a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Miliwnydd yn euog o lofruddio ei gymar
  2. Iechyd meddwl plant: Elusen yn pryderu
  3. Carcharu tri am lofruddio dyn o Gaerdydd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

BBC Cymru Fyw

A dyna ni gan y Llif Byw am heddiw ac am weddill y flwyddyn. Fe fyddwn ni'n ôl ar 3 Ionawr a chofiwch y gallwch gael y newyddion diweddaraf ar wefan Cymru Fyw yn y cyfamser.

Oddi wrthon ni, felly, diolch am ddilyn a Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

Cyfarchion
BBC

Alban Arthan hapus i chi

Twitter

'Noson oer iawn'

Tywydd, BBC Cymru

Mae disgwyl oerfel yng Nghymru heno yn ôl Rhian Haf:

'Y dyddiau'n ymestyn ar ôl heddiw, ond fydd hi'n tywyllu'n gynnar iawn pnawn 'ma, a phan fydd y glaw yn clirio heno, gawn ni noson oer iawn - y tymheredd yn agos at y rhewbwynt.'

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Yr actores Deddie Davies wedi marw

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd fod yr actores Deddie Davies, wedi marw yn 78 oed

Hi bortreadodd gymeriad Mrs Perks yn 'The Railway Children', ac yn fwy diweddar, hi oedd Marj yng nghyfres gomedi Ruth Jones, 'Stella'.

Cafodd ei geni ym Mhen-y-bont ac roedd yn wyneb cyfarwydd, wedi actio hefyd nghyfresi 'Some Mothers Do 'Ave 'Em', 'Grange Hill' a 'Whitechapel'.

Rhybudd ecstasi wedi i ddau gael eu taro'n wael

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn rhybuddio pobl wedi i ddau ddyn ifanc gael eu taro'n wael ar ol iddyn nhw mae'n ymddangos, gymryd tabledi ecstasi. 

Fe fu un o'r dynion yn ddifrifol wael mewn uned gofal dwys am gyfnod, ond mae'r ddau bellach adref gyda'u teuluoedd. 

Mae ymchwiliad ar y gweill i geisio darganfod o ble ddaeth y cyffur ac mae'r heddlu'n rhybuddio unrhyw un sy'n eu dosbarthu i roi'r gorau iddi ar unwaith.

Pink Teddy Bears
Fiona Measham/The Loop

Tri hyfforddwr rhanbarthol i ymuno â Chymru yn 2017

BBC Cymru Fyw

Fe fydd tri o'r hyfforddwyr rygbi rhanbarthol yn ymuno gyda thîm hyfforddi Cymru ar gyfer y daith i Ynysoedd y Môr Tawel yn haf 2017.

Mi fydd prif hyfforddwr Gleision Caerdydd, Danny Wilson, yr hyfforddwr ymosod Matt Sherratt, ac hyfforddwr olwyr y Scarlets, Stephen Jones yn ymuno â phrif hyfforddwr Cymru ar gyfer y daith, Robin McBryde.

Bwriad y penderfyniad yw i ddatblygu hyfforddwyr yng Nghymru yn absenoldeb Warren Gatland a Rob Howley, tra bydd y ddau ar ddyletswydd gyda thîm y Llewod yn Seland Newydd.

Hyfforddwyr
Huw Evans Picture Agency

Ar y Post Prynhawn heddiw

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Dedfrydu miliwnydd o ardal y Fenni wedi i lys ei gael yn euog o lofruddiaeth, y diweddara am yr ymchwiliad i'r ymosodiad ar farchnad Nadolig yn Berlin a'r ffrae am arwyddion siop Marks & Spencer Aberystwyth, rhai o'r straeon fydd yn cael sylw'r Post Prynhawn gyda Dewi Llwyd rhwn 17:00 a 18:00 heddiw.

Carchar am oes i ddyn am losgi ei bartner

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 64 oed wedi ei ddedfyrdu i garchar am leiafswm o 17 mlynedd am daflu hylif taniwr dros ei barnter a'i rhoi ar dân. 

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Raymond O'Connell wedi rhoi Lynne Braund ar dân ar ôl dadl rhwng y ddau mewn tŷ yn y Barri ar 4 Awst. Fe ddioddefodd Ms Braund losgiadau i 20% o'i chorff. 

Cafodd driniaeth yn uned losgiadau Ysbyty Treforys ond bu farw 10 diwrnod yn ddiweddarach. 

Dywedodd y Barnwr Eleri Rees fod Ms Braund yn wraig fach fregus oedd wedi "dioddef yn ofnadwy" cyn iddi gael ei rhoi mewn coma meddygol.

Raymond O'Connell
Heddlu'r De

Taith dragwyddol un cerdyn Dolig

BBC Cymru Fyw

Er bod llai'n anfon cardiau Nadolig y dyddiau hyn, mae un cerdyn yn parhau ar daith dragwyddol o un pen y byd i'r llall.

Ym 1949, fe anfonodd rhieni Elspeth Parry o'r Wyddgrug gerdyn i'w modryb a'i hewythr yn fuan wedi iddyn nhw ymfudo i Awstralia. Serch hynny, roedden nhw mor hoff o'r garden, fe ofynnon nhw iddyn nhw ei hanfon yn ôl atyn nhw'n flwyddyn ganlynol, a dyna ddechrau traddodiad sydd wedi parhau ers hynny. 

Dros y blynyddoedd, mae'r cerdyn wedi teithio 140,000 o filltiroedd, ac mae Elspeth a'i chyfnither yn dal i ymddiried yn y Post Brenhinol i'w anfon yn ddiogel.

Cerdyn Dolig
Elspeth Parry
Mae'r cerdyn o waith y cartwnydd enwog, Rowland Emett OBE

Ffonio 999 'am fod y teledu wedi torri'

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio ar bobl i feddwl ddwywaith cyn ffonio'r gwasanaethau brys ar ôl datgelu eu bod yn ddiweddar wedi cael galwad 999 gan rywun oedd angen cymorth am fod ei deledu wedi torri.

Dywedodd Prif Arolygydd Martin Best o Ystafell Reoli'r Heddlu: "Yn draddodiadol mae cyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn un o'r adegau prysuraf ar gyfer yr Heddlu ac rydym yn gofyn i bobl ddefnyddio'r system 999 yn gall er mwyn helpu i sicrhau nad oes galwad brys yn cael ei methu dros yr Ŵyl. 

"Mae ffonio 999 am faterion megis bod eich teledu wedi torri yn gwastraffu amser ac adnoddau a gallai atal galwad brys ddilys rhag dod drwodd atom."

999
BBC

Lladrad o siop yr Elyrch yn Abertawe

South Wales Evening Post

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth wedi lladrad o siop clwb pêl-droed Abertawe neithiwr, medd y South Wales Evening Post. 

Fe gafodd nwyddau yn cynnwys crysau pêl-droed a dillad eraill eu dwyn wedi i gerbyd gael ei yrru at yr adeilad ar stâd ddiwydiannol Cwmdu.

Mae'r siop ynghau heddi wrth i waith atgyweirio fynd rhagddo. Mae disgwyl iddo ailagor ddydd Gwener. 

Abertawe
Google Maps

Carchar am droseddau rhyw yn erbyn plant

Heddlu Gogledd Cymru

Fe ddywed Heddlu Gogledd Cymru bod dyn 69 oed o Drefor ar Ynys Môn wedi cael ei garcharu am 13 mlynedd am droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn plant.

Fe gyflawnodd Robert John Parry y troseddau dros gyfnod o flynyddoedd. Bydd rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw am weddill ei oes, ac fe gyhoeddwyd gorchymyn atal niwed rhyw yn ei erbyn.

parry
Heddlu Gogledd Cymru

Apêl am wybodaeth am ddyn ar goll

Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu yn y Barri yn apelio am wybodaeth am ddyn o'r dre sydd ar goll. Cafodd Robert John Dutton, 44 oed, ei weld ddiwethaf ddydd Iau, 10 Tachwedd yn y dref, ac mae swyddogion yn bryderus am ei les.

Mae Mr Dutton yn cael ei annog i gysylltu â'r heddlu neu ei deulu i ddweud ei fod yn ddiogel. 

Fe ddylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â Heddlu'r De ar 101 y dyfynnu'r cyfeirnod 160048974, neu gysylltu â Taclo'r Tacle yn anhysbys ar 0800 555 111.

Coombs: Gwadu gwneud dim o'i le

Rygbi, BBC Cymru

Yn dilyn honiadau gan gyn-glo Cymru Andrew Coombs bod ei gyn-glwb Y Dreigiau wedi rhoi'r gorau i dalu yswiriant drosto, mae'r Dreigiau wedi trydar linc i ddatganiad sy'n dweud bod y rhanbarth yn gwadu gwneud dim o'i le mewn perthynas â Coombs.

View more on twitter

Nawdd i adfer gwasanaethau bws y gogledd ddwyrain

Daily Post

Fe allai teithwyr yn y gogledd ddwyrain gael hwb cyn y Nadolig, medd y Daily Post, wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi cymorth o £300,000 i helpu awdurdodau lleol adfer gwasanaethau bws wedi i GHA Coaches fynd i'r wal

Mae'r grant ar gael i Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yn syth.

GHA
Geograph/Jaggery

Miliwnydd: Carchar am oes gyda lleiafswm o 25 mlynedd

Twitter

Mae Stephen Fairclough yn gohebu i BBC Cymru o Lys y Goron Casnewydd, ac mae newydd drydar i ddweud bod Peter Morgan wedi cael dedryd o garchar am oes am lofruddio'i gymar Georgina Symonds gyda lleiafswm o 25 mlynedd dan glo.

View more on twitter

Gwerth £17,000 o ganabis wedi ei ganfod ym Mhen-y-bont

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn dweud eu bod wedi dod o hyd i werth £17,000 o ganabis ar ôl cynnal cyrchoedd yn ardal Pencoed ym Mhen-y-bont. 

Fe gafodd dyn 20 oed ei arestio ar fater arall cyn i'r heddlu ei chwilio a dod o hyd i'r cyffur.

Yn dilyn hynny, fe aeth yr heddlu i dŷ ar ffordd Wimborne lle daethon nhw o hyd i ffatri ganabis. 

Cafodd dyn 47 oed a dynes 40 eu harestio cyn cael eu rhyddhau ar fechniaeth.

Canabis
BBC

Gwahardd Goerge Earle am wyth wythnos

BBC Sport Wales

Mae ail-reng Gleision Caerdydd, George Earle, wedi ei wahardd o chwarae am wyth wythnos wedi iddo "wneud cysylltiad" gyda llygaid un o chwaraewyr Caerfaddon.

Y gêm gyntaf y bydd y chwaraewr 29 oed o Dde Affrica yn ei cholli fydd y gêm ddarbi yn erbyn y Dreigiau ar Wyl San Steffan. 

Earle
BBC
George Earle yn cael ei yrru o'r cae

Yr hen a ŵyr a'r ifanc a dybia?

Twitter

North: Dim cosb i Northampton

Rygbi, BBC Cymru

Storm Barbara'n bygwth

Daily Post

Mae 'na law trwm ar ei ffordd i'r gogledd wrth i storm Barbara nesáu, medd y Daily Post.

Yn ôl arbenigwyr, fe allai glaw trwm ddisgyn yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn heddiw cyn i'r storm gyrraedd dydd Gwener.

Mae 'na rybudd i fodurwyr gymryd gofal abrennig ar y ffyrdd dros y dyddiau nesa, gyda disgwyl gwyntoedd i chwythu hyd at 70mya.

Storm Barbara
BBC

Carcharu tri am lofruddiaeth dyn o Gaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae tri dyn wedi eu dedfrydu i gyfanswm o 90 mlynedd o garchar am lofruddio dyn 29 oed yng Nghaerdydd.

Cafodd Lynford Brewster o ardal Llanedern ei drywanu i farwolaeth ganol dydd ym mis Mehefin 2016.

Cafodd Jake Whelan, 24 oed, o Gaerdydd ei garcharu am 32 o flynyddoedd, Robert Lainsbury, 23 oed o Gaerwrangon garchar o 30 mlynedd a Dwayne Edgar, 29, o Lanedern garchar o 28 mlynedd.

brewster
Heddlu Dyfed Powys

Sut i gadw'r ddysgl yn wastad dros yr ŵyl?

Prifysgol Aberystwyth

Mae’n gallu bod yn un o gyfnodau mwyaf hudolus y flwyddyn. Ond mae’r Nadolig hefyd yn gallu bod yn adeg o straen ac o dyndra.

Yr Athro Nigel Holt yw Pennaeth yr Adran Seicoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yma, mae'n rhannu ei gyngor ar gyfer cadw’r ddysgl yn wastad yn ystod dathliadau’r ŵyl.

Galw am weithredu ar frys

BBC Cymru Fyw

Mae cymdeithas bysgotwyr yr Angling Trust yn galw a Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys i warchod afonydd, er mwyn atal llygredd tebyg i'r un laddodd fil o bysgod yn afon Teifi'n gynharach yr wythnos hon

Dywedodd Mark Lloyd, Prif Weithredwr y gymdeithas: "Mae pysgotwyr wedi cael digon o weld ein hafonydd gwerthfawr ni'n cael eu dinistrio.

"Mae angen ailfeddwl y ffordd mae ffermio'n cael ei reoleiddio, ac mae angen gwneud hynny ar unwaith."

Llygredd afon
Steffan Jones

Cyn gartref gofal yn fflatiau myfyrwyr?

Daily Post

Fe ddywed y Daily Post y gallai cyn gartref gofal ym Mangor - oedd cyn hynny'n rhan o ganolfan ddarlledu'r BBC yn y ddinas - gael ei droi'n fflatiau i fyfyrwyr.

Mae'n debyg bod cwmni Bellevue Student wedi cyflwyno cais i greu 31 o unedau llety myfyrwyr yn adeilad Bryn Llifon.

bryn llifon
Google

Prif weithredwr yn gadael

Rygbi, BBC Cymru

Oer yw'r eira ar Eryri

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd efo'r tywydd ar gyfer y pnawn:

"Bydd 'na eira ar dir uchel yn Eryri, ond wrth i'r glaw symud tua'r de-ddwyrain neith hi droi'n sych ac eithaf braf yn y gogledd a'r gorllewin yn ystod y pnawn, er iddi ddal yn ddigon gwlyb rhwng Caerdydd a Môr Hafren tan yn hwyrach heno."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Taro'r Post yn darlledu o Gaerfyrddin

Twitter

Mae disgwyl i'r doethion, y bugeiliaid a'r angylion ymuno â Garry Owen ar Taro'r Post ar BBC Radio Cymru rhwng 13:00 a 14:00 heddiw. Cofiwch wrando!

View more on twitter

Gyrrwr beic modur mewn cyflwr 'sefydlog' yn dilyn gwrthdrawiad

South Wales Evening Post

Mae gyrrwr beic modur yn ei arddegau mewn cyflwr "sefydlog" yn yr ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad yn Abertawe ddoe, medd y South Wales Evening Post.

Mae'r Heddlu'n parhau â'u hymchwiliad i'r digwyddiad yng nghanol y ddinas am 17:42, rhwng beic modur a char Ford Focus gwyn. 

Bu'n rhaid cau'r ffordd am gyfnod.

Rhybudd y gallai problem camdrin rhywiol o fewn y byd pêl-droed fod 'llawer dyfnach'

BBC Cymru Fyw

Mae cyfreithiwr sy'n arbenigo ar achosion o gamdrin plant yn rhywiol yn rhybuddio y gallai'r cyhuddiadau diweddar am gamdriniaeth o fewn y byd pêl-droed fod yn arwydd o broblem llawer dyfnach, oherwydd y diwylliant 'macho' o fewn y gamp. 

Yn ôl Alan Collins, sy'n cynrhychioli llawer o ddioddefwyr yng Nghymru, dyw llawer o bobl ddim yn ymwybodol y gallan fynd at yr heddlu a pharhau'n ddi-enw, sy'n golygu eu bod nhw'n diodde'n dawel.

Roedd yn siarad ar ôl cymryd rhan yn seminar y Truth Project yn Llundain - sy'n rhan o'r ymchwiliad annibynnol swyddogol i achosion o gamdrin plant yn rhwyiol - IICSA.

Siaradwr olaf 'iaith Madog' wedi marw

Golwg 360

Mae siaradwr brodorol ola’ iaith yr ‘Indiaid Cymraeg’ wedi marw, medd Golwg 360.

Fe gafodd gwylnos ei chynnal o amgylch arch Edward Benson yn nhref Twin Buttes ynghynt y mis yma.

Gyda dim ond ychydig ddysgwyr yn gallu siarad ychydig ohoni, mae gweddillion llwyth y Mandaniaid yn poeni fod iaith arall wedi diflannu am byth.

Honno yw’r iaith a gynhaliodd y chwedl mai’r Tywysog Madog o Gymru a ‘ddaeth o hyd’ i America.  

Arestio menyw wedi gwrthdrawiad

Heddlu De Cymru

Fe ddywed Heddlu'r De bod menyw wedi cael ei harestio ar amheuaeth o achosi anafiadau difrifol drwy yrru'n beryglus yn dilyn digwydd yng Nghaerdydd brynhawn ddoe.

Cafodd merch ei chludo i Ysbyty Athrofaol Cymru gydag anafiadau i'w phen wedi digwyddiad ar Ffordd y Bontfaen am 12:15 ac mae hi mewn cyflwr difrifol yno.

Cafodd y fenyw ei rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

Newydd dorri: Miliwnydd yn euog o lofruddiaeth

BBC Cymru Fyw

Mae rheithgor yn Llys y Goron Casnewydd wedi cael y miliwnydd Peter Morgan yn euog o lofruddio Georgina Symonds ym mis Ionawr eleni.

Roedd Morgan wedi cyfadde' lladd y ferch oedd yn gweithio fel cymar personol iddo, ond wedi gwadu ei llofruddio.

symonds a morgan
Wales News Service

Carchar i dri dyn am lofruddio Lynford Brewster

Twitter

Croesawu argymhelliad i ehangu defnydd y Gymraeg

news north wales

News North Wales

Mae cynlluniau i ehangu'r defnyddo'r Gymraeg yn san Steffan wedi cael croeso gan ddau o aelodau seneddol y gogledd ddwryain, medd News North Wales.

Cyhoeddodd Pwyllgor Gweithrefnol Tŷ'r Cyffredin adroddiad sy'n argymell edrych ar ddefnydd y Gymraeg yn ystod yr Uwch-Bwyllgor cymreig, a hynny yn dilyn cais gan AS De Clwyd, Susan Elan Jones.

Y Gymraeg yn San Steffan
BBC

Heddlu'r Gogledd yn chwilio am y dyn yma

Heddlu Gogledd Cymru

Cludo menyw mewn hofrennydd

Powys County Times

Fe gafodd menyw ei chludo i'r ysbyty mewn hofrennydd yn dilyn damwain ger Llanfair-ym-Muallt y bore 'ma, medd y Powys County Times.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw ychydig cyn 08:00. Deellir bod gan y fenyw anafiadau difrifol.

Mae'r A470 wedi bod ynghau ers y digwyddiad ger Llyswen.

Ailddechrau CCTV?

Cambrian News

Mae cynghorwyr tref Aberteifi yn ystyried ailddechrau ac uwchraddio'r system CCTV yn y dref er mwyn taclo cynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn ôl y Cambrian News.

cctv
BBC

Cyn-seren Cymru wedi gwylltio gyda'r Dreigiau

BBC Sport Wales

Yn ôl BBC Sport Wales mae cyn-chwaraewr Cymru, Andrew Coombs, "wedi ffieiddio" gyda'i gyn-glwb Y Dreigiau am iddyn nhw ddod â'i bolisi yswiriant i ben.

Bu'n rhaid i Coombs ymddeol o'r gamp yn gynharach eleni wedi anaf, ond mae'n dweud iddo gael ei adael gyda biliau o filoedd o bunnoedd am driniaeth yn dilyn penderfyniad y clwb.

Nid yw'r Dreigiau wedi ymateb hyd yn hyn.

Coombs
Huw Evans Picture Agency

Neges Nadolig Esgob Bangor

Golwg 360

Mae Golwg360 yn rhoi sylw i neges Nadolig Esgob Bangor - y Gwir Barchedig Andrew John - sy'n beio’r obsesiwn gyda’r cyfryngau 24 awr am newid y ffordd y mae pobol yn ystyried beth sy’n bwysig yn y byd.