a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Dyn ger bron llys wedi'i gyhuddo o droseddau terfysgol
  2. ACau 'yn y tywyllwch' am wahardd swyddog cyngor iechyd
  3. Cyfle am barôl cynnar i lofrudd Ben Bellamy
  4. Tlodi yn fygythiad i iechyd plant, medd adroddiad

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan o'r llif byw am ddiwrnod arall. Cofiwch ailymuno gyda ni bore fory am 08:00 am y diweddara' am Gymru wrth iddo ddigwydd.

Noswaith dda!

PWY sydd isho prynu ci?

Daily Post

Fe gafodd cwpwl ar Ynys Môn sy'n bridio cŵn tarw syndod pan ddaeth cwsmer i'w cartref yn Llanerch-y-medd yn chwilio am gi - neb llai na seren clwb pêl-droed Manchester United, Zlatan Ibrahimovic.

Dyw adroddiad y Daily Post ddim yn dweud os wnaeth Zlatan brynu ci!

zlatan
BBC

Carchar am ymosod

Western Telegraph

Fe ddywed y Western Telegraph bod dyn o Aberdaugleddau oedd wedi cael dedfryd o garchar wedi'i ohirio am ddwyn wedi cael ei garcharu beth bynnag ar ôl ymosod ar ddyn yn y dref.

Roedd Joshua Oughton, 19 oed, wedi pledio'n euog i ddau gyhuddiad o ymosod ar ôl iddo daro dyn a'i gyn gariad gyda photel mewn bar.

Heddlu'n chwilio am ddyn ar goll

BBC Cymru Fyw

Mae heddlu yn Warrington yn apelio i'r cyhoedd am gymorth i ddod o hyd i ddyn sydd ar goll, ac maen nhw'n credu y gallai fod yn ardal Llandudno.

Cafodd Warren Openshaw, 41 oed, ei weld ddiwethaf am 09:45 fore ddoe. Mae'n 6 troedfedd o daldra gyda gwallt tywyll a llygaid brown.

Dylai unrhyw un all fod o gymorth ffonio'r heddlu ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 557 ar 25 Ionawr.

openshaw
Heddlu Sir Gaer

Cyngor yn cau bwyty ym Mhorthmadog wedi difrod gan lori

BBC Cymru Fyw

Mae tŷ bwyta ym Mhorthmadog wedi bod ar gau ers bron i wythnos ar ôl i lori biniau Cyngor Gwynedd daro cefn yr adeilad.

Oherwydd y difrod achoswyd, fe ddywed y cyngor na fydd bwyty'r Wylan yn cael ailagor hyd nes bydd peirianwyr wedi asesu'r difrod yn iawn.

Mae peiriannydd wedi ymweld â'r safle ddydd Iau, ond mae'n rhaid cwblhau'r gwaith papur cyn bydd y perchnogion, Claire a Justin Roberts, yn cael sêl bendith yr awdurdod i agor eu drysau eto.

Yr Wylan
BBC

Noson wyntog ag oer

Tywydd, BBC Cymru

Heno'n aros yn wyntog a hynod oer, bosib fydd na niwl rhewllyd rhwng Wrecsam a Sir Fynwy, a'r tymheredd yn gostwng i -4C  ymhell o'r glannau.  

Ond mi neith hi droi rhywfaint yn fwynach fory wrth i rywfaint o law ledu o'r gorllewin.   

Am eich sefyllfa dywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru

Cyngor yn newid meddwl?

Cyngor Sir Penfro

Mae pwyllgor amlbleidiol o Gyngor Penfro wedi gwrthod argymhelliad y dylid sefydlu ymddiriedolaeth i fod yn gyfrifol am wasanaethau hamdden a diwylliannol y sir.

Roedd y Cabinet wedi pleidleisio o blaid y cynnig mewn ymdrech i arbed arian.

Fe fydd y cyngor llawn yn penderfynu ar y mater ddydd Iau nesa. 

Penfro
BBC

Dewis enillydd Artes Mundi

BBC Cymru Fyw

Fe fydd enw enillydd un o wobrau celfyddydol mwyaf Prydain yn cael ei gyhoeddi heno mewn seremoni yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd. 

Bedwyr Williams o Wynedd yw'r unig artist o Gymru o blith chwech ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Artes Mundi, sy'n cael ei rhoi bob yn ail flwyddyn. 

Fe fydd yr enillydd yn cael £40,000.

Darlun
Artes Mundi

Undebau o blaid cynnig Tata

BBC Cymru Fyw

Mae undebau gweithwyr dur Tata yn argymell y dylai aelodau bleidleisio o blaid cytundeb newydd sy'n cael ei gynnig gan y cwmni.

Mae'r cytundeb yn cynnwys newidiadau yng nghynllun pensiwn y gweithwyr. 

Dywed Tata y bydd y cynllun yn diogelu swyddi a'r safle cynhyrchu ym Mhort Talbot a'i fod yn cynnwys buddsoddiad o £1bn dros gyfnod o ddeg mlynedd. 

Tan heddiw roedd yr undebau wedi dweud fod y bleidlais yn benderfyniad personol i'r gweithwyr. 

Fe fydd bleidlais ar y cytundeb newydd yn dechrau ddydd Llun. 

Cau canolfannau gwaith

BBC Cymru Fyw

Mae yna gynlluniau i gau mwy nag un ymhob deg o Ganolfannau Gwaith yn ôl y Swyddfa Waith a Phensiynau.

Yng Nghymru fe fydd saith swyddfa yn cau.

Fe fydd rhai o'r gwasanaethau'n cael eu symud i swyddfeydd eraill - a rhai yn symud i adeiladau awdurdodau lleol.

Y canolfannau fydd yn cael eu heffeithio yw Llandrindod, Aberpennar, Y Drenewydd, Y Pîl, Tredegar, Ystradgynlais, Coed Duon, a hefyd swyddfeydd ym Mhorth (Rhondda) a Llanelli.

swyddfeydd
bbc

Bocsio: 'Dy le di neu fy lle i?'

BBC Sport Wales

Mae Carl Frampton, pencampwr pwysau plu'r WBA yn awyddus i ymladd Lee Selby yng Ngogledd Iwerddon.

Mae Frampton yn amddiffyn ei goron yn erbyn Leo Santa Cruz yn Las Vegas nos Sadwrn, tra bod Selby'n amddiffyn ei goron IBF yn erbyn Jonathan Barros ar yr un noson.

Un broblem fach efallai -  mae Selby wedi datgan yn y gorffennol ei fod e'n awyddus i frwydro Frampton yng Nghaerdydd.

Bydd Selby'n gorfod dal y feri neu beidio?
Rex Features
Fydd Selby'n gorfod dal y fferi neu beidio?

Cynnig newydd gan Tata?

Twitter

Ysgol yn cau ohewrydd arogl nwy

BBC Cymru Fyw

Mae disgyblion Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones y Rhyl wedi cael eu hanfon adref oherwydd bod arogl nwy ar y safle.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor sir Ddinbych fod peirianwyr yn ymchwilio i'r broblem.

Mae disgwyl i'r ysgol sydd yn dysgu 300 o ddisgyblion fod ar agor fory.  

Ysgol Uwchradd
Google

Neb yn hawlio miliwn

South Wales Guardian

Yn ôl y South Wales Guardian, mae gwobr o £1 miliwn a gwyliau trofannol gafodd ei ennill gan docyn Euromillions â brynwyd yn Sir Gâr wedi mynd yn ôl i Camelot, trefnwyr y Loteri Genedlaethol gan fod neb wedi hawlio'r wobr o fewn y cyfnod.

Pawb a'i Farn ym Mhontrhydfendigaid heno

Twitter

Ceidwad Yr Ysgwrn yn mynd ar daith

Golwg 360

Mae Gerald Williams, ceidwad cartref genedigol Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd, wedi dwyn ar y cyfle i deithio ychydig tra bod yr adeilad yn cael ei adnewyddu meddai Golwg360.

Mae Mr Williams wedi teithio i dde Cymru am y tro cyntaf erioed, gan fynd i Gaerdydd a'r gorllewin ar ei daith.

Mae disgwyl y bydd Yr Ysgwrn ar agor eto i ymwelwyr ym mis Mai.  

Amser i adfer ein capeli?

Click on Wales

Yn ôl erthygl gan Mike Hedges ar wefan Click on Wales, efallai fod hi'n amser i ni fel cenedl ystyried achub ein capeli cyn i ni golli rhan annatod o'n diwylliant a'n treftadaeth.

capel
BBC

Dyn wedi ei anafu'n ddifrifol yn Llan Ffestiniog

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth wedi i ddyn yn ei 80au gael ei anafu mewn gwrthdrawiad yn Llan Ffestiniog bnawn ddoe.

Cafodd yr heddlu eu galw i ffordd gefn bnawn ddoe am 15:30 yn dilyn gwrthdrawiad beic 'quad'.

Fe gafodd y gyrrwr ei hebrwng i ysbyty yn Stoke gydag anafiadau difrifol all beryglu ei fywyd.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V011434.

Lansio rhaglen i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Mawr

Llywodraeth Cymru

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi lansio Rhaglen 2017 i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Prif ffocws y flwyddyn o gofio yw Trydedd Frwydr Ypres (Passchendaele) a fydd yn cael ei choffáu yn y Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol wrth y Gofeb Gymreig yn Langemark, Gwlad Belg ar 31 Gorffennaf.

Ymhlith y digwyddiadau  eraill a gynhelir fydd ailagor cartref Hedd Wyn yn sgil ei ailddatblygu am gost o £3.4 miliwn.

Bydd Llywodraeth Cymru'n cynnal nifer o ddigwyddiadau diwylliannol ar y cyd â Llywodraeth Fflandrysyn ystod y flwyddyn. 

Rhyfel Byd Cyntaf
Celtic Connections

Am helpu yn nhrefniadau'r Eisteddfod?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Hoffech chi chwarae rhan yn seremonïau Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd?

Mae gan Orsedd y Beirdd amryw o seremonïau lliwgar yn yr Eisteddfod ei hun ac yn y Cyhoeddi, fydd yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd, ddydd Sadwrn 24 Mehefin.

Os hoffech chi fod yn rhan o’r seremonïau, naill ai fel dawnsiwr, llawforwyn neu cheidwad y corn hirlas, mae modd cysylltu gyda'r Eisteddfod i ddatgan eich diddordeb.

dawns flodau
bbc

Brexit: Llywodraeth yn cyhoeddi Mesur

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi'r Mesur fydd yn galluogi'r broses o danio Erthygl 50 ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Fe fydd yna gyfle i Aelodau Seneddol drafod y Mesur yn Nhŷ’r Cyffredin yr wythnos nesaf. 

Oer a llwm i'r mwyafrif

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd â'r newyddion tywydd, "Ma hi'n -2C rwan yn Llyn Llanwddyn, a -3C yng Nghapel Curig, ac er fod disgwyl dwrnod sych ar y cyfan, efo rhai sbeidiau braf yn y gogledd a'r gorllewin, fydd hi'n ddigon cymylog, efo chydig o niwl ar y bryniau."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Cyngor yn rhybuddio gyrwyr

Cyngor Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd wedi rhyddhau fideo ar ôl i un o'u casglwyr biniau bron a chael ei daro gan gar.

Galwodd y cyngor ar i yrwyr gymryd gofal. 

Fe wnaeth y car ddefnyddio'r pafin i basio'r lorri ludw wrth iddi nosi yn ardal Tredelerch. 

Biniau Caerdydd

Cyhuddo o droseddau terfysgol

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 26 oed o Abertawe wedi ymddangos gerbron Ynadon Westminster ar gyhuddiad o fod a llenyddiaeth ynglŷn â gwneud bomiau yn ei feddiant. 

Honnir bod Lee Edward Griffiths wedi casglu llenyddiaeth yn ymwneud â therfysgaeth gan gynnwys cylchgrawn Isis o'r enw Rumyiah. 

Mae Griffiths yn wynebu pum cyhuddiad o fod a gwybodaeth i helpu rhywun i gyflawni neu baratoi gweithgarwch terfysgol.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa ac mae disgwyl iddo ymddangos gerbron yr Old Bailey ym mis Chwefror. 

Llofrudd i gael gwneud cais am barôl

BBC Cymru Fyw

Mae llofrudd bachgen 15 oed o Abertawe i gael yr hawl i wneud cais i gael ei ryddhau o'r carchar yn gynt na'r disgwyl. 

Fe wnaeth Joshua Thomas, oedd yn 15 oed ar y pryd, a llanc arall lofruddio Ben Bellamy yn Medi 2004 ar ôl ei lusgo i'r traeth.

Heddiw dywedodd barnwr fod ymddygiad Thomas, gafodd ei ddedfrydu i 18 mlynedd o garchar, wedi bod yn 'eithriadol' ar ôl cael ei garcharu.

Fe fydd Thomas yn gallu gwneud cai am barôl ym Medi 2022. 

Ben Bellamy
Llun Teulu
Ben Bellamy

Cyhoeddi enw corff marina Abertawe

Heddlu De Cymru

Dywed Heddlu'r De mai corff Marcin Porczyk gafwyd hyd iddo yn ardal marina Abertawe ddoe. Roedd Mr Porczyk wedi bod ar goll ers 22 Ionawr. Mae'r crwner wedi cael gwybod.

Bellamy yn ôl ar y cae chwarae

BBC Sport Wales

Fe fydd cyn gapten Cymru a Chaerdydd Craig Bellamy yn chwarae yng ngêm dysteb Kevin McNaughton ddiwedd Mawrth. 

Roedd ei gêm ddiwethaf yn stadiwm dinas Caerdydd bron i dair blynedd yn ôl.  

Craig Bellamy
BBC

£3m ychwanegol i hybu'r Gymraeg

Twitter

Dywedodd Gweinidog y Gymraeg Alun Davies wrth Aleodau'r Cynulliad:

"...rydym yn neilltuo £3m yn ychwanegol i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio ar lefel ehangach, ac annog mwy o bobl i'w defnyddio.

"Bydd y buddsoddiad hwn yn galluogi'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i roi cymorth ymarferol i gyrff, gan sicrhau eu bod yn gallu darparu gwasanaeth dwyieithog eithriadol i'r cyhoedd, a chydymffurfio â safonau'r Gymraeg."

View more on twitter

Trafod ail agor uned mân anafiadau

BBC Cymru Fyw

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn trafod cynlluniau i ail-agor uned fân anafiadau yn Ninbych-y-pysgod.

Fe gafodd yr uned ei chau dair blynedd yn ôl, er gwaethaf nifer o brotestiadau. 

Fe gadarnhaodd y bwrdd iechyd haf diwethaf fwriad i sefydlu gwasanaeth newydd yn yr adeilad ar y cyd â meddygfa'r dref. 

Ysbyty
BBC

Ble mae'r Blaid?

The Guardian

Mae'r Guardian heddiw'n gosod safbwynt y prif bleidiau ym Mhrydain ar Fesur Cymal 50...wel, pob plaid ond un.

Gohirio trafodaeth ar gyllideb Heddlu'r Gogledd

BBC Cymru Fyw

Mae Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi pleidleisio yn unfrydol i ohirio trafodaeth ar gyllideb, neu 'braesept' arfaethedig Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar gyfer 2017/18 gan nad yw wedi gweld cynllun heddlu a throsedd drafft y Comisiynydd eto. 

Mae'r Comisiynydd wedi cynnig 4.64% o gynnydd ym mhraesept yr heddlu. 

Dywedodd John Williams, Aelod Cyfetholedig y Panel o Sir y Fflint: "Rydym yma i gynrychioli pobl Gogledd Cymru ac rwy'n teimlo'n bendant ein bod wedi gwneud y penderfyniad iawn i ohirio'r eitem tan y cyfarfod yr wythnos nesaf (31 Ionawr) er mwyn gallu gweld y cynllun drafft i ni'r Aelodau allu gwneud penderfyniad gwybodus." 

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i'r Panel adolygu praesept arfaethedig y Comisiynydd erbyn 8 Chwefror felly mae wythnos o oedi o fewn yr amserlen statudol.  

Routledge i barhau gyda'r Elyrch

BBC Camp Lawn

Pryder am ddyfodol barics milwrol yn y gogledd

news north wales

News North Wales

Mae swyddogion Cyngor Wrecsam yn pryderu fod dyfodol barics milwrol y dref yn y fantol, medd News North Wales. 

Mae son y gallai'r safle gael ei adleoli o Hightown i Keynsham, ger Bryste erbyn 2019.  

Hightown
BBC

Cau ffordd yn Sir Caerffili

South Wales Argus

Mae'r Gwasanaeth Tân wedi cau rhan o'r A4254 i'r ddau gyfeiriad ger y Coed Duon ar ôl i gar daro yn erbyn pibell nwy, medd y South Wales Argus.

Cafodd diffoddwyr eu galw ar ôl adroddiadau fod tri cherbyd wedi bod mewn gwrthdrawiad. 

Diffoddwyr
BBC

Y trafod ar Taro'r Post heddiw

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Postfeistri yn mynd a'u hachos i'r Uchel Lys

BBC Cymru Fyw

Bydd grŵp o gyn is-bostfeistri yn dechrau achos yn erbyn y Swyddfa Bost ddydd Iau.

Maen nhw'n honni cael eu cyhuddo ar gam o dwyll, oherwydd nam gyda system gyfrifiadurol.

Gallai'r achos effeithio ar ryw 500 o gyn is-bostfeistri, nifer yng Nghymru, gan gynnwys Noel Thomas o Ynys Môn.

Post
BBC

Pencampwriaeth UEFA dan 21: Cyhoeddi gwrthwynebwyr Cymru

Twitter

Mae enwau'r grwpiau ym Mhencampwriaeth UEFA dan 21 yn 2019 wedi eu cyhoeddi. Fe fydd  Cymru yn yr un grŵp a Phortiwgal, Y Swistir, Rwmania, Liechtenstein a Bosnia ag Herzegovina.  

View more on twitter

Cyhoeddi prif artistiaid Gŵyl y Dyn Gwyrdd

Wales Online

Mae enwau'r prif artistiaid fydd yn perfformio yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd eleni wedi eu cyhoeddi.

Ar flaen y rhestr mae'r artistiaid PJ Harvey a Ryan Adams, ac mae artistiaid eraill fydd yn ymddangos yn cynnwys Future Islands a Michael Kiwanuka. Bydd artistiaid o Gymru hefyd yn rhan o'r ŵyl sydd yn cael ei chynnal ger Aberhonddu ym mis Awst.

Canu
SUS

Tlodi yn fygythiad i iechyd plant, medd adroddiad

BBC Cymru Fyw

Mae'r bwlch rhwng y tlawd a'r cyfoethog yn ein cymdeithas yn peryglu iechyd plant Cymru, meddai adroddiad gan Goleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant.

Yn ôl yr adroddiad mae angen camau beiddgar i ddelio gyda gordewdra, iechyd meddwl ac ysmygu yng Nghymru.

Wrth ymateb, dywedodd llefarydd bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd.