a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Amseroedd aros yn hirach yng Nghymru
  2. Cyhuddo bwrdd iechyd o beryglu diogelwch cleifion
  3. Angen lleddfu 'pryderon' Brexit

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw, fe fyddwn ni nôl am 8.00 bore fory.  

Croeso i Gymru

BBC Cymru Fyw

Fe wnaeth 856,000 o dramorwyr ymweld â Chymru yn ystod 9 mis cyntaf 2016, yn ôl y Swyddfa Ystadegau. 

Mae hynny'n gynnydd o 12% o'i gymharu â 9 mis cyntaf 2015 a'r cynnydd mwyaf o holl wledydd y Deyrnas Unedig.

Daeth cyfanswm o 594,000 o ymwelwyr o Ewrop i Gymru, a 106,000 o Ogledd America.

Dinbych-y-pysgod
BBC

Fandaliaid yn difrodi croes aur

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth ar ôl i fandaliaid achosi difrod i groes hanesyddol mewn eglwys yng Nghaerwent, ger Casnewydd.

Cafodd y groes aur ei phlygu a'i thorri.

Dywed yr heddlu eu bod yn credu bod y difrod wedi ei achosi tua hanner dydd ar ddydd Gwener 13 Ionawr.  

Heddlu
BBC

Cofio actor SOS Gari Tryfan

BBC Cymru Fyw

Yn 88 mlwydd oed, bu farw Wyn Thomas, un o'r actorion radio cynharaf i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd yn cael ei gofio yn bennaf am ei ran fel Alec yng nghyfres dditectif boblogaidd 'SOS Galw Gari Tryfan' yn y 1950au.

Wyn Thomas
Llun Teulu

Abertawe i ddisgwyl tan y funud olaf?

Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae rheolwr Abertawe, Paul Clement wedi dweud yn ystod cynhadledd i'r wasg y prynhawn yma, gallai'r clwb ddisgwyl tan ddiwrnod olaf y ffenestr drosglwyddo cyn arwyddo chwaraewr arall.

Paul Clement
BBC

Newidiadau yn Trinity Mirror

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni papur newydd Trinity Mirror, sy'n gyfrifol am y Western Mail, y Daily Post a nifer o bapurau wythnosol yng Nghymru, wedi cyhoeddi y bydd 77 o bobl yn colli eu gwaith yn eu swyddfeydd rhanbarthol led led Prydain. 

Ond dywed y cwmni y byddant hefyd yn creu 44 o swyddi newydd yn eu hadran ddigidol.    

Papurau
BBC

Parhau'n sych

Tywydd, BBC Cymru

Mae wedi aros yn sych p'nawn 'ma gyda rhai ysbeidiau braf yn y de, ond yn aros yn gymylog yng ngweddill y wlad.

Stori debyg fydd hi heno - aros yn sych, clir ac oer, ac efallai'n rhewllyd, yn y de ond yn fwynach yn y gogledd gyda niwl a tharth o gwmpas hefyd.

Bydd fory'n debyg i heddiw - ewch i'r wefan dywydd am ragor o wybodaeth.

Tîm Colegau Cymru yn trechu tîm o Awstralia

Twitter

Y sgowt pêl-droed Cledwyn Ashford yn adrodd am fuddugoliaeth swmpus tîm pêl-droed dan 18 Colegau Cymru o 7-4 yn erbyn School Sport Awstralia prynhawn ma yng Nghaerdydd.

View more on twitter

Diolch, Mr Obama

Twitter

Ydio'n talu i ymgyrchu?

BBC Cymru Fyw

Y Ceidwadwyr oedd y blaid wnaeth wario mwyaf adeg ymgyrch etholiad y Cynulliad Cenedlaethol yn 2016.

Yn ôl ffigyrau'r Comisiwn Etholiadol fe wnaeth 17 o bleidiau wario cyfanswm o ychydig dros £1.26m o'i gymharu â £900,000 yn 2011.

Fe wnaeth y Torïaid, a orffennodd y drydydd, wario £396,406, cynnydd o 40% ers 2011.

Llafur oedd yn ail £255,806, ac yna Plaid Cymru, £209,733 a'r Democratiaid Rhyddfrydol, £196,143. 

Pleidiau
BBC

Rudolph wrth y llyw

BBC Sport Wales

Mae clwb criced Morgannwg wedi cadarnhau mai Jaques Rudolph fydd capten y tîm eto'r tymor yma.

Jaques Rudolph
BBC Sport

Pwyllgor Brexit: Angen lleddfu 'pryderon'

BBC Cymru Fyw

Mae angen i Lywodraeth y DU roi sicrwydd i weinidogion Cymru bod eu barn am Brexit yn gwneud gwahaniaeth, yn ôl Ysgrifennydd Cyllid Cymru, Mark Drakeford.

Dywedodd Mr Drakeford bod gan llywodraethau Cymru a gwledydd eraill "bryderon" am fforwm gafodd ei chreu i drafod Brexit.

brexit
BBC

Caerfyrddin yn dangos 'cariad' tuag at barcio

Golwg 360

Dysgu Cymraeg yn denu sylw ar Facebook i feddyg o Farbados

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Bu llawfeddyg o Farbados yn siarad ar raglen Aled Hughes ar Radio Cymru am y sylw mae wedi ei gael ers i dros 100,000 o bobl wylio clip ohono ar Facebook yn sgwrsio yn Gymraeg gyda'i gleifion yn Ysbyty Gwynedd ar raglen Ward Plant, S4C. 

Aeth Mr Phillip Moore ati i ddysgu Cymraeg am ei bod yn "bwysig iawn" iddo fod cleifion yn gallu defnyddio eu mamiaith yn yr ysbyty, yn enwedig pobl hŷn neu blant bach. 

Mr Moore (dde) gyda Dr Mahmoud Elsayed o'r Aifft sydd hefyd wedi dysgu Cymraeg
BBC

Oes corbwmpen eto?

Daily Post

Os oes gennych chi gorbwmpen ar ôl yn eich oergell gwnewch yn fawr ohoni - mae'r prinder corbwmpenni Ewropeaidd wedi taro Cymru meddai'r Daily Post.

Mae archfarchnadoedd a chwmnïau bach yn cael anhawster cael gafael ar y llysiau ac wedi codi eu prisiau. Mae'n debyg mai tywydd gwael yn Sbaen a'r Eidal sy'n gyfrifol.

Corbwmpenni
Isantilli

Cyhoeddi enillydd gwobr gelf

Golwg 360

Fe ddywed Golwg 360 mai Rhi Moxon o Wrecsam ydi enillydd Gwobr Eirian Llwyd eleni, gwobr sy’n cael ei rhoi i artistiaid print addawol yng Nghymru.

Ac mae’r enillydd yn dweud ei bod yn “anrhydedd” cael ei dewis i ddewis wobr ac y byddai’n ceisio gweithio yn ei chymuned yn yr un modd ag a wnaeth Eirian Llwyd.

Meddygfa yn wynebu dyfodol ansicr

BBC Wales News

Mae bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg yn gofyn i gleifion am eu barn ynglŷn â dyfodol canolfan iechyd Coelbren, ger Ystradgynlais ym Mhowys, medd BBC Wales Online. 

Dywed Canolfan Gofal Sylfaenol Cwm Dulais fod ymdrechion i ddod o hyd i feddyg teulu wedi bod yn aflwyddiannus, ac mai un dewis fyddai i bobl deithio i'w canolfan arall ym Mlaendulais. 

Ond gallai hynny brofi'n anodd i rai, yn enwedig yr henoed, gan fod y gwasanaeth bws cyhoeddus rhwng y ddau bentref wedi ei ddirwyn i ben.

Meddygfa
Google

Treuliau etholiad Cynulliad 2016 wedi'i cyhoeddi

Twitter

Mae gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, James Williams wedi trydar bod cyfanswm treuliau'r pleidiau gwleidyddol wedi eu cyhoeddi ar gyfer ymgyrch etholiadol y Cynulliad yn 2016.

View more on twitter

Digwyddiad Caerdydd: Llun

Twitter

Wedi adroddiadau'n gynharach bod heddlu arfog mewn digwyddiad yn ardal Cathays yng Nghaerdydd, mae'r llun yma wedi ymddangos ar wefan Twitter.

cathays
@conor

ACau cefnogi galwad am wifrau tanddaearol

Daily Post

Fe ddywed y Daily Post bod aelodau'r Cynulliad wedi cefnogi cynnig yn galw ar y National Grid i ddefnyddio cysylltiadau tanddaearol yn hytrach na pheilonau i gludo trydan ar draws y wlad.

Fe fyddai hynny'n effeithio ar nifer o gynlluniau gan gynnwys y cysylltiad o Wylfa Newydd ar Ynys Môn i'r tir mawr.

Radio Cymru yn Washington ar gyfer urddo Trump

Twitter

Digwyddiad heddlu yng Nghaerdydd

Wales Online

Yn ôl Wales Online, mae nifer o heddlu'n bresennol mewn digwyddiad yn ardal Cathays, Caerdydd, ac mae hofrennydd yr heddlu hefyd uwchben.

Fe ddywed y wefan bod heddlu arfog yn eu plith yn y digwyddiad ddim ymhell o Undeb y Myfyrwyr.

Gwella cyfleoedd rygbi i ferched

Undeb Rygbi Cymru

Carcharu troseddwr rhyw am 15 mlynedd

BBC Cymru Fyw

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, mae troseddwr rhyw wedi cael ei garcharu am 15 mlynedd am gyfres o ymosodiadau ar blant yn Sir y Fflint dros gyfnod o flynyddoedd.

Roedd Warwick Abbott, 55 oed o Lannau Mersi, wedi ffilmio rhai o'r ymosodiadau. Bydd rhaid iddo gorestru fel troseddwr rhyw am weddill ei oes.

Dywedodd y Barnwr Huw Rees y byddai ond yn cael ei rhyddhau pan fyddai'r Bwrdd Parôl yn fodlon ei bod yn ddiogel i wneud hynny.

Lledaenu cariad mewn ysbytai

BBC Cymru Fyw

Bydd Elusennau Iechyd Hywel Dda yn teithio ysbytai yn y gorllewin a'r canolbarth yr wythnos nesaf yn dosbarthu cardiau Santes Dwynwen. 

Bydd arian sy'n cael ei godi yn mynd tuag at Tîm Gwasanaethau Chwarae'r ysbytai sy'n cynnal sesiynau chwarae therapiwtig. 

Gwasg 'Y Lolfa' yn Nhalybont sydd wedi cyfrannu’r cardiau ar gyfer Dydd Santes Dwynwen ar 25 Ionawr.   

Cadrdiau
Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Steroidau'n 'peryglu iechyd cenhedlaeth'

BBC Cymru Fyw

Mae rhybudd bod iechyd cenhedlaeth gyfan mewn perygl gan y defnydd o gyffuriau sy'n gwella perfformiad a delwedd (IPED).

Dydd Iau bydd y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans yn areithio mewn symposiwm i sefydliadau sy'n ceisio mynd i'r afael â'r broblem.

steroidau
Alamy

Parcio mynwent yn achosi problemau

BBC Wales News

Mae cyngor Powys wedi cysylltu â'r heddlu ar ôl i rywun gymryd clo oddi ar fynwent yn y Trallwng, medd BBC Wales News. 

Dywed y cyngor eu bod wedi gosod clo ar fynwent Maesgwastad oherwydd bod ceir yn cael eu parcio yno dros nos.

Dywed trefnwyr angladdau lleol fod parcio anghyfreithiol hefyd wedi golygu na all cerbydau hers gael mynediad i'r safle.  

mynwnet
Google

Car heb stopio ar ôl taro menyw

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car glas golau wnaeth ddim stopio ar ôl taro menyw ger maes Rygbi Brynaman ddydd Sadwrn 14 Ionawr. 

Fe gafodd y fenyw fân anafiadau yn y gwrthdrawiad. Dylai unrhyw un gyda gwybodaeth gysylltu gyda Heddlu Dyfed Powys ar 101 neu drwy ffonio taclo'r taclau ar 0800 555 111.

Car Heddlu
BBC

Darganfod corff yng Nghwm-bran

South Wales Argus

Fe ddywed y South Wales Argus bod yr heddlu wedi dod o hyd i gorff ger canolfan siopa yng Nghwm-bran.

View more on twitter

Abertwe allan o'r 30 ucha

Wales Online

Ffarwelio â'r Alltudion

Clwb Pêl-droed Casnewydd

Apêl mewn ymchwilaid llofruddiaeth

Heddlu Gwent

Mae'r heddlu sy'n ymchwio i farwolaeth dyn 41 yng Nghasnewydd wedi apelio am fwy o wybodaeth.

Dywed yr heddlu eu bod yn awyddus i siarad â dyn wnaeth gyfeirio golau torsh - o bosib o'i ffôn symudol - ar Mr Jan Jedrzejewski tra bod ambiwlans ar ei ffordd.

Ddoe fe wnaeth pedwar dyn ymddangos yn y llys wedi eu cyhuddo o lofruddio Mr Jedrzejewski ddydd Iau diwethaf. 

Llun tuelu
Llun tuelu

Masnach yng Nghymru wedi Brexit

Blog

Beth nesa' i fyd masnach yng Nghymru ar ôl Brexit?

Mae Heledd Brooks-Jones yn trafod pa fodelau masnachu sy'n debygol wedi'r penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd a beth fydden nhw'n eu golygu i Gymru ar wefan y Sefydliad Materion Cymreig.

Baner Cymru a'r UE
Richard Outram

Buddugoliaeth i dîm Hoci merched Cymru

Twitter

Mae tîm Hoci merched Cymru wedi sicrhau eu lle yn rownd gynderfynol Cynghrair Hoci'r Byd 2017 yn Kuala Lumpur ar ôl buddugoliaeth o 2-1 yn erbyn Kazakhstan.

View more on twitter

Ceir wedi eu llosgi

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth ar ôl i dri char gael eu rhoi ar dan yr ardal Rhosrobin, Wrecsam. 

Dywed yr heddlu fod y tanau wedi eu cynnau tua 05:00 y bore 'ma a'i bod hi'n ffodus na chafodd unrhyw un ei anafu.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu'n ddienw ar 0800 555 111, gan ddyfynnu'r cyfeirnod V008427.  

Heddlu
BBC

Gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth

BBC Cymru Fyw

Mae dynes wedi gwadu cyhuddiad o lofruddio ei thad drwy roi ei dŷ ar dan yn ardal Llanrhymni, Caerdydd, y llynedd. 

Bu farw Robert Sadler, 59 oed ar ôl tân ar 10 Ionawr, 2016. Fe wnaeth Emma Sadler hefyd wadu cyhuddiadau o ddynladdiad a chynnau tân yn fwriadol.

Fe wnaeth hi ymddangos gerbron Llys y Goron Caerdydd drwy gyswllt fideo gyda gorchymyn i'w chadw mewn ysbyty yng ngorllewin Sussex tan ei hymddangosiad nesaf  ar 13 Mawrth.

Llys y Goron
BBC

Canlyniadau arholiad TGAU newydd

BBC Cymru Fyw

Llwyddodd 46.1% o ddisgbylion gael A* i C mewn dau TGAU Mathemateg newydd a luniwyd yn benodol ar gyfer Cymru.

Cafodd Mathemateg a Mathemateg Rhifedd, eu cyflwyno i'w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2015, ac mae'r canlyniadau ar gyfer arholiadau mis Tachwedd.

Dywedodd yr Ysgirfennydd Adddysg Kirsty Willims fod y cyrsiau newydd yn rhan o ddiwygiadau pwysig i'r system addysg yng Nghymru i godi safonau drwy ganolbwyntio mwy ar lythrennedd a rhifedd.

Disgyblion
BBC

Galw am newid ar ôl carcharu dynes am fil treth cyngor

BBC Cymru Fyw

Mae menyw gafodd ei charcharu'n anghyfreithlon am fethu â thalu biliau treth y cyngor am weld newid yn y gyfraith i sicrhau nad yw pobl eraill yn cael yr un profiad.

Cafodd Melanie Woolcock o Borthcawl ddedfryd o 81 diwrnod o garchar gan ynadon ym Mhen-y-bont ym mis Gorffennaf 2016 am fethu a thalu £10 yr wythnos tuag at ei dyled.

Ddoe, penderfynodd barnwr yn yr Uchel Lys na ddylai Ms Woolcock fod wedi cael ei charcharu o gwbl.

melanie
BBC

Tîm hoci merched Cymru ar y blaen

Twitter

Mae hi'n hanner amser yn gêm rownd 8 olaf Cynghrair Hoci'r Byd yn Kuala Lumpur ac mae tîm Hoci merched Cymru ar y blaen o 1-0 yn erbyn Kazakhstan.

View more on twitter