a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser. 

Sgandal Tawel Fan: Chwilio am deuluoedd

BBC Wales News

Mae'r tîm wnaeth ddarganfod camdriniaeth yn uned iechyd meddwl Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd eisiau siarad â theuluoedd am eu profiadau nhw o ofalu am bobl hŷn.

Bydd cyfres o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal fel rhan o adolygiad i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Cafodd y bwrdd ei rhoi dan fesurau arbennig yn dilyn adroddiad Donna Ockenden i uned Tawel Fan yn 2013.

Tawel Fan
BBC

Gwlyb yn y gogledd...

Tywydd, BBC Cymru

Llŷr Griffiths Davies sydd â rhagolygon heno: "Bydd hi'n wlyb ar draws y gogledd, 'da'r glaw trymaf yn y gogledd-orllewin, cyn clirio dros nos.

"Bydd yn parhau'n sych ar draws y de, 'da niwl a tharth erbyn y bore. Y tymheredd isa'n 6-8C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Allen ar ei ffordd allan?

Trafferthion ariannol i gaffi fegan

Daily Post

Mae caffi fegan ym Mangor mewn tipyn o gyfyng gyngor wedi i Fanc Lloegr gyhoeddi bod y papurau £10 newydd hefyd mynd i gynnwys braster anifeiliaid fel y papurau £5 newydd

Mae caffi Voltaire wedi gwrthod derbyn papurau £5 yn sgil hyn, ond mae'r perchennog wedi datgan bydd rhaid ymgynghori gyda'r cyhoedd ynglŷn â beth fydd yn digwydd yn y dyfodol.

Voltaire
Google

Y chweched synnwyr

BBC Cymru Fyw

Bydd rhaglen Pawb a'i Farn yn symud i Westy Parc Treftadaeth y Rhondda heno ac mae disgyblion chweched dosbarth Ysgol Gyfun Cymer Rhondda wedi cael gwahoddiad i fod yn rhan o'r trafod.

Ond cyn i Dewi Llwyd gael eu holi, mae Cymru Fyw wedi cael gair gyda rhai o'r disgyblion .

Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
BBC

Snwcer: Un Cymro yn weddill

Cwis: Pwy sy'n perthyn?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae pwy sy'n perthyn yn obsesiwn Cymreig a hel achau wedi mynd yn arferiad mor boblogaidd mae archifdy yng Ngwynedd wedi cyflwyno cwrs ar sut i olrhain hanes eich teulu.

Ond ydych chi'n gwybod pa berson adnabyddus sy'n perthyn i'r ffigyrau hanesyddol yma?

Rhowch gynnig ar y cwis yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

Pantycelyn
BBC

Hiliaeth am fod yn Gymro

BBC Radio Wales

Mae'r cyn-athletwr a phencampwr y byd, Colin Jackson wedi dweud ei fod wedi derbyn mwy o driniaeth anffafriol am ei fod yn Gymro nag oherwydd ei fod yn ddu.

Fe wnaeth y datganiad mewn cyfweliad gydag Ian Hunt ar BBC Radio Wales neithiwr.

Colin Jackson yn sgwrsio gydag Ian Hunt

Luke wrth law

Dyn wedi marw ar ôl cael ei daro gan gar

Heddlu Dyfed Powys

Mae'r heddlu wedi cadarnhau bod dyn oedrannus wedi marw ar ôl cael ei daro gan gerbyd ar yr A4113 yn Nhrefyclawdd, Powys, y bore 'ma.

Fe wnaeth y gwasanaeth ambiwlans fynychu'r digwyddiad am tua 10:30 ond doedd dim modd achub y dyn.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys bod y ffordd yn parhau ar gau, ac maen nhw'n apelio am dystion.

Snwcer: Newyddion da i Gymro o'r diwedd

M&S Aberystwyth i greu 150 o swyddi

BBC Wales News

Bydd cangen newydd o siop Marks and Spencer yn Aberystwyth yn creu 150 o swyddi pan fydd yn agor fis nesaf, medd y cwmni.

Mae M&S wedi cyhoeddi y bydd y siop ger gorsaf drenau'r dref yn agor ar 23 Mawrth.

Mae'r cwmni hefyd wedi ailgyflwyno cais cynllunio am arwyddion, yn dilyn ffrae dros gyfieithu termau.

M&S
PA

Blog Vaughan Roderick: Arian yn y banc

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Yn ei flog diweddara', mae Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick yn trafod banciau.

Sut mae delio wrth i ddegau o ganghennau gau mewn cymunedau ledled Cymru?

Mae gan Vaughan syniad...

Banc
BBC

Nid da lle gellir gwell

Wales Online

Mae WalesOnline wedi creu rhestr o 19 o bethau uchelgeisiol, ond ymarferol, fyddai'n gwella Caerdydd fel dinas.

Yn eu mysg, bysiau trydan, trethi is i siopau annibynnol, rhwydwaith beicio gwell a thraeth ym Mae Caerdydd.

Allwch chi feddwl am fwy o syniadau?

Creu Ysgol Opera i Gymru

Golwg 360

Mae Golwg360 yn dweud bod partneriaeth newydd wedi ei sefydlu i greu Ysgol Opera i Gymru.

Y bwriad yw cynnig hyfforddiant i gantorion ac offerynwyr, yn ogystal â chyfarwyddwyr a rheolwyr llwyfan sydd eisiau gweithio yn y byd opera.

Nôl i'r ysgol â Jackson

Cyhuddiadau terfysgol: Dyn yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Gymru sydd wedi ei gyhuddo o lawrlwytho gwybodaeth a allai fod o ddefnydd i baratoi gweithred derfysgol wedi ymddangos yn y llys.

Clywodd Llys Ynadon Westminster bod gan Nathan Saunders, 23 o dde Cymru, bedair dogfen o'r fath ar ei ffon symudol.

Clywodd ynadon bod y dogfennau'n cynnwys gwybodaeth am sut i gwblhau ymosodiadau terfysgol yn defnyddio cyllell a cherbyd.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos yn llys yr Old Bailey yn ddiweddarach yn y mis.

Llys
BBC

Snwcer: Cymro allan yng Nghaerdydd

Problemau Eli Walker y tu cefn iddo

Blwyddyn arall i Gwrs Golff Llangefni

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd y bydd Cwrs Golff Llangefni yn aros ar agor am o leiaf blwyddyn arall.

Bu bron i'r cwrs gau ym mis Mai 2015 cyn i grŵp Partneriaeth Llangefni gamu i'r adwy i'w reoli.

Roedd y cytundeb gwreiddiol rhwng Cyngor Môn, sy'n berchen ar y cwrs, a'r grŵp yn dod i ben ym mis Gorffennaf eleni, ond mae cynghorwyr nawr wedi ei ymestyn nes haf 2018.

Golff
BBC

Gwrthdrawiad Powys: Dyn wedi ei anafu

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn gwrthdrawiad yn Nhrefyclawdd yn gynharach, mae'r Gwasanaeth Ambiwlans wedi cadarnhau bod dyn wedi ei anafu yn y digwyddiad.

Cafodd ambiwlans awyr ei alw i'r digwyddiad ar yr A4113 am tua 10:30.

Mae'r heddlu yn disgwyl y bydd y ffordd yn parhau i fod ar gau am gyfnod sylweddol.

Cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Dewi Sant

Llywodraeth Cymru

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Dewi Sant 2017 mewn seremoni yng Nghaerdydd heddiw.

Gwobrau Dewi Sant yw gwobrau cenedlaethol Cymru, sy'n cydnabod llwyddiannau, gorchestion a chyfraniadau pobl o bob cefndir.

Y categorïau yw Dewrder, Dinasyddiaeth, Diwylliant, Menter, Arloesedd a Thechnoleg, Rhyngwladol, Chwaraeon a Pherson Ifanc, ac mae'r rhestr fer ar gael yn llawn ar eu gwefan.

View more on twitter

Newid yn y gwynt?

Tywydd, BBC Cymru

Erbyn hyn, mae Rhian Haf yn rhagweld newid yn y tywydd i rai: "Fydd 'chydig o law yn cyrraedd Ynys Môn a mannau yng Ngwynedd ganol y pnawn, fydd yn lledu tua Cheredigion a Wrecsam erbyn heno." 

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Y wawr dros Draeth Gwyn, Cei Newydd heddiw
Michelle Lyons
Y wawr dros Draeth Gwyn, Cei Newydd heddiw

Lansio melin drafod i gefnogi Brexit

ITV News

Mae melin drafod newydd wedi'i lansio, gan addo "gweledigaeth bositif i Gymru y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd".

 Mae'r grŵp sydd y tu ôl i'r Ganolfan Astudiaethau Cymreig newydd yn dweud y byddan nhw'n herio'r "sefydliad gwleidyddol presennol" yng Nghymru.

Mae'r cyd-gyfarwyddwyr - Llyr Powell a Matthew Mackinnon - yn dod o gefndiroedd gwleidyddol gydag UKIP a'r Ceidwadwyr.

Problem i Forgannwg

'Angen denu mwy o fenywod i swyddi amlwg'

BBC Cymru Fyw

Mae angen i bleidiau gwleidyddol ddangos "cariad caled" wrth geisio annog menywod i swyddi amlwg mewn bywyd cyhoeddus, medd elusen cydraddoldeb.

Dywedodd Cerys Furlong, prif weithredwr Chwarae Teg, bod menywod yn y lleiafrif o'i gymharu â dynion mewn sawl maes o fywyd cyhoeddus, ac y dylai pleidiau fod yn fwy "gweladwy" wrth fynd i'r afael â hynny.

Menywod
BBC

Cwest Ashley Talbot: Marwolaeth ddamweiniol

BBC Cymru Fyw

Mae'r rheithgor mewn cwest i farwolaeth bachgen 15 oed gafodd ei daro gan fws mini y tu allan i ysgol wedi dyfarnu mai damwain oedd y digwyddiad.

Cafodd Ashley Talbot ei daro gan y bws mini wrth iddo adael Ysgol Maesteg ym mis Rhagfyr 2014.

Dywedodd y crwner y byddai'n paratoi adroddiad i "godi ymwybyddiaeth am y pryderon" sydd ganddo, a "lleihau'r risg i ysgolion eraill yn yr ardal ac ymhellach".

Ashley Talbot
Facebook

Typo hysbyseb arlunio yn denu sylw!

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod hysbyseb am wersi arlunio ym Mae Colwyn wedi denu dipyn o sylw, gan bod typo anffodus ynddo... 

Damwain yn Nhrefyclawdd, Powys

Mwy o gleifion yn aros dros 12 awr

BBC Cymru Fyw

Mae mwy o gleifion yn gorfod aros mwy na 12 awr mewn adrannau brys yng Nghymru o'i gymharu â blwyddyn yn ôl.

Roedd 4,069 yn aros ym mis Ionawr, o'i gymharu â 3,290 yn Ionawr 2016.

Roedd 79% o gleifion wedi gorfod aros llai na phedair awr, o'i gymharu â 78.6% yn 2016.

Claf
Getty Images

Apêl wedi ymosodiad

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth ar ôl ymosodiad ar blismones y tu allan i orsaf yr heddlu yn Abertawe.

Digwyddodd yr ymosodiad wrth i'r swyddog geisio ymyrryd mewn ffrae rhwng dyn a dynes tua 21:45 nos Sadwrn.

Dywed yr heddlu fod y dyn wedi ymosod ar y blismones.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555 111.

Apel
Heddlu De Cymru

Comisiynydd: Pryder am ddiwedd cynllun ffoaduriaid

ITV News

Mae ITV yn adrodd bod Comisiynydd Plant Cymru wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU yn datgan ei phryder bod cynllun i ddod a ffoaduriaid ifanc i mewn i'r DU yn dod i ben.

Yr wythnos diwethaf, dywedodd Llywodraeth y DU bod y ddeddfwriaeth - y Dubs Amendment - yn dod i ben ar ôl rhoi cartref i 350 o blant.

Geraint yn paratoi ar y Giro d'Italia

Seiclo, BBC Cymru

Mae'r Cymro Geraint Thomas yn brysur yn paratoi at un o ddigwyddiadau mwyaf y byd seiclo, ras y Giro d'Italia.

Bu Geraint, aelod o dîm Sky, yn trafod ei baratoadau a'i obeithion ar gyfer y tymor ar Radio Wales Sport neithiwr.

Geraint Thomas
BBC

Trapiau yn siwr o 'achosi anafiadau' i gerddwyr a beicwyr

BBC Wales News

Mae clwb moduro 4x4 yn dweud y bydd trapiau gafodd eu gadael ar lwybrau gwledig yn achosi anafiadau difrifol yn y dyfodol.

Dywedodd Michael Toseland bod pigau wedi eu darganfod yn y ddaear ar lwybrau sy'n boblogaidd gyda cherddwyr, beicwyr a phobl sy'n marchogaeth ceffylau yn Rhondda Cynon Taf.

Mae Heddlu De Cymru wedi lansio ymchwiliad.

Pigau
BBC

Iceland ar y brig gan Which?

Golwg 360

Mae cwmni archfarchnad Iceland, sydd â'i bencadlys yng Nglannau Dyfrdwy, wedi dod i'r brig mewn arolwg gan gylchgrawn Which?, fel yr archfarchnad sydd â'r gwasanaeth ar-lein orau, yn ôl Golwg360.

Mwy yn gorfod aros mewn ambiwlansys yn y gogledd

BBC Cymru Fyw

Mae'r ffigyrau diweddara' yn dangos bod 11% yn fwy o gleifion wedi aros mewn ambiwlansys am dros awr y tu allan i ddau o brif ysbytai gogledd Cymru.

Cafodd 893 o gleifion eu heffeithio, cynnydd o'i gymharu â'r 804 claf ym mis Tachwedd.

Roedd yna gynnydd yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan ac Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Ar y llaw arall roedd yna 73 yn llai o gleifion wedi aros y mewn ambiwlans y tu allan i Ysbyty Maelor Wrecsam.

Ambiwlans
BBC

Ac yn y snwcer...

BBC Sport Wales

Bydd pedwar Cymro yn chwarae heddiw yn rownd 32 olaf Pencampwraieth Snwcer Agored Cymru.

Bydd yr amatur 15 oed, Jackson Page, yn gorfod cymryd mwy o amser bant o'r ysgol er mwyn gwynebu rhif pedwar y byd, Judd Trump.

Neithiwr, collodd pencampwr y llynedd, Ronnie o Sullivan, o 4-3 yn erbyn Mark Davis.

Jackson Page
BBC

Cymro'n helpu trigolion Llundain

BBC Wales News

Mae Cymro o Donyrefail sydd erioed wedi byw yn Llundain, wedi dyfeisio ap sydd yn atal pobl rhag cysgu a methu gorsaf ar system drenau tanddaearol y ddinas.

Fe wnaeth Dafydd Jones, sy'n 16 oed, ddyfeisio'r ap i helpu ei frawd wnaeth fethu ei orsaf ar ôl noson mas.

Deffrwch! Mae'n amser mynd!

Rhybudd am effaith toriadau ar 'gannoedd' o staff addysg

Wales Online

Mae prifathrawon yn rhybuddio y gallai cannoedd o staff dysgu yng Nghasnewydd golli eu swyddi os yw toriadau gan y cyngor sir yn mynd yn eu blaen.

Yn ôl WalesOnline, mae grŵp o brifathrawon wedi ysgrifennu at yr aelod cabinet dros addysg, yn rhybuddio am effaith y toriadau.