Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Disgwyl argymell morlyn Bae Abertawe
  2. Trafod gwella signal ffôn 'annerbyniol'
  3. Rhybuddion eira ar gyfer 10 ardal

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

A dyna ni am heddiw - sgroliwch lawr i gael cip ar holl newyddion y dydd, ac fe fyddwn ni nôl unwaith eto bore fory gyda'r diweddaraf ar hyd a lled Cymru!

Llai o dde Asia yn astudio yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Mae nifer y myfyrwyr o dde Asia sydd yn dod i astudio ym mhrifysgolion Cymru wedi gostwng yn sylweddol, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Yn 2011/12 daeth 5,020 myfyriwr o India, Pacistan a Bangladesh yma i astudio, ond erbyn 2015/16 roedd y ffigwr wedi gostwng i 1,795.

Ond fe wnaeth nifer y myfyrwyr o China a'r Undeb Ewropeaidd barhau i gynyddu yn ystod yr un cyfnod.

Roedd gostyngiad o 3% yng nghyfanswm nifer y myfyrwyr oedd yn astudio yng Nghymru yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf, a bu cwymp o 11% ar gyfer cyrsiau ôl-radd.

myfyrwyr
Getty Images

Rhagor o newyddion drwg i Lafur?

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Ar ddechrau'r wythnos fe awgrymodd arolwg barn YouGov bod cefnogaeth Llafur ar ei hisaf mewn blynyddoedd - ond mae'n bosib bod y darlun hyd yn oed yn waeth na hynny.

Mae'r Athro Roger Scully, oedd yn rhan o'r tîm luniodd yr arolwg, wedi tynnu sylw at flog sy'n awgrymu bod llawer o gefnogaeth Llafur yn dod gan bobl wnaeth ddim pleidleisio yn refferendwm yr UE ym mis Mehefin.

Gallai hynny olygu eu bod yn llai tebygol o bleidleisio mewn etholiadau eraill, ac felly bod cefnogaeth y blaid hyd yn oed yn is mewn gwirionedd nac y mae'r pôl yn ei awgrymu.

Mae'r Athro Scully hefyd yn nodi bod yr un patrwm yn wir i raddau llai am gefnogaeth Plaid Cymru.

roger scully
BBC

'Gostwng tollau Pont Hafren i £3'

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth San Steffan wedi cyhoeddi manylion ynglŷn â'u cynlluniau ar gyfer pontydd Hafren unwaith y byddan nhw cymryd perchnogaeth ohonynt yn 2018.

Dim ond £3 y bydd yn rhaid i geir, faniau a bysus bychan dalu er mwyn croesi'r ail bont, gostyngiad o dros 50% o'i gymharu â'r ffioedd presennol.

Gallai system dalu newydd hefyd gael ei defnyddio, gyda'r tollfeydd yn cael eu tynnu oddi yno a chamerâu yn cael eu defnyddio o fonitro ceir sydd yn croesi.

pont hafren
BBC

Hysbyseb anarferol ar gyfer glanhawyr

Wales Online

Mae cwmni o Lundain yn edrych am lanhawyr yng Nghymru sydd yn fodlon gweithio am £45 yr awr, yn ôl WalesOnline.

Ond mae un amod anarferol i'r cyflog hael hwnnw - mae'n rhaid glanhau tai cwsmeriaid tra'n hollol noeth.

Yn ôl y cwmni, Naturalist Cleaners, mae'n wasanaeth sydd yn boblogaidd â llawer o noethlymunwyr, ac mae rheolau llym yn erbyn cyffwrdd a thynnu lluniau'r glanhawyr.

Cymru, gwlad y gân?

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd blaenllaw wedi dweud wrth Aelodau Cynulliad na fydd Cymru'n parhau'n genedl gerddorol os nad yw gwersi cerdd mewn ysgolion yn cael eu hariannu'n well.

Dywedodd Owain Arwel Hughes fod cerddoriaeth yn hanfodol i ddysgu hunan-reolaeth a chydweithio ar gyfer plant, hyd yn oed os nad oedden nhw'n bwriadu dilyn gyrfa ym myd cerddoriaeth.

Fe alwodd Mr Hughes am sefydlu canolfan cenedlaethol gydag arian cyhoeddus i hybu addysg gerddorol i bawb.

owain arwel hughes
BBC

Sws i sinsir?

Mae'n edrych fel bod Alistair James, cyflwynydd Capital yn y gogledd orllewin, wedi bod yn gyffrous iawn ar gyfer Diwrnod Cusanu Cochyn heddiw!

View more on twitter

Anwybyddu anrhydedd gan feddwl ei fod yn ddirwy gyrru

North Wales Chronicle

Fe wnaeth dynes o Ynys Môn anwybyddu llythyr yn dweud ei bod hi wedi ei chynnwys ar restr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd - am ei bod hi'n meddwl mai dirwy gyrru oedd yn yr amlen.

Dywedodd Pauline Roberts, 74 o Fae Cemaes, ei bod hi wedi osgoi agor y llythyr am wythnos, cyn cael "sioc" o ddarganfod ei gynnwys go iawn.

'Noson oer a rhewllyd'

Tywydd, BBC Cymru

Rhagolygon y tywydd gan Rhys Griffiths heno: "Bydd hi'n noson oer a rhewllyd gan gyrraedd -4C mewn mannau.

"Bydd cawodydd gaeafol a gwyntoedd cryf yn cyrraedd o'r gogledd orllewin yn ystod yr oriau man felly fydd hi'n llithrig iawn erbyn y bore."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Abertawe yn arwyddo Narsingh

Mae'r Elyrch wedi cadarnhau eu bod wedi arwyddo'r asgellwr Luciano Narsingh o PSV Eidhoven am £4m.

Fe yw'r chwaraewr cyntaf i gael ei arwyddo gan y rheolwr newydd Paul Clement, ac mae wedi arwyddo cytundeb dwy flynedd a hanner gyda'r clwb.

Mae Narsingh, 26, wedi sgorio pedair gôl mewn 19 o gapiau dros yr Iseldiroedd.

View more on twitter

Beiciwr wedi'i anafu'n ddifrifol mewn gwrthdrawiad

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth wedi i feiciwr gael ei anafu'n ddifrifol mewn gwrthdrawiad â fan yng Nghaerdydd y bore 'ma.

Cafodd swyddogion eu galw i'r digwyddiad ar Heol Casnewydd, Rhymni, ddim yn bell o swyddfa'r heddlu, am tua 07:50.

Cludwyd y beiciwr i Ysbyty Athrofaol Cymru, ble mae'n parhau i fod mewn cyflwr allai beryglu ei fywyd.

'Roeddwn i'n byw yng ngarej fy rhieni-yng-nghyfraith'

Wales Online

Mae canolwr y Gleision wedi dweud sut y bu bron iddo fethu'i gyfle i gael gyrfa rygbi broffesiynol oherwydd ei broblemau ag yfed a gangiau.

Mewn cyfweliad â Wales Online dywedodd Willis Halaholo ei fod yn byw yng ngarej ei rieni-yng-nghyfraith bedair blynedd yn ôl, gan lanhau peiriannau mecanyddol er mwyn gwneud bywoliaeth i gynnal ei deulu ifanc.

Fe gafodd achubiaeth pan roddodd cyn-hyfforddwr ysgol iddo gyfle gyda thîm Southland yn Seland Newydd.

Wedi hynny fe aeth Halaholo i'r Hurricanes, gan chwarae â sêr fel Ma'a Nonu a Conrad Smith, cyn symud i'r Gleision y tymor hwn.

willis halaholo
Huw Evans Picture Agency

Glanaethwy yn teithio i Efrog Newydd heb Cefin Roberts

Golwg 360

Fe deithiodd Côr Glanaethwy i Efrog Newydd i ganu yn yr adeilad byd-enwog, Neuadd Carnegie, ond heb eu harweinydd, Cefin Roberts.

Cafodd Cefin ei rwystro rhag mynd ar yr awyren ym maes awyr Manceinion bore dydd Iau am iddo wneud camgymeriadau wrth lenwi ei ffurflen fisa.

bbc
bbc

Corbyn: 'Anodd gweld Cymru'n gosod rheolau mewnfudo'

BBC Wales News

Mae arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn wedi dweud y byddai caniatáu i Gymru osod ei rheolau ei hun ar fewnfudo yn dilyn Brexit creu "cryn anawsterau".

Dywedodd Mr Corbyn mewn cyfweliad â BBC Cymru y byddai'r syniad, sydd wedi denu cefnogaeth rhai o'i ASau, yn anodd i'w weithredu.

Mynnodd hefyd y byddai'n ymgyrchu yng Nghymru cyn etholiadau yr cyngor ym mis Mai, a bod ei blaid mewn "cyflwr da" er gwaethaf polau piniwn siomedig diweddar.

corbyn a carwyn
BBC
Mae Jeremy Corbyn a Carwyn Jones wedi anghytuno ar fewnfudo yn ddiweddar

Gorchudd eira ym Mlaenau Gwent

Dyw'r eira ddim wedi taro mor drwm â'r disgwyl mewn rhai mannau o Gymru - ond stori wahanol yw hi yn y Cendl, Blaenau Gwent!

eira
Neil Charles Roberts

Arestio dyn geisiodd dorri'i wddf ei hun

BBC Cymru Fyw

Mae dyn a geisiodd dorri ei wddf ei hun mewn llys yn Hwlffordd ddoe wedi ei arestio yn yr ysbyty.

Cafodd Lukasz Robert Pawlowski, 33 o Ddoc Penfro, ei arestio ar amheuaeth o fod ag arf yn ei feddiant.

Roedd yn aros i gael ei ddedfrydu ar ôl pledio'n euog i ymosodiad rhyw, wedi iddo afael a chusanu dynes mewn siop ym mis Hydref y llynedd.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys bod eu hymchwiliad yn parhau.

lukasz pawlowski
Wales News Service

Morlyn Abertawe: Rhagor o groeso gan y pleidiau

BBC Cymru Fyw

Mae Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol hefyd wedi ymateb yn bositif i argymhelliad Adroddiad Hendry ar forlyn Bae Abertawe.

"Mae angen i ni nawr sicrhau bod y cynllun yn creu swyddi lleol," meddai Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru.

"Mae angen y buddsoddiadau mawr yma ar Abertawe, ac mae angen iddi weithio fel hwb diwydiannol i'r gorllewin, gan greu gwaith i bobl y ddinas yn ogystal â Sir Gâr a Sir Benfro."

Ychwanegodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Mark Williams fod argymhelliad yr adroddiad yn "newyddion gwych i Gymru a'r DU".

Morlyn Abertawe: CNC i 'weithio'n agos â datblygwyr'

Cyfoeth Naturiol Cymru

Rhagor o ymateb i Ardoddiad Hendry yn argymell bwrw 'mlaen â morlyn Bae Abertawe, y tro hwn gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

"Mae datblygu ffynhonellau newydd o ynni cynaliadwy sydd yn creu cyn lleied o ddifrod i'r amgylchedd â phosib yn rywbeth rydyn ni'n llwyr gefnogi," meddai Ceri Davies, un o uwch swyddogion CNC.

"Mae defnyddio pŵer llanw i greu ynni adnewyddol yn gymharol newydd, ac yn gymhleth tu hwnt. Does neb wedi casglu tystiolaeth ar effaith amgylcheddol y dechnoleg yma sydd heb ei ddefnyddio o'r blaen.

"Rydyn ni'n gweithio'n agos â datblygwyr y lagŵn arfaethedig yn Abertawe ac arbenigwyr eraill er mwyn sicrhau ein bod ni'n gwneud hyn yn drylwyr a theg."

morlyn
BBC
Gallai'r morlyn fod y cyntaf mewn cyfres o ddatblygiadau tebyg ar hyd arfordir y DU

Yr Elyrch yn llygadu dau arall

Tipyn o fynd a dod yn bosib yn Stadiwm Liberty fis yma wrth i'r rheolwr newydd Paul Clement geisio cryfhau ei garfan...

View more on twitter

Asbestos mewn 80 ysgol ym Mhowys

Powys County Times

Mae'r County Times yn adrodd bod asbestos yn bresennol mewn 80 ysgol ledled Powys, o gyfanswm o 99 ysgol yn y sir gyfan.

Mae ymgyrch wedi ei lansio i geisio cael gwared o asbestos o bob ysgol erbyn 2028.

Cyhoeddi tîm rygbi merched Cymru

Dyma fydd y gêm baratoadol gyntaf i dîm rygbi merched Cymru cyn dechrau Pencampwriaeth y Chwe Gwlad ym mis Chwefror.

View more on twitter

Dinas diwylliant yng Nghymru?

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns wedi dweud y byddai "wrth ei fodd" petai un o ddinasoedd Cymru yn cynnig eu hunain i fod yn Ddinas Diwylliant y DU.

Heddiw cafodd y gystadleuaeth i ddewis y ddinas ar gyfer 2021 ei lansio, a hynny wrth i Hull baratoi i fod yn ganolbwynt y dathliadau eleni.

Dywedodd Mr Cairns y byddai'n gyfle i ddinas yng Nghymru "ddangos ei chelfyddydau a'i diwylliant er mwyn hybu twristiaeth, cynyddu ei phroffil a denu buddsoddiad".

Hull
PA
Hull yw Dinas Diwylliant y DU eleni

Ymgyrch i ehangu gwaith 'Yr Awr Gymraeg'

Golwg 360

Mae cyfrif Twitter Cymraeg wedi lansio ymgyrch godi arian er mwyn medru “ehangu” ei weithgareddau ar-lein, yn ôl Golwg360.

Cafodd cyfrif Yr Awr Gymraeg ei sefydlu yn 2012 i hyrwyddo digwyddiadau, busnesau a sefydliadau Cymreig, ac mae ganddynt bellach dros 8,000 o ddilynwyr.

Gobaith trefnwyr y cyfrif yw y bydd yn hunan gynhaliol ar ddiwedd y pum mis, trwy hysbysebu a gweithgareddau masnachol.

Narsingh wedi cyrraedd Abertawe

Mae'n debyg bod asgellwr PSV Eindhoven, Luciano Narsingh wedi cyrraedd Abertawe, gyda disgwyl i'r clwb gyhoeddi'r trosglwyddiad yn fuan.

View more on twitter

Llafur o blaid Prydain ffederal?

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Mewn cyfweliad diweddar â phapur The Herald, awgrymodd y canghellor cysgodol John McDonnell ei bod hi'n bryd ystyried camau tuag at Brydain "radical ffederal".

Ond fel mae Nye Davies yn ei awgrymu yn ei erthygl i flog Meddwl Cymru, haws dweud na gwneud pan mae hi'n dod at berswadio gweddill y Blaid Lafur i gefnogi'r cynllun.

Er bod Carwyn Jones wedi gwneud galwadau tebyg yn y gorffennol, mae nifer o ASau'r blaid yn debygol o wrthwynebu cynlluniau o'r fath.

Byddai gan Lafur gwestiynau anodd i'w hateb hefyd, meddai, gan gynnwys a fyddai cefnogi ffederaliaeth yn golygu bod rhaid iddyn nhw gefnogi datganoli cyfraith a threfn i Gymru. 

john mcdonnell
BBC
Mae John McDonnell yn credu y byddai ffederaliaeth yn fodd i Lafur adennill cefnogaeth yn yr Alban

Dyn wnaeth foddi ger Penrhyn Gŵyr yn 'nofiwr cryf'

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi clywed i ddyn foddi ar ôl mynd i drafferthion yn y môr pan oedd gyda'i fab.

Bu farw Benny Collins, 40, ym Mae'r Tri Chlogwyn ym Mhenrhyn Gŵyr fis Gorffennaf y llynedd.

Roedd yn gweithio fel ffisiotherapydd yn adran ddamweiniau brys Ysbyty Treforys, ac fe glywodd y cwest ei fod yn hoff o chwaraeon ac yn nofiwr cryf.

Dywedodd y crwner Colin Phillips fod marwolaeth Mr Collins yn ddamwain oedd yn "drasiedi ofnadwy".

Benny Collins
Mel Collins
Benny Collins gyda'i wraig, Mel, oedd yn gweithio yn yr un ysbyty ag e

'Gallwn weld eira prynhawn 'ma'

Tywydd, BBC Cymru

Rhys Griffiths sydd 'efo rhagolygon y tywydd y prynhawn 'ma: "Bydd y cawodydd yn clirio tua'r dwyrain yn ystod y p'nawn gan dynnu aer oerach i'r gogledd orllewin.

"Hynny'n golygu gallwn weld eira prynhawn 'ma, yn bennaf ar dir uchel dros 200 metr."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC

Dyn ar ffo ers wyth mlynedd yn cuddio ym Môn

Daily Post

Mae dyn sydd wedi bod ar ffo ers wyth mlynedd wedi cael ei ganfod yn byw yn Ynys Môn dan enw ffug, yn ôl y Daily Post.

Fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru arestio John Joseph Mullen, 64, ddydd Mercher yng Ngharreglefn, Amlwch.

Roedd Gwarant Arestio Ewropeaidd wedi ei gyhoeddi yn ei erbyn o Weriniaeth Iwerddon, a hynny am droseddau cyffuriau.

Eira yn y gogledd

Tywydd, BBC Cymru

Mae'r eira wedi cyrraedd coedwig Nantyr ger Glyn Ceiriog.

Mae rhybuddion am eira a thywydd garw ddydd Iau a Gwener. Fe gewch chi'r wybodaeth ddiweddaraf ar wefan y Swyddfa Dywydd.

Eira
Gethin Jones

Hafren Trent: 'Ni yw'r perchnogion gorau'

BBC Cymru Fyw

Mae Hafren Trent wedi rhyddhau datganiad yn dilyn y cyfarfod heddiw i drafod eu cynnig i brynu Cwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy.

"Rydyn ni'n credu mai Hafren Trent yw'r perchnogion tymor hir gorau ar gyfer Dyffryn Dyfrdwy," meddai'r cwmni.

"Rydyn ni wrthi'n cynllunio i adeiladu ar y record o wasanaeth i gwsmeriaid mae Dyffryn Dyfrdwy wedi'i gyflawni, a buddsoddi'n sylweddol yn yr ardal."

Ychwanegodd Hafren Trent eu bod nhw'n bwriadu cadw gweithlu llinell flaen yn Wrecsam a Chaer a'u bod am fanteisio ar "arbenigedd" staff Dyffryn Dyfrdwy.

tap dwr
BBC

Canfod corff mewn tân ffermdy yng Ngeredigion

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau eu bod wedi dod o hyd i gorff yn dilyn tân mewn ffermdy yng Ngheredigion.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad yn Abermagwr, tua saith milltir i'r dwyrain o Aberystwyth, toc wedi 10:30 ddoe.

Cafodd pedwar criw tân eu galw i ddiffodd y fflamau, oedd wedi ymledu o lawr gwaelod y tŷ i'r ystafelloedd gwely fyny'r grisiau.

Cafwyd hyd i'r corff wedi i'r tân gael ei ddiffodd, ac mae'r heddlu a'r gwasanaeth tân yn parhau i ymchwilio.

Croesawu Coventry yn y gwpan

Llywodraeth wedi talu £4,700 i filiwnydd aros yn yr Hilton

Wales Online

Mae WalesOnline yn dweud bod Llywodraeth Cymru wedi talu dros £4,700 i filiwnydd oedd yn cynghori gweinidogion i aros mewn gwesty moethus yng Nghaerdydd.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi beirniadu'r taliadau i David Goldstone aros yng ngwesty'r Hilton. 

'Peidiwch anwybyddu mathau eraill o ynni'

Cyfeillion y Ddaear

Mae mudiad amgylcheddol Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi croesawu adroddiad i gymeradwyo morlyn Bae Abertawe, gan ddweud y gallai chwarae "rhan bwysig" wrth gynhyrchu ynni glân yng Nghymru.

Ond dywedodd eu cyfarwyddwr dros dro, Haf Elgar na ddylai hynny ddod ar draul mathau eraill o ynni adnewyddol.

"Mae ffynonellau ynni newydd yn bwysig, ond mae'n hanfodol bod y llywodraeth hefyd yn sicrhau bod digon o fuddsoddiad yn mynd tuag at dechnoleg adnewyddol a chost isel, fel solar a gwynt, sydd eisoes yn cynhyrchu chwarter pŵer y DU."

Morlyn Abertawe: Dadansoddiad ein gohebydd

Steffan Messenger

Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru

Heb os, mae'r adroddiad yn bleidlais o hyder yng ngweledigaeth y cwmni sy'n gobeithio datblygu morlynnoedd llanw cynta'r byd.

A geiriad neges Charles Hendry i Lywodraeth y DU yn drawiadol o glir.

Byddai bwrw ati gyda'r morlyn arbrofol gynta' un ym Mae Abertawe yn bolisi "na fyddai neb yn ei ddifaru" maes o law, meddai.

Ond mae 'na argymhellion na fydd Tidal Lagoon Power mor hapus i'w gweld, gan gynnwys y dylai'r cytundebau i ddatblygu unrhyw forlynnoedd eraill yn y dyfodol gael eu cynnig drwy broses dendro agored.

A dylai fod bwlch o rai blynyddoedd hefyd, medd Charles Hendry, cyn bod y gwaith o ganiatáu datblygiad morlynnoedd mwy o faint yn dechrau. 

Newydd dorriMorlyn 'o fudd mawr i Dde Cymru'

BBC Cymru Fyw

Byddai adeiladu morlyn "o fudd mawr" i Dde Cymru, yn ôl adroddiad sydd heddiw wedi argymell bwrw 'mlaen â datblygu prosiect o'r fath ym Mae Abertawe.

Dywedodd Charles Hendry, awdur yr adroddiad, y gallai morlynnoedd llanw fod yn "ddiwydiant newydd cyffrous a phwysig i'r Deyrnas Unedig".

"Ar ôl astudio'r dystiolaeth a siarad â phobl allweddol ar y ddwy ochr, fy marn i yw y dylen ni gymryd y cyfle nawr i symud 'mlaen â'r dechnoleg," meddai.

Ychwanegodd fodd bynnag y dylid aros i'r morlyn yn Abertawe gael ei hadeiladu ac yna asesu ei heffaith, cyn cymeradwyo prosiectau mwy mewn rhannau eraill o'r DU.

morlyn abertawe
Tidal Lagoon Power

Dyn yn y llys wedi ei gyhuddo o lofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 30 oed wedi ymddangos yn y llys wedi ei gyhuddo o lofruddio David James Kingsbury yn Hen Golwyn.

Fe wnaeth Dean Joseph Cody, sydd heb gyfeiriad parhaol, siarad dim ond i gadarnhau ei fanylion yn y gwrandawiad yn Llandudno.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug yfory.

Fe wnaeth dau ddyn arall, Colin David Lyness, 30 o Fae Colwyn a Thomas Charles Revatto, 50 o Hen Golwyn, hefyd ymddangos yn y llys wedi eu cyhuddo o gynorthwyo troseddwr.

Cafodd y ddau eu cadw yn y ddalfa.

Disgwyl eira mawr ar Eryri

Fawr ddim eira ar y tir isel hyd yn hyn - ond os ydych chi'n bwriadu mynd i gerdded, mae 'na rybudd tra gwahanol.

View more on twitter

Croeso gan Cairns i'r morlyn

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns hefyd wedi ymateb i adroddiad Hendry ar forlyn bae Abertawe.

"Hoffwn ddiolch wrth Charles Hendry am adroddiad cynhwysfawr sydd yn amlinellu'r cyfleoedd yn ogystal â'r heriau yn ymwneud â morlynnoedd," meddai.

"Mae angen i ni nawr astudio'r adroddiad a phenderfynu sut y bydd lagŵnau llanw yn cyfrannu at anghenion egni yng Nghymru a gweddill y DU."

Morlyn yn 'hwb i'r economi'

BBC Cymru Fyw

Dywedodd AS Dwyrain Abertawe, Carolyn Harris, ei bod yn "falch iawn" i glywed bod disgwyl i adroddiad gefnogi morlyn Bae Abertawe.

"Nid yn unig fydd y cynllun yn cynnig ynni fforddiadwy ac adnewyddol, ond bydd yn creu tua 2,000 o swyddi adeiladu," meddai.

"Byddai'n hwb i'r economi leol fyddai'n cael ei groesawu."