a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw.

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

Sgôr isel i archfarchnad

Wales Online

Fe wnaeth archfarchnad Tesco yng Nglyn Ebwy gael sgôr hylendid bwyd o un ar ôl i swyddogion safonau bywyd ymweld â'r lle bwyta, yn ôl WalesOnline.

Dywedodd llefarydd ar ran Tesco fod boiler y caffi wedi torri ar  ddiwrnod yr archwiliad gan arwain at sgôr llai na'r disgwyl a'u bod nawr yn aros am ail archwiliad.

Tesco
PA

Llwyddiant beicwyr Cymru

BBC Sport Wales

Mae yna feicwyr o Gymru wedi eu henwi yn nhîm Prydain ar gyfer dwy rownd olaf Cwpan Trac y Byd.

Fe fydd Elinor Barker yn cystadlu yn Los Angeles ddiwedd y mis yma a chyn hynny fe fydd Manon Lloyd ac Emily Nelson yn cystadlu yn Colombia.

Manon Lloyd
BBC

A55 Tal y Bont: Lôn orllewinol wedi agor

Twitter

A55: Tal y Bont

Twitter

Carchar am beidio cadw draw

The Leader

Mae dyn o Lannau Dyfrdwy wedi cael ei garcharu ar ôl torri gorchymyn i beidio â chysylltu â'i gyn bartner, meddai'r Evening Leader.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug cafodd Jonathan Harley, 39 oed o Sealand, ei garcharu am wyth mis gan y barnwr Niclas Parry.

Agor a gohirio cwest

BBC Cymru Fyw

Mae cwest rhagarweiniol i farwolaeth dyn o Sir Ddinbych yn Nepal wedi clywed iddo ddioddef anafiadau i'w ben a'i goesau.

Roedd Michael Peter Blanchard o Bwllglas ger Rhuthun yn para gleidio yn ardal Pokhara pan ddigwyddodd y ddamwain ar 21 Ionawr.

Cafodd y cwest ei ohirio, a bydd cwest llawn yn cael ei gynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Carfan Cymru

Twitter

Printiau Hockney i'w gweld ym Mhrifysgol Abertawe

Prifysgol Abertawe

Un lon o'r A55 wedi cau

Twitter

Marwolaeth ar Barc Diwydiannol

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod person wedi ei ladd ar ôl cael ei daro gan gerbyd ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, ger safle melin bapur.

Dywedodd y ditectif arolygwr Neil Harrison eu bod yn holi dyn ynglŷn â'r digwyddiad a bod y Gweithgor Iechyd a Diogelwch wedi cael gwybod am y digwyddiad.

Doedd y gwrthdrawiad ddim ar ffordd gyhoeddus.

Glannau Dyfrdwy
BBC

Tri Cymro yn 'nhîm y penwythnos'

Wales Online

Mewn erthygl ar WalesOnline mae Rob Lloyd wedi cyhoeddi 'tîm y penwythnos' o Bencampwriaeth y Chwe Gwlad, sy'n cynnwys tri Cymro.

Enillodd Cymru 33-7 yn erbyn Yr Eidal gan orffen y gêm yn gryf, er yn methu a chael y pedwaredd cais ar gyfer pwynt bonws.

Warburton
BBC
Sam Warburton; un o'r Cymry a gafodd le yn nhîm y penwythnos

Plant yn ceisio iawndal

Cyngor Abertawe

Mae pedwar o blant yn ceisio iawndal o fwy na £200,000 oddi wrth Gyngor Abertawe ynglŷn ag honiadau na wnaeth yr awdurdod lleol ddigon i'w hamddiffyn rhag ymddygiad eu rheini.

Mae dogfennau gerbron y llys yn honni y dylai'r awdurdod wedi gwneud mwy i amddiffyn y plant rhag "cam-drin emosiynol a chorfforol' a hefyd rhag cael eu hesgeuluso.

Cafodd y plant eu trosglwyddo i rieni maeth gan Gyngor Abertawe. Ond dywed cyfreithwyr ar ran y plant y dylai hyn wedi digwydd yn gynharach.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Abertawe nad oedd hi'n briodol i wneud sylw ar hyn o bryd.

Abertawe
BBC

Comic Con Cymru 'yn mynd o nerth i nerth'

The Leader

Ar wefan y Wrexham Leader mae adroddiad am ddigwyddiad Comic Con sy'n dod i'r dref yn y Gwanwyn

Eleni mae disgwyl i TJ Thyne o'r rhaglen 'Bones' fod yno, ac hefyd actorion o Buffy the Vampire Slayer, iZombie a Game of Thrones.

comic con
BBC

Dadl Brexit arall

Twitter

Bydd Brexit yn hawlio'r sylw yn San Steffan heno wrth i'r senedd drafod ymhellach y mesur i danio erthygl 50. Mae ein gohebydd seneddol Elliw Gwawr yn edrych ymlaen yn arw....

View more on twitter
View more on twitter

Ymchwiliad i farwolaeth

BBC Cymru Fyw

Mae'r awdurdodau wedi cadarnhau fod person wedi marw yn dilyn digwyddiad yn ffatri UMP Kymene UK, cwmni Shotton Paper Mill gynt, ar Lannau Dyfrdwy am 11:30 y bore 'ma. 

Roedd y digwyddiad yn y warws storio papur y cwmni. Mae Heddlu'r Gogledd a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn ymchwilio.

Melin bapur
Google

Carchar am drywanu dyn digartref

BBC Cymru Fyw

Mae dyn meddw wnaeth drywanu dyn digartref oedd yn cysgu ar styd ym Mangor wedi ei garcharu am ddwy flynedd.

Fe blediodd Matthew Lee Roberts, 27, yn euog i anafu Dyfrig Hughes, 63 oed, ac o fod â chyllell yn ei feddiant. Clywodd llys fod y ddau wedi bod yn yfed gyda'i gilydd cyn yr ymosodiad.

Carcharu pedoffeil am oes

Wales Online

Mae pedoffeil o Gaerdydd wnaeth ffilmio'i hun yn treisio bachgen tair oed ac yna gwerthu'r fideo am £50 wedi ei garcharu am oes, meddai WalesOnlilne.

Roedd Aaron Hughes wedi rhoi cyffuriau i'r bachgen cyn ffilmio'r cyfan ar ei ffôn symudol.

Llys
BBC
Cafodd Hughes ei ddedfrydu yn Llys y Goron, Caerdydd

Llanbedrog: Ddim yn chwilio am neb arall

Heddlu Gogledd Cymru

Nid yw Heddlu Gogledd Cymru yn chwilio am unrhyw un arall wrth iddyn nhw barhau i ymchwilio i farwolaeth dyn 18 oed yn Llanbedrog ddoe.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i faes parcio y Ship Inn lle darganfuwyd Peter Robert Colwell, dyn 18 mlwydd oed o Gapel Uchaf, Clynnog Fawr yn farw ar ôl dioddef anafiadau saethu.

Daeth  swyddogion o hyd i wn haels yn y lleoliad ac mae pedwar dyn wedi cael eu harestio mewn cysylltiad â’r digwyddiad ac wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu tra cynhelir rhagor o ymholiadau. Roedd y pedwar dyn a’r dyn a fu farw yn ffrindiau.

Llys: Dyn wedi lladd Xixi Bi mewn ymosodiad 'milain'

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi clywed bod dyn 24 oed wedi lladd ei gariad mewn ymosodiad 'milain a pharhaus' yng Nghaerdydd y llynedd.

Mae Jordan Matthews, o Heol Trelai yn y brifddinas, wedi cyfaddef dynladdiad Xixi Bi, ond mae'n gwadu ei llofruddio.

Xixi Bi
Wales News Service

Adfer safle castell a beili

Cyngor Sir y Fflint

Mae cynghorwyr Sir Y Fflint yn trafod 'prosiect sylweddol' i wella treftadaeth ac amgylchedd castell a thomen Bryn y Beili Yn Yr Wyddgrug.

Mae 'na gais am grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer clirio a datblygu'r arda yng nghanol y dref.

Wyddgrug
Google

Tua'r gorllewin

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ydych chi'n byw yng ngorllewin Cymru? Mae cyfle i chi gyfrannu at sesiwn sy'n cael ei redeg gan y Cynulliad yng Nghaerfyrddin yr wythnos nesa.

View more on twitter

Ymgynghori ar saethu

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gofyn am dystiolaeth ynglŷn â'r defnydd o arfau tanio ar y tir a reolir gan y corff.

Ar hyn o bryd mae'n defnyddio arfau tanio i gyfyngu ar y niwed a achosir gan blâu ac i ddiogelu cynefinoedd a rhywogaethau.

Mae hefyd yn prydlesu darnau o dir fel y gall trydydd parti saethu arnyn nhw. Rhaid cyflwyno'r dystiolaeth erbyn 30 Ebrill.

Adar
Thinkstock

Damwain ar yr A40

South Wales Argus

Y South Wales Argus sydd â'r stori bod cerbyd wedi troi drosodd gan arwain at drafferthion ar yr A40.

View more on twitter

Talu i fynd â char i Gaerdydd?

Wales Online

Mae gan WalesOnline stori sy'n mynd i ddenu ymateb yn y brifddinas, sef bod un elusen yn argymell cyflwyno tâl i yrwyr i fynd â'u ceir i rai rhannau o Gaerdydd - rhywbeth tebyg i'r 'Congestion Charge' yn Llundain.

Bydd yr elusen 'Living Streets' yn cwrdd gyda gwleidyddion cyn etholiadau cyngor mis Mai i geisio cael cefnogaeth i'r syniad.

Un o fawrion y byd rygbi wedi marw

BBC Camp Lawn

Haid anferth o dorgychiaid

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae monitro tanddwr wedi datgelu un o’r heigiau mwyaf o dorgochiaid a welwyd erioed yn Llyn Padarn, Eryri.

Gellir gweld ffilm ar sianel You Tube CyfoethNaturiol Cymru.

torgoch
Cyfoeth Naturiol Cymru

Buddsoddiad addysg?

Cyngor Gwynedd

Damwain yn Sir Fflint

Twitter

Achos cwmni dŵr

BBC Cymru Fyw

Bydd yr Uchel Lys yn ystyried dyfodol cwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy'n ddiweddarach ddydd Llun.

Mae rhai o staff a chwsmeriaid y cwmni yn gwrthwynebu'r cynllun gwerth £84m i werthu'r cwmni i Hafren Trent, oherwydd pryderon am swyddi a phrisiau.

Dwr
BBC

Cyffuriau: Apêl am wybodaeth

Heddlu Gwent

Dywed Heddlu Gwent fod pedwar o bobl o Gasnewydd yn yr ysbyty ar ôl cymryd cyffuriau yn y ddinas. Mae'r  pedwar, oedd mewn cyflwr difrifol ddydd Sul, yn gwella.

Mae'r heddlu yn credu fod y pedwar wedi cymryd cocên, ac maen nhw'n apelio am unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101.

Carchar am dwyllo cwmni adeiladu

BBC Cymru Fyw

Mae clerc cyfrifon o Bontypridd wnaeth dwyllo cwmni adeiladu o £330,000 wedi ei charcharu am 32 mis.

Fe wnaeth Beverley Pearce, 54, gymryd yr arian oherwydd ei bod yn gaeth i gamblo.

Clwydodd Llys y Goron Caerdydd fod Pearce wedi cymryd yr arian dros gyfnod o bum mlynedd gan roi 60 o swyddi yn y fantol.

Pwy sydd ar eu hennill wedi gêm Cymru

Wales Online

Mewn erthygl ar wefan WalesOnline mae eu gohebydd rygbi Delme Parfitt yn trafod pwy oedd 'enillwyr a chollwyr' gêm Cymru yn erbyn yr Eidal yn Rhufain ddoe

Mae'n credu bod Rob Howley a Sam Davies wedi gwneud lles i'w henw da, gyda Conor O'Shea a Nicky Smith yn mynd fel arall.

Leigh
BBC
Cicio Leigh Halfpenny yn gywrain unwaith eto i Gymru ddoe

Elwa o longddrylliad y Royal Charter

BBC Cymru Fyw

Fe fydd deg darn o aur gafodd eu canfod ar ôl llongddrylliad yn 1859 yn cael eu gwerthu mewn arwerthiant yn Sir Amwythig ym mis Mawrth.

Cafodd y chwe darn sofren, un hanner sofren, a dwy fodrwy eu darganfod gan ddeifiwr yn y 70au ac mae disgwyl iddynt werthu am £4,000.

Roedd yr aur yn cael ei gludo gan long y Royal Charter oedd ar ei ffordd i Lerpwl o Melbourne, pan suddodd ger Moelfre, Ynys Môn, ar 26 Hydref, 1859.

Arian llongddrylliad
Duncan Foulkes

Apêl wedi i gar daro dau berson

news north wales

News North Wales

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth ar ôl i gar daro plismon a cherddwraig yng nghanol y dref, medd gwefan News North Wales.

Dywed yr heddlu i'r car VW Polo daro'r ddau, gafodd fan anafiadau, tua 16:00 ar Ffordd Edgerton ddydd Sadwrn.

Heddlu
BBC

Llanbedrog: Enwi dyn yn lleol

BBC Cymru Fyw

Mae'r dyn 18 oed fu farw yn Llanbedrog dros y penwythnos wedi ei enwi'n lleol fel Peter Colwell.

peter colwell
Facebook

Sir Gâr yn ailfeddwl am doriadau addysg

BBC Cymru Fyw

Mae arweinwyr Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gwneud tro pedol ynglŷn â gwneud toriadau i gyllideb addysg y sir.

Dywedodd dirprwy arweinydd y sir, David Jenkins, eu bod nawr wedi penderfynu na fydd yna doriad o £1.76m yn y gyllideb addysg wedi'r cwbl.

Pencadlys
BBC

Dim tocynnau ar ôl i Ddulyn

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi trydar i ddweud bod y gêm yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd yn Nulyn rhwng Iwerddon a Chymru wedi gwerthu allan.

View more on twitter

Ar Taro'r Post heddiw....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Dyn ar goll

ITV Cymru

ITV Wales sy'n tynnu sylw at apêl gan yr heddlu wedi i ddyn fynd ar goll yn ardal Abertawe.

View more on twitter