a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Llywodraeth Cymru yn cael bod yn rhan o achos llys Brexit
  2. Siom am fenthyciadau i fyfyrwyr o Gymru yn Lloegr
  3. Cymro wedi dychwelyd o America i Ysbyty Gwynedd i gael triniaeth
  4. Cymru'n codi arian ar ddiwrnod BBC Plant Mewn Angen

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Mwynhewch y penwythnos!

Dyna ni am heddiw - mwynhewch y penwythnos, ble bynnag ydych chi, ac fe fyddwn ni nôl fel yr arfer gyda'r newyddion diweddaraf fore Llun!

Trafod rhewi'r corff ar ôl marw

Twitter

Pwnc reit ddwys ar gyfer Clwb Clecs prynhawn dydd Gwener!

View more on twitter

'Ymddiheuriad' am hysbyseb swydd pennaeth

BBC Cymru Fyw

Mae Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Dyffryn Aman wedi ymddiheuro y prynhawn yma ar ôl ffrae am hysbyseb swydd pennaeth newydd yr ysgol. 

Yr wythnos diwethaf fe ddywedodd Cymdeithas yr Iaith fod y swydd-ddisgrifiad yn gwbl annigonol, gan ei fod yn gofyn dim ond am rywun oedd yn medru sgwrsio yn y Gymraeg.

Ond mae'r ysgol bellach yn pwysleisio eu bod nhw yn chwilio am siaradwr Cymraeg rhugl ar gyfer y swydd, a bod geiriad yr hysbyseb wreiddiol yn gamgymeriad.

dyffryn aman
googl

Dedfryd o garchar i gyn-arweinydd côr

BBC Cymru Fyw

Mae cyn-arweinydd côr wedi ei ddedfrydu i 10 mis o garchar, wedi'i ohirio am 18 mis, am ffilmio'i hun yn cyflawni gweithred rywiol cyn ei anfon i fachgen yn ei arddegau.

Fe wnaeth Ross Paul Matthews, 34, gyfaddef i ddau gyhuddiad yn Llys y Goron Abertawe o annog bachgen i edrych ar ddelweddau anweddus.

Roedd Mr Matthews yn arweinydd côr yng Nghadeirlan Sant Joseff, Abertawe, ond fe glywodd y llys eu bod bellach wedi torri pob cysylltiad ag ef.

Her mannequin y 'stafell newyddion

Plant Mewn Angen

Mae newyddiadurwyr BBC Cymru wedi bod yn mynd i hwyl yr ymdrechion i godi arian i Plant Mewn Angen y prynhawn yma...

View more on twitter

Mellten yn rhoi tŷ ar dân

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae'r gwasanaeth tân wedi cael eu galw i ddigwyddiad ym Mro Morgannwg yn dilyn adroddiad bod mellten wedi taro tŷ.

Cafodd pedwar criw eu galw i'r adeilad yn Llandŵ am 15:47 - ac fe gafodd y digwyddiad ei ddal gan ambell un ar Twitter.

Does dim mwy o fanylion am y tân ar hyn o bryd.

View more on twitter

Tywydd heno a dros y penwythnos

Tywydd, BBC Cymru

Bydd yr awel yn ysgafn dros nos, a bydd hi'n troi'n sychach ac yn gliriach, felly'n rhewi dros ran helaeth y wlad.

Dal yn oer iawn dros y penwythnos, ond diwrnod eitha' braf fory, cyn troi'n wlyb ac yn wyntog gyda'r nos a bore Sul.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru. 

Ymgais i 'flacmelio meddyg â lluniau noeth'

BBC Wales News

Mae llys wedi clywed bod dyn wedi ceisio blacmelio meddyg i roi tystysgrif meddygol ffug a beic modur iddo, drwy ddefnyddio lluniau noeth yr oedd wedi tynnu ohoni.

Dywedodd un ddioddefwraig honedig bod Farhan Mizra, 38, wedi ceisio ei gorfodi i roi tystysgrif am boen yn y cefn iddo er mwyn iddo allu bod i ffwrdd o'r gwaith.

Yn gynharach yn yr achos roedd y rheithgor wedi clywed bod y dioddefwyr honedig, oedd i gyd yn ferched Mwslemaidd, wedi cael eu targedu oherwydd yr "ofn a'r cywilydd" fydden nhw wedi'i deimlo.

Mae Mr Mizra o Abertyleri, Blaenau Gwent, yn gwadu cyhuddiadau o voyeuriaeth, lladrad, twyll a blacmel.

Farhan Mizra
Wales News Service

Disgwyl i ddyn gael carchar am droseddau rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 22 oed wedi cael rhybudd i ddisgwyl dedfryd o garchar wedi iddo gyfaddef cyfres o droseddau rhyw yn erbyn plant.

Fe blediodd Adam Isaac yn euog i wyth cyhuddiad o droseddau rhyw yn ymwneud â dau blentyn.

Adam Isaac
Wales News Service

Batri ffôn yn achosi tân

Wales Online

Mae WalesOnline wedi cyhoeddi lluniau yn dangos ystafell wely gafodd ei llosgi gan ffôn symudol aeth ar dân.

Roedd merch o Gricieth wedi gadael ei ffôn dros nos yn ei hystafell er mwyn llenwi'r batri, pan wnaeth o orboethi ac achosi'r tân.

Dywedodd y Gwasanaeth Tân bod y digwyddiad nos Fawrth yn rybudd i eraill am beryglon gadael teclynnau electronig yn gwefru heb oruchwyliaeth.

tan ffon
Wales News Service

Bry ar y Bocs

Sianel Pump

Beth sydd gan Donald Trump, Dafydd Elis-Thomas a Julian Lewis Jones yn gyffredin?

(Yr ateb yw eu bod nhw i gyd ar Bocs Bry wythnos yma, gyda llaw, cyn i chi feddwl bod mwy i'r stori yma!)

View more on twitter

Carchar i ddyn oedd yn 'lladrata wrth i bobl gysgu'

Daily Post

Mae dyn o Wrecsam wedi ei garcharu am dair blynedd ar ôl iddo ddwyn o dai pobl tra'u bod nhw'n cysgu.

Roedd Floyd Patrick Vassell, 27, allan ar drwydded ar y pryd ar ôl bod yn y carchar am ladrad blaenorol.

Mewn un lladrad roedd wedi torri mewn i dŷ yn Y Wern, Wrecsam yn oriau man y bore a dwyn gwerth £1,500 o eiddo, wrth i fam a phump o blant gysgu ar ôl i'r tad fynd i'r gwaith.

Llywodraeth Cymru i fod yn rhan o achos llys Brexit

BBC Cymru Fyw

Mae'r Goruchaf Lys wedi dyfarnu y bydd gan lywodraethau Cymru a'r Alban yr hawl i gymryd rhan yn y ddadl sydd gerbron y llysoedd ar hyn o bryd ynglŷn â'r modd o ddechrau'r broses Brexit.

Bydd y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd yn dechrau pan mae'r DU yn tanio Erthygl 50.

Ddechrau'r mis fe wnaeth yr Uchel Lys ddyfarnu bod yn rhaid cynnal pleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin cyn y gall Llywodraeth San Steffan danio Erthygl 50 o Gytundeb Lisbon.

Wedi'r dyfarnaid dywedodd Llywodraeth Prydain y byddant yn herio'r penderfyniad yn y Goruchaf Lys.

Brexit
BBC

'Brifo' gweld Abertawe'n colli, meddai Williams

Wales Online

Mae capten Cymru, Ashley Williams wedi cyfaddef ei bod hi'n "anodd" gwylio Abertawe yn cael amser caled yn yr Uwch Gynghrair eleni, yn ôl WalesOnline.

Fe adawodd Williams yr Elyrch yn yr haf gan ymuno ag Everton, gan ddweud bod angen "her newydd" arno.

Ond mynnodd nad ei ymadawiad ef sydd wedi bod yn gyfrifol am berfformiadau Abertawe y tymor hwn, wrth iddo baratoi i wynebu ei gyn-glwb ddydd Sadwrn.

ashley williams
Getty Images
Fe adawodd Williams yn yr haf ar ôl treulio wyth mlynedd gydag Abertawe

Llongyfarchiadau i Aled Hughes ar ddiwedd ei her

Plant Mewn Angen

Mae Aled Hughes newydd gwblhau ei daith feics o Abertawe i Fangor er mwyn casglu arian ar gyfer Plant Mewn Angen - llongyfarchiadau mawr iddo fo am yr ymdrech anferth!

Aled
BBC
Aled
BBC

'Rhaid ennill y ddwy nesaf'

Twitter

Dim pwysau fory felly...

View more on twitter

'Diwrnod agored' canolfan ceiswyr lloches

BBC Cymru Fyw

Bydd canolfan i geiswyr lloches yng Nghaerdydd yn cynnal noson agored i'r gymuned leol mewn ymgais i greu cysylltiadau cryfach â thrigolion.

Cafodd Canolfan Oasis ei hagos yn 2008 ac mae'n delio â dros 100 o bobl sydd wedi ffoi rhyfel neu erledigaeth wleidyddol.

Nod y ganolfan yw annog pobl i setlo ac integreiddio mewn cymuned newydd.

canolfan oasis
Google

Gordon Anglesea i apelio

BBC Wales News

Mae cadarnhad wedi dod y bydd y cyn-uwcharolygydd heddlu, Gordon Anglesea yn apelio yn erbyn ei ddedfryd.

Cafodd Mr Anglesea, 79, ei garcharu am 12 mlynedd ym mis Hydref ar ôl cael ei ganfod yn euog ar bedwar cyhuddiad o gamdrin rhyw hanesyddol.

Ond mae'r Ffederasiwn Heddlu wedi dweud na fyddan nhw'n ariannu'r apêl, er iddyn nhw dalu am gostau cyfreithiol Mr Anglesea yn yr achos gwreiddiol.

Gordon Anglesea
Andrew Price

Her Aled Hughes: Croeso Caernarfon

Plant Mewn Angen

Mae Aled Hughes ar fin gorffen ei her o feicio o Abertawe i Fangor er mwyn codi arian at Plant Mewn Angen.

Fe gafodd groeso cynnes a swynol yn Ysgol Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon yn gynharach.

View more on twitter

Josh yn codi canu Ar y Marc

BBC Radio Cymru

Cofiwch wrando bore fory am 08:30 i glywed Josh a'i ganeuon i gyd.

View more on twitter

Pryder am wahanu'r Bala o weddill Meirionnydd

Golwg 360

Mae Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd wedi galw ar y Comisiwn Ffiniau Etholiadol i ailystyried eu cynlluniau ar gyfer rhannu Gwynedd, yn ôl Golwg 360.

Dywedodd Liz Saville-Roberts y dylai tref Y Bala gael ei chadw'n rhan o’r un etholaeth â gweddill Dwyfor Meirionnydd, yn hytrach nag ymuno gyda rhan o Drefaldwyn.

“Byddai cynnig y Comisiwn yn chwalu undod hanesyddol Meirionnydd,” meddai AS Plaid Cymru, gafodd ei ethol am y tro cyntaf yn 2015.

Cerdded y llwybr Lego er mwyn Plant Mewn Angen

Plant Mewn Angen

Pwy feddylai bod modd troi gweithred boenus sy'n ddefod i bob rhiant â phlant bychan, yn ffordd o godi arian i Plant Mewn Angen?

View more on twitter

'Niwl o ansicrwydd' i fusnesau bach

BBC Cymru Fyw

Mae trethi busnes yn taflu "niwl o ansicrwydd" dros fusnesau bach ar hyn o bryd, yn ôl pwyllgor economi'r Cynulliad.

Dyw'r system o ad-daliadau dros dro sy'n ymestyn weithiau am ddeg mlynedd ddim yn ddigon tryloyw, medd y pwyllgor.

Dywed Llywodraeth Cymru eu bod yn bwriadu cael cynllun gostyngiad parhaol ar gyfer cwmnïau llai, a'u bod yn disgwyl cyflwyno newidiadau yn 2018.

siopau
Jaggery/Geograph

'Cystadleuaeth rhwng meddygon' yn y gogledd

Daily Post

Mae pryderon personol a chystadleuaeth broffesiynol rhwng llawfeddygon ac ymgynghorwyr yn cael blaenoriaeth dros ofal cleifion mewn ysbytai yng ngogledd Cymru, yn ôl adroddiad.

Dywed y Daily Post fod adroddiad gan Goleg Brenhinol y Llawfeddygon wedi taflu goleuni ar ddiffyg cydweithio rhwng ysbytai sydd dan ofal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Maen nhw wedi gwneud 24 o argymhellion, gan gynnwys galw am gymorth arbenigwyr o'r tu allan er mwyn gweithredu newidiadau.

Parhau'n oer

Tywydd, BBC Cymru

"Fydd hi'n bwrw eira uwchben rhyw gan metr, ond ma disgwyl rhywfaint o heulwen hefyd, er iddi aros yn ddigon rhynllyd," yn ôl Rhian Haf yn y swyddfa dywydd.

Am y sefyllfa yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.  

Gobaith i lanc sy'n wynebu cael ei alltudio

BBC Cymru Fyw

Mae'r Swyddfa Gartref wedi cytuno i adolygu eu penderfyniad i alltudio myfyriwr o Gaerdydd yn ôl i Afghanistan, meddai ffrindiau'r llanc 19 oed.

Mae Bashir Naderi wedi byw yng Nghaerdydd ers naw mlynedd, ond roedd i fod i gael ei alltudio yr wythnos diwethaf.

Cafodd cais am adolygiad barnwrol ei wneud ar ei ran, ac mae cyfreithwyr nawr wedi dweud wrtho fod "datblygiadau positif" wedi digwydd.

Bashir Naderi
Llun teulu
Mae nifer o wleidyddion wedi cefnogi apêl Mr Naderi

Williams yn cynnig mwy?

Twitter

Her Aled Hughes: Neges gan gefnogwyr arbennig

Plant Mewn Angen

Fe gafodd Aled Hughes neges go arbennig gan griw go arbennig o'i gefnogwyr y bore ma cyn cychwyn ar gymal olaf ei daith er mwyn codi arian ar ran Plant Mewn Angen!

View more on twitter

Brexit: Hawl i Lywodraeth Cymru i ymyrryd

BBC Cymru Fyw

Mae'r Goruchaf Lys wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban yn cael yr hawl i leisio eu barn yn ffurfiol yn yr achos llys fydd yn penderfynu sut y bydd proses Brexit yn cael ei threfnu.

Bydd yr achos llys rhwng 5-8 Rhagfyr.

Gwario llai ar wasanaethau ieuenctid

BBC Cymru Fyw

Mae cynghorau Cymru wedi gwario £6.1m yn llai ar wasanaethau ieuenctid yn ystod y pedair blynedd diwethaf, yn ôl undeb Unsain.

Dywedodd yr undeb bod dros gant o ganolfannau ieuenctid wedi cau a bod 360 o swyddi wedi eu colli.

Ond dadl Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yw bod cynghorau yn edrych ar ffyrdd newydd o gynnal gwasanaethau ieuenctid.

plant
Thinkstock

Ysgol Gwynfryn yn nodi Plant Mewn Angen

Plant Mewn Angen

Dyma lun o ddosbarth Miss Evans yn yr ysgol y bore ma.

View more on twitter

Catrin Heledd v Liam Williams

Twitter

Mae'r Clwb Rygbi newydd drydar fideo sydd yn dangos cefnwr Cymru, Liam Williams, yn dod yn erbyn gelyn nerthol a phwerus. Ond beth sy'n digwydd nesaf?

View more on twitter

Gorchymyn deliwr cyffuriau i ad-dalu £900,000

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi gorchymyn deliwr oedd yn gwerthu 'cyffuriau cyfreithlon' o'i gartref yn Sir Fynwy i ad-dalu £900,000.

Roedd Christopher Holloway, 34, yn rhedeg gwefan o'i gartref yn Rhaglan oedd yn gwerthu cyffuriau i 12,000 o gwsmeriaid ar draws y byd.

Fe glywodd Llys y Goron Caerdydd ei fod yn eu gwerthu cyn belled â Tokyo a Chaliffornia ac yn eu hysbysebu fel "cyffuriau penfeddwol cyfreithlon", neu legal highs.

Ond pan archwiliodd yr heddlu ei gartref fe ddaethon nhw o hyd i gyffuriau anghyfreithlon gwerth £3.5m.

Deliwr
Wales News Service

Manylion ocsiwn Plant Mewn Angen Radio Cymru

Plant Mewn Angen

Prosiect Trans Nofio i'w lansio yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae Prosiect Trans Nofio ar fin cael ei lansio yng Nghaerdydd gan Chwaraeon LGBT Cymru.

Bydd y cynllun yn cynnal sesiynau nofio wythnosol i bobl trawsryweddol sydd naill ai wedi bod neu sy'n mynd trwy'r broses o newid rhyw.

Mae'n brosiect ar y cyd gyda'r elusen Youth Cymru, Nofio Cymru, Cymoedd Actif a Chwaraeon Rhondda Cynon Taf - a dyma'r cynllun cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Mae'r cynllun wedi ei groesawu gan bobl trawsryweddol yng Nghymru.

Nofio
Getty Images

Wyddoch chi beth yw Chidl?

Casgliad y Werin

Mae Casgliad y Werin wedi trydar llun o'r gorffennol yn y gorllewin ac yn gosod cwestiwn:

View more on twitter

Prydau iachus - ond dim popdy ping!

Plant Mewn Angen

Gofynnodd Cymru Fyw i nifer sydd wedi derbyn grantiau yng Nghymru i ddefnyddio ffonau symudol, iPads a chamerâu DSLR i greu fideos ohonyn nhw yn paratoi pryd syml ac iachus, wrth gael ychydig bach o sbort hefyd!

Mae nifer o'r fideos i'w gweld ar dudalen Dim Popdy Ping, Cymru Fyw.

Canolfan Maerdy
BBC

Rygbi: Howley yn gofyn am 'amynedd'

Golwg 360

Diwrnod Plant Mewn Angen Ysgol y Berllan Deg

Plant Mewn Angen

Pawb i weiddi 'Pudsey'!

View more on twitter

Cyfweliad gyda chlaf sydd wedi dychwelyd i Gymru

BBC Radio Cymru