a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Dyna ni am heddiw ar y llif byw - mi fyddwn ni nôl unwaith eto fory gyda'r diweddaraf o'r Ffair Aeaf a gweddill newyddion y dydd yng Nghymru!

Nos da o'r Ffair Aeaf

Y Ffair Aeaf

Mae stondinau a siopau'r masnachwyr ar agor tan 19:00 yn y Ffair heno, i roi cyfle i'r ymwelwyr siopa Nadolig tan yn hwyr.

Mae bron i 15,000 o bobl wedi ymweld hyd yn hyn heddiw, a'r gatiau'n dal ar agor i'r cyhoedd. I gloi'r diwrnod cynta', fe fydd arddangosfa tân gwyllt heno.

Mi fydd y Ffair Aeaf yn ail gychwyn bore fory am 08:00, ac mae Rhaglen Ddigwyddiadau'r dydd ar wefan Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Coed Nadolig
BBC

Gill yn dweud y gallai roi'r gorau i swydd

BBC Wales News

Mae Nathan Gill wedi dweud y byddai'n camu lawr o'i rôl fel Aelod Seneddol Ewropeaidd neu Aelod Cynulliad anibynnol petai arweinydd newydd UKIP yn gofyn iddo wneud.

Mae Mr Gill wedi bod yn gwneud dwy swydd ers mis Mai, er iddo addo cyn etholiadau'r Cynulliad na fyddai'n parhau â'i rôl yn Ewrop petai'n cael ei ethol i Fae Caerdydd.

Dywedodd wrth raglen Good Evening Wales ar BBC Radio Wales y byddai'n fodlon gwneud petai'r cais yn dod gan Paul Nuttall, a bod "pwrpas" gwneud.

nathan gill
BBC

Menai'r crwban 'yn gwella'

BBC Cymru Fyw

Mae canolfan Sŵ Môr yn dweud bod Menai y crwban bellach yn gwella, ar ôl iddi ddod i'r lan oddi ar Ynys Môn bythefnos yn ôl.

Daethpwyd o hyd i'r crwban mewn cyflwr gwael mewn dyfroedd 8 gradd Celsiws oddi ar Môn - mae'n anifail sydd fel arfer yn byw mewn moroedd trofannol tipyn cynhesach oddi ar arfordir Affrica.

"Nid yn unig y mae hi wedi goroesi mor belled yn erbyn y disgwyl, ond mae'n parhau i wella bob dydd," meddai Frankie Hobro, perchennog a chyfarwyddwr y ganolfan.

Os oes gan unrhyw un gyflenwad o facrell neu benwaig ffres, meddai Sŵ Môr, mae ganddyn nhw un anifail fyddai'n hoff iawn o gael tamaid!

menai y crwban
Sŵ Môr
Mae swyddogion Sŵ Môr yn ceisio darganfod o ble ddaeth Menai er mwyn gallu ei dychwelyd yno pan fydd hi wedi gwella

Cefnogwraig Abertawe nerfus iawn!

Teg dweud bod gêm Abertawe dros y penwythnos wedi chwalu nerfau sawl un o'u cefnogwyr - neb yn fwy na'r ddynes yma, oedd wedi cynhyrfu'n lân wrth aros i'r chwiban olaf fynd!

View more on twitter

Rhestr Albymau'r flwyddyn yn Fendith

Mae'r albwm Bendith, sef ffrwyth llafur prosiect y band Plu gyda Carwyn o Colorama, yn ail yn rhestr 50 Hoff Albymau New Sound Wales ar gyfer 2016.

Yn gyntaf mae Blackstar gan David Bowie... felly mae'n siŵr nad ydyn nhw'n rhy siomedig nad ydyn nhw cweit ar y brig!

Bendith
BBC

Miliwnydd 'wedi lladd' cymar personol

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi clywed bod datblygwr tai oedd yn talu dawnswraig £10,000 y mis i fod yn gymar personol iddo wedi ei chrogi i farwolaeth cyn cuddio ei chorff.

Mae Peter Morgan, 54, wedi'i gyhuddo o lofruddio Georgina Symonds, 25, oedd wedi gweithio am gyfnod fel dawnswraig bwrlesg ac yna fel putain.

Roedd y miliwnydd, sydd yn ŵr priod ac yn dad i dri o blant, wedi bod mewn perthynas gyda Ms Symonds am dair blynedd.

peter morgan
Wales News Service
Mae Peter Morgan yn gwadu llofruddiaeth

Calendr noeth... syniad doeth?!

BBC Radio Cymru

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Bro Ddyfi wedi mentro creu calendr arbennig iawn ar gyfer 2017 i godi arian i Ambiwlans Awyr Cymru. 

Ynddo, mae lluniau o aelodau'r clwb yn garddio, adeiladu a physgota... yn gwbl noeth!

"Rhyw syniad dwl dros beint" oedd o, mae'n debyg - ond maen nhw'n gobeithio y byddan nhw'n llwyddo i godi llawer o arian at achos sydd mor bwysig i'r ardal.

Calendr
BBC

Pulis yn colli achos llys £3.7m

BBC Sport

Bydd yn rhaid i reolwr Clwb Pêl-droed West Bromwich Albion, Tony Pulis dalu £3.7m i gyn-glwb ar ôl iddo golli achos llys.

Wedi i'r Cymro adael ei swydd fel rheolwr Crystal Palace yn 2014, fe benderfynodd tribiwnlys y dylai Pulis orfod talu iawndal i'r clwb oherwydd amgylchiadau ei ymadawiad.

Fe wnaeth Pulis apelio'r penderfyniad yn yr Uchel Lys, ond mae'r barnwr Syr Michael Burton wedi cytuno â dyfarniad y tribiwnlys yn dilyn gwrandawiad yn Llundain.

tony pulis
Getty Images

Dyledion CPD Prestatyn wedi'u talu

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi clywed bod dyledion treth Clwb Pêl-droed Prestatyn bellach wedi cael eu talu.

Roedd Cyllid a Thollau ei Mawrhydi wedi cyflwyno deiseb i ddirwyn y clwb i ben oherwydd y dyledion.

Ni chafodd manylion y ddyled eu datgelu yn y llys, ond mae'r clwb wedi dweud yn y gorffennol bod y ddyled oddeutu £53,000.

Fe ddisgynnodd Prestatyn allan o Uwch Gynghrair Cymru y tymor diwethaf, ac maen nhw ar hyn o bryd ar frig Cynghrair Undebol Huws Gray.

Y Ffair Aeaf yn yr oes a fu

Lasys Enfys i daclo homoffobia mewn chwaraeon

S4C

Aeth Dylan Ebenezer, ar ran Clwb 2, i siarad â Mabli Jones o Stonewall Cymru am yr ymgyrch 'Lasys Enfys'

Dyma ymgyrch sy'n galw ar bobl ym maes chwaraeon, ar bob lefel, i wisgo careiau lliwiau'r enfys, i ddangos eu cefnogaeth o'r frwydr i geisio taclo homoffobia ym myd y campau.

Lasys Enfys
BBC

Côr Glanaethwy'n lansio CD

Y Ffair Aeaf

Mae Côr Glanaethwy'n perfformio mewn gwahanol leoliadau yn y Ffair Aeaf y prynhawn 'ma, ac yn lansio eu CD newydd, 'Haleliwia'. 

Côr Glanaethwy
BBC
Côr Glanaethwy

Alun Williams a hawliau sifil

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Alun Williams sydd yn Ateb y Galw yr wythnos yma - ac yn datgelu'r cyfan am y cyfweliad wnaeth â John Toshack sydd dal yn gwneud iddo gochi!

Alun Williams
BBC

Podlediad yn trafod yr iaith

Y Gymraeg yw pwnc trafod podlediad newydd gan Desolation Radio wythnos yma. 

Ynddo, maen nhw'n trafod Brad y Llyfrau Gleision, datganoli, rhagfarn y cyfryngau a mwy...

View more on twitter

Y Ffair Aeaf: Twrw Tommo

Y Ffair Aeaf

Mae Tommo, a'i gynhyrchydd Terwyn, yn darlledu'n fyw o faes y Ffair Aeaf y prynhawn yma.

Gallwch wrando'n fyw tan 17:00 ar y wefan ac ar BBC Radio Cymru.

Terwyn a Tommo
BBC
Terwyn a Tommo yn y Ffair Aeaf

'Pleidlais diffyg hyder' yng nghadeirydd Chwaraeon Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau mai pleidlais diffyg hyder yng nghadeirydd Chwaraeon Cymru oedd yn gyfrifol am y penderfyniad i wahardd gwaith y bwrdd.

Dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus, bod yr is-gadeirydd a'r bwrdd wedi pasio'r bleidlais diffyg hyder yn erbyn Dr Paul Thomas ar 22 Tachwedd.

Fe fydd adolygiad nawr yn cael ei gynnal i'r rhesymau y tu ôl i'r bleidlais, ac mae disgwyl iddo bara tua wyth wythnos.

Yn y cyfamser dywedodd Ms Evans bod gwaith dydd i ddydd Chwaraeon Cymru yn parhau fel yr arfer, ac fe fydd prif weithredwr y corff yn cymryd cyfrifoldeb dros dro am rai o ddyletswyddau'r bwrdd.

paul thomas
Llywodraeth Cymru
Cafodd Dr Paul Thomas ei benodi'n gadeirydd bwrdd Chwaraeon Cymru eleni

Y Ffair Aeaf: Cwrdd â'r dyn ei hun

Y Ffair Aeaf

Maisie'n gyffrous i gwrdd  â Sion Corn ar y maes.

Maisie a Sion Corn
BBC

Pwy serennodd yng Nghyfres yr Hydref?

Wales Online

Mae Cyfres yr Hydref bellach ar ben i dîm rygbi Cymru, ac er gwaethaf cwynion am y perfformiadau ar brydiau, fe lwyddon nhw i ennill tair o'u pedair gêm.

Ond pwy sydd wedi creu argraff ar sylwebwyr WalesOnline, wrth iddyn nhw farcio'r holl chwaraewyr allan o 10?

Mae 'na glod i Justin Tipuric, yn ogystal ag ambell un arall fel Gethin Jenkins a Ross Moriarty.

Ond does dim canmoliaeth cystal i Alex Cuthbert, Gareth Anscombe, Lloyd Williams na Bradley Davies.

tim cymru
Getty Images

Oriel Luniau: Y Ffair Aeaf

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Hyd yn oed os oeddech chi'n methu mynd i Lanelwedd heddiw, gallwch gael blas o'r Ffair Aeaf yn oriel luniau arbennig Cymru Fyw.

Ceffyl
BBC

Barrug i rai yn y bore

Disgwyl tymheredd rhewllyd heno, ac mae Cyngor Abertawe wedi rhoi rhybudd tebyg i'r un yma gan Gyngor Wrecsam.

View more on twitter

Pa mor beryglus yw'r gaeaf?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae'n debyg fod yna fwy o farwolaethau yn ystod tymor y gaeaf nag yn nhymor yr haf, ond pam?

Eira
BBC

Gill: Nuttall i wneud argraff yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Mae Nathan Gill wedi dweud wrth BBC Cymru y gallai arweinydd newydd UKIP, Paul Nuttall, fod yn fwy apelgar na Nigel Farage i bleidleiswyr yng Nghymru.

Dywedodd Mr Nuttall ei fod eisiau apelio at bleidleiswyr Llafur yng ngogledd Lloegr sydd yn anhapus gyda'r blaid, a dywedodd Mr Gill y gallai wneud rhywbeth tebyg yng Nghymru.

Dywedodd: "Dwi'n meddwl na'r hyn welwn ni yw UKIP yn cymryd y camau ymlaen rydyn ni wedi bod yn ei addo mewn etholiad ar ôl etholiad."

Mae Mr Gill yn aelod cynulliad annibynnol yn dilyn ffrae gyda grŵp UKIP yng Nghymru.

Nuttall Farage
BBC

Abertawe ddim am godi pris tocyn tymor

Wales Online

Mae Clwb Pêl-droed Abertawe wedi cyhoeddi y byddan nhw'n rhewi pris tocynnau tymor ar gyfer 2017/18.

Ar hyn o bryd mae'r tocynnau rhataf i oedolion yn £419, tra bod tocynnau i bobl hŷn yn £279.

Mae'r clwb yn 19fed yn nhabl yr Uwch Gynghrair yn dilyn eu buddugoliaeth yn erbyn Crystal Palace dros y penwythnos.

leroy fer
Getty Images
Fe wnaeth yr Elyrch drechu Crystal Palace 5-4 mewn gêm gyffrous yn Stadiwm Liberty ddydd Sadwrn

Y Ffair Aeaf: Prif Bencampwr

Y Ffair Aeaf

Dafydd Lewis o Bumsaint oedd Prif Bencampwr yn yr adran carcas.

Dafydd Lewis
BBC

Galw'r heddlu i Bwllheli dros y penwythnos

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod Heddlu Gogledd Cymru wedi bod yn erlid car oedd wedi'i ddwyn ar hyd strydoedd Pwllheli dros y penwythnos.

Wrh geisio dianc fe wnaeth y car, oedd wedi'i ddwyn o ardal Llanelwy, yrru'n gyflym drwy strydoedd y dref, gan gynnwys y ffordd anghywir ar hyd un lôn, a difrodi cerbydau eraill.

Yn y diwedd fe wnaeth y lladron neidio allan o'r car a dianc ar droed, ac fe gafodd tri pherson eu dal a'u harestio yn ddiweddarach.

Y Ffair Aeaf: Oer ond blasus!

Y Ffair Aeaf

Er gwaetha'r tywydd oer yn Llanelwedd heddiw, mae'r stondinau hufen iâ yn y Neuadd Fwyd yn gwerthu'n dda.

A'r blasau fwya' poblogaidd? Blas Pwdin Dolig a Siocled Oren!

Hufen ia
BBC

Penodi Pennaeth Comisiynu newydd BBC Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae BBC Cymru wedi cyhoeddi bod Nick Andrews wedi ei benodi yn Bennaeth Comisiynu newydd.

Ar hyn o bryd mae Mr Andrews yn Bennaeth Datblygu BBC Cymru, ac mae hefyd wedi ennill gwobrau yn y gorffennol am ei waith fel cynhyrchydd a chyfarwyddwr.

"Mae Nick yn greadigol o'i goryn i'w sawdl ac yn gydweithredwr greddfol," meddai Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru. 

"Rwy'n gwybod ei fod yn benderfynol o helpu BBC Cymru apelio at gynulleidfaoedd newydd, i feddwl yn eang, i arloesi'n ddigidol, ac i helpu datblygu lleisiau a thalentau newydd."

Y Ffair Aeaf: Hen gyfeillion yn hel atgofion

Y Ffair Aeaf

Robert Harrison o'r Trallwng a Meirion Davies o Lanfair Caereinion, ymwelwyr cyson â'r Ffair Aeaf yn cael cyfle am sgwrs.

Hen gyfeillion
BBC

Rhywbeth i'w bori yn y Ffair Aeaf

Golwg 360

Mewn blog ar Golwg360, mae Cennydd Jones wedi bod yn trafod beth sydd ar y gweill i ffermwyr Cymru wrth i fisoedd y gaeaf gau amdanom.

Yn ogystal â'r gwaith dydd i ddydd ar y fferm, fe fydd amaethwyr yn cadw llygad agos ar ddatblygiadau yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd.

Mae disgwyl tipyn o gyhoeddiadau a thrafodaethau yr wythnos hon - gan gynnwys ar ddeunydd gwrthfiotig ar anifeiliaid fferm, a'r posibiliad o ehangu NVZ (Nitrate Vulnerable Zones) ar draws Cymru.

Braf i bawb y prynhawn 'ma

Tywydd, BBC Cymru

Braf i'r rhan fwyaf dros y prynhawn er bod rhywfaint o gymylau yn y gorllewin, fydd yn clirio yn raddol.

Dal yn ddigon oer gyda'r tymheredd rhwng 6-9C. Noson oer i ddod heno dan awyr glir.

Am fwy ewch i'r wefan dywydd.

Panto Blodeuwedd: 'Yn orlawn o ddwli a direidi'

Eisiau mynd i weld panto Cymraeg y Dolig hwn?

Mae Lowri Haf Cooke wedi 'sgrifennu adolygiad o'r sioe Blodeuwedd, gan Gwmni Mega, ar ei gwefan, ac roedd hi'n amlwg wedi plesio fawr â'r safon.

Blodeuwedd
Cwmni Mega

Y Ffair Aeaf: Stella'r ci yn mynd â hi

Y Ffair Aeaf

Stella y ci a'i pherchennog o Ddyffryn Conwy yn cipio'r wobr gyntaf.

Stella'r ci
BBC

Darbi leol i Wrecsam

Mae'r enwau wedi dod allan o'r het ar gyfer rownd gyntaf Tlws FA Lloegr - ac fe fydd Wrecsam yn croesawu cyfeillion cyfagos i'r Cae Ras!

Fe lwyddodd y Dreigiau i ennill y gystadleuaeth yn 2013, ond fe gollon nhw yn y ffeinal yn 2015 i North Ferriby, oedd adran yn is na nhw.

View more on twitter

Yr haul yn disgleirio yn y Ffair Aeaf

Y Ffair Aeaf

Mae'r haul yn disgleirio i'r dorf dda sy'n ymweld â'r Ffair Aeaf yn Llanelwedd heddiw. 

Y dorf yn Y Ffair Aeaf
BBC

Cymru'n codi i bumed yn rhestrau World Rugby

BBC Cymru Fyw

Mae World Rugby bellach wedi cadarnhau bod Cymru wedi codi i'r pumed safle yn rhestr detholion y byd, yn dilyn y fuddugoliaeth yn erbyn De Affrica ddydd Sadwrn.

Seland Newydd, Lloegr, Awstralia ac Iwerddon sydd yn y pedwar safle uchaf ar hyn o bryd.

Mae angen i Gymru basio o leiaf un o'r timau hynny yn ystod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2017 os ydyn nhw am fod yn brif ddetholion pan fydd grwpiau Cwpan y Byd 2019 yn cael eu dewis y flwyddyn nesaf.

Mwynhau'n y Ffair Aeaf

Y Ffair Aeaf

Lydia
BBC
Lydia o'r Gelli Gandryll yn mwynhau'r Ffair Aeaf

Cytundeb rhwng Cymru ac Iwerddon wedi Brexit?

The Guardian

Fe allai Cymru sefydlu partneriaeth ag Iwerddon er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i elwa o arian Ewropeaidd yn dilyn Brexit, meddai Plaid Cymru.

Mae cytundeb debyg eisoes yn bodoli rhwng Sweden, sydd yn aelod o'r UE, a Norwy, sydd ddim.

Fe wnaeth etholwyr Cymru bleidleisio o blaid 'Gadael', ond ar hyn o bryd mae'r wlad yn derbyn £2.7biliwn o gyllid ar gyfer gwahanol brosiectau gan Ewrop.

Mae canlyniad y refferendwm eisoes wedi cael effaith ar economi Iwerddon, gyda'r Guardian yn adrodd bod gostyngiad yng ngwerth y bunt wedi taro cwmnïau sydd yn dibynnu ar allforio eu cynnyrch.

Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar daliadau fferm

Y Cymro

Mae Ysgrifennydd yr Amgylchedd a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd ffermwyr yn derbyn bron i 90% o hawliadau'r Cynllun Taliad Sylfaenol ar ddiwrnod cyntaf y ffenestr daliadau newydd.

Dywedodd Lesley Griffiths yn y Ffair Aeabyddai £173m yn cael ei dalu i gyfrifon yn Llanelwedd y n banc 13,176 o ffermwyr Cymru ar y diwrnod cyntaf, 1 Rhagfyr.

Mae'r newyddion wedi cael ei groesawu gan ffigyrau o fewn y byd amaeth gan gynnwys llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Glyn Roberts.

UKIP: Ymateb yr AC Neil Hamilton