a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw.

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory. 

Cymeradwyo arian ar gyfer ysgolion

South Wales Evening Post

Mae cynghorwyr Castell Nedd Port Talbot wedi cymeradwyo buddsoddiad o £50m ar gyfer tair ysgol newydd, meddai'r South Wales Evening Post.

Mae'r cynlluniau ar gyfer ysgolion Ystalyfera, Margam a Sandfields.    

ysgol
Llywodraeth Cymru

Dod o hyd i gorff ym Mhenrhyn Gŵyr

Heddlu De Cymru

Dywed Heddlu'r De eu bod nhw wedi dod o hyd i gorff dyn ym Mhenrhyn Gŵyr.

Dydi'r corff ddim wedi cael ei adnabod yn ffurfiol ond mae'r heddlu wedi cysylltu â theulu Robert Brandon sydd wedi bod ar goll o ardal Townhill Abertawe ers echdoe. 

Achos Hen Golwyn: Cyhuddo dau arall

BBC Cymru Fyw

Mae dyn a dynes wedi eu cyhuddo o gynorthwyo troseddwr mewn cysylltiad  ag achos llofruddiaeth David Kingsbury yn Hen Golwyn ar 5 Ionawr. 

Bydd Stephen Henry Cody, 53 o Hen Golwyn yn ymddangos gerbron Ynadon Caernarfon fory a bydd Susannah Buckley, 40 o Hen Golwyn yn ymddangos gerbron Ynadon Llandudno ar 20 Chwefror. 

Fe wnaeth tri dyn ymddangos gerbron llys yr wythnos diwethaf mewn cysylltiad â marwolaeth Mr Kingsbury, a chafodd y tri eu cadw yn y ddalfa. 

Hen Golwyn
BBC

Apêl am ferch 17 oed o Faesteg

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth wrth geisio dod o hyd i ferch 17 oed o Faesteg.

Cafodd Megan Sparey ei gweld diwethaf ar ddydd Sul, 29 Ionawr. 

Mae hi'n 5'1" o daldra, gyda gwallt melyn hir. Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu'n ddienw ar 0800 555 111.

Megan
Heddlu De Cymru

P'nawn sych

Tywydd, BBC Cymru

Wedi bore tamp gyda chawodydd trwm i rai bydd gweddill y p'nawn yn sych ac yn brafiach.

Mae hi'n fwyn ond yn teimlo'n oerach yn y gwyntoedd o'r de orllewin. Bydd y gwyntoedd yn parhau heno gydag ambell gawod hefyd.

Rhagor o wybodaeth ar y wefan dywydd.

Gohirio rasys ceffylau Casgwent

South Wales Argus

Mae rasio yng Nghasgwent ddydd Gwener wedi ei ohirio meddai'r South Wales Argus am fod gormod o law wedi syrthio ar y trac.

Ceffylau
BBC

Heddlu yn awyddus i holi dyn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi trydar llun o ddyn y maen nhw am ei holi mewn cysylltiad â chyfres o ladradau yn ardal Yr Wyddgrug.

View more on twitter

Seintiau Newydd yn arwyddo chwaraewr o Rwmania

Golwg 360

Y Seintiau Newydd yw'r clwb cynta’ yn Uwch Gynghrair Cymru i arwyddo chwaraewr o Rwmania meddai Golwg 360. 

Mae Mihai Leca, 24 oed, wedi cynrychioli tîm o dan 21 oed Rwmania saith o weithiau, ac "mae ganddo’r enw o fod yn amddiffynnwr pwerus a chryf" meddai Golwg 360.

Rheithfarn o hunanladdiad

BBC Cymru Fyw

Clywodd cwest i farwolaeth fyfyrwraig 20 oed oedd yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd iddi anfon neges ar Facebook i'w ffrind am ei bwriad i ladd ei hun.

Dywedodd Daisy Ho yn ei neges i ffrind yn California "mae'n bum munud i hanner nos, os nad ydwi'n anfon neges arall ymhen pum awr, cymra fy mod i wedi mynd. Diolch am bopeth."

Dywedodd y crwner, wrth gofnodi rheithfarn o hunanladdiad, fod gan Ms Ho hanes o iselder.

Prif rannau Tiger Bay i ddwy ferch leol

BBC Cymru Fyw

Mae dwy ferch leol wedi eu dewis i brif rannau cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru, Tiger Bay the Musical.

Bydd Louise Harvey (9 oed) o Riwbeina a Ruby Llewelyn (11 oed) o Lantrisant yn rhannu rhan Ianto – bachgen amddifad, sy’n ferch mewn gwirionedd, ac sy’n breuddwydio am fywyd gwell.

Louise a Ruby
Canolfan Mileniwm Cymru
Bydd sioe Tiger Bay the Musical yn cael ei berfformio fis Tachwedd.

Heddlu yn cysylltu â theulu Sandie Bowen

BBC Cymru Fyw

Mae BBC Cymru yn deall fod yr heddlu sy'n ymchwilio i olion dynol gafodd eu canfod mewn cronfa ddŵr yn Sir Fynwy wedi cysylltu â theulu Sandie Bowen. 

Yn ôl Anita Giles, merch Sandie Bowen, mae'r heddlu wedi cysylltu â hi gan ddweud fod yna bosibilrwydd mai olion eu mam sydd wedi eu darganfod. Aeth Sandie Bowen ar goll o'i chartref yn Llandogo yn Awst 1997.

Y flwyddyn ganlynol cafwyd ei gwr, oedd yn gyn-weithiwr coedwigaeth, yn euog o'i llofruddio.

Sandie Bowen
Llun Teulu

Mwy am Lampard

BBC Sport Wales

...a bu bron i'r cysylltiad Cymreig yna barhau tan y diwedd! Yn ôl BBC Sport Wales fe wnaeth rheolwr newydd Abertawe, Paul Clement, geisio arwyddo Lampard eto cyn iddo ymddeol heddiw.

View more on twitter

Lampard: Y cysylltiad Cymreig!

BBC Cymru Fyw

Mae cyn chwaraewr canol cae Chelsea a Lloegr Frank Lampard wedi ymddeol yn 38 oed. Ond pwy sy'n cofio ei ymddangosiad cyntaf? 

Chwaraeodd ei gem broffesiynol gyntaf tra ar fenthyg gydag Abertawe nol yn 1995.

Lampard
Getty

Rhybudd am ddilyn bws

My Rhondda News

Mae dyn o Tylorstown yn y Rhondda wedi cael rhybudd gan yr heddlu ar ôl i yrrwr bws eu ffonio i ddweud fod y dyn yn ymddwyn yn amheus yn ôl gwefan My Rhondda News.

Sylwodd y gyrrwr bws fod y dyn wedi bod yn dilyn y bws yn ei gar drwy'r dydd. Cyfaddefodd wrth yr heddlu ei fod wedi bod yn dilyn y bws gyda'i laptop er mwyn defnyddio ei wi-fi i lawrlwytho ffilmiau yn anghyfreithlon o'r we. 

Apêl wedi lladrad arfog

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De wedi cyhoeddi lluniau o gamera cylch cyfyng ar ôl i leidr fygwth gweithiwr siop gyda morthwyl ym Mhontarddulais.

Digwyddodd y lladrad yn garej Shell ar Heol Sant Teilo tua 18:35 ddydd Mawrth, 31 Ionawr. Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Lladrad
Heddlu De Cymru

Chwilio am berson mewn afon

Brecon & Radnor Express

Mae'r Brecon and Radnor Express yn adrodd bod yr heddlu wedi bod yn chwilio yn ardal Aberhonddu yn dilyn adroddiadau bod person wedi disgyn i Afon Wysg.

Cafodd yr heddlu eu galw tua hanner dydd, ond daeth y chwilio i ben heb lwyddiant am 13:32.

Darganfod gweddillion dynol

BBC Wales News

Mae BBC Wales News yn adrodd bod gweddillion dynol wedi cael eu darganfod mewn cronfa ddŵr ger Casnewydd.

Cafodd Heddlu Gwent eu galw i gronfa Wentwood gan aelod o'r cyhoedd, ac mae'r gweddillion yn cael eu harchwilio.

cronfa
BBC

Ar y diwrnod hwn ...

Twitter

Newidiadau i bolisi trafnidiaeth cyngor sir

Cyngor Sir Ddinbych

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cytuno i newidiadau yn eu polisi presennol ar gludiant ysgol. 

Roedd rhai rheini wedi mynd a'u hachos i'r llys ar ôl i'r cyngor roi'r gorau i dalu am dacsi ar hyd ford o Fyneglwys, ger Corwen, i'r safle bws. 

Yn ôl y rhieni mae'r ffordd yn rhy beryglus.

Mae disgwl i'r polisi newydd ddod i rym ym Medi 2018.

Bryneglwys
Google

Clodfori llwyddiant maes awyr

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ysgrifennydd Trafnidiaeth San Steffan, Chris Grayling, wedi clodfori maes awyr Caerdydd, sy'n eiddo yn bennaf i Lywodraeth Cymru. 

Dywedodd Mr Grayling wrth ASau: "Rwy'n meddwl fod Maes Awyr Caerdydd wedi bod yn stori o lwyddiant ac rwy'n rhoi teyrnged i bawb sy'n ymwneud a'r fenter."

Roedd o'n ymateb i gwestiwn gan AS Gorllewin Casnewydd, Paul Flynn, oedd wedi gofyn iddo "groesawu penderfyniad Cynulliad Cymru i brynu'r maes awyr."

Fe wnaeth Ceidwadwyr Cymru feirniadu'r penderfyniad i brynu yn 2013.  

Grayling
AFP/Getty

Arafwch ar y bont

Teithio BBC Cymru

Brexit: Dadl Seneddol

Twitter

Mae ein gohebydd Bethan Lewis yn trydar o San Steffan wrth i ASau ddechrau trafod y papur gwyn ar adael yr Undeb Ewropeaidd.

View more on twitter
View more on twitter

Ar Taro'r Post heddiw....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Achos llys gweithwyr dur i barhau

BBC Cymru Fyw

Mae cyfreithwyr sy'n cynrychioli dros 300 o gyn-weithwyr Dur Prydain - 157 ohonynt o Gymru - a ddatblygodd glefydau ar yr ysgyfaint, wedi cael yr hawl gan yr Uchel Lys i barhau â'u hachos.

Mae nhw'n honni bod gweithwyr wedi dod i gysylltiad â llwch a mwg niweidiol. 

Bydd cwmnïau cyfreithiol Hugh James a Irwin Mitchell yn cynrychioli cyn-weithwyr safleoedd yng Nghaerdydd, Glyn Ebwy, Llanwern, a Pghrt Talbot.

Getty
Getty Images

Cyhuddo dyn o geisio llofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 31 oed o Lerpwl wedi ei gadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o geisio llofruddio dyn yn yr Wyddgrug fis diwethaf.

Ymddangosodd Michael Cullen gerbron ynadon ar gyhuddiad o geisio llofrudddio Christopher Hall, 40 oed, gyda chyllell yn yr Wyddgrug ar 5 Ionawr.

Bydd yr achos yn cael ei drosglwyddo i Lys y Goron, Yr Wyddgrug, gyda'r gwrandawiad ar 3 Mawrth.  

Yr Wyddgrug
bbc

Gostyngiad o 7% yn nifer y ceisiadau prifysgol o Gymru

BBC Cymru Fyw

Mae nifer y darpar fyfyrwyr o Gymru sydd wedi gwneud cais i ddechrau cyrsiau prifysgol yn 2017 wedi gostwng 7%.

Fe wnaeth 19,620 o Gymry gais i brifysgolion ym Mhrydain eleni, o'i gymharu â'r 21,130 a ymgeisiodd yn 2016.

Mae nifer y ceisiadau y mae prifysgolion Cymru wedi ei dderbyn hefyd 9% yn is - gyda gostyngiad yn y niferoedd o'r DU, yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt.

myfyriwr
BBC

Gwylwyr y Glannau yn ailddechrau chwilio

South Wales Evening Post

Mae gwylwyr y glannau wedi ailddechrau chwilio am ddyn 46 oed o Benrhyn Gŵyr sydd wedi bod ar goll ers dydd Mawrth, yn ôl y South Wales Evening Post. 

Mae badau achub Y Mwmbwls a Phorth Einion wedi bod yn cynorthwyo yn y chwilio am Robert Brandon. 

Bad achub
RNLI

Athrawon llanw: Newid ar y gweill

Y Cymro

Fe ddywed Y Cymro bod newidiadau arfaethedig ar gyfer defnyddio athrawon cyflenwi yng Nghymru wedi cael eu hamlinellu mewn adroddiad annibynnol sy'n cael ei gyhoeddi heddiw.

Mae'r adroddiad yn cynnig nifer o argymhellion, gan gynnwys ystyried arbedion cost, tynnu sylw at gyfrifoldebau mewn perthynas â threfniadau diogelu, casglu data cywir, cynigion ar gyfer tâl ac amodau, a chefnogi athrawon sydd newydd gymhwyso a chyfleoedd dysgu proffesiynol.

Defnydd newydd i furiau hanesyddol?

BBC Cymru Fyw

Mae cynlluniau wedi eu cyflwyno fyddai'n gweld hen dyrrau waliau tref Caernarfon yn cael eu trawsnewid yn fflatiau gwyliau.

Y corff cadwriaethol, Cadw, sy' tu cefn i'r cais cynllunio ar gyfer mynedfa "Porth Mawr" sy'n dyddio nôl i'r 13eg canrif. Mae'r safle wedi troi'n adfail ond hwn oedd y brif fynedfa i'r dref yn yr oesoedd canol.

Dywedodd llefarydd ar ran Cadw: "Rydym yn gobeithio y bydd y prosiect diddorol yma yn rhan o raglen eangach gwerth miliynau i ddatblygu Caernarfon er mwyn elwa ar Statws Treftadaeth y Byd."

Caernarfon
Google

Prifathro wedi marw

BBC Cymru Fyw

Mae plant ysgol gynradd ym Mro Morgannwg wedi cael gwybod drwy lythyr bore heddiw fod eu prifathro wedi ei ganfod yn farw. 

Fe gafodd rhieni plant Ysgol Gynradd Albert ym Mhenarth y llythyr wrth gyrraedd yr ysgol y bore 'ma. Dywed y llythyr fod yr heddlu wedi dod o hyd i gorff ym mhentref Larnog, ger Penarth ddoe. 

Dyw'r corff heb gael ei adnabod yn ffurfiol.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Bro Morgannwg eu bod yn rhoi gwybod i staff, rheini a disgyblion gan ychwanegu: "Mae gwasanaeth cwnsela a chymorth yn cael ei gynnig." 

Cyhoeddi tîm Cymru v. Yr Eidal

Undeb Rygbi Cymru

Alarch hapus!

Twitter

Mae'n ddiwrnod prysur i Jordan Ayew wrth iddo baratoi i gynrychioli ei wlad, Ghana, yn rownd gynderfynol Cwpan Cenhedloedd Affrica yn erbyn Cameroon heno, ond fe gafodd amser i drydar ei hapusrwydd ei fod yn ymuno â chlwb pêl-droed Abertawe pan fydd yn dychwelyd.

View more on twitter

Abertawe, Caerdydd a pwy??

UEFA

Mae UEFA wedi cyhoeddi rhestr gyflawn o'r clybiau a gafodd eu talu am rhyddhau chwaraewyr i gystadlu yn rowndiau rhagbrofol a therfynol Euro 2016

Tri chlwb o Gymru sy'n elwa - Abertawe (€1,321,969.60), Caerdydd (€392,336.57) a'r BALA! (€21,069.98)

Credir bod y taliad yma am eu cyn-amddiffynwr David Artell a chwaraeodd i Gibraltar.

euros
UEFA

Enwi carfan menywod Cymru

Undeb Rygbi Cymru

Mae prif hyfforddwr tîm rygbi menywod Cymru, Rowland Phillips, wedi enwi ei dîm ar gyfer gêm agoriadol pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn erbyn yr Eidal yn Ancona ddydd Sadwrn.

Ei ferch, Carys Phillips, yw'r capten. Y tîm yn llawn:

15 Dyddgu Hywel (Scarlets)14 Elen Evans (Scarlets)13 Kerin Lake (Y Gweilch)12 Robyn Wilkins (Y Gweilch)11 Adi Taviner (Y Gweilch)10 Elinor Snowsill (Dreigiau Gwent Casnewydd)9 Keira Bevan (Y Gweilch)1 Caryl Thomas (Scarlets)2 Carys Phillips (c) (Y Gweilch)3 Amy Evans (Y Gweilch)4 Rebecca Rowe (Dreigiau Gwent Casnewydd)

5 Mel Clay (Y Gweilch)6 Sioned Harries (Scarlets)7 Rachel Taylor (Scarlets)8 Shona Powell-Hughes (Y Gweilch)

Bydd Rob Howley yn enwi tîm y dynion maes o law bore 'ma.