a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. May: 'Y DU i adael y farchnad sengl'
  2. Y Cynulliad i bleidleisio ar Fesur Cymru
  3. Angen 'adlewyrchu amrywiaeth yn well'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw. Cofiwch bod modd dilyn gweddill y ddadl ar Fesur Cymru yn y Cynulliad ar wefan Senedd Fyw.

Fe fyddan ni'n ôl yn y bore am 08:00. Diolch am eich cwmni.

Noson gymylog

Tywydd, BBC Cymru

Fe fydd hi'n noson gymylog gyda glaw mân a niwl ar dir uchel. Tymheredd isa': 3°C.

Bydd hi'n sych yn gyffredinol ddydd Mercher, ond gyda chymylau. Ysbeidiau heulog o bosib yn y de. Tymheredd ucha': 8°C.

Dwy ffrind ysgol yn chware rygbi dros Gymru

Y Cymro

Yn ei golofn ar wefan Y Cymro heddiw, mae Arthur Thomas yn sôn am ddwy ferch o bentref Padog, Dyffryn Conwy, sydd wedi eu dewis i chwarae rygbi dros Gymru yn y tîm merched cenedlaethol. 

"Does dim llawer yn gallu dweud iddynt chwarae dros eu gwlad gyda chyfoedion o’r un ysgol gynradd fechan wledig," meddai.

Undeb yn poeni am swyddi Gyrfa Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae undeb Unsain yn dweud y gallai 60 o aelodau o staff Gyrfa Cymru golli eu swyddi.

Dywedodd yr undeb ei bod yn cynnal cyfarfodydd bryd gydag aelodau Cynulliad am y mater.

Mewn datganiad, dywedodd Llywodraeth Cymru mai bwrdd Gyrfa Cymru sy'n gyfrifol am swyddi, er bod y corff o dan reolaeth y llywodraeth.

Cau ffordd ar Ynys Môn yn sgil gwrthdrawiad

Traffig Cymru

Adar o’r unlliw, hedant i’r unlle?

S4C

Ydych chi'n gwylio'r gyfres Byw Celwydd ar S4C? Ar wefan y sianel mae cyfweliad gyda'r actor Mark Lewis Jones, sy'n portreadu'r cymeriad Dylan Williams, sy'n wynebu dipyn o benbleth yn ail gyfres y ddrama yr wythnos hon. 

Meddai am ei gymeriad: “Mae Dylan yn berson egwyddorol. Mae ganddo nifer o feiau, ond mae o’n wleidydd gonest… dwi’n meddwl mai dyna yw ei wendid mwyaf a dweud y gwir!”

Mark Lewis Jones
S4C

Claddu Jill Saward yng ngogledd Cymru

BBC News UK

Fe fydd gweddillion yr ymgyrchydd dros hawliau merched sydd wedi cael eu treisio, Jill Saward, yn cael eu claddu yn Nefyn, Gwynedd.

Bu farw Ms Saward yn gynharach yn y mis wedi iddi gael strôc. Hi oedd y gyntaf yn y DU i ildio'i hawl i fod yn ddienw ar ôl cael ei threisio.

Jill Saward
PA

Ford yn cefnogi masnach heb dariffau wedi Brexit

BBC Cymru Fyw

Mae taro bargeinion arbennig i alluogi'r diwydiant ceir a'r diwydiant awyrennau i fasnachu'n rhydd ag Ewrop yn hanfodol i Gymru, yn ôl cwmniau.

Er bod Theresa May wedi dweud heddiw y bydd y DU yn gadael y farchnad sengl, mae'r llywodraeth wedi awgrymu y gallen nhw daro bargen arbennig i roi mynediad i'r farchnad sengl i'r diwydiannau hynny a'r sector ariannol.

Mae Ford yn cyflogi 1,850 o weithwyr ym Mhen-y-bont, ac mae'r cwmni wedi datgan eu cefnogaeth i ddatganiad sy'n dweud bod masnach heb dariffau yn hanfodol.

Ffatri Ford
BBC

ACau yn dadlau am Fesur Cymru

Senedd Fyw

Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi dweud wrth y Cynulliad ei bod hi o fudd i Gymru i gymryd yr hyn sy'n cael ei gynnig ym Mesur Cymru.

Roedd e'n siarad ar gychwyn dadl yn y Senedd, ble mae disgwyl i Lafur a'r Ceidwadwyr bleidleisio o blaid cynnig i gefnogi'r mesur.

Dywedodd Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, nad ydi'r blaid "eisiau derbyn briwsion o fwrdd San Steffan" a'i bod yn pleidleisio yn erbyn y mesur "gyda chalon drom".

Mae Neil Hamilton o UKIP - sydd hefyd yn gwrthod y mesur - yn siarad ar hyn o bryd. Mae modd dilyn y ddadl yma.

Cymeradwyo ysgol Gymraeg i'r Trallwng

Cyngor Powys

Mae'r cynlluniau i agor ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn Y Trallwng wedi cael eu cymeradwyo gan gabinet Cyngor Powys.

Hon fydd ysgol Gymraeg gyntaf y dre'.

Mae'r datblygiad yn rhan o ad-drefnu ehangach fydd yn gweld pedair ysgol yn cau a sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd hefyd.

Abertawe yn arwyddo chwaraewr arall

BBC Sport Wales

Tagfeydd ar yr M4

Traffig Cymru

Araith May: Ymateb Alun Cairns

BBC Cymru Fyw

Mae Alun Cairns, Ysgrifennydd Cymru, wedi cynnig ei ymateb yntau i araith Theresa May yn gynharach heddiw.

Dywedodd ei bod hi'n bwysig cofio bod yr Undeb Ewropeaidd angen parhau i fasnachu gyda'r Deyrnas Unedig yn dilyn Brexit.

Alun Cairns: Masnach yr un mor bwysig i'r UE ag i'r DU

Cymru i wynebu Kazakhstan

Chwaraeon BBC Cymru

Kazakhstan fydd gwrthwynebwyr tîm hoci merched Cymru yn wyth olaf Cynghrair y Byd.

Fe gurodd y Cymry ferched Gwlad Thai o 3-0 y bore 'ma, ond colli o 13-1 yn erbyn Malaysia oedd hanes Kazakhstan yn eu gornest olaf yn y grwpiau.

View more on twitter

Gweithwyr iechyd i streicio

BBC Cymru Fyw

Mae undeb Unsain wedi cyhoeddi y bydd rhai aelodau sy'n gweithio yn ysbytai Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn streicio ar ddau ddiwrnod - 25 Ionawr a 1 Chwefror - mewn anghydfod am eu cyflogau o gymharu â gweithwyr sy'n gwneud yr un gwaith mewn ardaloedd eraill yng Nghymru.

Carwyn Jones yn ymateb i araith Theresa May

BBC Cymru Fyw

Ymateb cymysg Carwyn Jones i araith Theresa May

Rheolwr newydd i ganolfan Gymraeg

Twitter

Ar y dydd hwn yn 1863...

Twitter

Powys: A483 wedi ei rhwystro yn rhannol

Teithio BBC Cymru

Ym Mhowys, mae’r A483 wedi ei rhwystro’n rhannol rhwng Arddlen a’r Trallwng wedi i gar daro polyn teligraff.

Sêl bendith i ddedfrydau o garchar am oes

Mae gohebydd y BBC Danny Shaw wedi trydar bod llysoedd Cymru a Lloegr wedi cael sêl bendith Llys Hawliau Dynol Ewrop i barhau i ddedfrydu troseddwyr i garchar am oes gyfan.

Mae rhai llofruddwyr amlwg yn treulio dedfrydau o'r fath ar hyn o bryd, gan gynnwys llofrudd April Jones, Mark Bridger.

View more on twitter

'Siom' cefnogwyr Cymru dros docynnau gêm Iwerddon

BBC Cymru Fyw

Mae rhai o gefnogwyr pêl-droed Cymru wedi mynegi eu siom ynglŷn â'r dosraniad tocynnau ar gyfer y gêm yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018.

Ddydd Mawrth fe gyhoeddodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru fanylion tocynnau i gefnogwyr Cymru ar gyfer yr ornest yn Nulyn ar 24 Mawrth.

Bydd 3,300 o docynnau ar gael i gefnogwyr Cymru eu prynu am £44 yr un.

aviva
Getty Images

Prynhawn sych a chymylog

Tywydd, BBC Cymru

Mi fydd hi’n brynhawn sych i’r rhan fwyaf efo unrhyw gawodydd o law mân wedi eu cyfyngu i dir uchel. Yn gymylog a llwydaidd i lawer serch hynny, er fod ‘na rai cyfnodau cliriach yn debygol mewn rhannau o’r de a’r dwyrain. Y tymheredd yn 10C yn y gorllewin, ond ychydig yn oerach tua’r dwyrain.

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

Cyhoeddiad buan am ffordd osgoi

Twitter

Howley yn siarad â'r wasg

BBC Camp Lawn

May a Jones

Twitter

Ymateb Carwyn Jones i araith May

Twitter

Digwyddiad ar yr A55

Teithio BBC Cymru

Y Senedd yn fyw!

Senedd Fyw

Ar ddiwrnod pwysig yn y Senedd ym Mae Caerdydd, mae'r sesiwn llawn yn Siambr y Cynulliad wedi cychwyn.

Fe fydd 'na gwestiynau i'r prif weinidog i ddechrau, gyda'r ddadl ar Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fesur Cymru i ddod yn hwyrach.

Mae modd dilyn y cyfan yma ar dudalen Senedd Fyw.

Senedd
BBC

Penodi pennaeth rhugl yn y Gymraeg i Ysgol Dyffyn Aman

BBC Cymru Fyw

Mae llywodraethwyr Ysgol Dyffryn Aman wedi penodi Cymraes Gymraeg yn bennaeth ar yr ysgol uwchradd yn Rhydaman.

Y llynedd bu ffrae yn dilyn hysbyseb am y swydd yn dweud mai'r gallu i "sgwrsio" trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig oedd ei angen ar gyfer pennaeth yr ysgol uwchradd ddwyieithog.

Fe fydd Nerys Nicholas, pennaeth presennol Ysgol Bro Gwaun, Abergwaun, yn dechrau ar ei swydd newydd ddechrau tymor yr haf.

nerys nicholas
Cyngor Sir Gâr

Bachgen 17 oed gerbron llys

BBC Cymru Fyw

Mae bachgen 17 oed wedi ymddangos o flaen ynadon yng Nghasnewydd ar gyhuddiad o lofruddiaeth.

Does dim modd enwi'r bachgen am resymau cyfreithiol. Mae e wedi cael ei gyhuddo yn dilyn marwolaeth Jan Jedrzejewski yn y ddinas yr wythnos ddiwethaf.

Cafodd y bachgen ei gadw mewn uned ieuenctid a bydd yn mynd gerbron Llys y Goron Casnewydd ynghyd â thri dyn arall sydd wedi'u cyhuddo o'r un drosedd bore fory.

Cwffio mewn ysbyty?

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi datganiad yn dilyn digwyddiad dros y penwythnos:

"Cafodd yr heddlu eu galw am 10:17 ar fore 14 Ionawr wedi adroddiadau bod dau aelod o staff mewn ysbyty yn Llandudno wedi bod mewn ffrae.

"Ni chafodd neb anaf, ac ni chafwyd cwyn ffurfiol gan y naill na'r llall. Mae'r mater nawr yn nwylo awdurdodau'r ysbyty ac nid Heddlu Gogledd Cymru."

Plismon yn y llys ar gyhuddiad o ddweud celwydd

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd o achos llys yn erbyn plismon sydd wedi'i gyhuddo o ddweud celwydd.

Cafodd PC David Norman ei gyhuddo wedi iddo ddweud mewn datganiad swyddogol bod dyn wedi rhegi ac ymddwyn yn ffiaid tuag ato, ond roedd gan y dyn fideo o gamera CCTV yn dangos nad oedd y datganiad yn wir.

Mae PC Norman yn gwadu'r cyhuddiad gan ddweud nad oedd wedi dweud celwydd yn fwriadol.

Trysorau coll y Cymry

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Y bore 'ma, cyhoeddwyd y bydd un o drysorau enwocaf Cymru yn ymddangos ar gyfres newydd o stampiau, sef Mantell Aur Yr Wyddgrug.  

Ar wefan Cylchgrawn BBC Cymru Fyw, mae erthygl am hanes y Fantell a nifer o greiriau eraill sydd wedi gadael ffiniau Cymru, gan gynnwys Llythyr Pennal a Llyfr Coch Hergest. 

Mantell Aur Yr Wyddgrug
BBC

Araith May: Ymateb Plaid Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo Theresa May o anelu am "Brexit eithafol" yn dilyn ei haraith gynharach ar strategaeth y DU wrth iddi adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd eu llefarydd Brexit, Jonathan Edwards, y dylai Llafur ddilyn Plaid Cymru a phleidleisio yn erbyn Erthygl 50 pan fydd yn mynd gerbron ASau.

Mae Plaid Cymru eisiau gweld y DU yn aros yn y Farchnad Sengl a'r Undeb Tollau yn sgil ei hymadawiad o'r UE.

Mwy ar garfan Cymru

Rygbi, BBC Cymru

Ynghyd â'r newydd mai Alun Wyn Jones fydd capten Cymru yn ystod y Chwe Gwlad, mae'r garfan gafodd ei chyhoeddi yn gynharach heddiw yn cynnwys saith chwaraewr sydd heb gael cap eto.

Mae'r 36 o chwaraewyr yn cynnwys enwau newydd fel blaenasgellwr clwb Wasps, Thomas Young, maswr Caerlŷr Owen Williams ac asgellwr y Dreigiau, Ashton Hewitt.

Gweddill y chwaraewyr yn y garfan sydd heb ennill cap eto yw blaenasgellwr y Gweilch Olly Cracknell, y clo Rory Thornton, asgellwr y Scarlets Steffan Evans a'r mewnwr Aled Davies.

Plaid Cymru yn erbyn Mesur Cymru

Twitter

Yn ôl gohebydd seneddol BBC Cymru, James Williams, mae grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad wedi penderfynu y byddan nhw'n pleidleisio yn erbyn Mesur Cymru yn y bleidlais y prynhawn yma.

Doedd y bleidlais ymysg y grŵp ddim yn unfrydol.

View more on twitter

May: Bydd y DU yn gadael y Farchnad Sengl

Twitter

Alun Wyn yn gapten

Rygbi, BBC Cymru

May ar Brexit a Chymru

Twitter

Pleidlais ar gytundeb terfynol Brexit

Twitter