a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi doid i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Troi'n wlyb dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Fe fydd hi'n gymylog, gyda chawodydd gwasgaredig yn gynnar heno, ond bydd y glaw yn troi'n drymach wrth i'r noson fynd yn ei flaen, wrth i fand symud tua'r dwyrain.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Marwolaeth Anglesea 'ddim yn amheus'

BBC Cymru Fyw

Dyw ymchwiliadau cychwynnol ddim wedi dod o hyd i unrhyw arwydd o amgylchiadau amheus ym marwolaeth Gordon Anglesea, yn ôl crwner.

Bu farw Anglesea yr wythnos diwethaf yn ysbyty Athrofaol Coventry a Sir Warwick, gyda'i deulu yn dweud ei fod wedi bod yn dioddef o niwmonia a haint ar yr ysgyfaint.

Ym mis Tachwedd cafodd wedi ei ddedfrydu i 12 mlynedd o garchar am nifer o droseddau rhyw yn erbyn bechgyn ifanc yn yr 1980au.

Gordon Anglesea
Andrew Price

Fferi ychwanegol i lwybr Caergybi-Dulyn

Daily Post

Mae fferi ychwanegol wedi cael ei hychwanegu i lwybr prysur Caergybi i Ddulyn i ddelio gyda'r galw ychwanegol dros yr ŵyl.

Mae cyfnod y Nadolig yn un eithriadol o brysur i'r llwybr, gyda chynnydd mawr yn nifer y teithwyr.

I ddelio gyda'r galw mae cwmni Irish Ferries wedi ychwanegu fferi Oscar Wilde i'r llwybr.

Y Frenhines i roi'r gorau i noddi URC

BBC News UK

Bydd y Frenhines yn rhoi’r gorau i fod yn noddwr Undeb Rygbi Cymru ar ddiwedd y flwyddyn, yn ôl Palas Buckingham.

Mae'r undeb yn un o 25 o sefydliadau cenedlaethol na fydd y Frenhines yn eu noddi bellach.

Mae'r Frenhines yn cefnogi dros 600 o sefydliadau, a bydd y cyfrifoldebau yn cael eu trosglwyddo i aelodau eraill o’r Teulu Brenhinol.

Y Tywysog William fydd yn cymryd lle'r Frenhines fel noddwr Undeb Rygbi Cymru.

Stadiwm Principality
BBC

Un peth da am fod wedi anafu dros y Nadolig!

Ymosodwr Cymru a Real Madrid ar Twitter

Twitter

Dau yn euog o gynllwynio i dreisio merch

BBC Wales News

Mae mam wedi ei chael yn euog o gynllwynio i adael i ddyn dreisio ei merch saith oed.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Stuart Bailey, 54 oed o Ynysybwl, a'r fam, sydd ddim yn gallu cael ei henwi am resymau cyfreithiol, wedi cynllunio'r ymosodiad rhyw dros negeseuon testun.

Cafwyd y ddau yn euog o gynllwynio i dreisio, a byddan nhw'n cael eu dedfrydu yn y flwyddyn newydd.

Ceisio am iawndal am fethu â chael swydd

BBC Cymru Fyw

Mae swyddog heddlu wedi cael caniatâd i fwrw 'mlaen â chais am iawndal, wedi iddo fethu a gwireddu ei freuddwyd o gael ei benodi'n Brif Gwnstabl yng Nghymru.

Fe ymgeisiodd Howard Roberts, cyn-Ddirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Sir Nottingham, am swydd Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys yn 2008, ond bu ei gais yn aflwyddiannus.

Mae Mr Roberts wedi ennill yr hawl i gael gwrandawiad llawn i'w gais am iawndal yn erbyn swyddog o Arolygiaeth Cwnstabliaeth ei Mawrhydi a swyddfa'r Twrnai Cyffredinol.

Howard Roberts
BBC

Dyn 'wedi ceisio achub' ei ffrind

BBC Wales News

Mae cwest wedi clywed sut y bu farw dyn ar ôl disgyn allan o gwch cyflym oddi ar arfordir Aberystwyth.

Bu farw William George Davies, 63 oed o'r Borth, ym mis Awst ar ôl disgyn i'r môr ar drip pysgota.

Fe wnaeth ail ddyn, Alan Jones, hefyd gael ei daflu i'r dŵr, ond ni fu farw, er iddo geisiodd achub ei ffrind.

Clywodd y cwest yn Aberystwyth mai achos y farwolaeth oedd boddi, a daeth y crwner i ddyfarniad o farwolaeth trwy anffawd.

William George Davies
Llun teulu

Disgwyl cyhoeddi adroddiad anaf pen North

BBC Sport

Bydd adroddiad am y ffordd y gwnaeth Northampton ddelio ag anaf pen diweddaraf George North yn cael ei gyhoeddi yfory.

Cafodd banel cyfergyd ei sefydlu wedi i North, 24, barhau i chwarae ar ôl glanio ar ei ben mewn gêm yn erbyn Caerlŷr ar 3 Rhagfyr.

Mae'r panel wedi ymchwilio amgylchiadau'r digwyddiad, a byddan nhw'n penderfynu os oes gan Northampton achos i'w ateb.

North
Rex Features

Llygredd Afon Teifi: 'Argyfwng go iawn'

BBC Cymru Fyw

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn dweud bod yr holl eog a brithyll môr ar hyd dwy filltir o'r Afon Teifi wedi eu lladd ar ôl i'r afon gael ei llygru.

Mae'r corff wedi dweud bod o leiaf 1,000 o bysgod wedi marw, a'u bod yn credu mai safle amaethyddol yn ardal Tregaron yw ffynhonnell y llygredd.

Mae'r naturiaethwr Iolo Williams wedi disgrifio'r llygredd fel "argyfwng go iawn".

Ymateb Iolo Williams i lygredd Afon Teifi

Tri yn euog o lofruddio dyn yng Nghaerdydd

Wales Online

Mae tri o ddynion wedi eu cael yn euog o lofruddio Lynford Brewster yng Nghaerdydd.

Bu farw Mr Brewster, 29, ar ôl cael ei drywanu yn ardal Llanedern ar 12 Mehefin eleni.

Dywed Wales Online y cafwyd Dwayne Edgar, 29, Jake Whelan, 24, a Robert Lainsbury, 22 yn euog yn dilyn achos yn Llys y Goron Caerdydd.

Lynford Brewster
BBC

Siart amgen Recordiau Rhys Mwyn

BBC Radio Cymru

Ar ôl i wrandawyr Recordiau Rhys Mwyn enwebu eu hoff draciau amgen Cymraeg, neithiwr, fe wnaeth Non Tudur, Gwenllian Anthony a Hefin Jones drafod y cynigion a'u gosod yn nhrefn eu poblogrwydd.

Siart Amgen

Cynnal angladd Cymro trychineb Didcot

BBC Cymru Fyw

Mae mwy na 200 o bobl wedi mynychu angladd Cymro fu farw pan wnaeth rhan o orsaf bŵer Didcot ddymchwel ym mis Chwefror.

Roedd Christopher Huxtable, 34 o Abertawe, yn un o bedwar dyn fu farw yn y digwyddiad, ond ni chafodd ei gorff ei adfer nes chwe mis yn ddiweddarach.

Cafodd ei angladd ei chynnal yn Amlosgfa Abertawe brynhawn heddiw.

Angladd Christopher Huxtable
BBC

'Gwelliannau sylweddol' i Farina Aberystwyth

BBC Wales News

Mae "gwelliannau sylweddol" wedi cael eu gwneud i Farina Aberystwyth yn dilyn gwaith carthu.

Mae pontynau newydd wedi cael eu gosod, gyda rhai eraill wedi cael eu symud i wella'r mynediad i'r safle

Daw'r datblygiad ar ôl gwaith i garthu a gwella diogelwch y marina yn gynharach yn y flwyddyn.

Marina Aber
Geograph

Gwrthod cais am drwydded safle tirlenwi

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi gwrthod cais am drwydded ar gyfer safle tirlenwi yn Sir y Fflint am y gallai fod yn niweidiol i’r amgylchedd.

Fe wnaeth y corff benderfynu y gallai’r cais am safle tirlenwi ar gyfer gwastraff sydd ddim yn beryglus yn Chwarel Parry, Alltami, greu problemau posib yn ymwneud ag arogl a dŵr daear.

Dywedodd CNC wedi rhoi gwybod i’r cwmni, RJS Engineering, am ei benderfyniad.    

Trefnwyr Grand National Cymru yn ffyddiog

BBC Sport Wales

Mae trefnwyr Grand National Cymru yng Nghas-gwent "99.9% yn siŵr" y bydd y ras eleni yn cael ei chynnal ar amser.

Mae'r digwyddiad eleni ar ddydd Mawrth, 27 Rhagfyr, ond mae tair o'r chwe ras ddiwethaf wedi cael eu cynnal ym mis Ionawr ar ôl iddi gael ei gohirio oherwydd y tywydd.

Grand National Cymru
Huw Evans Picture Agency

Cynnal profion yn yr Afon Teifi

BBC Cymru Fyw

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru wrthi yn cynnal profion ar yr Afon Teifi ger Tregaron er mwyn asesu effaith y llygredd sydd wedi mynd mewn i'r afon. 

Ddoe, fe ddywedodd y corff bod o leiaf 1,000 o bysgod wedi marw wedi i'r afon gael ei llygru. 

Mae'r swyddogion yn dweud bod y profion rhwng Tregaron a Llanddewi Brefi wedi dangos bod yr holl eogiaid a brithyll yn y darn hynny o'r afon wedi eu lladd a bod mwyafrif y pysgod mewn ardal o chwe milltir hefyd wedi eu lladd. 

Pysgod
Steffan Jones

Tân mewn tŷ yn Sir Gâr

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mae criwiau tân yn delio gyda thân mewn tŷ yn Llansadwrn, Sir Gaerfyrddin. 

Cafodd y gwasanaethau tân eu galw am 11.12 y bore 'ma ond does dim adroddiadau bod unrhyw un wedi eu hanafu.

Plentyn yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad

Heddlu De Cymru

Mae merch ifanc yn yr ysbyty gydag anafiadau difrifol ar ôl iddi gael ei tharo gan gar.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad am 12:15 ar Heol Orllewinol y Bont Faen yng Nghaerdydd, ger siop B&Q. 

Mae disgwyl oedi yn yr ardal wrth i'r heddlu gynnal ymchwiliad. 

Lluniau: Gaeaf yn y Bannau

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Môr a mynydd, llynnoedd ac afonydd ac arwyddion bod y Nadolig yn dod sydd yn oriel ffotograffydd gwadd Cymru Fyw y mis yma.

Does dim rhaid i Mari Owen deithio ymhell o'i chynefin ym Mannau Brycheiniog i gael ysbrydoliaeth ar gyfer y lluniau hudolus o Gymru ym mis Rhagfyr.

Cronfa'r Bannau
Mari Owen

Claf wedi disgwyl dwy flynedd am lawdriniaeth

BBC Wales News

Mae dynes wnaeth ddisgwyl mwy na dwy flynedd am lawdriniaeth ar ei hysgwydd am dderbyn ymddiheuriad gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Fe wnaeth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru gytuno â chwyn am yr oedi ac am y ffordd y deliwyd gyda'r driniaeth.

Fe wnaeth ymchwiliad ddod o hyd i "hanes cymhleth", gyda'r achos yn dechrau ym mis Mehefin 2011 pan oedd y claf yn 73 oed.

Betsi Cadwaladr
BBC

Rôl Cymru yn 'hwb' i hyfforddwyr

BBC Sport Wales

Byddai hyfforddwyr y rhanbarthau yn cael budd mawr o fod yn rhan o'r tîm hyfforddi cenedlaethol, yn ôl cyn-faswr Cymru Phil Bennett.

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cynnal trafodaethau gyda thri hyfforddwr i ymuno â'r garfan genedlaethol ar gyfer eu taith i Ynysoedd y Môr Tawel y flwyddyn nesaf.

Mae BBC Cymru yn deall bod trafodaethau wedi dechrau gyda Stephen Jones o'r Scarlets, Steve Tandy o’r Gweilch a Danny Wilson o'r Gleision.

Stephen Jones o'r Scarlets, Steve Tandy o’r Gweilch a Danny Wilson o'r Gleision
Huw Evans Picture Agency

Ffliw adar: Gwahardd pob casgliad o ieir

BBC Wales News

Mae pob casgliad o ieir ac adar caeth wedi cael eu gwahardd yng Nghymru ar ôl i ffliw adar gael ei ddarganfod ar fferm yn Sir Lincoln.

Cafodd orchymyn ei wneud i gadw adar dan do yn dilyn achosion o'r ffliw yn Ewrop, gyda'r achos cyntaf yn y DU bellach wedi'i gadarnhau.

Mae arbenigwyr wedi cadarnhau ei bod yn ddiogel bwyta cyw iâr ac wyau, ac nad oes unrhyw berygl i gyflenwad Nadolig.

Iâr
Getty Images

‘Dim rhwystr’ rhag defnyddio’r Gymraeg

Golwg 360

Mae adroddiad newydd wedi dweud nad oes “rhwystr technegol” pam na ddylai’r Uwch-bwyllgor Cymreig gynnal eu trafodaethau yn Gymraeg wrth gwrdd yn San Steffan.

Mae’r 40 o Aelodau Seneddol Cymru yn rhan o’r uwch-bwyllgor, sy’n trafod materion yn ymwneud â Chymru.

Ar hyn o bryd, mae ganddynt yr hawl i drafod yn Gymraeg wrth gwrdd yng Nghymru yn unig, ond dim ond chwe gwaith ers 1996 mae hynny wedi digwydd.

San Steffan
BBC

Ffilm Twin Town newydd?

BBC Wales News

Mae Rhys Ifans wedi rhoi'r awgrym cryfaf eto y gallai fod yn rhan o ffilm newydd fyddai'n ddilyniant i'r ffilm Gymreig eiconig, Twin Town.

Fe wnaeth yr actor Cymraeg, sydd hefyd wedi ymddangos mewn ffilmiau mawr fel Notting Hill a The Amazing Spider-Man, ymddangos yn y ffilm wreiddiol yn 1997 ochr yn ochr â Dougray Scott.

Roedd Rhys a'i frawd, Llŷr, yn actio'r brodyr Jeremy a Julian Lewis yn y ffilm.

Twin Town
Polygram

Dirprwy-Brif Gwnstabl newydd i Heddlu Gwent

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi apwyntio Julian Williams fel Dirprwy-Brif Gwnstabl newydd y llu.

Bydd Mr Williams yn dechrau yn y swydd ar 1 Ionawr wedi i'r dirprwy-brif gwnstabl blaenorol, DCC Guildford dderbyn swydd fel Prif Gwnstabl Heddlu Sir Nottingham.

Fe ddechreuodd Mr Williams ei yrfa gyda Heddlu De Cymru yn 1989, cyn symud i ymuno â Heddlu Gwent ym mis Mehefin 2014.

Heddlu Gwent
Heddlu Gwent
Julian Williams (dde) gyda'r Prif Gwnstabl Jeff Farrar

Enwau mwyaf poblogaidd y dyfodol?

Wales Online

Mae erthygl ar Wales Online yn trafod enwau babanod - yn benodol, yr enwau sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf yn eu poblogrwydd yn ddiweddar.

Yn y tair blynedd diwethaf mae'r enwau Teddy, Idris, Jax a Jaxon wedi gweld cynnydd mawr yn eu niferoedd yng Nghymru.

O ran merched, Marnie, Arya, Florence a Harper sydd wedi gweld hwb.

Babis
BBC

Y Parêd yn barod am noson fawr

Clwb Pêl-droed Casnewydd

Mae Casnewydd yn gwneud popeth yn eu gallu i sicrhau bod y gêm yn erbyn Plymouth yn ail rownd Cwpan FA Lloegr nos fory ddim yn cael ei threchu gan y tywydd.

Mae'r clwb wedi bod yn defnyddio gorchudd dros y cae yr wythnos yma, ar ôl i dair o'u gemau'r tymor yma gael eu canslo gyda'r cae dan ddŵr.

Mae gwobr fawr ar gael i'r enillydd yfory, gyda'r clwb buddugol yn wynebu taith i Anfield i herio Lerpwl yn nhrydedd rownd y cwpan.

View more on twitter

Elis-Thomas: Penderfyniad 'siomedig'

BBC Cymru Fyw

Mae cadeirydd Plaid Cymru wedi dweud ei fod yn "siomedig" gyda phenderfyniad yr Arglwydd Elis-Thomas i gefnogi Llywodraeth Lafur Cymru.

Dywedodd Alun Ffred Jones: "Dydi'r newyddion diweddaraf ddim yn syndod i mi. Rwy'n cymryd ei fod wedi bod ar y gweill ers yr etholiad.

"Ar lefel personol rwy'n siomedig ei fod wedi penderfynu gwneud hyn, a minnau wedi ei gefnogi trwy fy ngyrfa wleidyddol."

Alun Ffred Jones
BBC

'35,000 o deithwyr' dros y Nadolig

Maes Awyr Caerdydd

Mae Maes Awyr Caerdydd wedi dweud ei bod yn disgwyl croesawu 35,000 o deithwyr dros gyfnod y Nadolig - cynnydd o 9% o'i gymharu â'r un cyfnod o ddwy wythnos y llynedd.

Y lle mwyaf poblogaidd i deithio yw Amsterdam, gyda nifer yn defnyddio'r maes awyr yno fel arhosfan ar eu taith ymlaen i'r Unol Daleithiau, Dubai a China.

Ond mae nifer o deithwyr yn teithio i lefydd llawer yn nes, gyda Chaeredin (ail), Dulyn (pumed), Belfast (wythfed) a Glasgow (nawfed) oll ymysg y 10 lleoliad mwyaf poblogaidd i deithio o Gaerdydd.

Maes Awyr Caerdydd
BBC

Cyngor yn dileu codi tâl am gladdu plant

Cyngor Torfaen

Mae Cyngor Torfaen wedi cyhoeddi eu bod wedi dileu'r taliadau am gladdu babanod a phlant yn ei fynwentydd.

Cyn hyn, roedd y cyngor yn hepgor cost hawliau claddedigaeth ar fedd plentyn neu faban, a chodi ffi llawer is ar gyfer cost y claddu ei hun.

Daw hyn wedi galwad gan AS Dwyrain Abertawe, Carolyn Harris, wnaeth golli ei mab wyth mlwydd oed, ac mae Cyngor Abertawe eisoes wedi dileu'r taliadau.

'Dysgu gan Bale a Ramsey'

BBC Sport Wales

Mewn cyfweliad gyda BBC Cymru, mae ymosodwr Cymru, Tom Bradshaw wedi dweud y gall bob chwaraewr ddysgu o'r esiampl sy'n cael ei ddangos gan Gareth Bale ac Aaron Ramsey.

Fe wnaeth ymosodwr Barnsley, 24 oed, ennill ei gap rhyngwladol cyntaf yn erbyn Wcráin ym mis Mawrth, ond daeth ei obeithion o fynd i Ffrainc fel rhan o'r garfan i ben oherwydd anaf.

Tom Bradshaw
Rex Features

Gwahardd tatŵydd rhag gweithio

BBC Cymru Fyw

Mae tatŵydd wedi cael ei wahardd rhag gweithio gan farnwr ar ôl i fwy na 800 o bobl orfod cael profion am afiechydon.

Roedd stiwdio John Cochran yng Nghasnewydd mor fudr ei fod wedi costio £240,000 i'w lanhau.

Bu'n rhaid i rai o'i gwsmeriaid gael llawdriniaeth am eu bod wedi cael heintiau difrifol, ac fe gafodd bron i 850 o gwsmeriaid eu profi am hepatitis B a C, a HIV.

Cafodd Cochran, 60 oed ei ddedfrydu i 16 wythnos o garchar yn Llys y Goron Caerdydd, wedi'i ohirio am ddwy flynedd.

Treth eiddo: Angen arweiniad 'ar frys'

BBC Wales News

Mae pwyllgor Cynulliad wedi dweud bod angen arweiniad clir "ar frys" i egluro sut fydd treth newydd - fydd yn cymryd lle'r Dreth Stamp yng Nghymru - yn gweithio.

Bydd pwerau fydd yn dod o Fesur Treth Trafodiadau Tir yn cael effaith o Ebrill 2018.

Mewn adroddiad, fe wnaeth y Pwyllgor Cyllid 18 o awgrymiadau yn ymwneud â'r mesur.

Tai
PA

Oedi yng Nghorslas

Teithio BBC Cymru

Gorslas: Mae Heol y Llew Du ar gau, rhwng Heol Llandeilo a Heol Gorsddu, wedi i geblau trydan ddisgyn dros nos.

Ioan yn dod adre

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae'n actor sydd wedi hen ennill ei blwy yr ochr draw i Fôr Iwerydd gan serennu yn ffilmiau antur Fantastic Four a chyfresi teledu fel Forever ac UnReal.

Ond y Nadolig hwn mae Ioan Gruffudd yn ffarwelio â Los Angeles ac yn dod adre i ymchwilio i'w wreiddiau yn y gyfres Coming Home ar BBC One Wales.

Bu'n sôn mwy wrth Cymru Fyw am ei yrfa ddisglair ac am ei deimladau tuag at Gymru.

iOAN
BBC

Dafydd Elis-Thomas yn egluro cefnogi Llafur

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Fe wnaeth Dafydd Elis-Thomas gyhoeddi ddoe y bydd yn cefnogi Llywodraeth Cymru yn ystod y tymor Cynulliad presennol.

Fe wnaeth cyn-arweinydd Plaid Cymru ymddiswyddo o'r blaid ym mis Hydref, ac mae bellach yn eistedd fel Aelod Cynulliad annibynnol.

Bu'n egluro ei benderfyniad wrth sgwrsio gyda Kate Crockett ar raglen Post Cyntaf Radio Cymru y bore 'ma.

Dafydd Elis-Thomas, sydd bellach yn aelod annibynnol yn y Bae

Rhys Ifans yn 'flin' bod cymaint yn ddigartref

BBC Wales News

Mae Shelter Cymru yn delio gyda 350 o alwadau'r mis gan deuluoedd digartref, ffigwr sydd yn ôl yr actor Rhys Ifans yn "syfrdanol." 

Yn ôl yr elusen mae 1,100 o blant yn ddigartref yng Nghymru'r Nadolig yma. 

Dywedodd Rhys Ifans, sydd yn llysgennad newydd i'r elusen fod y ffigwr yn ei wneud yn "flin ac yn ei gywilyddio".

Rhys Ifans

Goleuo stryd ym Mhenarth

BBC Cymru Fyw

Mae stryd ym Mhenarth wedi dod â mwy o liw a golau nag arfer i'r Nadolig yn y dref eleni, drwy greu eu calendr Adfent unigryw eu hunain.

Bob dydd ers 1 Rhagfyr, mae ffenest newydd wedi ei haddurno a'i goleuo ar Stryd Arcot yn y dref, yn arwain at y Nadolig.

Rosslyn Offord, gafodd y syniad: "Ar ôl y refferendwm yn yr haf, roedd popeth yn teimlo'n tipyn bach yn drist - un grŵp yn erbyn grŵp arall, ac ro'n i'n meddwl, wel, mae'n neis i ffeindio rhywbeth mae pobl yn gallu gwneud gyda phobl eraill, rhywbeth positif."  

Plant
bbc