a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 'Prosiectau ynni adnewyddol yn dioddef'
  2. Busnesau bach a chanolig 'heb lais' yng ngrŵp Brexit
  3. Carcharu dyn 93 oed am droseddau rhyw yn erbyn plentyn
  4. Cyhoeddi ymchwiliad M4 a chynlluniau trafnidiaeth newydd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro!

A dyna ni am heddiw - cofiwch ymuno â ni eto fory o 08:00 ymlaen am yr holl newyddion diweddaraf o Gymru!

Y pynciau fu'n ennyn chwilfrydedd yn 2016

Independent

Independent

Fe fydd 2016 yn cael ei chofio am sawl rheswm, o'r straeon gwleidyddol mawr i'r wynebau adnabyddus sydd wedi'n gadael ni eleni.

Ond beth oedd y pynciau gafodd eu chwilio amdano fwyaf ar Google dros y 12 mis diwethaf? Donald Trump? David Bowie? Pokemon Go?

Roedden nhw i gyd yn agos at y brig, meddai'r Independent - ond y digwyddiad wnaeth ennyn y mwyaf o chwilfrydedd oedd Euro 2016, gan gynnwys gorchestion Cymru wrth gyrraedd y rownd gynderfynol.

Dim cadarnhad gan Google ynglŷn â sibrydion bod 90% o'r chwiliadau yn edrych am "gôl Robson-Kanu".

robson-kanu
ap

Gwrthdrawiad yn atal yr A499 yng Ngwynedd

Heddlu Gogledd Cymru

Mae ffordd yr A499 yng Ngwynedd wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car a beic modur.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ger Bethesda Bach, ddim yn bell o Lôn Cefn Glyn sydd yn arwain o'r Groeslon i Landwrog.

Mae'r gwasanaethau brys wedi eu galw, ac mae'r digwyddiad yn effeithio rhywfaint ar draffig yn teithio rhwng Caernarfon a Phwllheli.

View more on twitter

Heddlu'n rhybuddio am dwyll enillwyr 'loteri'

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi rhybuddio pobl yn ardal Rhisga y gallen nhw fod wedi derbyn llythyr yn ceisio twyllo pobl i feddwl eu bod wedi ennill arian ar loteri.

Efallai mai'r cliw cyntaf bod rhywbeth amheus am y llythyr yw'r ffaith bod y gair 'chistmas' wedi'i gamsillafu yn y frawddeg gyntaf...

View more on twitter

Cymeradwyo adeilad £50m ar gyfer myfyrwyr Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd wedi rhoi caniatâd cynllunio i adeilad newydd £50m fydd yn gartref newydd i Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Bydd y Ganolfan Bywyd Myfyrwyr hefyd yn cynnwys gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr, gofodau gweithio ac ystafell ddarlitho newydd gyda lle i 550 o bobl.

Mae disgwyl i'r gwaith adeiladu ddechrau yn 2017, a chael ei gwblhau erbyn blwyddyn academaidd 2019/20.  

Dywedodd is-ganghellor y brifysgol, yr Athro Colin Riordan y byddai'r adeilad yn arwyddnod i'r ddinas, ac fe wnaeth llywydd undeb y myfyrwyr, Sophie Timbers groesawu'r "buddsoddiad mwyaf ym mhrofiad y myfyrwyr mewn cenhedlaeth".

canolfan fyfyrwyr
Feilden Clegg Bradley Studios
Argraff artist o'r ganolfan newydd i fyfyrwyr y brifysgol

Carreg filltir i gyn-ymosodwr a chyn-reolwr Cymru

Twitter

Gwrthdrawiad difrifol yn cau ffordd yng Nghaerffili

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Heol Casnewydd yr A4048 wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad ger Markham yn dilyn gwrthdrawiad difrifol rhwng tri char.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod wedi rhyddhau dau berson o'r ceir, a bod yr ambiwlans awyr wedi eu galw.

Mae'r digwyddiad yn effeithio ar draffig sydd yn teithio rhwng y Coed Duon a Thredegar.

Glaw ysgafn ond sych i'r rhan helaeth

Tywydd, BBC Cymru

Dyma'r diweddaraf ar y tywydd gan Rhian Haf: "Mi fydd 'na rywfaint o law ymhellach i'r gorllewin heno, rhwng Ynys Môn a Sir Benfro.

"Ond bydd hi dal yn sych dros ran helaeth y wlad, hyd nes fydd y glaw ysgafn yn lledu i fannau eraill dros nos.

"Bydd hi'n cymylu'n raddol i ni gyd, ond yn dal yn fwyn iawn dan y cymylau."

Am y diweddaraf, ewch i wefan dywydd y BBC.

Car ar dân ar yr M4

Twitter

Mae traffig yn symud yn araf ar hyd yr M4 i'r dwyrain ger Pen-y-bont yn dilyn adroddiadau bod car ar dân.

View more on twitter

Ymchwil motor niwron yn Abertawe

Golwg 360

Mae gwefan Golwg360 yn adrodd bod gwyddonwyr ym Mhrifysgol Abertawe wedi darganfod beth sy’n achosi math marwol o glefyd motor niwron.

Mae'r gwaith ymchwil yn cael ei arwain gan yr Athro William Griffiths o Ysgol Feddygol y brifysgol.

Abertawe
BBC
Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe

Ffrae rhwng datblygwyr morlyn Abertawe a Chyfoeth Naturiol Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae datblygwyr morlyn arfaethedig Bae Abertawe wedi cyhuddo Cyfoeth Naturiol Cymru o gyhoeddi adroddiad "afrealistig a chamarweiniol tu hwnt" ar effaith tebygol y prosiect ar bysgod.

Yn gynharach yn y mis fe ddywedodd CNC bod ganddyn nhw wybodaeth oedd yn amcangyfrif y byddai 21% o'r eog a 25% o'r brithyllod yn cael eu lladd bob blwyddyn wrth symud rhwng afonydd lleol a'r môr.

Mae datblygwyr y morlyn wedi mynnu nad yw CNC wedi dangos "unrhyw sail wyddonol clir" i'r ffigyrau, a'u bod wedi gwrthod rhannu'r fethodoleg a ddefnyddiwyd.

Ond mae CNC wedi taro nôl gan ddweud eu bod wedi "synnu a siomi" gyda datganiad Tidal Lagoon, a'u bod yn hyderus bod eu hadroddiad yn cynnwys "y dystiolaeth orau sydd ar gael".

morlyn
BBC

Heddlu'n rhybuddio am ffonio 999 yn ddiangen

Twitter

Ffonio'r heddlu i gwyno bod y mab yn chwarae gormod o gemau cyfrifiadurol??

View more on twitter

Gwadu honiadau am benodi Dafydd Elis-Thomas yn weinidog

BBC Cymru Fyw

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio na fyddan nhw'n parhau i gydweithio â Llafur os ydyn nhw'n penodi Aelod Cynulliad arall o du hwnt i'r blaid fel gweinidog yn y llywodraeth.

Dywedodd Leanne Wood y byddai angen "gwrthwynebiad cryf" ar y wlad pe bai gan y Prif Weinidog Carwyn Jones fwyafrif yn y Senedd.

Daw hynny wrth i Lywodraeth Cymru wadu sibrydion y gallen nhw benodi cyn-arweinydd Plaid Cymru, Dafydd Elis-Thomas yn weinidog.

Fe wnaeth Llafur ennill 29 sedd yn etholiadau mis Mai - dwy yn fyr o fwyafrif - ac ers hynny maen nhw wedi ychwanegu AC y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams i'r Cabinet.

dafydd el
BBC
Fe wnaeth Dafydd Elis-Thomas adael Plaid Cymru ym mis Hydref, ac mae bellach yn AC annibynnol

Gatland yn galw am newid agwedd

Wales Online

Mae erthygl ar wefan WalesOnline yn trafod sylwadau Warren Gatland sydd wedi dweud y dylai cefnogwyr Cymru fod yn fwy balch ac yn llai beirniadol.

Mae hefyd yn trafod y driniaeth annheg mae'n teimlo y mae Chris Coleman a Garry Monk wedi ei gael tra'n rheoli yng Nghymru.

Warren
bbc
Bydd Warren Gatland yn arwain tim hyfforddi Y Llewod i Seland Newydd yn 2017

Swyddi i fynd mewn becws yng Nghasnewydd

BBC Wales News

Mae gweithwyr mewn becws yng Nghasnewydd wedi clywed y gallen nhw golli eu swyddi oherwydd cynlluniau i gau'r ffatri.

Dywedodd Food Utopia eu bod yn ymgynghori ar gynlluniau i ddod â chynhyrchu yn Avana Bakeries i ben ym mis Ionawr.

Roedd y safle yn "anghynaliadwy yn ariannol", meddai'r cwmni, ac wedi methu â chystadlu mewn "marchnad cynyddol gystadleuol".

avana
BBC

Dyblu'r nifer sy'n dysgu Mandarin yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Mae nifer y disgyblion yng Nghymru sydd yn astudio Mandarin wedi dyblu mewn dim ond blwyddyn, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Dangosodd y ffigyrau diweddaraf bod 3,303 o ddisgyblion yn astudio'r pwnc yn 2015/16, o'i gymharu â 1,370 flwyddyn ynghynt.

Mae'r Adran Addysg hefyd wedi arwyddo cytundeb i hyrwyddo Sbaeneg fel iaith dramor modern yn ysgolion Cymru, a bydd Swyddfa Conswl yr Eidal yn darparu gwersi Eidaleg i 12 ysgol yn y de ddwyrain.

mandarin
BBC

Gogledd Cymru - “Lle mae hyd yn oed y defaid yn gwenu”

Golwg 360

Mae gogledd Cymru wedi derbyn canmoliaeth uchel yn llawlyfr 2017 y Lonely Planet, yn ôl Golwg360.

Cafodd yr ardal ei henwi’n bedwaredd rhanbarth gorau’r byd ar gyfer twristiaid, y tu ôl i Choquequirao ym Mheriw, Taranaki yn Seland Newydd, a’r Açores ym Mhortiwgal.

Fe wnaeth y cyhoeddiad dynnu sylw at “afonydd troellog a mynyddoedd llynnoedd a rhaeadrau godidog” y gogledd, ynghyd â’i “thraethau delfrydol, trefi marchnad tawel, mannau gwyliau bywiog, cestyll a lluo o atyniadau diwylliannol a dewisiadau adloniant”.

40 mlynedd ers ymweliad y Sex Pistols

ITV Cymru

Mae gwefan ITV Wales yn adrodd y ffaith bod hi'n 40 mlynedd ers i'r Sex Pistols berfformio yng Nghaerffili

Fe wnaeth y band chwarae yn Neuadd y Gweithwyr yn y dref ar 14 Ragfyr, 1976, fel rhan o'u taith 'Anarchy'.  

sex pistols
BBC

Beth sydd gyflymaf: Car neu awyren?

Daily Post

Cymeradwyo cynllun parc a chaer Rufeinig

BBC Cymru Fyw

Mae cynlluniau i drawsnewid hen chwarel yn barc gwledig gyda chaer Rufeinig wedi cael sêl bendith pwyllgor cynllunio Cyngor Sir y Fflint.

Fe gaeodd chwarel Lôn Fagl ger yr Hob yn 2004 ac yn 2015 cafodd ei phrynu gan grŵp cymunedol Parc yn y Gorffennol.

Bwriad y cwmni yw creu parc fyddai'n cynnwys gwarchodfa natur, ail-gread o fferm o'r Oes Haearn a chaer Rufeinig.

Byddai hefyd canolfan i ymwelwyr, llwybrau cerdded o gwmpas llyn 35 erw a phont newydd dros afon Alun.

PARC YN Y GORFFENNOL
PARC YN Y GORFFENNOL

Gemau rygbi rhanbarthol merched yn 'amhrisiadwy'

Undeb Rygbi Cymru

Murlun mawr yn ychwanegu lliw i'r brifddinas

BBC Cymru Fyw

120 metr sgwâr, dros 70 litr o baent, ac wythnos i'w gwblhau - mae'r artistiaid Helen Bur a Sam Worthington o Gaerdydd wedi bod yn brysur!

Cafodd y gwaith ei gomisiynu gan Linc Cymru, sydd yn rhedeg datblygiad Barrack Lane yng nghanol y ddinas.

murlun
Linc Cymru

Deiliaid 'bathoyd' yn unig?

Twitter

Mwy o 'Sgymraeg', y tro hwn yn Nhreganna - mae Cyngor Caerdydd wedi ymddiheuro ac addo ei ailosod...

View more on twitter

Golwr yn gorffen ei gampwaith creadigol

Twitter

Cymraeg gwallus ar gofeb rhyfel newydd yn Llanelli

Cyngor Sir Gaerfyrddin

Mae cynghorwyr yn Sir Gaerfyrddin wedi cefnogi rhybudd o gynnig sy'n "mynegi siom" am Gymraeg gwallus ar gofeb rhyfel newydd yn Llanelli. 

Fe wnaeth nifer o gynghorwyr gymeradwyo cynnig oedd yn dweud bod y camgymeriad yn "amharchu'r rhai sy'n cael eu coffau, yn ogystal â'r iaith ei hun".

Mae cynghorwyr hefyd wedi cefnogi cynnig fyddai'n golygu llunio polisi sy'n mynnu bod pob arwydd geiriol o unrhyw fath o hyn ymlaen sydd mewn adeilad neu ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor yn gwbl ddwyieithog, gyda'r arysgrif wedi'i wirio gan yr adran gyfieithu.

Ond fe ddywedodd arweinydd y cyngor, Emlyn Dole nad oedd trefnwyr y gofeb "wedi bwriadu dangos amarch" ac y byddai'r "camgymeriad anffodus" yn cael ei gywiro.

Cofeb
BBC

Pont Llanrwst ar gau o achos digwyddiad

Heddlu Gogledd Cymru

Ann Clwyd i arwain dirprwyaeth i drafod Syria

Twitter

Bydd AS Cwm Cynon, Ann Clwyd yn arwain dirprwyaeth fydd yn cyfarfod llysgennad Rwsia er mwyn trafod yr argyfwng yn Syria a'r sefyllfa yn Aleppo.

View more on twitter

Cymeradwyo datblygiad tai ger Llangollen

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cymeradwyo cynllun dadleuol ar gyfer stâd dai fawr ar gyrion Llangollen, er gwaethaf pryderon y bydd yn effeithio ar harddwch yr ardal.

Byddai cynlluniau Castlemead Group yn gweld 95 o dai yn cael eu codi ger Ffordd Vicarage, gyda 10% yn cael eu clustnodi fel rhai fforddiadwy.

Ond mae rhai wedi beirniadu'r datblygiad arfaethedig gan ddweud nad oes angen mwy o dai yn y dref, bod ysgolion lleol eisoes yn llawn ac y bydd y cynllun yn creu problemau traffig.

ffordd vicarage llangollen
Google

Allen yn dychwelyd ar yr asgell i'r Gleision

Gleision Caerdydd

Fe wnaeth y Gleision drechu Caerfaddon o 28-3 ar Barc yr Arfau ddydd Sadwrn, ac fe fyddan nhw'n wynebu'i gilydd eto yng Nghwpan Her Ewrop nos fory.

View more on twitter

Gwahardd dynes lolipop rhag cyfarch plant

BBC Wales News

Mae dynes lolipop wedi cael ei gorchymyn i beidio â rhoi 'pump uchel' i blant sydd yn croesi'r ffordd wrth fynd i'r ysgol.

Dywedodd Cyngor Sir Bro Morgannwg eu bod wedi gofyn i'r cynorthwyydd roi'r gorau iddi am ei fod yn mynd yn groes i'w canllawiau.

Ond mae rhieni yn ysgol gynradd St Illtud, Llanilltud Fawr wedi ymateb yn chwyrn, gan ddisgrifio penderfyniad y cyngor fel un "chwerthinllyd".

ysgol st illtud
Jaggery/Geograph

Gwaharddiad o dair wythnos i James Davies

Twitter

Llai o achosion TB - ond difa mwy o gwartheg

BBC Cymru Fyw

Mae nifer yr achosion o TB mewn gwartheg yng Nghymru wedi gostwng dros y 12 mis diwethaf, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Cafwyd 713 achos newydd yn y flwyddyn hyd at Medi 2016, gostyngiad o 20% o'i gymharu â blwyddyn ynghynt.

Serch hynny, cafodd bron i 10,000 o wartheg eu lladd er mwyn rheoli'r diciâu yn yr un cyfnod - cynnydd o 35% ar y 12 mis blaenorol.

Dywedodd y llywodraeth bod y cynnydd yn nifer yr achosion yn rhannol i'w wneud â phrofion newydd sydd yn fwy sensitif ac yn adnabod mwy o achosion.

buwch
BBC

Gangiau yn 'targedu pobl fregus' yn Aberystwyth

Cambrian News

Mae dynes ag anableddau wedi dweud wrth y Cambrian News ei bod hi'n poeni bod pobl fregus yn cael eu targedu gan gangiau yn ardal Aberystwyth.

Daw hynny yn dilyn adroddiadau o ladrata a phobl yn ceisio torri mewn i dai ym Mhenparcau, a bod dynes wedi ei harestio'r wythnos diwethaf cyn cael ei rhyddhau.

Dywedodd y papur newydd fod yr achosion honedig wedi digwydd ger bloc o fyngalos ar gyfer pobl ag anableddau, ond bod yr heddlu heb gymryd camau pellach oherwydd diffyg tystiolaeth.

Immers i adael yr Adar Gleison?

Wales Online

Mae na ddyfalu am ddyfodol ymosodwr Clwb Caerdydd Lex Immers - gyda phapur newydd Het Laatste Nieuws yng Ngwlad Belg yn credu y bydd yn gadael y brifddinas am Club Brugge yn 2017.

Dim ond unwaith mae Immers wedi chwarae i Gaerdydd ers iddo ymuno gyda'r clwb.

Nadolig gwyn i Gymru?

North Wales News

A fyddwn ni'n cael Nadolig gwyn eleni? Digon posib, yn ôl yr Athro Tom Rippen o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor.

Er gwaethaf y tywydd cynnes diweddar, meddai, mae'r amodau atmosfferig presennol yn debyg iawn i'r hyn a welwyd yn 2010, y tro diwethaf i ni gael eira trwm dros yr Ŵyl.

Mae gogledd Cymru hefyd yn fwy tebygol o brofi tywydd eithafol, gan olygu y gallai Eryri a mynyddoedd Cambria fod yr ardaloedd oeraf - neu'r cynhesaf.

eira
BBC

Heddlu'n rhybuddio am ddiogelwch Nadolig

Mae'n debyg bod hyd yn oed goleuadau Nadolig yn peri risg diogelwch gan ladron yn eich cartref!

View more on twitter

Carcharu pedoffeil 93 oed o Sir Ddinbych

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 93 oed wedi cael ei garcharu am 14 mlynedd ar ôl cael ei ganfod yn euog o gam-drin rhyw yn erbyn merch ifanc.

Fe glywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod Jack Beales wedi dechrau cam-drin y ferch, sydd bellach yn ei 30au, pan oedd hi ddim ond yn chwech oed.

Flynyddoedd yn ddiweddarach fe wnaeth hi fagu'r hyder i adrodd am y troseddau yn ei herbyn.

Diweithdra: Ymateb San Steffan a Chaerdydd

BBC Cymru Fyw

Gweld yr ochor bositif yn y ffigyrau diweithdra diweddaraf y mae Ysgrifennydd Cymru yn San Steffan, Alun Cairns.

"Mae'n wych i orffen y flwyddyn gyda'r nifer uchaf o bobl erioed yng Nghymru mewn gwaith," meddai'r Ceidwadwr.

"Mae'r ffigyrau heddiw yn brawf o allu Cymru i greu amgylchedd ble mae busnesau yn gallu bod yn llewyrchus, ac yn hyderus am y cyfleoedd sydd ganddyn nhw."

Neges debyg sydd gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

"Fel llywodraeth sydd o blaid busnes rydym yn gweithio'n galed i gynnal yr amodau economaidd gorau er mwyn helpu i greu a diogelu swydd ar hyd a lled Cymru," meddai.