a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y Canghellor Philip Hammond yn cyhoeddi Datganiad yr Hydref
  2. Heddlu'n canfod corff wrth chwilio am ddyn aeth ar goll mewn storm
  3. FIFA: Camau disgyblu yn erbyn Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Da bo am y tro

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw ar fin dod i ben am ddiwrnod arall, ond byddwn yn ôl â'r diweddara am 08:00 bore fory. Tan hynny, da bo chi!

Barod am barti Beca?

S4C

A hithau’n agosáu at dymor y gwledda, mae’r pobydd adnabyddus Beca Lyne-Pirkis, yn barod i rannu ei chyfrinachau gyda gwylwyr S4C.

Bydd bwydydd blasus o bob cwr o’r byd, diodydd anhygoel, cerddoriaeth a llond bol o hwyl yn ei chyfres newydd, Parti Bwyd Beca, sy’n dechrau heno am 21:30. 

Bydd yn gadael ei chegin yng Nghaerdydd i gynnal partïon bwyd ‘pop-up’ ar hyd a lled Cymru.

Un o'r prydiau blasus fydd ar gael ym Mharti Bwyd Beca
S4C
Un o'r prydiau blasus fydd ar gael ym Mharti Bwyd Beca

Tywydd cymysg heno

Tywydd, BBC Cymru

Noson gymylog gyda glaw ysgafn i rai yn y de, gyda gwyntoedd cryf yn y de orllewin, ond awyr clir mewn mannau yn y gogledd yn golygu fod 'na bosibilrwydd am bocedi o rew.

Am eich manylion tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Carchar i ddyn am drywanu ei gariad

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ei garcharu am ymosod ar ei gariad, a'i thrywanu naw o weithiau gyda chyllell. 

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Ashley Dawe, 23 oed, wedi ymosod ar Melissa Parr yn y gwely wedi iddo ddechrau ei holi hi am ei pherthynas a dynion eraill. 

Cafodd ei ddedfrydu gan y Barnwr Eleri Rees i 14 mlynedd yn y carchar, er bod disgwyl iddo gael ei ryddhau ar brawf am y pum mlynedd olaf.

Llys y Goron Caerdydd
BBC

Artist o Aberaeron yn cyrraedd rownd derfynol Sky Arts

Prifysgol Aberystwyth

Mae myfyriwr a raddiodd gyda gradd MA mewn Celfyddyd Gain o Ysgol Gelf Aberystwyth yn 2014, wedi cyrraedd rownd derfynol Arlunydd Tirwedd y Flwyddyn 2016 Sky Arts.

Roedd Kim Whitby, a fagwyd yn Aberaeron, yn un o 300 o artistiaid a wahoddwyd i herio arlunwyr proffesiynol yn y gystadleuaeth.

Bydd rownd derfynol Arlunydd Tirwedd y Flwyddyn 2016 yn cael ei darlledu ar ddydd Mawrth 29 Tachwedd ar Sky Arts am 8 yr hwyr.

artist
Prifysgol Aberystwyth

Chwaraeon Cymru 'angen ei ddiwygio'n sylweddol'

BBC Sport Wales

Mae yna rybudd i Chwaraeon Cymru, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, bod angen diwygio'r corff yn sylweddol, yn dilyn adroddiad damniol sydd wedi ei weld gan Chwaraeon BBC Cymru.

Daw'r adroddiad wedi i holl weithgareddau Bwrdd Chwaraeon Cymru gael eu hatal.

Mae'n honni fod yna "ddiffyg tryloywder" o fewn y sefydliad, a bod yna berygl y bydd yn chwalu'n sefydliadau gwahanol oni bai fod yna gytundeb i'w newid. 

Chwaraeon Cymru
Llywodraeth Cymru
Y cadeirydd, Paul Thomas, gafodd ei benodi ym mis Mawrth, sy'n arwain yr adolygiad.

Eisiau perfformio?

Twitter

Cyngor Caerffili i dalu costau cyfreithiol o £150,000

BBC Cymru Fyw

Bydd Cyngor Caerffili yn talu £150,000 ychwanegol mewn costau cyfreithiol yn ymwneud â dadl dros gyflogau uwch swyddogion.

Mae'r prif weithredwr, ei ddirprwy, a'r pennaeth gwasanaethau cyfreithiol wedi eu gwahardd o'u swyddi ers i ymchwiliad gan Swyddfa Archwilio Cymru yn 2013 ddweud bod cynnydd i'w cyflogau yn anghyfreithlon.

Cafodd y cyhuddiadau troseddol yn erbyn y tri eu gollwng, ond mae camau disgyblu mewnol y cyngor yn parhau.

Costau Cyfreithiol
BBC

Y diweddara ar y Post Prynhawn

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Yr ymateb i ddatganiad yr hydref, carchar am oes i lofrudd Jo Cox ac atal gweithgareddau bwrdd Chwaraeon Cymru. Rhai o'r straeon fydd yn cael sylw Dewi Llwyd a'r Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru rhwng 17:00 a 18:00

Philip Hammond
BBC

Adeilad ar dân yng Nghwm Rhymni

BBC Cymru Fyw

Mae ymladdwyr tân wrthi'n ceisio ddiffodd fflamau mewn adeilad ar stâd ddiwydiannol Blaenau'r Cymoedd yng Nghwm Rhymni. 

Fe gafodd y gwasanaeth tân ei alw yno am 14:51 

Mae'n debyg bod 100 tunnell o ddeunydd plastic y tu allan i'r adeilad ynghyn.

Tan
arall

Bale yn anafu ei ffêr

BBC Sport

Mae 'na amheuaeth a fydd Gareth Bale yn ffit i chwarae yn yr El Clasico yn erbyn Barcelona wedi iddo anafu ei ffêr.

Fe herciodd y seren 27 oed o'r cae yn ystod buddugoliaeth ei dîm yn erbyn Sporting Lisbon nos Fawrth.

Cadarnhaodd Real Madrid ei fod wedi diodde anaf i'w droed dde, ond dyw hi ddim yn glir am ba mor hir y bydd e allan.

Bale
Reuters

Cwest i achos boddi traeth Mwnt

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi clywed fod dyn fu farw ar ôl cael ei sgubo i'r môr yng Ngheredigion wedi cael rhybudd gan ffrind y gallai gael ei ladd. 

Fe ddisgynnodd Luke Morton o Orllewin Canolbarth Lloegr i'r môr oddi ar y creigiau ym Mwnt ar 7 Awst. Cafodd ei gorff ei ganfod bron i fis yn ddiweddarach, ar 1 Medi.

Dywedodd ei ffrind Barry McFadden wrth y cwest yn Aberystwyth fod Luke wedi mynnu cerdded ar hyd y creigiau er gwaetha'r môr garw.

Cofnododd y cwest iddo foddi drwy anffawd.

Achos boddi Mwnt
Llun teulu

Adroddiadau o wrthdrawiad difrifol ger Pwllheli

Daily Post

Mae yna adroddiadau o wrthdrawiad difrifol ar ffordd yr A499 ger Pwllheli, medd y Daily Post.

Mae'r gwasanaethau brys yn ogystal â'r ambiwlans awyr wedi e eu galw. 

gwrthdrawiad
BBC

Apêl am dystion i wrthdrawiad yn Abertawe

Wales Online

Mae'r heddlu'n apelio am dystion wedi gwrthdrawiad rhwng dau gar ger stadiwm Liberty yn Abertawe, medd Wales Online.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r ffordd ddeuol ger y stadiwm tua 13:30.

Dywedodd Heddlu'r De nad oes adroddiadau o unrhyw anafiadau ar hyn o bryd.

Stadiwm Liberty
Getty Images

Bwrdd Chwaraeon Cymru wedi ei 'atal dros dro'

BBC Cymru Fyw

Mae wedi dod i'r amlwg fod bwrdd Chwaraeon Cymru wedi ei atal dros dro. 

Mewn datganiad ysgrifenedig, dywedodd yr Aelod Cynulliad, Rebecca Evans, y gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol a Iechyd Cyhoeddus fod hon yn weithred niwtral, ac iddi ddod i'r penderfyniad yn dilyn materion sydd wedi dod i'r amlwg dros y dyddiau diwetha: "Doedd hwn ddim yn benderfyniad a wnaed yn ysgafn, ond rwy'n fodlon ei fod yn gam angenrheidiol, tra mae fy swyddogion yn cynnal adolygiad. 

"Fedra i ddim a rhoi rhagor o fanylion ar hyn o bryd, ond byddaf yn hysbysu aelodau o unrhyw ddiweddariad cyn gynteg ag y byddaf mewn sefyllfa i wneud hynny."

Chwaraeon Cymru
Chwaraeon Cymru

Oedi 'annerbyniol' i waith atal llifogydd ar yr A55

BBC Cymru Fyw

Mae Plaid Cymru wedi disgrifio'r oedi yn y gwaith o atal llifogydd ar ffordd yr A55 fel sefyllfa annerbyniol.

Roedd llifogydd ar ran o'r ffordd rhwng Tal Meibion ac Abergwyngregyn flwyddyn yn ôl ac roedd disgwyl i'r gwaith ddechrau'n gynharach yn yr hydref.

Ond nid yw'r gwaith wedi dechrau ac roedd problemau pellach ar y ffordd yr wythnos hon yn dilyn Storm Angus meddai Plaid Cymru.

a55
BBC

Prestatyn 'yn debygol' o oroesi

BBC Wales News

Mae clwb pêl-droed Tref Prestatyn yn "debygol iawn" o godi digon o arian i dalu bil o £53,000 gan Gyllid a Thollau ei Mawrhydi, medd  cadeirydd y clwb.

Mae gan gyn-aelod o Uwchgynghrair Cymru tan yfory i dalu'r arian neu ddirwyn y clwb i ben. 

Dywedodd y cadeirydd Chris Tipping ei fod yn falch iawn o'r cefnogwyr , sydd wedi cyfrannu dros 50% o'r arian.

Clwb Pel-droed Prestatyn
PRESTATYN FC

Dau yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad ger y Felinheli

North Wales Chronicle

Mae'r North Wales Chronicle yn adrodd fod dau ddyn wedi eu cludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor wedi gwrthdawiad rhwng dau gar ar ffordd osgoi'r Felinheli.

Mae'n debyg i'r gwasanaethau brys gael eu galw tua 12:40 wedi i gar Audi a fan wen daro'n erbyn eu gilydd. 

AC yn ymddiheuro am grio yn y Cynulliad

Golwg 360

Mae Aelod Cynulliad Aberconwy wedi ymddiheuro am gerdded allan o gyfarfod ym Mae Caerdydd yn ei dagrau, medd Golwg 360.

Roedd Janet Finch-Saunders yn rhan o gyfarfod yn holi Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, Nick Bennett, pan ddechreuodd hi sôn am ddau achos penodol yn ei hetholaeth hi ei hun.

Janet Finch-Saunders
BBC

Lori laddodd bedwar 'ddim i fod ar y ffordd'

BBC Cymru Fyw

Mae achos llys wedi clywed fod lori - laddodd bedwar o bobl mewn gwrthdrawiad yng Nghaerfaddon - wedi bod yn cael ei gyrru'n rhy gyflym ac na ddylai fod ar y ffordd yn y lle cyntaf.

Roedd dau o'r pedwar gafodd eu lladd yn dod o Abertawe, ac un yn dod o Gwmbran.

Mae tri dyn yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn, ac mae'r achos yn parhau  

marwolaethau Caerfaddon
Arall

Barod am ddydd Sadwrn?

Twitter

Gwyliwch eich cyflymder!

BBC Cymru Fyw

Mae'r cwmni sy'n gyfrifol am weithredu'r rheolau cyflymder newydd ar draffordd yr M4 ger Casnewydd yn dweud fod 2,588 o hysbysiadau erlyn wedi eu cyflwyno i yrwyr dorrodd y rheolau rhwng 10 Hydref a 6 Tachwedd eleni. 

Er bod mwyafrif y gyrwyr yn cadw at y terfyn cyflymder, mae GoSafe, sy'n cadw golwg ar y draffordd rhwng cyffyrdd 24 a 28, yn dweud bod 92 o achosion o oryrru wedi eu cofnodi bob diwrnod ar gyfartaledd maen nhw'n apelio ar i bobl gadw at y terfynau cyflymder

M4
BBC

Manylion Datganiad yr Hydref

BBC Cymru Fyw

Nawr bod y Canghellor Philp Hammond wedi gorffen traddodi Datganiad yr Hydref, fe allwch ddarllen y manylion sy'n berthnasol i Gymru a'r ymateb o Gymru ar hafan Cymru Fyw.

hammond
b

Tywydd yn gwella

Tywydd, BBC Cymru

"Bydd y cawodydd sydd wedi bod yn ystod y bore yn clirio erbyn y prynhawn 'ma," yw'r newyddion calonogol gan Llyr Griffiths Davies, "peth heulwen ar draws y gogledd a ger y glanne, ond fydd hi'n teimlo'n oer, y tymheredd ucha'n rhyw 10C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Mind Cymru'n croesawu nawdd

Mind Cymru

Mae Mind Cymru wedi croesawu'r cyhoeddiad yn natganiad yr Hydref o nawdd ychwanegol i'w rhaglen 'Golau Glas'.

Mae'r cynllun yn cynnig hyfforddiant i staff o fewn yr heddlu, y gwasanaeth tan ac ambiwlans i'w helpu i ddelio a sefyllfaoedd, yn ogystal a hyfforddiant i reolwyr gefnogi eu staff. 

Dywedodd Cyfarwyddwr Mind Cymru, Sara Moseley: "Rydym yn ddiolchar am y nawdd... a fydd yn ein galluogi i ddarparu cefnogaeth i 20,000 o weithwyr a gwirfoddolwyr y gwasanaeth brys."

...ac ymateb Cymru?

Twitter

Rhesymau am ddisgyblu Cymru

Twitter

Wedi i FIFA gyhoeddi y byddan nhw'n ystyried disgyblu Cymru am ddangos symbol y pabi yn y gêm yn erbyn Serbia, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru - yn ôl gohebydd chwaraeon y BBC Richard Conway - wedi cyhoeddi rhestr o'r cyhuddiadau manwl!

View more on twitter

'Cyfiawner' wedi dyfarnu Thomas Mair yn euog o lofruddiaeth Jo Cox

Twitter

Mae aelod seneddol Gorllewin Caerdydd, Kevin Brennan, ymhlith y rhai sydd wedi ymateb, ar ôl i lys yr Old Bailey ddyfarnu fod Thomas Mair yn euog o lofruddio'r aelod seneddol Jo Cox ym mis Mehefin. 

View more on twitter

Arian i'r Ambiwlans Awyr

Datganiad yr hydref

Datganiad: 'Cytuno o'r diwedd'

Datganiad yr hydref

Datganiad: 'Dim syniadau newydd'

Datganiad yr hydref

Llefarydd y Blaid Lafur ar y Trysorlys, John McDonnell yn dweud nad oes "unrhyw syniadau newydd" yn y datganiad.

Apêl i aros yn y Farchnad Sengl

Datganiad yr hydref

Mae llefarydd y Blaid Lafur y Trysorlys, John McDonnell wedi apelio ar Lywdoraeth Prydain i sicrhau bod y mynediad i'r farchnad sengl yn parhau.

Wrth ymateb i Ddatganid yr Hydref, dywedodd fod yn rhaid i'r llywodraeth wneud yr hyn sy'n iawn i bobl Prydain. 

John McDonnell
BBC

Datganiad: Ar gael i'w ddarllen

Datganiad yr hydref

Mae'r Trysorlys wedi trydar o fewn munud i Mr Hammond eistedd i ddweud bod dogfen lawn Datganiad yr Hydref ar gael i'w darllen ar-lein.

View more on twitter

Diwedd y datganiad

Datganiad yr hydref

Mae'r Canghellor wedi eistedd ar ôl cwblhau ei ddatganiad a barodd am 49 munud.

Datganiad: Diddymu'r Datganiad!

Datganiad yr hydref

Mae'r ASau yn swnllyd wrth i'r canghellor gyhoeddi ei fod yn diddymu Datganiad yr Hydref! O hyn ymlaen, un gyllideb fydd yn digwydd bob blwyddyn y senedd, a hynny yn yr hydref yn hytrach na'r gwanwyn.

Datganiad: Treth ar danwydd

Datganiad yr hydref

Mae Mr Hammond wedi dweud na fydd yn gweithredu'r cynnydd arfaethedig yn y treth ar danwydd am flwyddyn arall.

Codi'r trothwy

Datganiad yr hydref

Datganiad: Cyflog byw

Datganiad yr hydref

Bydd y cyflog byw sylfaenol yn codi i £7.50 erbyn diwedd y flwyddyn nesaf o'r £7.20 presennol.

Datganiad: Treth

Datganiad yr hydref

Mae Mr Hammond yn bwriadu codi £2 biliwn drwy ddiddymu'r hawl i ildio cyflog ar gynlluniau trethu heblaw am rai eithriadau.

Bydd y lwfans treth personol yn codi i £12,500 erbyn 2020.

Dim manylion

Datganiad yr hydref