Crynodeb

 1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog
 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Ymgynghoriad ynghylch Cynllun Gweithredu Strategol Drafft ar gyfer Dementia yng Nghymru
 4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: Ffliw Adar
 5. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Y Gronfa Triniaethau Newydd
 6. Dadl: Cyllideb Derfynol 2017-18
 7. Dadl: Egwyddorion cyffredinol y Mesur Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna ni am heddiw. 

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Cyllid. 

Y Senedd
BBC

Cymeradwyo'r Gyllideb

Mae'r aelodau wedi pleidleisio o blaid cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017-2018. Roedd 27 o blaid, 17 wedi pleidleisio yn erbyn, ac 8 wedi atal eu pleidlais.   

pleidlais
BBC

Un o'r mesurau mwyaf 'technegol gymhleth'

Dywedodd Adam Price o Blaid Cymru fod hwn yn un o'r mesurau mwyaf technegol gymhleth y mae Llywodraeth Cymru wedi ei gyflwyno a bod yn rhaid eu canmol nhw "ar yr ymgynghoriad eang iawn sydd wedi bod ar y mesur".

Adam Price
BBC

Y mesur yn delio gyda 'materion cymhleth ac anodd iawn'

Mae Huw Irranca-Davies, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, yn dweud bod y mesur yn delio gyda "materion cymhleth ac anodd iawn" a'i fod yn croesawu yr elfen o gydgyfnerthu yn y darn hwn o gyfraith.

Mae'n dweud ei fod yn gobeithio y bydd yr agwedd gadarnhaol yma tuag at gydgyfnerthu yn cael ei ail-adrodd a'i ddatblygu ymhellach gyda mesurau'r Llywodraeth yn y dyfodol.

Huw Irranca-Davies
BBC

Beth yw'r Dreth Trafodiadau Tir?

O fis Ebrill 2018 ymlaen, bydd y Dreth Trafodiadau Tir yn disodli Treth Dir y Dreth Stamp yng Nghymru. 

Yn ôl Llywodraeth Cymru bydd y dreth newydd, fel yr hen un, yn daladwy wrth brynu neu rentu adeilad neu dir dros bris penodol. 

Gall effeithio ar brynwyr a gwerthwyr tai, a busnesau gan gynnwys adeiladwyr, datblygwyr eiddo ac asiantwyr sy'n rhan o'r trafodiad (megis cyfreithwyr a thrawsgludwyr). 

Dadl ar y Mesur Treth Trafodiadau Tir

Mae'r ddadl nesaf ar egwyddorion cyffredinol y Mesur Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (cymru). 

Mae Mark Drakeford yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11: 

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Mesur Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru). 

Gosodwyd Mesur Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 12 Medi 2016. 

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Fesur Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 20 Rhagfyr 2016.  

Rhoi arian yn ôl i gyllidebau yn 'flaenoriaeth'

Wrth ddiolch i aelodau wnaeth gymryd rhan yn y drafodaeth, mae Mark Drakeford yn dweud mai ei flaenoriaeth gyntaf oedd rhoi arian yn ôl i gyllidebau, a dyna pham meddai bod yna fuddsoddiad newydd yn y system reoli perygl llifogydd ac adfwyio trefol. 

Wrth gyfeirio at y drafodaeth ar y modd y mae'r gyllideb yn cael ei saernïo, mae Mr Drakeford yn dweud "Rydyn ni'n lywodraeth heb fwyafrif, a does ganddon ni ddim monopoli ar syniadau. Mae gweithio gyda phleidiau eraill i ystyried ein cynigion .... Rydw i'n credu yn rhywbeth y dylen ni ei groesawu."  

Mark Drakeford
BBC

'Gostyngiad ariannol o ran amddiffynfeydd rhag llifogydd'

Wrth gyfeirio at y cynllun amddiffyn rhag llifogydd, mae Mark Reckless UKIP yn dweud bod y gyllideb yn gyffredinol yn y maes hwn wedi gostwng yn sylweddol.

Mark Reckless
BBC

Mae Cymru angen 'cyllideb gynaliadwy'

"Mae Cymru angen cyllideb wirioneddol gynaliadwy sy'n edrych tuag at y dyfodol" medd llefarydd y Ceidwadwyr Nick Ramsay.

Mae'n dweud na fyddan nhw'n cefnogi'r gyllideb, ac mae'n cwestiynu a gafodd rhai o'r penderfyniadau eu gwneud gyda gweledigaeth hir dymor mewn golwg, neu yn hytrach, er mwyn budd gwleidyddol.

Nick Ramsay
BBC

Ymateb Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Wrth ymateb i'r drafft terfynol, mae Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, Simon Thomas, Plaid Cymru, yn dweud ei fod yn falch bod Ysgrifennydd y Cabinet wedi derbyn argymhellion y pwyllgor mewn perthynas â chyllid i iechyd.

Ond, meddai, fe fyddai'r Pwyllgor Cyllid wedi hoffi gweld rhagor o sicrwydd ynghylch cyllid i Lywodraeth Leol.

Simon Thomas
BBC

Y Gyllideb yn gryno

'Symud Cymru Ymlaen'

Cyfanswm y cyllid sydd wedi’i neilltuo i Brif Grwpiau Gwariant (MEG) Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 yw £15bn.

Yn ôl y Llywodraeth mae Cyllideb Derfynol 2017-18 yn gwireddu eu hymrwymiadau yn Symud Cymru Ymlaen, sef amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus, buddsoddi mewn twf a swyddi, a rhoi sefydlogrwydd mewn cyfnod ariannol anodd.

Dadl ar Gyllideb Derfynol 2017-18

Am yr awr nesaf yn y Siambr dadl ar Gyllideb Derfynol 2017-18.

Mae Jane Hutt yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.25: 

Yn cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017-2018 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar 20 Rhagfyr 2016. 

Arian
PA

Diwedd i'r loteri côd post?

Mae'r aelod Ceidwadol Angela Burns yn gofyn a fydd y gronfa yma yn golygu diwedd i'r loteri côd post, lle mae pobl o Gymru yn teithio i Loegr neu i wledydd eraill Prydain er mwyn cael mynediad i gyffuriau a thriniaethau.

Mae Vaughan Gething yn dweud y bydd y Gronfa Triniaethau Newydd yn golygu y bydd llai o anghysondebau ar draws Cymru a rhagor o fynediad cyflym.

Angela Burns
BBC

Beth y mae'r gronfa yn ei olygu:

Beth y mae'r gronfa yn ei olygu:

 • Arian ar gyfer cyffuriau i drin unrhyw gyflwr cyn belled bod arbenigwyr wedi eu cymeradwyo fel rhai cost effeithiol; 
 • Meddyginiaethau ar gael hyd at wyth wythnos yn gynt; 
 • Yr amser mwyaf y mae'n rhaid i fyrddau iechyd sicrhau bod y driniaeth ar gael yn gostwng; 
 • Disgwyl i fyrddau iechyd gyflwyno meddyginiaethau yn syth unwaith bod penderfyniad.

Cronfa driniaeth £80m i gyflymu mynediad i feddyginiaethau newydd

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd wedi cyhoeddi cynllun £80m fydd, meddai, yn sicrhau bod meddyginiaethau newydd ar gael yn gynt yng Nghymru.

Bydd byrddau iechyd yn cael £16m ychwanegol y flwyddyn i sicrhau bod cyffuriau newydd ar gael o fewn deufis o gael eu cymeradwyo fel meddyginiaethau cost effeithiol.

Daw'r cynllun wedi pryderon bod byrddau iechyd yn rhy araf ac anghyson yn dod o hyd i arian ar gyfer triniaethau newydd.

Y Gronfa Triniaethau Newydd

Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad arall gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ar Y Gronfa Triniaethau Newydd. 

Tabledi
BBC

Ffliw adar: Y datblygiadau diweddaraf

Estyn Parth Atal Ffliw'r Adar

Yr wythnos ddiwethaf fe wnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, ddatgan ei bod yn estyn Parth Atal Ffliw'r Adar sy'n cwmpasu Cymru gyfan, am 7 wythnos arall, tan 28 Chwefror 2017. 

Diben y Parth Atal, meddid, yw cryfhau mesurau bioddiogelwch gan gynnwys gorfodi ceidwaid dofednod ac adar caeth eraill i gadw eu hadar dan-do neu i gymryd camau priodol eraill i rwystro'u hadar rhag dod i gysylltiad ag adar gwyllt.  

Lesley Griffiths
BBC

Datganiad ar y Ffliw Adar

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths ar y Ffliw Adar. 

Dofednod
AP

Meysydd dan ystyriaeth ar gyfer trin Dementia

Mae rhai o'r meysydd dan ystyriaeth yn cynnwys:

 • Codi ymwybyddiaeth ynghylch sut i helpu pobl i leihau'r peryg o ddatblygu dementia, neu ei arafu rhag dechrau. 
 • Codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o dementia drwy ehangu Cymunedau Cyfeillion Dementia.
 • Sicrhau bod dementia yn cael ei gydnabod yn briodol a bod gan bobl fynediad mewn pryd i asesiadau a diagnosis.
 • Cefnogaeth gynnar a thriniaeth i bobl sydd â dementia, eu gofalwyr a'u teuluoedd, yn dilyn diagnosis.
 • Bod rhagor o gefnogaeth ar gael, unai os yw'r person adre, yn yr ysbyty, neu mewn cartref gofal. 

Cefndir

Yn ôl ffigyrau'r Gymdeithas Alzheimer, mae 45,000 o bobl yn byw â'r cyflwr yn y wlad. 

Bydd ymgynghoriad y llywodraeth yn para tan fis Mawrth ac yn cael ei gynnal ar y cyd gyda'r Gymdeithas Alzheimer a'r Dementia Engagement and Empowerment Project (DEEP). 

Dywedodd cyfarwyddwr y gymdeithas bod yr ymgynghoriad yn "arwyddocaol iawn". 

Dementia yw prif achos marwolaethau yng Nghymru a Lloegr bellach. 

Mae'r Gymdeithas Alzheimer yn dweud bod dementia'n costio £1.4bn y flwyddyn i Gymru. 

Dementia
Thinkstock

Cynllun Gweithredu Strategol Drafft ar gyfer Dementia

Nawr datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething ar yr ymgynghoriad ynghylch Cynllun Gweithredu Strategol Drafft ar gyfer Dementia yng Nghymru.

Dementia
Thinkstock

Materion sy'n codi

Ymhlith y materion sy'n cael eu codi yn y Siambr mae pryderon ynghylch y diwydiant coed, marchnata cynllun Superfast Cymru, ac ad-daliad trethi busnes. 

Band eang Superfast
Thinkstock

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Nesa y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes pan mae Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos.

Jane Hutt
BBC

'Dim argyfwng' ond yn chwilio am 'atebion ystyrlon'

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn cydnabod y pwysau sydd ar staff yr amser yma o'r flwyddyn, ond mae'n gwrthod y datganiad bod gofal brys yng Nghymru mewn stad o argyfwng.

Mae'r llywodraeth, medd Mr Gething, yn parhau i weithio gyda'r Bwrdd Gofal Annisgwyl Cenedlaethol i ddod o hyd i atebion ystyrlon i gefnogi gwell ganlyniadau i gleifion.

Vaughan Gething
BBC

Cwestiwn Brys

Nawr cwestiwn brys i Ysgrifennydd y Cabinet dros lechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething. 

Mae Rhun ap Iorwerth yn gofyn i'r Ysgrifennydd wneud datganiad ynghylch y sylwadau a wnaeth y Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys fod gofal brys yng Nghymru mewn argyfwng.

Rhun ap Iorwerth
BBC

Pa wersi o Norwy?

Wrth groesawu Carwyn Jones yn ôl o'i daith o Norwy, mae arweinydd UKIP Neil Hamilton yn gofyn pa gasgliadau y mae e wedi dod iddyn nhw, yn enwedig ynghylch y ffaith bod Norwy, er nad yw hi'n aelod o'r Undeb Ewropeaidd, yn rhan o gytundeb Shengen. 

Mae Carwyn Jones yn dweud ei fod yn credu bod hyn yn lwybr proffidiol i'r DU.

Neil Hamilton
BBC

Dyfalu am 'werth' y cynnig dur

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn cwestiynu gwerth y cynnig sydd wedi ei gyflwyno i weithwyr dur ym Mhort Talbot a gweithfeydd eraill dros gyfnod y Nadolig, ac yn gofyn a yw'r Prif Weinidog yn dal i gredu ei fod yn "gynnig da" a'i fod yn "darparu dyfodol i'r gwaith?"

Mae Carwyn Jones yn dweud nad yw'n gweld bod yna unrhyw ddewis arall ar y bwrdd, ac er mai mater i'r gweithwyr ydyw i wneud eu penderfyniadau eu hunain, mae'n dweud ei fod yn ei weld fel rhywbeth fydd yn diogelu'r diwydiant dur yn Ne Cymru.

Andrew RT Davies
BBC

Amseroedd aros i wasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn mynegi pryderon ynghylch amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc, ac yn dweud nad yw'r amseroedd aros wedi gwella, er gwaetha'r addewidion iddyn nhw wella. 

Mae Carwyn Jones yn dweud bod y llywodraeth wedi gwneud buddsoddiad arwyddocaol i CAMHS, a'i bod yn disgwyl gweld cynnydd arwyddocaol yn ystod y flwyddyn.

Leanne Wood
BBC

'Cefnogi busnesau i dyfu'

Mae Carwyn Jones yn dweud bod blaenoriaethau Llywodraeth Cymru yn Ngorllewin De Cymru yn cynnwys cefnogi busnesau i dyfu, buddsoddi mewn isadeiledd o ansawdd uchel, a gwella amdodau i fusnesau.  

Carwyn Jones
BBC

Twf economaidd yn Ngorllewin De Cymru

Mae'r cwestiwn cyntaf a gyflwynwyd gan David Rees: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu ei gynigion ar gyfer cefnogi twf economaidd yn ystod 2017 yng Ngorllewin De Cymru?  

Croeso

Croeso i Senedd Fyw sy'n darlledu'r Cyfarfod Llawn y prynhawn yma. 

Dyma'r sesiwn gyntaf ers egwyl y Nadolig. 

Mae'r sesiwn fel arfer yn dechrau gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog, Carwyn Jones. 

Y Senedd
BBC