl i feddyg gael ei ddallu dros dro wrth i rywun anelu golau laser wrth i hofrennydd hedfan uwchben Abertawe, meddai'r South Wales Evening Post. 

Mae pennaeth Awmbiwlans Awyr Cymru, Angela Hughes, wedi condemnio’r sawl oedd yn gyfrifol gan ddweud y gallai'r canlyniadau wedi bod yn hynod ddifrifol. 

View more on twitter

Mae'r gaeaf yn oer.....

Twitter

Agor Cae Coffa Cymru yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae safle er cof am filwyr Prydeinig fu farw ers y Rhyfel Byd Cyntaf wedi agor yng Nghastell Caerdydd.

Mae mwy na 10,000 o gofebau a theyrngedau wedi eu gosod yng Nghae Coffa Cenedlaethol Cymru, fydd ar agor hyd at 19 Tachwedd.

Mae 2016 hefyd yn ganrif ers Brwydr Coedwig Mametz yn y Somme.

cae coffa
BBC

Cymru v Serbia

Twitter

Apêl wedi digwyddiad yng Nghaerdydd

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn ymchwilio ar ôl i ddynes gael ei llusgo ar hyd ffordd wrth i rywun geisio dwyn ei char yn ardal Sblot, Caerdydd ar 7 Tachwedd.

Cafodd ei llusgo tua 20 metr cyn i'r lleidr ddianc gyda'r car, ac fe gafodd y ddynes fan anafiadau i'w breichiau a'i choesau. 

Dylai unrhyw un a welodd y digwyddiad gysylltu â'r heddlu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555 111.

Heddlu
BBC

Gwatwar polau piniwn

Cyngor Sir Gaerfyrddin

Yn ystod sesiwn lawn Cyngor Sir Gâr, fe ddywedodd y Cynghorydd Colin Evans, y byddai ei "border terrier Burty wedi gwneud gwell job na'r cwmniau polau piniwn" wrth geisio darogan canlyniad etholiad yr Unol Daleithiau!

Hedldu'n chwilio am falwr ceir

South Wales Evening Post

Fe ddywed y South Wales Evening Post bod yr heddlu'n chwilio am ddyn a falodd 10 o geir mewn garej yn Llansamlet ger Abertawe.

Llongyfarchiadau Tash!

Twitter

Wedi i Gareth Bale drydar yn diolch am wobr Chwaraewr y Flwyddyn i'r dynion yng Ngwobrau Cymdeithas Bêl-droed Cymru neithiwr, mae Tash Harding wedi gwneud yr un modd wedi iddi hi gipio prif wobr y merched.

View more on twitter

Yr ifanc a wyr a'r hen a dybia

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Yn ei flog diweddara' ar wefan Cymru Fyw mae Vaughan Roderick yn ystyried llwyddiant Brexit a Trump gan dduwed: "Yn y ddau achos mae'r gefnogaeth gryfaf i'r ochr fuddugol wedi dod o bobol gwynion heb radd coleg."

Agor caban gwybodaeth canser

BBC Cymru Fyw

Bydd elusen canser Macmillan yn agor caban gwybodaeth newydd yng Nghanolfan Ganser Felindre, Caerdydd, ddydd Mercher.

Mae'r caban yn ardal aros radiotherapi yr ysbyty.

Bydd yn cynnig gwybodaeth am fathau o ganser, manylion am y cymorth ariannol, ymarferol, corfforol ac emosiynol sydd ar gael yn ogystal â chyngor i deuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd eraill.

canolfan
BBC

Achos Penygroes: Aros dyfarnaid

BBC Cymru Fyw

Mae'r diffynnydd wedi gorffen rhoi tystiolaeth yn achos llofruddiaeth Emma Louise Baum, 20 oed, o Benygroes.

Mae David Nicholas Davies, 25 oed, wedi cyfaddef ei llofruddio, ond mae'n gwadu iddo ei thrywanu gyda chyllell.

Mae'r gwrandawaid wedi gorffen a dywedodd y barnwr yn cyhoeddi ei ddyfarnaid am 10:00 bore fory.

Emma Baum
Llun teulu

Bethan Gwanas yn holi awduron

BBC Cymru Fyw

Mae Bethan Gwanas yn ei blog heddiw, yn cychwyn ar syniad newydd o holi awduron am eu hoff lyfrau pan oedden nhw'n blant a be' maen nhw’n ei ddarllen heddiw.  

Hoff lyfrau'r awdur Manon Steffan Ros sy'n cael ei sylw gyntaf.

Manon Steffan Ros
BBC

Achub swyddi peirianyddol

Western Telegraph

Dywed y Western Telegraph fod swyddi 83 o bobl oedd yn gweithio i gwmni Main Port Engineering wedi cael eu diogelu ar ôl i'w gwaith gael ei drosglwyddo i gwmni arall. 

Yr wythnos diwethaf fe gafodd cwmni Main Port Enginnering o Ddoc Penfro ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr.   

Main Port
BBC

Anglesea: Heddlu yn cael cyngor cyfreithiol

The Leader

Mae penaethiaid yr heddlu yn derbyn cyngor cyfreithiol ynglŷn â thaliadau pensiwn y pedoffeil Gordon Anglesea, meddai'r Wrexham Leader.  

Fe gafodd Anglesea, cyn-uwch-arolygydd gyda Heddlu'r Gogledd, ei garcharu am 12 mlynedd yr wythnos diwethaf am droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn plant. 

Gordon Anglesea
bbc

Digwyddiad: Arestio dyn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau bod dyn wedi cael ei arestio mewn cysylltiad â digwyddiad yn ymwneud â gwn yn Y Rhyl y bore 'ma.

Talcen caled i'r merched?

Twitter

Daeth yr enwau o'r het ar gyfer y grwpiau ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd i Ferched, ac fe fydd Cymru yn yr un grŵp â'r Crysau Duon!

View more on twitter

America: Ymateb yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Donald J Trump fydd arlywydd nesa'r Unol Daleithiau ac wrth i'r byd ystyried buddugoliaeth syfrdanol y Gweriniaethwr mae gwleidyddion yng Nghymru wedi bod yn ymateb hefyd.  

trump
AP

Gweithwyr yn gorymdeithio ym Mrwsel

BBC Cymru Fyw

Dywed Undeb Community fod grŵp o weithwyr dur o Bort Talbot ymhlith 100 o weithwyr o Brydain sydd wedi cymryd rhan mewn gorymdaith drwy Frwsel. 

Maen nhw'n galw ar yr Undeb Ewropeaidd i fabwysiadu polisïau fyddai'n gwarchod swyddi yn y diwydiant.

Mae safleoedd dur Tata ym Mhrydain, gan gynnwys Port Talbot, yn parhau yn y fantol  gyda'r cwmni wedi  dweud eu bod am eu gwerthu. 

Port Talbot
Getty Images

Teulu yn ennill achos treth stafell wely

BBC Cymru Fyw

Mae teulu bachgen anabl o Sir Benfro wedi ennill achos yn y Goruchaf Lys ar ôl i farnwr benderfynu bod y 'dreth stafell wely' yn gwahaniaethu yn eu herbyn.

Mae'r newid polisi yn golygu bod tenantiaid tai cymdeithasol wedi cael toriad o 14% i'w budd-dal tai os oes llofftydd sbâr ganddynt.

Roedd Paul a Susan Rutherford wedi herio'r toriad, gan ddadlau bod llofft sbâr yn eu cartref i ofalwyr dros nos i'w hŵyr anabl.

teulu
BBC

America: Ymateb y prif weinidog

Twitter

Carchar am fygwth gyda llif gadwyn

Daily Post

Mae dyn wnaeth fygwth dyn arall gyda llif gadwn yng nghanol Llangollen wedi ei garcharu am naw mis, meddai'r Daily Post. 

Roedd Andrew Jones or Waen wedi tanio'r llif gadwyn gan fygwth torri pen dyn oedd yn gorwedd ar y llawr. 

Llongyfarchiadau syr

Twitter

Am y pedwerydd tro'n olynol, Gareth Bale yw chwaraewr y flwyddyn, ac mae'n hynod o falch.

View more on twitter

Noson hanesyddol!

BBC Radio Cymru

Os na fuoch chi ar eich traed drwy'r nos yn gwylo etholiad America, dyma grynodeb o'r prif ddigwyddiadau...

Crynodeb o ddigwyddiadau'r noson fawr

Beth yw'ch barn chi?

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Cronfa ariannol yn cynnig hwb i artistiaid

BBC Cymru Fyw

Mae cyfanswm o 38 o artistiaid a bandiau o Gymru wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais am fwrsari cerddoriaeth sy'n werth cyfanswm o £50,000.

Bydd artistiaid newydd ac addawol yn elwa o hyd at £2,000 yr un er mwyn eu helpu i lunio eu gyrfaoedd a datblygu eu cerddoriaeth.

Derbyniodd y gronfa - Lansio, rhan o gynllun Gorwelion BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru - fwy na 200 o geisiadau, y nifer uchaf o ymgeiswyr ers iddi ddechrau yn 2014.

tibet
BBC

Heddlu arfog yn Y Rhyl

Daily Post

Fe ddywed y Daily Post bod heddlu arfog wedi cau stryd oherwydd digwyddiad yn Y Rhyl. Yn ôl eu gohebydd mae Water Street ar gau ac mae timau o gŵn yr heddlu yno hefyd.

Fforwm Brexit i gwrdd heddiw

BBC Cymru Fyw

Bydd fforwm Brexit, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o lywodraethau San Steffan, Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn cwrdd yn ddiweddarach.

Dywed Ysgrifennydd Brexit, David Davis bod hwn yn gyfle i Lywodraeth Cymru helpu yn y broses o lunio safbwynt y trafodaethau ynglŷn â'r telerau wrth i'r DU baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford fydd yn cynrychioli Llywodraeth Cymru yn y trafodaethau.

mark drakeford
BBC