a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Jones a Wood yn galw i aros yn rhan o'r farchnad sengl
  2. Carchar mam am gynllwynio i dreisio'i merch
  3. Cwest Tunisia: Trudy Jones wedi ei saethu yn ei gwddf

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Nos da

BBC Cymru Fyw

Dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw.

Diolch am eich cwmni - fe fyddan ni'n ôl am 08:00 gyda mwy o straeon o bob rhan o Gymru.

Nos da!

Cymraes yn yr Eurovision?

Twitter

View more on twitter

Ms Jones yw'r ffefryn i gynrychioli'r DU yn y gystadleuaeth eleni yn Kiev, yn ôl un cwmni betio.

Plaid yn galw ar y prif weinidog i ymyrryd mewn ffrae am ysgol

BBC Cymru Fyw

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn Sir Gâr yn galw ar y Prif Weinidog, Carwyn Jones, i ymyrryd yn y ffrae am addysg Gymraeg yn Llangennech ger Llanelli.

Fe benderfynodd y sir yr wythnos diwethaf newid ysgol ddwyieithog y pentre' yn ysgol cyfrwng Cymraeg yn unig.

Nawr mae grŵp Plaid yn honni bod y cynghorwyr Llafur bleidleisiodd yn erbyn y newid yn mynd yn groes i bolisi Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Jones eu bod yn "galw ar Carwyn Jones i siarad ag arweinydd y grŵp Llafur yn Sir Gaerfyrddin i ofyn am eglurhad." 

Ysgol Llangennech
BBC
Roedd Ysgol Llangennech yn ysgol ddwyieithog, ond bydd yn troi'n ysgol Gymraeg yn unig yn sgil penderfyniad y cyngor

Chwaraewr yn gadael Wrecsam

Twitter

Penodi Llinos Wynne yn gomisiynydd ffeithiol S4C

S4C

Mae Llinos Wynne wedi cael ei phenodi'n gomisiynydd ffeithiol S4C.

Roedd Ms Wynne yn gweithio gyda'r BBC, a daeth yn gynhyrchydd teledu a radio llawrydd chwe blynedd yn ôl.

Bu'n gyfrifol am nifer o raglenni dogfen, gan gynnwys 'Josie's Journey' - a enillodd wobr BAFTA Cymru - a chyfresi 'Jude Cissé' a 'Mamwlad'.

Oeri a rhewi dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Fydd hi'n aros yn sych ond yn troi'n oer dros nos gyda rhew a niwl mewn nifer o lefydd ond yn arbennig yn y dwyrain.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Awyrennau di-beilot i warchod mynyddoedd Cymru?

BBC Cymru Fyw

Mae angen defnyddio awyrennau di-beilot i amddiffyn mynyddoedd Cymru rhag beicwyr mynydd, yn ôl AS Llafur.

Dywedodd Nick Smith wrth ASau ddydd Llun bod beicwyr sy'n mynd oddi ar y llwybrau yn "malu'r tir, poeni'r anifeiliaid ac achosi pryder i bobl leol."

Gofynnodd i'r Swyddfa Gartref roi trwyddedau awyrennau di-beilot i'r awdurdodau ym Mlaenau Gwent allu mynd i'r afael â'r broblem.

Wrth ymateb, dywedodd Gweinidog y Swyddfa Gartref, Brandon Lewis, y dylai Heddlu Gwent ystyried defnyddio awyrennau di-beilot.

Nick Smith
BBC
Nick Smith yw'r AS dros Flaenau Gwent

Tagfeydd ger dwy gyffordd ar yr M4

Teithio BBC Cymru

Llongyfarchiadau!

Carmarthen Journal

Mae'r Carmarthen Journal yn rhoi sylw i Saran Lili Jones o Gastellnewydd Emlyn wedi iddi ennill crys ac esgidiau Joe Allen mewn cystadleuaeth fu ar BBC Radio Cymru cyn y Nadolig.

View more on twitter

Ydych chi'n nabod hwn?

Twitter

Mae Amgueddfa Bêl-droed Lloegr ar gau ddydd Llun oherwydd gwaith cynnal a chadw, ond mae'n rhyfedd eu bod wedi dewis y llun yma i nodi hynny ar Twitter.

Amgueddfa Lloegr yw hi wedi'r cyfan!

View more on twitter

Cyhuddo dyn o droseddau cyffuriau

Heddlu De Cymru

Mae dyn 18 oed wedi ei gyhuddo o droseddau cyffuriau yn dilyn digwyddiad yn ardal Cathays, Caerdydd, yr wythnos ddiwethaf.

Fe gafodd Ahmed Osman o Birmingham ei gyhuddo o fod â chocên a heroin yn ei feddiant, gyda'r bwriad o gyflenwi.

Mae hefyd wedi'i gyhuddo o feddu ar eiddo troseddol ac arf ffug.

Cafodd Mr Osman ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd ar 20 Chwefror.

Cymro yn bencampwr bowls!

Chwaraeon BBC Cymru

Mae'r Cymro Jason Greenslade - oedd mewn pâr â'r Sais Les Gillett - yn bencampwyr bowls y byd.

View more on twitter

Cais i adeiladu bythynnod moethus ym Meddgelert

Daily Post

Mae cwmni gwyliau wedi gwneud cais i adeiladu 25 bwthyn moethus yn Eryri, yn ôl y Daily Post.

Fe fyddai'r bythynnod yn cael eu codi ar safle presennol Maes Pebyll a Charafannau Beddgelert yng Ngwynedd.

Ar hyn o bryd, mae 'na 195 safle gwersylla ar y safle - fe fyddai'r nifer hwnnw'n syrthio i 55 pe bai'r cais yn cael ei gymeradwyo.

Gwersyll Beddgelert
Google

Merched mewn hanes

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ar flog y Llyfgell Genedlaethol, mae Nia Mai Daniel yn dod â rhai o'r archifau sy'n canolbwyntio ar ferched amlwg Cymru at ei gilydd.

Daw'r blogblost wrth i wefan Wales Online nodi Mis Hanes Merched.

Mae'r archifau yn amrywio o brotestwyr Greenham Common i 'Frenhines ein Llên', Kate Roberts.

Enwi carfan merched Cymru at y Chwe Gwlad

Undeb Rygbi Cymru

NSA Afan: Ymateb cyngor

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Mae prif weithredwr Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi dweud ei fod yn cytuno â phenderfyniad Llywodraeth Cymru i ddirwyn cyllid elusen NSA Afan i ben.

"Oherwydd pryderon difrifol am anghysondebau yng nghyllid NSA Afan, rydym yn credu bod ymateb Llywodraeth Cymru yn gwbl briodol," meddai Steven Phillips.

"Rydyn ni eisoes yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i weld sut y medrwn gynnal y gwasanaethau yn y tymor byr o leiaf.

"Gan fod yna eisoes ymgynghoriad am ddyfodol Cymunedau'n Gyntaf, mae'r cyngor eisoes wedi edrych ar ffyrdd amgen o ddelifro'r gwasanaethau hyn"

Cwest Tunisia: Trudy Jones wedi ei saethu yn ei gwddf

BBC Cymru Fyw

Mae cwest i farwolaeth dynes o'r Coed Duon, gafodd ei lladd gan derfysgwr Islamaidd ar draeth yn Tunisia, wedi clywed iddi farw o ergyd gwn i'w gwddw a'i brest.

Roedd Trudy Jones yn un o 30 o Brydeinwyr i gael eu lladd gan Seifeddine Rezgui ar draeth yn ardal Sousse yn 2015. Mae cwest i'r marwolaethau yn cael ei gynnal yn Llundain.

Dywedodd heddwas fod Ms Jones ymhlith y rhai oedd yn y rhes flaen o bobl oedd yn torheulo pan gafodd ei lladd.

trudy jones
Llun teulu

'Her' yr Elyrch yn y Checkatrade

Clwb Pêl-droed Abertawe

Y gêm yn erbyn Coventry yn Nhlws Checkatrade nos Fawrth yw'r her fwyaf i chwaraewyr dan-21 Abertawe, yn ôl eu hyfforddwr.

Tîm ifanc yr Elyrch yw'r unig un o garfanau datblygu'r Uwch-gynghrair sydd ar ôl yn y gystadleuaeth.

Dywedodd Cameron Toshack, hyfforddwr y garfan, eu bod yn "edrych ymlaen at yr her o chwarae tîm arall o Adran Un".

Atal arian i elusen

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi atal cyllid i elusen adfywio cymunedol ym Mhort Talbot yn dilyn ymchwiliad sydd "wedi darparu tystiolaeth gref o anghysonderau ariannol".

Ychwanegodd Llywodraeth Cymru bod yr ymchwiliad i NSA Afan "wedi codi pryderon difrifol am effeithiolrwydd llywodraethiant a fframwaith rheoli'r sefydliad".

Mewn datganiad ysgrifenedig, dywedodd yr Ysgrifennydd Cymunedau Carl Sargeant bod ei "swyddogion yn parhau i drafod y mater gyda'r heddlu".

Papur gwyn Brexit: Dadansoddiad arbenigwr

Twitter

View more on twitter
View more on twitter

Mae'r Athro Richard Wyn Jones hefyd wedi trydar i gywiro'r 'tag' yn ei ddadsoddiad, gan mai @Plaid_Cymru yw enw'r blaid ar Twitter.

Dedfrydu llanc am ddwyn cathod o warchodfa a'u camdrin

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 18 oed wedi cael ei ddedfrydu am ddwyn cathod o warchodfa er mwyn i'w gŵn allu eu hela a'u lladd.

Cafodd Frank Lewis, o Groeserw ger Port Talbot, ddedfryd o 30 mis mewn canolfan i droseddwyr ifanc am ddwyn yr anifeiliaid o warchodfa Tŷ Nant.

Clywodd Llys y Goron Abertawe ei fod wedi eu defnyddio fel "abwyd byw" er mwyn i'w gŵn allu eu hela a'u lladd.

lewis
Wales News Service

Apêl wedi ymgais i ddwyn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymgais at ladrad ym Mae Colwyn, ddoe.

Llwyddodd dynes yn ei 30au i rwystro dau ddyn rhag dwyn ei heiddo yn y digwyddiad ger Banc Barclays ar Ffordd Conwy am 11:00 fore Sul. Roedd un o'r ddau yn ei arddegau a'r llall yn ei 50au neu 60au, ac fe wnaeth y ddau ddianc o'r safle. 

Dylai unrhyw un a welodd un o'r ddau neu'r digwyddiad ffonio'r heddlu ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod RC17010026, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Ble mae Glyn Wise nawr?

Twitter

Ers bod yn aflwyddiannus fel ymgeisydd Plaid Cymru yn Etholiad y Cynulliad y llynedd, mae cyn seren y gyfres Big Brother, Glyn Wise, wedi symud i fyw yn China, ac yn amlwg yn ceisio gwneud ei farc ar y wlad mewn ffordd wahanol iawn!

View more on twitter

Apelio eto am fam a mab sydd ar goll

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi apelio eto am wybodaeth am fam a'i mab sydd ar goll o Borthaethwy ar Ynys Môn. Dyw Ellen Jones, 36 oed, na'i mab Rhys, 8 oed, wedi cael eu gweld ers 17 Ionawr, ac roedden nhw'n teithio mewn car Citroen Xara gyda'r rhif YS52 VTV. 

Fe ddywed yr heddlu nawr bod aelod o'r teulu wedi siarad gydag Ellen dros y penwythnos, ond dywedodd y Prif Arolygydd Richie Green: "Rwy'n fodlon nad yw Ellen na Rhys mewn perygl ar hyn o bryd, ond rwy'n awyddus ein bod yn trefnu cyfarfod wyneb yn wyneb gyda swyddogion arbenigol fel y gallwn sicrhau bod y ddau yn iach. 

"Tan hynny rydym yn trin y ddau fel pobl 'ar goll' wrth i ni barhau i geisio dod o hyd iddyn nhw a siarad gyda nhw."

ellen a rhys
Heddlu Gogledd Cymru

Sych ond diflas i rai

Tywydd, BBC Cymru

"Bydd hi'n ddiwrnod sych i bawb gydag ysbeidiau heulog i nifer." meddai Rhys Griffiths o'r swyddfa dywydd, "bydd niwl a tharth yn araf i glirio tua'r de. Y tymheredd dros y wlad rhwng 6C a 9C." 

Am eich tywydd lleol ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Pryd y sêr?

Tudur Owen

BBC Radio Cymru

Mae'n amlwg fod Tudur Owen wedi ei ysbrydoli gan ei ymddangosiad ar raglen Pryd o Sêr ar S4C, oherwydd mae wedi cychwyn cynhyrchu fideos byr ar gyfer ei raglen radio fydd o gymorth i ni gyd yn y gegin.

Rysáit blasus ar gyfer cinio gan Raglen Tudur Owen

Cynnwrf Craig y Cofi cyn Caernarfon-Rhyl

S4C

Cyn eu gornest fawr yn erbyn y Rhyl, bu seren Caernarfon Nathan Craig - gynt o Everton - yn sgwrsio gyda Malcolm Allen.

View more on twitter

Kizzy'n cofio'r adar

BBC Radio 4

Ar wefan BBC Radio 4, mae cyfle i chi wrando eto ar y gantores Kizzy Crawford yn ymweld â gwarchodfa adar Carn Gafallt yng nghanolbarth Cymru i drafod yr hyn wnaeth ei hysbrydoli i gyfansoddi'r gân, Cân yr Adar.

Kizzy
BBC

Arwyr newydd Bowie'r ci

BBC Cymru Fyw

Mae ci gafodd ei enwi ar ôl y cerddor David Bowie o'r diwedd wedi cael cartref newydd.

Roedd Bowie'r ci - sy'n ymdebygu i'r cerddor gan fod gan ei ddau lygad liwiau gwahanol - yn byw yng nghartref cŵn Dogs Trust ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Fe lansiodd yr elusen apêl i ddod o hyd i deulu newydd i Bowie - a dyna pryd y daliodd lygad Dr Nia Bowen.

Dr Nia Bowen ac Andrew Snow
Dogs Trust
Bowie gyda'i berchnogion newydd, Dr Nia Bowen ac Andrew Snow

Arestio dyn am 'daflu chilli ar gwsmer'

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi cael ei arestio ar ôl digwyddiad honedig mewn bwyty Indiaidd.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r Prince of Bengal yn Nhonypandy, Rhondda Cynon Taf, yn sgil honiad bod rhywun wedi taflu powdwr chili i wyneb cwsmer.

Dywedodd David Evans, 46 oed, ei fod mewn poen wedi i rywbeth gael ei daflu i'w wyneb. Cafodd ei gludo i'r ysbyty ble gafodd driniaeth i'w lygaid.

Mae Heddlu'r De wedi arestio dyn ar amheuaeth o ymosod. Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth wrth i'r ymchwilio barhau.

Prince of Bengal
Google

Gwahardd tractor o'r ffordd fawr

Heddlu Gogledd Cymru

Fe gafodd tractor ei wahardd o'r ffordd yn syth wrth i swyddogion o Heddlu'r Gogledd archwilio cerbydau dros y penwythnos.

Cafodd y tractor ei stopio ar yr A55 ar gyrion Bangor ddydd Sadwrn am ei fod mewn cyflwr peryglus. Bydd Archwilwyr Cerbydau Fforensig nawr yn edrych ar y tractor eto a bydd y gyrrwr yn cael ei gyfweld yn ddiweddarach.

tractor
Heddlu Gogledd Cymru

Damwain Aberystwyth wedi clirio

Teithio BBC Cymru

... a dymuniadau da i'r un barfog hefyd!

Twitter

Pen-blwydd hapus i un o arwyr Cymru!

Twitter

Carcharu mam am gynllwynio i gam-drin ei merch ei hun

BBC Cymru Fyw

Mae dynes wnaeth gynllwynio i adael i bedoffeil dreisio ei merch saith oed wedi cael ei charcharu am naw mlynedd.

Fe wnaeth y ddynes, sydd ddim wedi ei henwi am resymau cyfreithiol, drefnu ymosodiad rhyw ar y ferch gyda Stuart Bailey mewn cyfres o negeseuon tecst.

Cafodd Bailey, 54 oed o Ynys-y-bŵl, Rhondda Cynon Taf, ei garcharu hefyd am 13 mlynedd, wedi i'r ddau eu cael yn euog o gynllwynio i dreisio merch o dan 13 oed mewn achos ym mis Rhagfyr.

llys y goron caerdydd
BBC

Carwyn Jones: Cynllun 'teg a chall'

Twitter

Leanne Wood: Rhyddid i symud ddim yn broblem

Twitter

Mae Leanne Wood bellach yn siarad yn lansiad y papur gwyn ar Brexit.

View more on twitter

Carwyn Jones: Papur yn ddechrau ar drafodaethau

Twitter

Ein gohebydd seneddol, Elliw Gwawr, sydd yng nghynhadledd y wasg Carwyn Jones a Leanne Wood wrth iddyn nhw lansio'r papur gwyn ar Brexit.

View more on twitter
View more on twitter
View more on twitter

Torri hen goed y Coed-duon

Caerphilly Observer

Mae 'na ymchwiliad ar droed wedi i tua 200 o hen goed gael eu torri yn anghyfreithlon y Coed-duon, Caerffili.

Yn ôl y Caerphilly Observer, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio i'r achos "difrifol" wedi i ffawydd - oedd mor hen â 200 mlwydd oed - gael eu darganfod, mae'n debyg, ger pwll Pen-y-Fan.