a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Gweithwyr Tata yn pleidleisio i dderbyn cynllun pensiwn
  2. Cwest Ashley Talbot: Gyrrwr bws wedi codi pryderon
  3. Galw am sefydlu 'banc i bobl Cymru'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro...

BBC Cymru Fyw

A dyna'r cyfan gan Lif Byw Cymru Fyw am ddiwrnod arall.

Diolch am ddilyn, a byddwn yn ôl â'r diweddaraf i chi bore fory am 08:00

Da bo!

Edrych ymlaen at fis Awst

Twitter

Fel gwelwch chi, mae'r gwaith paratoi tuag at yr Eisteddfod Genedlaethol yn parhau drwy'r flwyddyn..

View more on twitter

Person y cwm

S4C

Heno mi fydd Roy Noble yn ôl ar S4C gyda'r ail gyfres o Gymoedd Roy Noble am 19:30 ar S4C.

Bydd y raglen gyntaf yn canolbwyntio ar Gwm Nedd a bydd Roy'n sgwrsio gyda Max Boyce, a hefyd gyda Dennis Gethin, Llywydd Undeb Rygbi Cymru, yn y gwesty lle cafodd yr Undeb ei sefydlu.

Roy a Max
S4C
"Ti'n gallu gweld fy nghartref o fan hyn Max.."

Gair y Dydd: Caniadaeth

Twitter

'Caniadaeth' yw gair y dydd @geiriadur heddiw, a hynny wrth i raglen Caniadaeth y Cysegr ddathlu ei phen-blwydd yn 75 oed.

Cafodd y rhaglen emynau ei darlledu gyntaf gan gan y BBC yn 1942, yn ystod yr Ail Ryfel, a'i phoblogrwydd a arweiniodd at sefydlu rhaglen 'Dechrau Canu Dechrau Canmol' ar BBC Wales yn 1961, ac yn fuan wedi hynny 'Songs of Praise' yn y Saesneg.

View more on twitter

Gorchymyn twyllwr i dalu arian i Gyngor Gwynedd

BBC Cymru Fyw

Mae cyn reolwr gyfarwyddwr cwmni bysiau o Wynedd wedi derbyn gorchymyn gan lys i dalu £42,894 i Gyngor Gwynedd.

Cafodd David Hulme, 56, o Gaernarfon, ei garcharu am chwe blynedd fis Mawrth diwethaf am elwa o £87,683 allan o'r twyll.

Cafodd ei garcharu am gadw cyfrifon ffug ar gyfer ei gwmni, Bysus Padarn, rhwng Gorffennaf 2011 a Rhagfyr 2012 yn Llanberis. 

Roedd gan y cwmni 43 bws ac 84 aelod o staff cyn iddo fynd i'r wal gyda dyledion o £2m.

David Hulme
BBC

Troi'n fwyn

Tywydd, BBC Cymru

Mae newyddion eithaf calonogol gyda Rhian Haf i ni am dywydd heno:

"Neith hi droi'n noson sych ar y cyfan, y tymheredd rhwng 8C a 12C, ac er iddi ddechra'n niwlog mewn mannau fory, neith hi godi'n ddwrnod eitha braf."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Cwrdd â'r Japaneaid sy'n dysgu Cymraeg

Ffeil

Mae 'na ddiddordeb yn cyniwair yn Japan am yr iaith Gymraeg, fel y clywodd Alex Humphreys o raglen Ffeil.

Dysgu Cymraeg yn Japan

Ceisio 'dychryn' dyn wrth gnoi ei glust

BBC Cymru Fyw

Mae cyn filwr wedi dweud wrth lys mai ceisio "dychryn" dyn arall oedd o pan frathodd ddarn o'i glust i ffwrdd.

Roedd Gwynant Jones ym mar Yr Academi, Aberystwyth ym mis Hydref pan ddaeth Geraint Jones, 25, y tu ôl iddo a brathu ei glust.

Mae Mr Geraint Jones o Aberystwyth wedi cyfaddef achosi niwed difrifol i Mr Gwynant Jones ond yn gwadu bod yna fwriad.

Mae'r achos bellach wedi dod i ben.

Geraint Jones
BBC

Golygfa brin!

Twitter

Dyn o Dredegar i fynd o flaen llys ar gyhuddiadau dan y ddeddf terfysgaeth

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Flaenau Gwent wedi ei gyhuddo o feddu ar wybodaeth a allai fod o ddefnydd i rywun sy'n paratoi gweithred derfysgol.

Mae Nathan Saunders, 23 o Dredegar, yn wynebu pum cyhuddiad o dan adran 59 o'r Ddeddf Derfysgaeth.

Cafodd ei arestio ar 8 Chwefror gan swyddogion o undedau gwrth-derfysgaeth Cymru a gogledd ddwyrain Lloegr.

Cyhuddo
AFP

Cwest Ashley Talbot: Rheithgor wedi eu hanfon adref

BBC Cymru Fyw

Mae'r rheithgor yn y cwest i farwolaeth disgybl ysgol fu farw wedi gwrthdrawiad a bws mini wedi eu hanfon adref am y dydd. 

Bu farw Ashley Talbot, 15, yn Ysgol Maesteg ym mis Rhagfyr 2014. 

Mae'r cwest wedi clywed pryderon gan dystion fod diogelwch disgyblion mewn perygl wrth iddyn nhw adael tir yr ysgol ar ddiwedd dydd

Mae disgwyl i'r rheithgor ailddechrau ystyried eu rheithfarn yfory.

Cwest
Llun Teulu

Llywodraeth: Angen gwneud mwy i fyfyrwyr gwrdd â'u potensial

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i sylwadau Prif Arolygydd Estyn nad yw'n disgyblion ysgol mwyaf abl yn cael y gefnogaeth angenrheidiol i gyrraedd eu llawn botensial o fewn y system addysg. 

Roedd Meilyr Rowlands yn rhoi tystiolaeth i un o bwyllgorau'r Cynulliad. 

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth gau'r bwlch cyrhaeddiad ymhlith ein disgyblion, ond rydym yn derbyn, wrth weithio gydag ysgolion, bod angen i ni wneud mwy i yrru'n myfyrwyr mwyaf abl i gwrdd â'u llawn botensial. 

"Trwy raglenni fel Rhwydwaith Seren, rydym yn barod yn gefnogi'n myfyrwyr mwyaf disglair i gyrraedd ein prifysgolion gorau."

Ffrwydro bom o'r Ail Ryfel Byd ym Mangor

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod dyfais ffrwydrol o gyfnod yr Ail Ryfel Byd wedi ei chludo i'w gorsaf ym Mangor cyn iddi gael ei dinistrio'n ddiogel. 

Fe aeth aelod o'r cyhoedd â'r ddyfais i'r orsaf ar ôl dod o hyd iddi yn Nant Gwynant. 

Dywedodd y Rhingyll Emma Williams: "Brynhawn ddoe, fe ddaeth aelod o'r cyhoedd a oedd yn cerdded yng Nghoed y Wenallt, Nant Gwynant o hyd i'r hyn, mae'n debyg, oedd yn fom mortar o'r Ail Ryfel Byd ac fe'i cludwyd i orsaf heddlu Bangor. Cafodd arbenigwyr eu galw, ac fe ddaethon nhw'r bore 'ma i'w ffrwydro'n ddiogel ar Gaeau Brwias, Bangor."

Cymro ifanc yn ennill ym Mhencampwriaeth Snwcer Agored Cymru

Twitter

Mae'n debyg bod Jackson Page o Lyn Ebwy wedi cymryd diwrnod o'r ysgol er mwyn cymryd rhan yn y bencampwriaeth!

View more on twitter

Cwest Ashley Talbot: Rheithgor yn ystyried

BBC Cymru Fyw

Mae'r rheithgor wedi dechrau ystyried eu rheithfarn yn y cwest i farwolaeth disgybl ysgol yn dilyn gwrthdrawiad â bws mini.

Bu farw Ashley Talbot, 15, yn Ysgol Maesteg ym mis Rhagfyr 2014. 

Yn ystod y gwrandawiad, mae tystion wedi son am eu pryderon am ddiogelwch disgyblion ar ddiwedd diwrnod ysgol. 

Cwest Bws Mini
Llun Teulu

Rygbi: Laidlaw i fethu'r gêm yn erbyn Cymru

Twitter

Pleidlais Tata 'yn gam arwyddocaol ymlaen' medd Carwyn Jones

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn dweud fod pleidlais gweithwyr dur dros dderbyn telerau Tata yn gam arwyddocaol ymlaen.

Dywedodd: "Tra fy mod i'n deall fod hyn yn benderfyniad anodd i'r undebau a'u haelodau, mae'r cyhoeddiad heddiw'n gam arwyddcaol ymlaen yn yr ymdrechion i sicrhau dyfodol cynaliadwy i fusnes Tata yn y DU.

"Rydym yn parhau i gydweithio'n agos gyda Tata i gyflwyno'n pecyn cymorth ariannol sylweddol er mwyn cynnal swyddi a chynhyrchu dur yn holl safleoedd Tata yng Nghymru."

Carwyn
BBC

Achos torri bys: Carchar am 14 mlynedd

BBC Cymru Fyw

Mae DJ o Gasnewydd wedi ei garcharu am 14 o flynyddoedd ar ôl i reithgor ei gael yn euog o dorri bys dyn i ffwrdd mewn mynwent gyda chyllell ac yna ei ddangos ar wefan cymdeithasol Snapchat.

Cafodd Malachi Halstead, 35 oed, ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mercher.

Carchar
Heddlu De Cymru

Ymestyn cynllun 'Cymraeg i Blant' i Gymru gyfan

Llywodraeth Cymru

Mae Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg wedi cyhoeddi y bydd cynllun i annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'u plant ar gael ym mhob un o'r 22 awdurdod lleol yn y dyfodol, wedi i'r cynllun dderbyn £225,000 o gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.

Hyd yma, mae'r cynllun wedi bod yn cael ei weithredu o fewn 14 o awdurdod.

Mae'n brosiect mewn partneriaeth â Mudiad Meithrin i gefnogi ac annog rhieni a darpar rieni i drosglwyddo'r Gymraeg i'w plant a hyrwyddo manteision dwyieithrwydd.

Trafferthion teithio

Teithio BBC Cymru

Llangoedmor, Ceredigion: Mae'r A484 ar gau, ac mae na dagfeydd yno ar ôl i gar droi drosodd rhwng Llangoedmor a Llechryd.

Mae rhan o ffordd blaenau'r cymoedd ym Merthyr Tudful ar gau ar ôl i lori dorri i lawr ger yr A470, cylchfan Cefn Coed.

Peel yn croesi'r môr

Twitter

Disgwyl i fedalau rhyfel werthu am dros £12,000

BBC Cymru Fyw

Mae disgwyl i fedalau a gafodd eu cyflwyno i filwr o Ddinbych y Pysgod fu'n ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf werthu am dros £12,000 mewn arwerthiant yr wythnos nesaf. 

Ymhlith y medalau y cafodd William Marychurch Morgan mae medal Albert, a dderbyniodd am achub bywydau nifer o filwyr drwy gydio mewn grenâd byw a'i daflu i ffwrdd cyn iddo ffrwydro.

Mae'r arwerthwyr yn rhagweld y bydd yna ddiddordeb mawr yn y medalau.

Medalau
Halls

Addysg Gymraeg: Siroedd yn wynebu 'heriau cyfreithiol'

Y Cymro

Mae yna bryderon fod rhai siroedd yn camweinyddu’r broses o lunio eu cynlluniau addysg Gymraeg, medd Y Cymro.

Fe ddaw’r sylwadau wedi llythyr rhwng Comisiynydd y Gymraeg a’r Gweinidog Alun Davies.

Yn yr ohebiaeth, dywedodd y Comisiynydd: “Ni chredaf bydd mwyafrif y cynlluniau hyn yn arwain at gynnydd arwyddocaol yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg na’r nifer o blant a phobl ifanc sy’n derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg.”

Yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, fe ddylai Llywodraeth Cymru ddechrau o’r dechrau gyda’r holl broses o lunio cynlluniau, gan fod y Gymdeithas yn credu bod rhai awdurdodau “wedi anwybyddu her Llywodraeth Cymru i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg”.

I Ferthyr, ar fenthyg

Twitter

Tata: Pleidleisio o blaid newidiadau pensiwn

BBC Cymru Fyw

Mae gweithwyr dur Tata wedi pleidleisio o blaid newidiadau i'w hamodau pensiwn.

Fis Mawrth 2016, fe gyhoeddodd rheolwyr Tata eu bod yn bwriadu gwerthu'r busnes ym Mhrydain oherwydd pryderon eu bod yn gwneud colledion.

Ond wedi trafodaethau gyda gwleidyddion ac undebau, fe gyhoeddodd y cwmni eu bod yn gweithio ar gynllun i gadw'r busnes, ond y byddai hynny'n golygu newidiadau i gynllun pensiwn gweithwyr.

Roedd tri o'r undebau - Community, GMB a Unite wedi argymell eu haelodau i dderbyn y cynllun.  

TATA
BBC

Galeri yn chwilio am gyfarwyddwr artistig newydd

BBC Cymru Fyw

Mae Canolfan Gelfyddydol Galeri Caernarfon yn chwilio am gyfarwyddwr artistig newydd, wedi i'r cyfarwyddwr presennol, Mari Emlyn, gyhoeddi ei hymddiswyddiad.

Ar ei thudalen Facebook, mae Mari Emlyn yn dweud ei bod yn ymddiswyddo er mwyn "mynd yn ôl yn artist llawrydd i sgwennu/actio."

Galeri
BBC

Cyffuriau anghyfreithlon "yn cael eu gwerthu'n agored ar y we"

Wales Online

Mae cyffuriau anghyfreithlon yn cael eu gwerthu'n agored ar wefannau cymdeithasol ar draws Cymru a thu hwnt, medd Wales Online. 

Mae'r wefan yn dweud iddi wneud gwaith ymchwil a darganfod bod modd prynu cyffuriau fel heroin, canabis, crystal meth a sylweddau eraill.

Cyffuriau
Science Photo Library

Tywydd yn gwella

Tywydd, BBC Cymru

Fydd hi'n sychach yn ystod y prynhawn, gyda ambell gyfnod heulog a thymheredd o rhwng 8C ac 11C.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Pryder am ddyfodol clwb pêl-droed Talybont

BBC Cymru Fyw

Mae clwb pêl-droed yng Ngheredigion yn wynebu dyfodol ansicr wedi i berchennog cae eu hatal nhw rhag chwarae gemau ar ei dir y tymor nesaf.

Mae CPD Tal-y-Bont wedi bod yn chwarae eu gemau cartref ar faes Cae'r Odyn Galch ers bron i 40 mlynedd.

Ond nawr mae perchennog y cae wedi penderfynu dod â'r cytundeb gyda'r clwb i ben.

Mae cadeirydd y pwyllgor sy'n rhedeg y cae yn dweud y gallai hyn fod yn ergyd i'r gymuned.

Cae Talybont
BBC

Taro'r Post heddiw: Ymosodiadau cŵn ar ddefaid

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Oes angen cosbau llymach i berchnogion cŵn sy'n ymosod ar ddefaid? 

Ac wrth i ni ddathlu penblwydd Caniadaeth y Cysegr yn 75, pa mor ddiogel yw ein traddodiad canu emynyddol?

Y pynciau ar Taro'r Post rhwng 13:00 a 14:00.

View more on twitter

Dim sylw digonol i blant abl, medd prif arolygydd Estyn

BBC Cymru Fyw

Dydy plant abl ddim yn cael digon o sylw o fewn y system addysg yng Nghymru, yn ôl y prif arolygydd ysgolion Estyn, Meilyr Rowlands. 

Roedd Mr Rowlands yn cael ei holi gan bwyllgor Cynulliad am adroddiad blynyddol Estyn.

Dywedodd fod ysgolion yn cael eu hannog i ganolbwyntio ar ddisgyblion sy'n ffinio rhwng cael graddau C a D yn eu TGAU, a bod hynny'n golygu nad yw'r plant mwya abl "o bosib yn cael digon o gefnogaeth i gyrraedd graddau A ac A*

Addysg
BBC

Cymro'n curo Cymro yn y snwcer

Twitter

Ffrydio perfformiad Macbeth yn fyw i sinemâu

BBC Cymru Fyw

Mae un o gynyrchiadau'r Theatr Genedlaethol wedi'i ddarlledu'n fyw i sinemâu am y tro cyntaf erioed.

Fe wyliodd cynulleidfaoedd mewn 11 o sinemâu ledled Cymru'r cynhyrchiad o Macbeth yn fyw o Gastell Caerffili nos Fawrth.

Fe fydd ail ddangosiadau gydag isdeitlau Saesneg yn parhau yn y sinemâu hyd at fis Ebrill.

Richard Lynch a Ffion Dafis sy'n serennu yn addasiad y diweddar Gwyn Thomas o un o ddramâu enwocaf Shakespeare.

Macbeth
Mark Douet

Heddiw mewn hanes

Wicipedia

Ar Chwefror 15, 1996 fe wnaeth llong Y Sea Empress ollwng tua 72,000 tunnell o olew i'r môr wedi iddi ddryllio ar greigiau ger Aberdaugleddau.

Y Sea Empress
BBC

Sir Ddinbych yn cymeradwyo treth cyngor

Cyngor Sir Ddinbych

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cymeradwyo'n ffurfiol gynnydd o 2.75% yn nhreth y cyngor.

Mae'r Cyngor hefyd wedi cael cadarnhad o'r praeseptau ar gyfer cynghorau dinas, tref a chymuned, yn ogystal â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu yng Ngogledd Cymru. Gan ystyried y rhain, mae'n golygu cynnydd o 2.94%. 

Rygbi: Rhyddhau chwaraewyr i'r rhanbarthau

Twitter

Disgybl gydag 'achos tebygol' o septisemia meningococaidd

Western Telegraph

Mae rhieni ysgol gynradd yn Hwlffordd wedi eu hysbysu o achos tebygol o septisemia meningococaidd mewn plentyn ifanc yn yr ysgol.

Mewn llythyr i'r rhieni, dywedodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda: "Gall clefyd meningococaidd effeithio ar unrhyw un ar unrhyw adeg, ac felly, mae'n bwysig i bobl fod yn ymwybodol o symtomau'r salwch, gan gynnwys pen tost, gwres uchel, teimlo'n gysglyd, chwydu, gwddf anystwyth a brech ar y croen sydd ddim yn diflannu o'i wasgu â gwydr."

Dywedodd y bwrdd fod pobl disgybl ddylai gael sylw meddygol yn cael triniaeth.

Dyn o Fiwmares ar goll ers tro

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn 64 oed o Fiwmares ar goll ers nifer o wythnosau ac mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth amdano.

Does neb heb weld Anthony Harold Lester, sy'n cael ei adnabod fel Big Tony, ers peth tro ac mae ei deulu'n bryderus.

Mae Mr Lester yn ddyn tal tua chwe throedfedd o daldra, gyda gwallt gwyn a barf hir. Mae'n gwisgo sbectol ar adegau.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 17426.    

Ar goll
Heddlu'r Gogledd

Cymru, Lloegr a Llan...Casnewydd?

Daily Post

Chwaraeon Cymru: "Dipyn o lanast" medd cyn weinidog

BBC Cymru Fyw

Mae cyn-weinidog yn y Cynulliad wedi galw sefyllfa Chwaraeon Cymru 'yn rhyfedd ac yn dipyn o lanast'.

Dywedodd y cyn-weinidog diwylliant, Alun Ffred Jones bod amharodrwydd y llywodraeth i ryddhau gwybodaeth oherwydd y ddeddf gwarchod gwybodaeth yn "od".

Roedd Mr Jones yn ymateb i benderfyniad y Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus, Rebecca Evans, i wahardd cadeirydd Chwaraeon Cymru, Dr Paul Thomas a'i ddirprwy Adele Baumgardt.

Chwaraeon Cymru
Chwaraeon Cymru