a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Arestio dyn 68 oed wedi ymosodiad yn Garnant
  2. Teulu yn beirniadu gwasanaethau gofal yng Nghaerdydd
  3. Prifysgol Aberystwyth yn lansio strategaeth Gymraeg newydd
  4. Dyn yn cyfaddef achosi marwolaeth dynes mewn gwrthdrawiad

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Nos da!

BBC Cymru Fyw

Dyna'r oll gan griw y llif byw am heddiw.

Mi fyddan ni'n ôl am 08:00 gyda mwy o'r diweddara' o bob cwr o Gymru.

Diolch am eich cwmni!

Penblwydd arbennig i gyn-athro!

Wales Online

Mae cyn-athro wedi cael dathlu ei ben-blwydd yn 80 yn ei hen ysgol.

Ar ddiwrnod ei ben-blwydd, roedd David Francis yn westai arbennig yn Ysgol Gynradd Llanhari, ble bu'n dysgu am 30 mlynedd.

Yn ôl Wales Online, roedd disgyblion yr ysgol wedi rhoi teyrnged i Mr Francis drwy wneud prosiect arbennih am ei fywyd.

Yr A5 yn Llanfairpwll ar gau

Teithio BBC Cymru

Mae'r A5 ar gau yn Llanfairpwllgwyngyll gan fod pibell ddŵr wedi torri.

Y cyngor i yrwyr ydi i ddefnyddio'r A55 yn lle.

Noson oer a bore cymylog

Tywydd, BBC Cymru

Fe fydd hi'n oer heno, gyda niwl a chymylau isel yn ffurfio yn ystod y nos yn y de. Tymheredd isaf: 0°C.

Bydd hi'n fore tywyll oherwydd y niwl, y tarth a'r cymylau isel, ond bydd hi'n gwella yn ystod y dydd, yn enwedig mewn ardaloedd arfordirol. Tymheredd uchaf: 11°C.

Dyn yn yr ysbyty yn sgil digwyddiad

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae dyn wedi cael ei gludo i Ysbyty Treforys wedi ymosodiad honedig mewn fferyllfa yn Rhydaman heddiw.

Mewn datganiad, dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans: "Fe gawson ein galw tua 13:05 wedi adroddiadau o ddigwyddiad mewn lleoliad ar Heol Cwmaman, Garnant, Rhydaman."

Does dim gwybodaeth am gyflwr y dyn.

Cafodd dyn 68 oed ei arestio yn sgil y digwyddiad ac mae yn y ddalfa.

Yr heddlu'n ymchwilio ar safle'r fferyllfa yn Rhydaman
BBC
Yr heddlu'n ymchwilio ar safle'r fferyllfa yn Rhydaman

Oedi ar y trenau yn y Cymoedd

Twitter

Arestio dyn wedi ymosodiad mewn fferyllfa yn Rhydaman

Heddlu Dyfed Powys

Mae dyn 68 oed wedi cael ei arestio yn dilyn ymosodiad yn Fferfyllfa Garnant yn Rhydaman tua 12:30 heddiw.

Mewn datganiad, dywedodd Heddlu Dyfed-Powys bod y dyn wedi cael ei arestio yn y fan a'r lle, a'i fod yn y ddalfa. Dydyn nhw ddim yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Mae'r fferyllfa ar gau ar hyn o bryd, ond mae'r ganolfan feddygol ar agor.

Mae'r heddlu'n apelio am dystion a gwybodaeth gan y cyhoedd.

Gorchymyn iechyd meddwl i ddyn am gynnau tân

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi clywed bod dyn wedi cynnau mwy nac un tân yn ei fflat cyngor er mwyn cadw'n cynnes. 

Bu'n rhaid bobl symud o fflatiau cyfagos wedi i James William Edwards, 28, o ardal Wrecsam wneud hynny. 

Fe roddodd y barnwr yn Llys y Goron Yr Wyddgrug orchymyn iddo dderbyn triniaeth mewn uned seiciatryddol yn Llanfairfechan.

Gwylwyr y Glannau'n gorffen chwilio am fenyw yn Afon Teifi

Heddlu Dyfed Powys

Mae ymdrechion Gwylwyr y Glannau i ddod o hyd i fenyw yn ardal Aberteifi wedi dod i ben.

Yn ôl yr heddlu, mae timau arbenigol o'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn parhau i chwilio yn Afon Teifi.

Mae disgwyl iddyn nhw orffen eu gwaith cyn hir, ac ailgydio yn y gwaith bore fory.

Pryder am ddyn ar goll

ITV Cymru

Disgybl ysgol Gymraeg yn ennill cystadleuaeth cerdyn Nadolig

Twitter

Travis Carter o Ysgol Gymraeg Cwmbrân yw enillydd y gystadleuaeth i lunio cerdyn Nadolig ar gyfer y Pirf Weinidog Carwyn Jones eleni. Llongyfarchiadau Travis!

View more on twitter

Agos i gytundeb i gadw gwaith dur ar agor

BBC Cymru Fyw

Mae'n debyg bod yr undebau llafur a chwmni dur Tata yn agos i daro bargen fyddai'n cadw gwaith dur Port Talbot ar agor.

Cafodd trafodaethau eu cynnal rhwng y ddwy ochr yr wythnos diwethaf, ac mae'n bosib y gwnawn nhw ddod i gytundeb yr wythnos hon.

Mae dyfodol y gwaith ym Mhort Talbot a safleodd eraill gan gynnwys Llanwern, Trostre a Shotton, wedi bod yn y fantol ers i Tata gyhoeddi ym mis Mawrth eu bod am werthu eu safleoedd ym Mhrydain.

PT
gett

Owain Fôn yn arlunio i guro'r felan wedi Euro 2016

Daily Post

Roedd antur Cymru yn Euro 2016 yn dipyn o daith, ac roedd dod adref yn eithaf anodd i Owain Fôn Williams felly mae golwr Cymru, sy'n arlunydd yn ei amser sbar, wedi mynd ati i greu darlun i adlewyrchu hanes y daith yn Ffrainc.

Dywedodd wrth y Daily Post bod gwneud hynny wedi ei helpu i guro'r felan a'r comedown o ddychwelyd o Ffrainc.

View more on twitter

Ymwelydd o Ganada!

Twitter

Amy Wadge yn cwyno am staff Trenau Arriva Cymru

Wales Online

Mae'r gyfansoddwraig Amy Wadge wedi cwyno am driniaeth honedig cyfaill iddi gan staff Trenau Arriva Cymru wrth iddo deithio yn ne Cymru, yn ôl WalesOnline.

Roedd ei chyfaill wedi ceisio prynu tocyn am ei daith ar ôl cyrraedd gorsaf Trefforest gan nad oedd swyddog ar y trên yn eu gwerthu, ond mae'n dweud i staff yr orsaf ei drin fel troseddwr.

Amy Wadge
BBC
Amy Wadge gyda Ed Sheeran

Cymru'n deddfu'n effeithiol?

Click on Wales

Ar wefan Sefydliad Materion Cymreig, Click on Wales, mae Daran Hill yn trafod a yw Llywodraeth Cymru yn defnyddio pwerau deddfwriaethol cynradd yn effeithiol.

Daw hyn pum mlynedd wedi'r refferendwm a drosgylwyddodd bwerau deddfu cynradd i Gymru.

senedd
bbc

Prifysgol Aber yn addo llety cyfrwng Cymraeg

BBC Cymru Fyw

Mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio strategaeth newydd ar gyfer ei myfyrwyr sydd yn rhestru ei blaenoriaethau ar gyfer ei darpariaeth cyfrwng Cymraeg.

Fel rhan o'r cynllun fe fydd y brifysgol yn cyflwyno cardiau maent yn galw yn 'Addewidion Aber' i fyfyrwyr sydd yn dewis astudio trwy'r Gymraeg sydd yn cynnwys profiad gwaith dwyieithog, sicrwydd o lety cyfrwng Cymraeg a thiwtor personol Cymraeg.

panty
BBC

Eglurhad o ganlyniadau PISA

Llywodraeth Cymru

Cytundeb newydd i Edwards

Twitter

Cynnig arall arni...

Pêl-droed, BBC Cymru

Wedi i'r gêm rhwng Ton Pentre a Bangor yng Nghwpan Cymru gael ei gohirio dros y penwythnos, mae Sgorio'n dweud y bydd y gêm yn cael ei chwarae y Sadwrn nesa ac y bydd yn fyw ar S4C.

View more on twitter

Brexit: Dadl Llywodraeth Cymru yn 'aml-gymalog'

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Prydain wedi disgrifio dadl gan brif ymgynghorydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru, sy'n dweud y byddai dechrau proses Brexit heb ymgynghori gyda Senedd Prydain yn tanseilio datganoli, fel un cymhleth ac "aml-gymalog".

Mae'r Goruchaf Lys yn Llundain yn cynnal gwrandawiad i apêl gan Lywodraeth Prydain yn erbyn dyfarniad yr Uchel Lys oedd wedi dyfarnu fod yn rhaid derbyn sel-bendith aelodau seneddol cyn i'r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd ddechrau.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cael rhoi ei barn ar y mater ddydd Iau.

brexit cymru
BBC

Chwilio am gar wedi llofruddiaeth

Heddlu De Cymru

Mae heddlu sy'n ymchwilio i lofruddiaeth yn Derby ar 1 Rhagfyr yn apelio am gymorth i ddod o hyd i gar y maen nhw'n credu gafodd ei yrru i Gaerdydd.

Fe ddywed yr heddlu eu bod yn credu i'r car gyrraedd Caerdydd am tua 13:30 ddydd Iau diwethaf. Rhif yr Honda Civic du yw FH04 YCP.

honda
Heddlu De Cymru

Ysgol wedi cau

Twitter

Traed twyllodrus Trundle

Wales Online

Ag yntau bellach yn 40 oed, mi fyddech chi'n meddwl y byddai sgiliau Lee Trundle ar y cae wedi gwanhau ychydig - ond dydi hi ddim yn edrych felly!

Fe sgoriodd cyn-ymosodwr Abertawe gic o'r smotyn arbennig - a phum gôl arall - i dîm o sêr yr Elyrch yn erbyn tîm dros 35 Llansawel dros y penwythnos.

Mae e'n parhau i chwarae yn gyson i Lanelli hefyd, sydd yn ail adran Cynghrair Cymru.

View more on twitter

Cadeirydd pwyllgor yn ymateb i adroddiad Llyfrgell

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad wedi ymateb i adroddiad sy'n dweud bod "toriadau a morâl isel" yn her i'r Llyfrgell Genedlaethol.

Dywedodd Nick Ramsey AC: "Mae'r Llyfrgell yn dal i wynebu rhai heriau sylweddol i sefydlu ei gynaliadwyedd wrth ymateb i ostyngiadau yng nghyllid Llywodraeth Cymru.

"Rwy'n croesawu cyfeiriadau'r Archwilydd Cyffredinol at waith Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad diwethaf, a'r argymhelliad y dylai Llywodraeth Cymru egluro ei safbwynt mewn ymateb i waith y pwyllgor."

nick ramsey
bbc

Darganfyddiad archaeolegol 'o bwysigrwydd hanesyddol'

Wales Online

Mae archaeolegwyr wedi dweud wrth WalesOnline bod darganfyddiad o weddillion dynol ar safle ger Llanfaethlu ar Ynys Môn o bwysigrwydd hanesyddol.

Gallai'r darganfyddiad weddnewid y ffordd y mae archaeolegwyr yn edrych ar wreiddiau amaethyddiaeth yng Nghymru.

Heddlu arall yn ymchwilio i gam-drin

Heddlu Dyfed Powys

Heddlu Dyfed Powys yw'r llu diweddara' i ddweud eu bod yn ymchwilio i honiad o gam-drin rhyw hanesyddol yn ymwneud âr byd pêl-droed.

Mae hynny'n golygu bod tri o heddluoedd Cymru yn ymchwilio i honiadau o'r fath ac yn dod â'r cyfanswm drwy Brydain i 20 o heddluoedd.

Cyflwr prin yn torri calon athrawes

ITV Cymru

Mae gan ITV Wales hanes menyw ifanc sydd wedi gorfod rhoi'r gorau i'w huchelgais o fod yn athrawes oherwydd cyflwr meddygol prin iawn.

Mae gan Hannah Harry gyflwr geneteg sy'n golygu y gallai unrhyw haint cyffredin - sy'n debyg o gael ei ledaenu gan ddisgyblion ysgol - ei lladd.

Beirniadu gwasanaethau cymdeithasol wedi marwolaeth cwpl

BBC Cymru Fyw

Mae plant cwpl fu farw yn ystod yr haf yn dweud bod gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Caerdydd wedi ymateb yn "annigonol" i'w pryderon am les eu rhieni.

Cafodd Margret Mayer, 85, ei darganfod yn farw yn ei chartref yr un diwrnod ag y cafodd ei gŵr, Angus Mayer, 86, ei daro gan drên. Cafodd e ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth, ond bu farw ym mis Medi.

Mae plant y ddau'n dweud bod y teulu "mewn creisis" gan nad oedd Mr Mayer yn gallu gofalu am Mrs Mayer, oedd yn dioeddef o Alzheimer's, a bod y cyngor heb ymateb yn briodol.

Mewn datganiad, dywedodd y cyngor na fydden nhw'n gwneud sylw ar hyn o bryd.

Y Mayers
Llun Teulu

Penodi Bradley 'yn benderfyniad gwael' medd cyn-chwaraewr

BBC Sport Wales

Fe wnaeth Abertawe "benderfyniad gwael" yn penodi Bob Bradley yn rheolwr, yn ôl y cyn-chwaraewr Andy Legg.

Mae'r Elyrch ar waelod Uwchgynghrair Lloegr wedi iddyn nhw golli 5-0 yn Tottenham ddydd Sadwrn.

"Roeddwn i'n meddwl eu bod angen rhywun sy'n adnabod yr Uwchgynghrair, ac yn gwybod pa fath o chwaraewyr i'w denu a doedd Bob ddim yn gwybod," meddai Legg.

Bob
Huw Evans Picture Agency

Meddygfa'n diddymu cytundeb GIG

BBC Cymru Fyw

Mae meddygfa yn Wrecsam wedi cyhoeddi y byddan nhw'n dod â'u cytundeb Gwasanaeth Iechyd Gwladol i ben. Mae meddygfa Rhiwabon - sydd â mwy na 9,000 o gleifion ar eu llyfrau - wedi methu llenwi dwy swydd wag i feddygon teulu. 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi dweud na fydd y feddygfa'n cau a'u bod yn gweithio'n agos gyda'r meddygon teulu i benderfynu sut i ddarparu gwasanaethau o 1 Ebrill 2017.

Trydan yn ôl ym Mhwllheli

Twitter

Achos apêl Erthygl 50 newydd gychwyn yn y Goruchaf Lys

Twitter

Cyfadde' achosi marwolaeth

Wales Online

Mae dyn 22 oed wedi pledio'n euog i achoi marwolaeth trwy yrru'n beryglus mewn llys yng Nghaerdydd y bore 'ma, medd Wales Online.

Roedd Michael Wheeler wedi'i gyhuddo yn dilyn marwolaeth Sophie Taylor mewn digwyddiad yn y brifddinas ym mis Awst.

sophie taylor
Heddlu De Cymru

Dynes feichiog wedi'i hanafu

Daily Post

Fe ddywed y Daily Post bod dyn wedi cael ei arestio yn dilyn gwrthdrawiad yn Y Fflint yn gynnar y bore 'ma.

Bu'n rhaid torri menyw oedd wyth mis yn feichiog o'i cherbyd wedi'r digwyddiad ychydig cyn 09:00, ac mae hi mewn cyflwr sefydlog yn yr ysbyty.

Taith 'Bethlehem i'r Aifft'

BBC Cymru Fyw

Ddoe fe ddechreuodd aelodau Cymorth Cristnolog ar daith o Fethlehem, Sir Gâr i'r Aifft yn Sir Ddinbych er mwyn dwyn sylw i anghenion miliynau o ffoaduriaid ar draws y byd.

Mae Anna Jane Evans am gadw mewn cysylltiad gyda Cymru Fyw ar hyd y daith a dyma oedd ei hargraffiadau hi o ddiwrnod cyntaf 'Taith Bethlehem i’r Aifft':

"Croeso mawr ym Methlehem bore ma – a diolch am wasanaeth arbennig dan ofal Rhys Lock ac aelodau’r capel cyn i ni gychwyn ar ein taith.  Cydsefyll, cydgerdded, cydymdeimlo a chofio am sefyllfa 65 miliwn o ffoaduriaid ein byd.

"Tywydd bendigedig a golygfeydd ysblennydd wrth gerdded o Fethlehem i Dalyllychau – a gorffen ein taith yn Rhydedwin.  Swper a chroeso gwych yn Llanbed! 

"Diolch i bawb ddaeth i Fethlehem – roedd tua 30 ohonom yn cerdded y cam cyntaf o’r daith. Ysbrydoliaeth!"

taith
bbc

Newydd dorri: Llu arall yn ymchwilio i honiadau pêl-droed

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau yn y munudau diwethaf eu bod yn ymchwilio i honiad o drosedd rhyw hanesyddol ynghlwm â phêl-droed.

Maen nhw'n dilyn Heddlu'r Gogledd a nifer o luoedd ar draws Prydain sy'n ymchwilio i honiadau tebyg.

Ailddechrau chwilio

BBC Cymru Fyw

Mae timau heddlu wedi ailddechrau chwilio Afon Teifi yn dilyn adroddiadau bod person wedi'i weld yn yr afon brynhawn ddoe. Mae ein gohebydd Aled Scourfield wedi gyrru llun o'r chwilio.

teifi
BBC

Ateb y Galw: Carl Roberts

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Y cyflwynydd a'r gohebydd radio a theledu Carl Roberts sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddo gael ei enwebu gan ei gyfaill Alun Williams yr wythnos diwethaf.

carl
bbc