a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod, ac am yr wythnos. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 fore Llun, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan trwy gydol y penwythnos.

Mwynhewch eich penwythnos!

Gwahardd athro ysgol anghenion arbennig rhag dysgu

BBC Cymru Fyw

Mae cyn-athro mewn ysgol ar gyfer plant ag anghenion arbennig wedi cael ei wahardd rhag dysgu am 18 mis.

Cafodd dri honiad o ymddygiad proffesiynol annerbyniol yn erbyn Ben Williams, oedd yn ymwneud â digwyddiadau ym mis Rhagfyr 2014, eu profi yn dilyn gwrandawiad Cyngor y Gweithlu Addysg yng Nghaerdydd.

Roedd Mr Williams, gafodd ei ddiswyddo o Ysgol-y-Deri ym Mhenarth ym mis Rhagfyr 2015, yn gwadu'r honiadau.

Noson oer a niwlog

Tywydd, BBC Cymru

Llŷr Griffiths Davies sydd â'r manylion am y tywydd heno: "Noson glir i'r mwyafrif, ac felly'n oer iawn.

"Y tymheredd isa'n -5C yn y canolbarth. Yn rhewi, 'da pheth niwl mewn mannau."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Dirwy o £120,000 i gwmni bwyd o Gaerdydd

Cyngor Caerdydd

Mae cwmni bwyd o Gaerdydd wedi cael dirwy o £120,000 am ddosbarthu bwyd 'risg uchel' i fusnes mewn cerbyd oedd ddim yn rheweiddiedig.

Daeth Global Foods Ltd i sylw'r cyngor ym mis Medi 2014 pan gafwyd cwyn bod ham a chaws yn cael eu cludo mewn cerbydau anaddas.

Clywodd Llys Ynadon Caerdydd bod y cwmni wedi torri'r 'Hysbysiad Camau Adfer' ym mis Rhagfyr 2015 hefyd pan gafwyd eu dal yn cludo cig wedi'i goginio a heb ei goginio yn yr un cerbyd.

Roedd y cwmni, sydd â sgôr hylendid bwyd o 1, yn dweud bod nwyddau wedi cael eu rhoi yn y cerbyd anghywir mewn camgymeriad.

Gwrando eto: Macbeth

BBC Radio Cymru

Ar raglen Stiwdio ar Radio Cymru, mae Richard Lynch, Ffion Dafis ac Arwel Gruffydd wedi bod yn trafod y broses ymarfer, ac addasiad Gwyn Thomas o Macbeth, cynhyrchiad nesaf Y Theatr Genedlaethol.

Macbeth
BBC

Cryfhau Wicipop Cymraeg

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Ionawr yn nodi dwy flynedd ers i Lyfrgell Genedlaethol Cymru benodi Wicipediwr Preswyl.

Nawr, gyda chymorth grant gan Lywodraeth Cymru ac mewn cydweithrediad efo Wikimedia UK, bydd y Llyfrgell Genedlaethol yn dechrau ar brosiect 3 mis o hyd i greu a gwella erthyglau Wicipedia am gerddoriaeth bop Cymraeg.

Y nod yw creu 500 o erthyglau newydd.

Super Furries
BBC

Wyth ward yn delio ag achosion o ffliw

Wales Online

Mae ymwelwyr yn cael eu hannog i gadw i ffwrdd o chwe ward yn ysbyty mwyaf Cymru ar ôl iddyn nhw gael eu taro gan achosion o ffliw.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro bod Ysbyty Athrofaol Cymru yn trin nifer o gleifion sydd â'r firws.

Cadarnhaodd bod dwy ward yn Ysbyty Llandochau hefyd yn delio ag achosion.

Ysbyty Athrofaol Cymru
BBC

Urddo Donald Trump: Argraffiadau'r Cymry

BBC Cymru Fyw

Mae'n 10 wythnos ers i'r Gweriniaethwr Donald Trump sicrhau un o'r buddugoliaethau mwyaf annisgwyl yn hanes gwleidyddol yr Unol Daleithiau, drwy guro Hillary Clinton yn y ras am y Tŷ Gwyn.

Yn filiwnydd ac yn ddyn busnes llwyddiannus, fe fydd Mr Trump yn tyngu llw ddydd Gwener mewn seremoni arbennig o flaen adeilad y Capitol yn Washington.

Mae Cymru Fyw wedi bod yn holi rhai o'r Cymry sydd yn yr Unol Daleithiau am eu hargraffiadau wrth i Mr Trump baratoi i gael ei urddo yn Arlywydd.

Trump
AP

Bale yn rhan o'r 'Dempsey's' newydd?

Golwg 360

Yn ôl Golwg360, mae cwmni bragu Brains wedi datgelu eu bod nhw am agor bar chwaraeon yng nghanol Caerdydd mewn partneriaeth â'r peldroediwr Gareth Bale.

Byddai’r bar hwn yn disodli Dempsey’s.

Fe wnaeth y bragdy gyhoeddi rhai wythnosau nôl y bydd y dafarn yn cau fis nesaf er mwy cael ei hadnewyddu.

Bale
BBC

Plac i nodi llwyddiant Olympaidd hwylwraig

BBC Cymru Fyw

Mae'r hwylwraig Hannah Mills wedi bod yn Ninas Powys heddiw i ddadorchuddio plac i nodi ei medal aur yng Ngemau Olympaidd Rio 2016.

Roedd Mills yn dadorchuddio'r plac ar sgwâr ei phentref genedigol fel rhan o ddigwyddiad oedd wedi'i drefnu gan Gyngor Cymuned Dinas Powys.

Hannah Mills
BBC

Mewn cariad efo perygl

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Am y tro cyntaf yn unrhyw le yn y byd, cafodd parkour - y gamp o fynd o un lle i'r llall drwy neidio, dringo a rhedeg - ei wneud yn gamp swyddogol yng ngwledydd Prydain fis yma.

Un sy'n croesawu'r cam "cynhyrfus" yma ydy'r perfformiwr syrcas o Gaerfyrddin, Ellis Grover sydd wedi teithio'r byd yn cerdded gwifrau uchel, dringo adeiladau tal a gwneud campau fyddai'n llawer rhy frawychus i'r rhan fwyaf ohonom.

Mae nawr yn aelod o gwmni syrcas Pirates of the Carabina, a bu'n rhannu ei brofiadau a'i obeithion gyda Cymru Fyw.

Ellis Grover
Ellis Grover

Warnock yn galw am gefnogaeth y perchennog

Twitter

Claddu'r Arglwydd Snowdon ger y Fenai

Daily Post

Cafodd yr Arglwydd Snowdon ei gladdu mewn mynwent yn Eglwys Sant Baglan, Llanfaglan, ar gyrrion Caernarfon yn gynharach heddiw.

Fe wnaeth Arglwydd Snowdon a'r Dywysoges Margaret briodi yn 1960.    

Roedd yn gyn frawd-yng-nghyfraith i'r Frenhines ac yn ffotograffydd adnabyddus, gyda'i wreiddiau teuluol yn ardal Caernarfon.

Mae aelodau o'r teulu yn parhau i fyw yn yr ardal.

Ymchwilio i 'sylw bygythiol' AC Plaid Cymru

BBC Wales News

Mae AC Plaid Cymru dan ymchwiliad gan yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yn dilyn honiad ei fod wedi gwneud sylw bygythiol i swyddog cyngor.

Mae BBC Cymru yn deall bod yr honiad fod Neil McEvoy wedi dwyn anfri ar Gyngor Caerdydd wedi cael ei gyfeirio at dribiwnlys.

Mae llefarydd ar ran Plaid Cymru wedi dweud bod yr ymchwiliad yn "warthus".

Neil McEvoy
BBC

Carcharu dyn o Fôn am droseddau gynnau a chyffuriau

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn o Fryngwran ar Ynys Môn wedi cael ei garcharu am ddwy flynedd am droseddau'n ymwneud a gynnau a chyffuriau.

Roedd Richard Lewis Williams yn rhan o gang troseddol ar yr ynys, a dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod yn gobeithio fod ei ddedfryd yn anfon neges i'r rhai hynny oedd yn ystyried elwa o droseddu.

Carchar
Heddlu Gogledd Cymru

URC yn cefnogi ymestyn rheolau preswyl

Undeb Rygbi Cymru

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn cefnogi cynlluniau corff rheoli'r gamp i ymestyn rheolau preswyl i gynrychioli timau cenedlaethol.

Ar hyn o bryd, tair blynedd sydd yn rhaid i chwaraewr dreulio mewn gwlad i fod yn gymwys i'w cynrychioli mewn gemau rhyngwladol.

Ond bwriad World Rugby yw ymestyn hynny i bum mlynedd, a bydd pleidlais ar y mater ym mis Mai.

Torri 200 o goed yn anghyfreithlon

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymchwilio i achos difrifol o dorri coed yn anghyfreithlon ardal y Coed-duon.

Mae gweddillion tua 200 o goed gwrych ffawydd hynafol wedi’u darganfod yn ddiweddar.

Byddai wedi bod angen trwydded gan CNC i dorri cynifer o goed â hyn, ond yn dilyn ymchwiliad, darganfuwyd na roddwyd unrhyw drwydded.

Dywedodd Jim Hepburn, Swyddog Rheoli Coetir yn CNC: “Mae hwn yn achos difrifol a fydd yn cael effaith ofnadwy ar yr amgylchedd lleol a bydd pobl leol yn anhapus yn ei gylch.

“Roedd y coed hyn tua 150 – 200 mlwydd oed ac roeddent wedi bod yn darparu cynefin gwerthfawr i fywyd gwyllt.

“Rydym yn parhau i ymchwilio i’r digwyddiad, a byddwn yn gweithredu yn erbyn y rhai a fu’n gyfrifol.”

Coed
CNC

Warnock yn cael gwared ar Gymro

Twitter

Blwyddyn newydd, gyrfa newydd?

Geraint Lloyd

BBC Radio Cymru

Os oeddech chi'n ystyried newid eich bywyd yn sgil y flwyddyn newydd, beth am wrando ar Geraint Lloyd yn sgwrsio gydag Elin Roberts, sydd ar yr olwg gyntaf gyda'r swydd orau yn y byd.

Geraint Lloyd yn holi Elin Roberts am ei bywyd ar y llongau pleser naw mis y flwyddyn.

Protest Donald Trump yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae nifer wedi bod yn protestio ar bont yn ardal y bae yng Nghaerdydd yn erbyn urddo Donald Trump yn arlywydd newydd yr UDA yn ddiweddarach heddiw.

Mae disgwyl nifer o brotestiadau eraill ar hyd Cymru a thu hwnt heddiw. Cafodd Donald Trump ei ethol yn 45fed arlywydd ym mis Tachwedd ac fe fydd ei seremoni urddo'n digwydd yn Washington yn ddiweddarach.

Mae wedi dweud y bydd yn gweddnewid yr UDA fel arlywydd newydd.

Baner
BBC

Braf ond oer

Tywydd, BBC Cymru

Mae gwên ar wyneb Rhian Haf o'r swyddfa dywydd erbyn hyn: "Digonedd o awyr las, er yn dal yn ddigon oer drwy'r dydd, ddim uwch nag 8C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Lluniau trawiadol o un o'r llongau tanfor cynharaf ar wely'r môr

YouTube

Mae fideo wedi ei chyhoeddi ar wefan Youtube o un o'r llongau tanfor cynharaf i hwylio erioed, a hithau wedi ei rhedeg gan ynni stem.

Fe suddodd y Resurgam oddi ar arfordir ger Y Rhyl yn 1880 ac mae wedi gorwedd yno ar wely'r môr fyth ers hynny.

Cafodd ei hadeiladu ger Lerpwl ac roedd yn ddigon mawr i gludo tri llongwr.

Fe gafodd y lluniau trawiadol hyn eu ffilmio gan Justin Owen.

View more on youtube

Erthygl Gymraeg ar wefan rygbi'r gynghrair

Total Rugby League

Mae erthygl Gymraeg wedi ymddangos ar un o wefannau mwyaf poblogaidd camp rygbi'r gynghrair.

Mae gwefan Total Rugby League yn un cwbl Saesneg fel arfer, ond cafodd erthygl Gymraeg ei chyhoeddi arni y bore 'ma.

Testun yr erthygl yw mai Ysgol Gyfun Ystalyfera yw pencampwyr blwyddyn 7 Rygbi'r Gynghrair yng Nghymru am yr ail flwyddyn yn olynol.

Rygbi'r Gynghrair
Getty Images

Tân mewn hen ffatri geir

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae hen ffatri ceir yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, ar dân.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad yn hen adeilad cwmni Sogefi toc wedi 12:00.

Mae mwg du yn codi o'r adeilad, ac mae criwiau tân o Bont-y-clun, Pontypridd a Tonypandy wedi cael eu gyrru yno.

Tân ffatri ceir
Sean1972_

Gwrthrawiad ar Bont Hafren

Teithio BBC Cymru

Mae dwy lôn ar gau a thraffig yn teithio'n araf ar Ail Groesfan Hafren yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dwy lori a char.

Mae dwy allan o'r tair lôn ar gau i gyfeiriad y gorllewin rhwng cyffyrdd 22 (M49) a 23 (M48).

Carcharu bocsiwr am ladd ei gariad

BBC Cymru Fyw

Mae bocsiwr o Bort Talbot laddodd ei gariad yn ystod ffrae wedi cael ei garcharu am 12 mlynedd a hanner.

Fe wnaeth James Tobin, 21 oed, daro Kellie Marie Gillard nifer o weithiau ym mis Ebrill 2015, gan achosi iddi ddisgyn oddi ar wely a tharo wal.

Cafodd Ms Gillard ei chymryd i Ysbyty Treforys yn Abertawe ble bu farw'n ddiweddarach. Roedd Tobin eisoes wedi cyfaddef dynladdiad mewn gwrandawiad ym mis Hydref.

Anafiadau i ddau o'r Gweilch

Twitter

Mae disgwyl y bydd Ma'afu Fia a Keelan Giles yn dychwelyd i chwarae ymhen rhyw fis.

View more on twitter

Cyhoeddi carfan dan-20 Cymru

Undeb Rygbi Cymru

Mae hyfforddwr tîm dan-20 Cymru, Jason Strange wedi cyhoeddi'r garfan ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni.

Mae saith chwaraewr - Kieron Assiratti, Shane Lewis-Hughes, Morgan Sienawski, Rhun Williams, Reuben Morgan-Williams, Kieran Williams a Declan Smith - yn parhau o'r garfan wnaeth ennill y gamp lawn y llynedd.

View more on twitter

Dyn y gwadu llofruddio ei gariad yn Llandaf

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 23 oed wedi gwadu llofruddio ei gariad yn eu cartref yng Nghaerdydd.

Fe wnaeth Jordan Matthews gyfaddef dynladdiad Xixi Bing, 24, yn ardal Llandaf ym mis Awst 2016.

Roedd Mr Matthews yn ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd heddiw trwy gyswllt fideo o garchar y ddinas.

Dywedodd yr erlyniad eu bod am erlyn Mr Matthews am lofruddiaeth, ac fe gafodd ei gadw yn y ddalfa tan yr achos ar 2 Chwefror.

Xixi Bing
Wales News Service

Ail-agor ynys Sherlock?

Tenby Observer

Mae cynllun ar y gweill i ail-agor ynys a chaer arni yn Sir Benfro fel atyniad i ymwelwyr.

Mae cais wedi ei wneud i newid defnydd Ynys Catrin yn y dyfodol.

Roedd lleoliad yr ynys yn ganolbwynt i raglen olaf yng nghyfres Sherlock y BBC yr wythnos diwethaf.

Sherlock
BBC

Carchar am droseddau rhyw yn erbyn plant

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Ferthyr Tudful wedi'i ddedfrydu i ddwy flynedd ac wyth mis o garchar ar ôl cyfaddef i wyth cyhuddiad yn ymwneud â throseddau rhyw yn erbyn plant.

Fe wnaeth Adam Isaac, 23 oed, bledio'n euog i'r troseddau, ddigwyddodd rhwng mis Awst 2015 a mis Ionawr 2016 mewn gwrandawiad blaenorol.

Clywodd y llys bod Isaac wedi cwrdd â dau fachgen 12 a 14 oed trwy gêm gyfrifiadurol Minecraft, a'i fod wedi gofyn iddyn nhw yrru lluniau anweddus o'u hunain iddo.

Adam Isaac
PA

Stryd ym Mhorthmadog ar gau wedi gwrthdrawiad

Twitter

Protest Donald Trump yn Aberystwyth

Twitter

Mae nifer wedi bod yn protestio ar bont yn Aberystwyth yn erbyn urddo Donald Trump yn arlywydd newydd yr UDA yn ddiweddarach heddiw.

Mae disgwyl nifer o brotestiadau eraill ar hyd Cymru a thu hwnt heddiw. Cafodd Donald Trump ei ethol yn 45fed arlywydd ym mis Tachwedd ac fe fydd ei seremoni urddo'n digwydd yn Washington yn ddiweddarach.

Mae wedi dweud y bydd yn gweddnewid yr UDA fel arlywydd newydd.

View more on twitter

Dechrau troi hen farchnad yn llyfrgell

Cyngor Sir Penfro

Mae'r gwaith wedi dechrau i drawsnewid hen farchnad yn Sir Benfro yn llyfrgell.

Bydd yr adeilad yn Hwlffordd hefyd yn gartref i siop goffi, galeri a swyddfa gwybodaeth i dwristiaid.

Mae'r datblygiad yn rhan o gynllun gwerth £3.4m i adfywio'r dref.

Llyfrgell
Cyngor Sir Penfro

Defaid yn dychwelyd i Ben y Gogarth

BBC Cymru Fyw

Bydd ymwelwyr arbennig yn dychwelyd i Ben y Gogarth am y tro cyntaf ers blynyddoedd, a hynny yn y gobaith y bydd eu presenoldeb yn helpu i warchod bywyd gwyllt ar y penrhyn uwchben Llandudno.

Mae tenant newydd fferm Parc, Dan Jones, sy'n ffermio'r Gogarth ar ran yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn bwriadu rhyddhau defaid ar ben y mynydd.

Y rhain fyddai'r defaid cyntaf yno ers i glwy traed a'r genau daro Cymru yn 2001.

Pen y Gogarth
Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cefnogwyr Wrecsam yn llwyddo i herio gorchymyn heddlu

BBC Radio 5 live

Mae tad a mab wedi bod yn llwyddiannus yn herio'r heddlu dros y defnydd o orchymyn gwasgaru wnaeth eu hatal nhw, a tua 60 o gefnogwyr eraill Wrecsam, rhag teithio i gêm oddi cartref.

Cafodd y bws mini, oedd yn cludo cefnogwyr Wrecsam i gêm yn erbyn Grimsby ym mis Mawrth 2016, ei stopio gan yr heddlu tuag awr cyn y gic gyntaf.

Fe wnaeth yr heddlu orchymyn i'r bws fynd yn ôl i Wrecsam. Mae'r tad a mab wedi derbyn iawndal am y digwyddiad.

Heddlu
BBC

Galw am ddiweddaru stoc trenau Cymru

Y Pwyllgor Materion Cymreig

Mae angen i lywodraethau Cymru a'r DU fuddsoddi'n sylweddol yn rheilffyrdd Cymru os am wella gwasanaethau yn y blynyddoedd nesaf, yn ôl pwyllgor o ASau.

Dywedodd adroddiad gan y Pwyllgor Materion Cymreig bod y cerbydau presennol ar gyfartaledd yn 27 oed, a bod y "rhwydwaith yn dioddef" oherwydd hynny.

Roedd yr ASau hefyd yn feirniadol o'r ffaith na wnaeth y fasnachfraint ar gyfer gwasanaeth Cymru a'r Gororau baratoi'n ddigonol ar gyfer twf yn nifer y teithwyr pan gafodd ei roi i Trenau Arriva Cymru yn 2003.

Trenau Arriva Cymru
Getty Images

Trafod y Gymraeg yn y byd digidol

Twitter

Mae cynhadledd yn cael ei chynnal ym Mangor heddiw sydd yn trafod y Gymraeg yn y byd digidol.

Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Alun Davies oedd yn agor y drafodaeth yn gynharach.

View more on twitter

Fideo o Gymro'n cwblhau ras y Vendee Globe

Llongyfarchiadau i Alex Thomson am ddod yn ail yn y ras unigol rownd y byd! 

Dyma fo yn croesi'r llinell yn Ffrainc y bore ma.

View more on twitter

Enw parth '.cymru' yn boblogiadd ymysg busnesau

Mae’r enwau parth .cymru a .wales bellach ymysg y 10 enw parth daearyddol mwyaf poblogaidd ar gyfer busnes arlein, ochr yn ochr y rhai ar gyfer Llundain, Berlin a Paris.

Wrth gyhoeddi'r newyddion, dywedodd Russell Haworth, Prif Weithredwr Nominet, sy’n rhedeg parthau .cymru a .wales:

“Mae yna lawer o fanteision yn dod yn sgil bod ar lein, megis cynnydd mewn ymwybyddiaeth brand a sicrhau busnes newydd... I’r busnesau hynny sydd eisiau tanlinellu’u cysylltiadau Cymreig, neu eu treftadaeth, mae cael enw parth .cymru neu .wales yn ffordd berffaith o ddangos eu Cymreigrwydd i’r byd.”

Parth
Nominet