a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Noson oera'r flwyddyn?

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd â'r diweddaraf am y tywydd i ni heno: "Dan awyr glir fydd hi'n rhewi eto heno - y tymheredd yn debyg o ostwng chwe gradd yn is na'r rhewbwynt mewn mannau gwledig fel y Bala.

"Y posibilrwydd o gymylau'n lledu i ardaloedd yn y gogledd erbyn y wawr, fydd o bosib yn codi'r tymheredd ychydig."

Am y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Cwestiynau Cyflym Suzy Davies

BBC Cymru Fyw

Cathod neu gŵn? Brexit caled neu Brexit meddal? Ei hoff Davies Ceidwadol?

AC Ceidwadol Gorllewin De Cymru, Suzy Davies sydd yn ateb cwestiynau mawr y dydd.

Am fwy fel hyn gwyliwch Y Sesiwn, rhaglen newydd gyda'r holl glebran, clecs a'r cecru o Fae Caerdydd, San Steffan a thu hwnt, heno am 22:00 ar S4C.

Cwestiynau Cyflym Suzy Davies

Cyhoeddi awyrennau o Gaerdydd i Guernsey

Maes Awyr Caerdydd

Mae Maes Awyr Caerdydd wedi cadarnhau y bydd llwybr newydd i Guernsey yn rhedeg ar gyfer tymor yr haf y flwyddyn nesaf.

Un o is-gwmnïau Flybe - Blue Islands - fydd yn rhedeg y gwasanaeth, fydd yn hedfan tair gwaith yr wythnos rhwng mis Mai a mis Medi 2017.

Guernsey
BBC

'Neb gwell na Bamba'

BBC Sport Wales

Mae rheolwr Caerdydd, Neil Warnock wedi dweud nad oes amddiffynnwr arall yn y Bencampwriaeth y byddai gwell ganddo gael yn ei dîm yn lle Sol Bamba.

Fe wnaeth y chwaraewr 31 oed o Côte d'Ivoire ymuno â'r Adar Gleision fis diwethaf, gan sgorio yn ei ymddangosiad cyntaf i'r clwb yn erbyn Bristol City.

Bamba
Getty Images

Bwrdd Chwaraeon Cymru yn 'gamweithredol'

BBC Wales News

Cafodd weithgareddau bwrdd Chwaraeon Cymru eu gwahardd oherwydd ei fod yn "gamweithredol", yn ôl y Gweinidog Iechyd Cyhoeddus Rebecca Evans.

Cafodd y penderfyniad i ymyrryd ei wneud yr wythnos diwethaf wedi i'r bwrdd basio pleidlais o ddiffyg hyder yn y cadeirydd, Paul Thomas.

Bydd arolwg o'r bwrdd yn cael ei gynnal ar gyfer y Llywodraeth am yr wyth wythnos nesaf.

Rebecca Evans
BBC

Dedfrydu dyn am dorri gên dyn arall

Daily Post

Mae cefnogwr pêl-droed wnaeth dorri gên dyn arall ar ôl gêm Cymru yn erbyn Lloegr yn Euro 2016 wedi osgoi carchar.

Fe wnaeth Christopher George Saxon, 28 oed o Langristiolus, Ynys Môn, gyfaddef achosi niwed corfforol difrifol i Sion Rhys Lewis.

Cafodd ei ddedfrydu yn Llys Y Goron Caernarfon i 14 mis o garchar, wedi'i ohirio am 18 mis, a bydd yn rhaid iddo gyflawni 180 awr o waith gwirfoddol.

Yr Egin 'angen dangos gwerth ychwanegol'

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd yr Economi a Seilwaith Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd unrhyw arian i ganolfan newydd yr Egin yng Nghaerfyrddin yn seiliedig ar allu'r cais busnes i brofi "gwerth ychwanegol".

Dywedodd Ken Skates wrth Aelodau Cynulliad y byddai hefyd angen dangos y byddai'r ganolfan yn dod â swyddi "fyddai ddim fel arall yn cael eu creu" gan benderfyniad S4C i symud i'r dref.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gobeithio sefydlu canolfan diwydiannau creadigol yn yr un adeilad a chartref newydd i S4C, pan fydd y darlledwr yn symud ei bencadlys o Gaerdydd.

Yr Egin
PCDDS

Unig gêm Uwch Gynghrair Cymru heno wedi'i gohirio

Stevens i'r 16 olaf yng Nghaerefrog

Snwcer, BBC Cymru

Dirwy am 'gamarwain cwsmeriaid'

Wales Online

Mae cadwyn House of Fraser wedi derbyn dirwy o £40,000 ar ôl iddo gamarwain cwsmeriaid am ostyngiadau yn y cyfnod cyn Nadolig y llynedd.

Fe wnaeth ymchwiliad gan Gyngor Torfaen ddarganfod bod y cwmni yn arddangos cymariaethau camarweiniol ar eitemau, gan wneud i siopwyr gredu eu bod yn derbyn mwy o ostyngiad na'r hyn oedden nhw'n ei dderbyn mewn gwirionedd.

House of Fraser
BBC

Ystyried gwahardd ffioedd asiantau gosod

BBC Wales News

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud ei fod yn ystyried gwahardd ffioedd asiantau gosod.

Fe wnaeth y Canghellor Philip Hammond gyhoeddi yn Natganiad yr Hydref y bydd gwaharddiad ar y ffioedd yn Lloegr.

Dywedodd Mr Jones yng Nghwestiynau i'r Prif Weinidog ddydd Mawrth y byddai'n edrych yn od pe bai'r ffioedd yn bodoli yng Nghymru, ond nid yn Lloegr a'r Alban.

Arian a thai
PA

Newyddion da i'r Scarlets

Rygbi, BBC Cymru

O lawdriniaeth i gystadleuaeth Miss Wales

Daily Post

Bydd dynes ifanc wnaeth dderbyn chwe blynedd o driniaeth ar ei wyneb yn ceisio ennill tlws Miss Wales y flwyddyn nesaf

Fe wnaeth yr esgyrn yng ngên Ellie Jones, 20 oed o'r Rhyl, stopio tyfu pan oedd hi'n wyth oed.

Cafodd hi driniaeth am flynyddoedd yn Ysbyty Glan Clwyd, a nawr mae hi'n bwriadu cynrychioli Sir Ddinbych yng nghystadleuaeth Miss Wales yn 2017.

Adeilad ysgol yn rhestredig...eto

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Wrecsam a Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod adeilad Ysgol Groves yn Wrecsam wedi cael ei ailddynodi fel adeilad rhestredig.

Roedd adolygiad barnwrol wedi gwyrdroi penderfyniad tebyg yn gynharach y mis yma.

groves
BBC

Syniad mawr aeth bron ar chwâl

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Pa anawsterau sy'n wynebu person ifanc sydd eisiau dechrau busnes? 

Pa gymorth sydd ar gael iddo fe neu hi? 

Dyma stori Luke Riddiford, oedd â syniad busnes unigryw, ond er gwaethaf hynny bu'n wynebu trafferthion yn ceisio troi'r freuddwyd yn realiti. Mae ei hanes yn adran Gylchgrawn Cymru Fyw.

Luke Riddiford
BBC

Cymro wedi gadael y gêm oherwydd Barry Bennell

The Daily Mail

Mae cyfweliad yn y Mail Online heddiw gyda'r Cymro Matthew Monaghan oedd yn gapten ar dimau pêl-droed Cymru yn ei ieuenctid, ond a adawodd y gêm yn sydyn wedi dim ond deufis fel chwaraewr proffesiynol i Manchester United.

Yn y cyfweliad mae'n esbonio bod cael ei gam-drin gan Barry Bennell pan yn chwaraewr ifanc yn Crewe wedi dinistrio ei yrfa. Mae nifer o gyn-chwaraewyr wedi datgelu yn ddiweddar eu bod wedi cael eu cam-drin gan Bennell pan yn chwaraewyr ifanc addawol.

Ar y pryd, doedd rheolwr Manchester United, Syr Alex Ferguson, ddim yn deall pam na lwyddodd Monaghan i addasu i fod yn chwaraewr proffesiynol llwyddiannus.

Miliwnydd wedi 'arwain yr heddlu at gorff'

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi clywed sut y gwnaeth miliwnydd gyfaddef lladd dynes yr oedd yn ei chyflogi fel cymar personol am £10,000 y mis, cyn arwain yr heddlu i'r man lle'r oedd wedi gadael ei chorff.

Yn Llys y Goron Casnewydd, mae Peter Morgan, 54 oed o Lanelen, Sir Fynwy, yn gwadu llofruddio Georgina Symonds.

Clywodd y rheithgor ddydd Mawrth ei fod wedi rhoi goriadau gweithdy fferm i swyddogion oedd yn ymchwilio i ddiflaniad Ms Symonds. Fe honnir ei fod wedi dweud wrth yr heddlu: "Bydd angen y goriadau yna arnoch chi - mae hi wedi ei chloi yn yr adeilad allanol".

Georgina Symonds a Peter Morgan
Wales News Service

Yr M4 yn ailagor yn dilyn gwrthdrawiad

Teithio BBC Cymru

Mae'r M4 bellach wedi ailagor i gyfeiriad y gorllewin rhwng C38 a C39 yn dilyn gwrthdrawiad ffordd ble bu farw un person.

Bu'r ffordd ar gau am tua chwe awr cyn i'r holl lonydd ailagor am 14:15.

Ffair Aeaf 2016: Dydd Mawrth

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae hi'n oer! Ond mae'r torfeydd yn mwynhau ail ddiwrnod y Ffair Aeaf yn Llanelwedd.

Mae ffotograffydd Cymru Fyw yno, ac mae casgliad o'r lluniau i'w gweld yma.

Ffair Aeaf
BBC

Cau pont oherwydd pryder diogelwch

BBC Wales News

Mae pont ym Mhowys wedi cael ei chau oherwydd pryder am ei diogelwch, medd BBC Wales News.

Cafodd Pont Fedw-lwyd ar y B4355 rhwng Trefyclo a Bugeildy ei gau ddydd Gwener ar ôl i beirianwyr nodi problemau gyda diogelwch y strwythur.

Dywedodd y cyngor y bydd yn cynnal gwaith adfer i geisio ailagor y bont cyn gynted â phosibl.

Pont
Cyngor Powys

Gwrando eto: Sgwrs Rhys Mwyn gyda Datblygu

BBC Radio Cymru

Neithiwr fuodd Rhys Mwyn yn sgwrsio gyda David R. Edwards a Pat Morgan o Datblygu.

Mae'r cwestiwn a yw albwm diweddaraf y band, Porwr Trallod, yn ddarn o gelf neu beidio yn cael ei drafod, yn ogystal â'r cwestiwn a yw cerddoriaeth sydd wedi'i recordio'n ddigidol erbyn hyn yn rhy lan a pherffaith?

Dave R Edwards a Pat Morgan yn trafod yr albwm Porwr Trallod

Llawdriniaeth i Bale

Pêl-droed, BBC Cymru

Manics i Langollen

Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

Mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen wedi cyhoeddi bod y Manic Street Preachers yn mynd i ymddangos yn yr ŵyl yn 2017 - pen-blwydd yr Eisteddfod yn 70 oed.

Bydd tocynnau i'r noson yn mynd ar werth ar 1 Rhagfyr.

manics
BBC

Y Cymry'n barod am brynhawn prysur

Snwcer, BBC Cymru

Canslo trenau yn y de dros y Nadolig

BBC Cymru Fyw

Bydd rhai trenau rhwng Caerdydd a Chasnewydd yn cael eu canslo yn ystod gwyliau'r Nadolig wrth i waith ailarwyddo gael ei gyflawni.

Mae disgwyl i'r gwaith amharu ar wasanaethau eraill yn y de-ddwyrain hefyd, gyda threnau rhwng Pen-y-bont ar Ogwr a Chasnewydd hefyd yn cael eu canslo, a threnau i'r Cymoedd yn cael eu heffeithio.

Mae cwmnïau trenau yn cynghori teithwyr i gynllunio o flaen llaw er mwyn gweld a fydd eu siwrnai yn cael eu heffeithio.

Trenau
BBC

Person wedi marw mewn gwrthdrawiad

BBC Cymru Fyw

Mae un person wedi cael ei ladd yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ar yr M4 tua'r gorllewin ger Port Talbot.

Dywedodd Heddlu'r De eu bod wedi arestio dyn o Gaerdydd yn dilyn y gwrthdrawiad tri cherbyd rhwng C38 a C39 am 08:20.

M4
Traffig Cymru

Y Senedd yn fyw....

Twitter

Bala yw'r dre' oeraf

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd bod cofnodion tywydd yn dangos bod y tymheredd yn nhref Y Bala yng Ngwynedd wedi plymio i -6.2C neithiwr gyda disgwyl noson hyd yn oed yn fwy rhewllyd nos Fawrth.

Norofirws yn cau wardiau mewn tri ysbyty

BBC Cymru Fyw

Mae pedair ward yn Ysbyty Maelor Wrecsam a dwy ward mewn ysbytai eraill ar gau i'r cyhoedd gan fod nifer o gleifion yn dioddef o norofirws.

Cafodd pum ward yn Ysbyty Maelor eu cau ddydd Gwener - a cyfyngiadau mewn grym ar dair ward arall - yn dilyn pwl o'r firws sydd bellach wedi ymestyn i ddau ysbyty arall.

Mae wardiau nawr ar gau yn Ysbyty Cymunedol Y Waun ac Ysbyty Cymunedol Yr Wyddgrug hefyd.

Maelor
BBC

Prynhawn braf

Tywydd, BBC Cymru

Prynhawn braf, ond oer i'r rhan fwyaf o Gymru, gyda tymheredd o 4C ar ei uchaf. 

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Yr haul yn disgleirio dros Ddyffryn Conwy bore 'ma
@BooshPemberton
Yr haul yn disgleirio dros Ddyffryn Conwy bore 'ma

Carcharu hyfforddwr gyrru am achosi marwolaeth

BBC Cymru Fyw

Mae dynes oedd yn gweithio fel hyfforddwr gyrru wedi'i charcharu am 16 mis ar ôl cyfaddef achosi gwrthdrawiad ble cafodd dynes 83 oed ei lladd.

Roedd Anita Corless, 58 oed, ar y ffordd i ddysgu cwrs ymwybyddiaeth cyflymder pan geisiodd basio cerbyd o'i blaen ar yr A483 rhwng Y Trallwng a Cei'r Trallwng ar 25 Mawrth.

Fe achosodd hynny wrthdrawiad rhwng pum car, a bu farw Rita Wharton, oedd yn gyrru un o'r cerbydau, yn y fan a'r lle.

Anita Corless
Andrew Price

Cam nesaf i ganolfan forol Porthcawl

BBC Cymru Fyw

Mae canolfan forol gwerth £7m ger Porthcawl ar fin cymryd y cam nesaf wrth i'r datblygwyr chwilio am gontractwyr i'w adeiladu.

Fe ddywed cwmni Porthcawl Harbourside y dylai'r gwaith adeiladu ddechrau yng nghanol 2017, gyda'r adeilad newydd yn agor erbyn 2018 neu 2019.

Bydd yr adeilad yn gartref i chwaraeon dŵr ac adnoddau ymarfer corff, canolfan wyddoniaeth arfordirol, caffi a theatr awyr agored.

Porthcawl
Porthcawl Harbourside

Comisiynwyr: 'Angen penodiadau mwy agored'

Golwg 360

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru wedi mynegi pryder ynglŷn â chysylltiad rhai o gomisiynwyr Cymru â phleidiau gwleidyddol.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth bod angen cynnal “penodiadau mwy agored” wrth benodi comisiynwyr yng Nghymru.

Cyfeiriodd yn benodol at Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Sophie Howe, gafodd ei phenodi y llynedd. Cafodd pryderon eu codi bryd hynny oherwydd ei chysylltiadau â’r Blaid Lafur.

Rhun ap Iorwerth
BBC

Trafod canolfan wyddoniaeth yn Abertawe

BBC Cymru Fyw

Gall un o ganolfannau mwyaf y byd ar gyfer dysgu am wyddoniaeth a thechnoleg gael ei adeiladu yn Abertawe.

Mae'r syniad wedi'i selio ar adeilad y Cube yn Brisbane, Awstralia, sydd â 48 sgrîn ar draws dau lawr.

Fe fyddai'r datblygiad yn cael ei godi ar safle'r ganolfan ddinesig, fel rhan o adfywiad gwerth £500m ar gyfer canol y ddinas.

The Cube
QUT

'Angen addysgu'r cyhoedd am sepsis'

BBC Wales News

Yn ôl BBC Wales News, mae merch dynes fu farw o sepsis ar ôl mynd i'r ysbyty am lawdriniaeth arferol wedi dweud bod angen gwneud mwy i addysgu pobl am y cyflwr.

Bu farw Karen John, 60 oed o Ferthyr Tudful, ym mis Rhagfyr 2014 yn Ysbyty'r Tywysog Charles. 

Dywedodd ei merch, Taryn Rees, ei bod yn "ffiaidd" bod ymchwil yn awgrymu mai dim ond 12% o bobl sy'n cael y driniaeth gywir ar gyfer y cyflwr.

Taryn Rees a Karen John
BBC
Taryn Rees gyda'i mam, Karen John

Y tîm saith-bob-ochr ar eu ffordd i Dubai

BBC Cymru Fyw

Tra bod carfan Rob Howley wedi dychwelyd at eu rhanbarthau yn dilyn Cyfres yr Hydref, mae'r garfan saith-bob-ochr genedlaethol wedi hedfan i Dubai ar gyfer cyfres saith-bob-ochr y byd.

Mae'r gystadleuaeth yn cael ei chynnal dros bum cymal yn ystod y flwyddyn, gyda'r cyntaf yn dechrau ddydd Gwener.

Gohebydd Chwaraeon Newyddion 9, Lowri Roberts aeth i weld y garfan cyn iddyn nhw hedfan allan i'r dwyrain canol.

Y tîm saith-bob-ochr ar eu ffordd i Dubai

Oes Trump

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Roedd yn ganlyniad ysgwydodd y byd.

Wrth i Donald Trump baratoi i olynu Barack Obama fel Arlywydd America, cyflwynydd BBC News at Ten a The Wales Report, Huw Edwards sy'n pwyso a mesur y goblygiadau i ni fel Cymry mewn erthygl yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

Huw Edwards
BBC

Dechrau ffilmio cyfres enfawr

ITV Cymru

Fe ddywed ITV Wales bod y gyfres deledu Americanaidd fwyaf erioed wedi dechrau ffilmio yng Nghymru

Mae'r gyfres 'Will' yn seiliedig ar fywyd William Shakespeare, ac mae'r gwaith wedi dechrau yn stiwdios Dragon ym Mhencoed ger Pen-y-bont ar Ogwr.

will
TNT

Dafad yn achosi marwolaeth beiciwr modur

BBC Cymru Fyw

Mae cwest yn Llanelli wedi clywed i ddyn gael ei ladd ar ôl i ddafad grwydro i lwybr ei feic modur ar ffordd fynyddig.

Roedd Justin Davies, 45, wedi mynd am dro ar ei feic newydd yng ngefn gwlad ym mis Awst eleni, a doedd ond yn teithio 27 milltir yr awr.

Ond fe gafodd dafad gyfagos ei "dychryn", gan redeg i ffwrdd o'i phraidd ac i ganol y ffordd.

justin davies
Wales News Service