a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Hawl i Gymru amrywio treth incwm yn 2019
  2. Dyn yn pledio'n euog i lofruddio cwpwl
  3. Dirwy o £15,700 i Gymru am arddangos pabi
  4. Ynys Môn i ymgynghori ar gau ysgolion

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

 A dyna ni. Bydd llif byw Cymru Fyw yn dychwelyd am 08:00 y bore 'fory.

Wardiau yn ailagor

BBC Cymru Fyw

Dywed Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro fod tair ward yn Ysbyty Llandochau ger Penarth wedi ailagor. Cafodd y wardiau eu cau ddiwedd yr wythnos diwethaf oherwydd ffliw. 

Llandochau
BBC

Blog: Iolo Morganwg

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru mae blog 'Iolo Morganwg a’i ‘garnedd ofnadwy o fân beprynnau’

Dyma oedd y disgrifiad a roddodd y 'bardd, hynafiaethydd a ffugiwr' ar ei bapurau ei hun.

iolo
BBC
Iolo Morganwg (1747–1826)

Cyhuddiad o ddynladdiad

BBC Cymru Fyw

Dywed Heddlu Gwent fod dyn 25 oed o Lyn-nedd a dyn 47 oed o Aberdâr wedi cael gŵys i ymddangos gerbron llys ar gyhuddiadau o ddynladdiad drwy esgeulustod dybryd.

Mae'n dilyn marwolaeth Gareth Pugh 29 oed o Lyn-nedd ar ôl iddo gael ei ganfod mewn llyn yng nghlwb golff Peterstone, Casnewydd, ym mis Chwefror eleni. 

Gareth Pugh
Wales News Service

Elis-Thomas i gefnogi'r llywodraeth

BBC Cymru Fyw

Mae Dafydd Elis-Thomas, un o gyn arweinwyr Plaid Cymru, wedi dweud wrth BBC Cymru y bydd yn cefnogi Llywodraeth Cymru yn ystod oes y Cynulliad presennol.

Dywedodd iddo wneud ei benderfyniad ar ôl cynnal trafodaethau gyda'r prif weinidog Carwyn Jones.

"Mae hyn yn rhoi'r sicrwydd o fwyafrif sydd ei angen ar lywodraeth er mwyn parhau i ddilyn cyfleoedd o ran datganoli ac i gynnal trafodaethau ynglŷn â'r berthynas gydag Ewrop.

"Mae'r ddau beth yma yn allweddol, ac yn bynciau allweddol o ran yr etholaeth rwyf i yn falch i'w chynrychioli." 

Dafydd Elis-Thomas
BBC

Sefyllfa Afon Teifi yn dirywio

Dywed llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) fod cyflwr Afon Teifi yng Ngheredigion wedi dirywio yn ystod y dydd yn dilyn llygredd ddydd Sadwrn.

Cred swyddogion CNC fod tarddiad y llygredd yn ardal Tregaron a bore 'ma dywedodd llefarydd fod o leiaf 200 o bysgod wedi marw.  

Pysgod
BBC

'Glaw trymach gyda'r nos'

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd efo'r tywydd ar gyfer heno:

'Mae disgwyl chydig o law yn y gogledd a'r gorllewin ddiwedd y pnawn, a glaw trymach gyda'r nos.  Bydd hi'n dechra'n ddigon damp fory, ac yn fwy gwyntog, ac yn dal yn eitha gwlyb yn y gorllewin drwy'r dydd, er yn troi'n sychach efo mymryn o awyr las yn nwyrain y wlad erbyn y pnawn.'

Am fwy o wyboaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Cymorth i wella?

Twitter

Mae Gareth Bale yn cael cymorth arbenigol i wella o'r anaf i'w goes cyn mis Mawrth a gêm nesa' Cymru - gan ei dad!

View more on twitter

Tagfeydd

Croesfan yn cau

BBC Cymru Fyw

Dywed Network Rail y bydd croesfan Pencoed, ger Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei gau dros gyfnod y Nadolig oherwydd gwaith cynnal a chadw.

Fe fydd y groesfan yn cau am 22:00 nos Sadwrn 24 Rhagfyr ac yn ailagor ar ddydd Iau 29 Rhagfyr am 04:00. 

croesfan
Google

Arolwg yn dangos ‘cefnogaeth’ i’r Gymraeg

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd bod cyfres o flogiau gan yr Athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd yn dangos fod “mwyafrif o bobol yng Nghymru” am gefnogi’r Gymraeg. Cymerodd 3,272 o bobl ran yn yr arolwg ym mis Mawrth eleni.

Dywedodd Roger  Scully: “Rydym yn gweld mwyafrif o gefnogwyr o’r holl bleidiau yn gwrthod y datganiad fod yr iaith Gymraeg yn niwsans,” meddai'r Athro Scully.

scully
bbc

Y diweddara' o'r ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Yng Nghaerdydd mae 'na gryn oedi ar Southern Way tua Llanedeyrn.

Yn Abertawe mae ffordd Ravenhill yn dal wedi cau, a thagfeydd yno ar ol i gar droi drosodd.

Carchar gohiriedig am alwad ffug

South Wales Evening Post

Mae dyn wnaeth ffonio clwb cymdeithasol yn Llwynhendy, Llanelli a dweud mewn acen ffug fod yna fom yn yr adeilad wedi cael ei ddedfrydu i ddwy flynedd o garchar gohiriedig, meddai'r Evening Post.

Clywodd llys fod Peter Donoghue, 50, o Lanelli yn dioddef o iselder.

Nadolig gwyn?

Twitter

Mae dyn tywydd BBC Cymru Derek Brockway wedi trydar gyda newyddion drwg i'r rhai sy'n gobeithio am eira dros y Nadolig... oni bai eich bod chi'n digwydd byw ar gopa'r Wyddfa!

View more on twitter

Llygredd Afon Teifi yn lladd 'o leiaf 200 o bysgod'

BBC Cymru Fyw

Mae o leiaf 200 o bysgod wedi marw ar ôl i'r Afon Teifi gael ei llygru yng Ngheredigion.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) bod y dŵr wedi afliwio, a bod swyddogion amgylcheddol yn credu mai safle amaethyddol yn ardal Tregaron yw ffynhonnell y llygredd.

afon teifi
Geograph

Pwy fydd yn hyfforddi Cymru

Rygbi, BBC Cymru

Dirwy o £15,700 i Gymru

BBC Cymru Fyw

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cael dirwy o bron i £15,700 am ddangos symbol y pabi cyn eu gêm ddiwethaf yn erbyn Serbia ym mis Tachwedd.

Cafodd patrwm y pabi ei ddangos yn un o'r eisteddleoedd cyn y gêm, ac roedd y symbol hefyd i'w weld o amgylch y cae cyn yr ornest.

Ond fe wnaeth FIFA ddyfarnu bod hynny wedi torri rheolau ar ddangos symbolau gwleidyddol, ac mae'r Gymdeithas wedi cael dirwy o CHF 20,000 (Ffranc y Swistir), sydd tua £15,690.

pabi
Getty Images

Carchar i bensiynwr am ddinoethi

Daily Post

Fe ddywed y Daily Post bod dyn 70 oed o Bwllheli wedi cael ei garcharu am chwe mis am ddinoethi ei hun yn ffenest ei gartref wrth i wragedd gerdded heibio.

Cynllun cerdd i daclo unigrwydd ardaloedd gwledig

BBC Cymru Fyw

Mae cynllun peilot wedi'i lansio yng Ngwynedd er mwyn defnyddio cerdd i daclo unigrwydd mewn ardaloedd gwledig.

Bwriad y cynllun - Atgofion ar Gân - sy'n cael ei redeg gan Gyngor Gwynedd a Chanolfan Gerdd William Mathias o Gaernarfon, yw helpu pobl hŷn i beidio â theimlo mor unig.

Mae'r sesiynau cerdd wythnosol yn gyfle iddyn nhw ganu a chwarae cerddoriaeth gyda'i gilydd.

unigrwydd
Thinkstock

Ateb y Galw: Ed Talfan

BBC Cymru Fyw

Y cynhyrchydd Ed Talfan sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, wedi iddo gael ei enwebu gan Mali Harries yr wythnos diwethaf.

talfan
BBC

Carcharu tri am 'anhrefn' Casnewydd

BBC Cymru Fyw

Mae tri dyn o Gasnewydd wedi cael eu dedfrydu i gyfanswm o mwy na chwe mlynedd o garchar am eu rhan mewn "reiat" yng nghanol Casnewydd. 

Roedd Grant Cuthbert, Gary Radford ac Ahbil Hussain Ahmed wedi pledio'n euog i achosi anhrefn treisgar yn ardal Pilgwenlli o'r ddinas.

200 o bysgod wedi eu lladd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)  yn ymchwilio i ddigwyddiad o lygredd ar ôl i o leiaf 200 o bysgod gael eu lladd yn Afon Teifi yng Ngheredigion ddydd Sadwrn. 

Mae swyddogion CNC wedi bod i'r afon ac wedi darganfod safle amaethyddol yn ardal Tregaron fel ffynhonnell debygol y llygredd.

Mae gwaith yn parhau i asesu graddfa'r effaith ac ymchwilio i achos y digwyddiad.  

Rheithgor dal yn ystyried

BBC Cymru Fyw

Mae rheithgor yn Llys y Goron Caerdydd yn parhau i ystyried eu dedfryd yn achos miliwnydd o Sir Fynwy sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei gariad. 

Mae Peter Morgan, 54, o Lanelen wedi ei gyhuddo o dagu Georgina Symonds, 25, ym mis Ionawr eleni. 

Ond mae'n gwadu llofruddiaeth ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll.

Achos llofruddiaeth
Wales News Service

Newydd dorri: Dirwy fawr i Gymru

FIFA

Mae Fifa wedi cyhoeddi y bydd Cymru'n cael dirwy o 20,000 CHF (tua £15,680) am sawl digwyddiad yn ystod y gêm yn erbyn Serbia yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018.

Roedd y digwyddiadau'n ymwneud ag arddangos 'symbol gwleidyddol' y pabi.

Busnes cacenau i aros yng Nghymru

BBC Radio Wales

Mae enillydd rhaglen deledu The Apprentice Alana Spence, 24, o Lanrhystud, Ceredigion, wedi dweud wrth raglen Eleri Sion ar BBC Radio Wales y bydd ei busnes cynhyrchu cacennau yn parhau i gael ei leoli yng Nghymru.

Mae hi wedi ennill buddsoddiad o £250,000 mewn partneriaeth busnes gyda'r Arglwydd Alan Sugar.

Enillydd
bbc

Terfyn ar y dadlau ariannol?

Twitter

Egluro cyllido Cymru

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi trydar i geisio egluro system gyllido newydd Cymru (o 2019) mewn un graff.

View more on twitter

Dathlu llwyddiant lleol

Tivy-Side

Tivy-Side Advertiser

Mae'r Tivyside Advertiser yn dathlu llwyddiant y dyn lleol Jamie Lewis o Aberteifi wedi iddo gyrraedd ail rownd Pencampwriaeth Dartiau'r Byd yn Llundain dros y penwythnos.

View more on twitter

Amharu ar drenau

Teithio BBC Cymru

Mae Trenau Arriva Cymru wedi trydar am newidiadau i wasanaethau yn ardaloedd Caerdydd, Penarth, Y Barri a Chaerffili heno.

View more on twitter

Diwrnod cyntaf Prif Gwnstabl newydd

Heddlu Dyfed Powys

Heddiw yw diwrnod swyddogol cyntaf prif gwnstabl newydd Heddlu Dyfed-Powys yn ei swydd.

Dywedodd Mark Collins mai ei flaenoriaethau yw amddiffyn y rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau, codi safonau, a chynyddu hyder dioddefwyr yn yr heddlu. 

Mark Collins
Heddlu Bedfordshire

Gatland yn aros gyda Chymru

Wales Online

Yn dilyn adroddiad yn un o bapurau Llundain bod Warren Gatladn yn ystyried gadael ei swydd fel hyfforddwr Cymru ar ddiwedd taith y Llewod, mae Gatland wedi ymateb yn chwyrn i WalesOnline.

Dywedodd Gatland ei fod eisoes wedi gwrthod un cynnig i hyfforddi pencampwyr y Super14 - Y Chiefs - gan ddweud nad oes ganddo fwriad gadael Cymru cyn i'w gytundeb ddod i ben yn 2019.

gatland
Huw Evans Picture Agency

Dedfrydu llofrudd yn y Flwyddyn Newydd

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y dyn o Gasnewydd sydd wedi pleidio'n euog i lofruddio cwpl y tu allan i siop yn Stryd y Frenhines, Caerdydd, ym mis Medi yn cael ei ddedfrydu y flwyddyn nesaf.

Heddiw yn Llys y Goron Caerdydd fe bleidiodd Andrew Patrick Saunders yn euog i lofruddio Zoe Morgan a Lee Simmons. Fe fydd Saunders yn cael ei gadw yn y ddalfa tan ei ddedfrydu. 

Llofrudd
Heddlu De Cymru

Apêl am dystion

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am dystion ar ôl i gerddwr gael ei anafu mewn gwrthdrawiad gyda char ar gyrion Yr Wyddgrug ddydd Sul.

Digwyddodd y gwrthdrawiad am 07:30 ar yr A521 rhwng Yr Wyddgrug a Chaergwrle.

Mae'r heddlu yn awyddus i ddod o hyd i yrrwr Vauxhall Astra a dylai unrhyun â gwybodaeth gysylltu â 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod U189454.

Heddlu
BBC

Diswyddo prifathro ysgol gynradd

Western Telegraph

Mae pennaeth Ysgol Glannau Gwaun yn Abergwaun Sir Benfro wedi cael ei ddiswyddo ar ôl i wrandawiad benderfynu ei fod yn euog o gamymddwyn proffesiynol dybryd, medd y Western Telegraph. 

Roedd Irwin Cox wedi ei atal o'i swydd ers Tachwedd 2015.

Ar Taro'r Post heddiw....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Faint o ddefaid sydd yng Nghymru?

Y Cymro

Mae'r Cymro wedi cyhoeddi canlyniad arolwg blynyddol Hybu Cig Cymru o'r nifer o ddefaid ac wyn sydd yng Nghymru.

Mae'r cyfanswm o ddefaid ac wyn eleni yn 9.81 miliwn! Cynnydd o 3.2% ers y llynedd.

Penwythnos i'w anghofio i glybiau Cymru

BBC Cymru Fyw

Fe gollodd y pedwar clwb o Gymru sy'n chwarae ym mhrif gyngreiriau Lloegr dros y penwythnos. Collodd Abertawe 3-0 yn Middlesbrough, sy'n gadael yr Elyrch un oddi ar waelod yr Uwch Gynghrair ar wahaniaeth goliau.

Fe gollodd Caerdydd 4-3 adref yn erbyn Barnsley, sy'n golygu bod yr Adair Gleision bellach yn yr ugeinfed safle yn y Bencampwriaeth.

Yn yr Ail Adran colli wnaeth Casnewydd 3-1 mewn gem danllyd yn Crawley, ac fe gollodd Wrecsam yn 1-0 yn Sutton United, sy'n gadael y Dreigiau yn y pymthegfed safle yn yn Gyngres.

bradley
bbc
Bob Bradley, rheolwr Abertawe, sy'n cael amser anodd gyda Abertawe ar hyn o bryd