Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau'r prif weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Gwerthusiad Annibynnol o Fodel Ymateb Clinigol y Gwasanaethau Ambiwlans Brys
  4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Adolygiad Addysg ac Argymhellion y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd
  5. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Dyfodol Gwasanaethau Bysiau Lleol
  6. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Cyllid Arloesol: Model Buddsoddi Cydfuddiannol
  7. Dadl: Egwyddorion Cyffredinol Mesur Iechyd y Cyhoedd

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna ni am heddiw. 

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Y Senedd
BBC

O'r Senedd

Dyfarniad Vaughan

Y Mesur yn symud i Gyfnod Dau

Mae'r aelodau yn cytuno yn ddi-wrthwynebiad ar egwyddorion cyffredinol Mesur Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

Felly fe fydd y Mesur yn symud i Gyfnod Dau. Mae disgwyl i'r trafodion gael eu cwblhau erbyn Ebrill 7 2017. 

'Dim i ddelio gyda her iechyd cyhoeddus mwya ein hamser - gordewdra'

Mae Caroline Jones UKIP yn mynegi siomedigaeth "nad yw'r mesur hwn yn gwneud dim i ddelio gyda her iechyd cyhoeddus mwya ein hamser - gordewdra". 

Caroline Jones
BBC

'Anfoddhaol'

Ym marn y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadola Deddfwriaethol , sy'n cael ei gadeirio gan yr aelod Llafur Huw Irranca-Davies, mae'n "anfoddhaol nad oedd y Memorandwm Esboniadol yn cymharu'r Mesur a gyflwynwyd i'r Cynulliad Cenedlaethol â'r Mesur a wrthodwyd yn y Pedwerydd Cynulliad. Yn ein barn ni, byddai hynny wedi bod yn ddull mwy tryloyw."

Huw Irranca-Davies
BBC

Angen cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol i dalu am y costau ychwanegol

Mae Simon Thomas, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, yn cyflwyno adroddiad y pwyllgor.

Ymhlith yr wyth o argymhellion mae'r pwyllgor yn dweud y dylai Llywodraeth Cymru ddarparu cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol i dalu am y costau ychwanegol y byddent yn eu hwynebu wrth roi darpariaethau’r Mesur hwn ar waith.

Mesurau i daclo gordewdra

Mae Dai Lloyd, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, yn cyflwyno adroddiad y pwyllgor sy'n cynnwys 19 o argymhellion.

Ymhlith yr argymhellion mae cyflwyno mesurau i daclo gordewdra, ymestyn y cyfyngiadau ar ysmygu i leoliadau addysg a gofal plant y blynyddoedd cynnar a gwahardd rhoi twll neu wneud trefniadau i roi twll mewn rhan bersonol o gorff person sydd o dan 18 oed.

Dai Lloyd
BBC

Dadl Iechyd - crynodeb o'r mesur

Dadl ar Fesur Iechyd y Cyhoedd

Am yr awr nesaf mae yna ddadl ar Egwyddorion Cyffredinol Mesur Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

Dyma'r ail ymgais i gyflwyno'r mesur a dyw e ddim bellach yn cynnwys gwaharddiad ar ddefnyddio e-sigarennau mewn rhai mannau cyhoeddus.

Fe fethodd yr ymgais gyntaf i basio'r mesur ym mis Mawrth y llynedd. 

Byddai'r mesur yn cyflwyno rheolau newydd ar ardaloedd di-fwg, tatŵs a thai bach cyhoeddus.

Cynigion y mesur
BBC

Dim gwrthwynebiad mewn egwyddor i Fanc Buddsoddi Ewrop

Wrth ymateb i gadarnhad Mr Drakeford bod cais wedi ei wneud am fenthyciad ar ran landloriaid cymdeithasol cofrestredig i Fanc Buddsoddi Ewrop, mae Mark Reckless UKIP yn dweud nad oes gan UKIP wrthwynebiad mewn egwyddor i'r banc.

Mae'n gofyn a oes "gor-bwyslais ar gael pethau oddiar y fantolen gyhoeddus".

Mark Reckless
BBC

Gallai'r llywodraeth greu 'cynhwysedd mwy i fuddsoddi'

Mae Adam Price Plaid Cymru yn dweud bod gan y llywodraeth "y cyfle i wneud mwy ac i fod yn fwy arloesol na'r hyn sydd wedi ei gyhoeddi heddiw, i greu cynhwysedd mwy i fuddsoddi."

Adam Price
BBC

Tri phrosiect cyfalaf mawr drwy bartneriaeth cyhoeddus-preifat newydd

Mae Mr Drakeford yn dweud y bydd tri phrosiect cyfalaf mawr a fydd yn cael eu darparu drwy fath newydd o bartneriaeth cyhoeddus-preifat, sef y Model Buddsoddi Cydfuddiannol. 

Bydd y tri chynllun - sef cwblhau'r gwaith i wneud yr A465 o Ddowlais Top i Hirwaun yn ffordd ddeuol; y ganolfan ganser newydd yn Felindre; a darparu cyfran sylweddol o fuddsoddiad yng ngham nesaf rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain  - yn ffurfio tuag un biliwn o bunnau (£1bn) o fuddsoddiad newydd.   

Mark Drakeford
BBC

Cyllid Arloesol: Model Buddsoddi Cydfuddiannol

Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford: Cyllid Arloesol: Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

'Ddim wedi fy mherswadio ein bod ni'n cael y gwerth am arian'

Mae Mr Skates yn dweud "Rhwng arian cyhoeddus yn cael ei ddarparu i gynnal teithio am ddim i bobl hŷn a phobl anabl, gwasanaethau bws dan gytundeb ar gyfer trafnidiaeth gymunedol ac arian yn cael ei ddarparu ar gyfer cefnogi gwasanaethau trenau yng Nghymru, mae buddsoddiad y sector cyhoeddus yn ein rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus oddeutu hanner biliwn o bunnau'n flynyddol.

"Dydw i ddim wedi fy mherswadio'n llwyr ein bod ni'n cael y gwerth am arian y mae gan bobl Cymru yr hawl i'w ddisgwyl."

Mae'n ychwanegu y bydd e yr wythnos nesaf yn cyhoeddi ymgynghoriad cyhoeddus ar "gyfres o fesurau awgrymedig allai, yn y tymor hir, ddiwygio'r ffordd y mae gwasanaethau bysiau yn cael eu cynllunio a'u cyflwyno ar draws Cymru." 

Ken Skates
BBC

Dyfodol Gwasanaethau Bysiau Lleol

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates ar ddyfodol Gwasanaethau Bysiau Lleol.

Yn ôl Llywodraeth Cymru "Bob dydd, mae 63,000 o bobl yn dibynnu ar fysiau i deithio i'r gwaith ac mae rhyw 350,000 o deithiau yn cael eu gwneud bob dydd er mwyn cyrraedd apwyntiadau ysbyty, gweld ffrindiau, siopa neu wneud gweithgareddau hamdden."

Yn 2015-16 fe wnaeth TrawsCymru  gludo dwy filiwn o deithwyr.

bws
BBC

Argymhellion yr OECD

Mewn ymateb i Michelle Brown UKIP, mae Kirsty Williams yn dweud ei bod hi angen amser i ystyried holl argymhellion yr OECD.     

Michelle Brown
BBC

'Tenau yn nhermau gweithredoedd'

Ar ran Plaid Cymru, mae Simon Thomas yn dweud datganiad Ysgrifennydd y Cabinet yn "denau yn nhermau gweithredoedd fyddai'n codi o'r adroddiad".

Mae'n cwestiynu hi ar adnoddau ac arweinyddiaeth, ac yn awgrymu ymhen blwyddyn neu ddwy bod y llywodraeth yn comisiynu "arfarnwr hollol annibynnol"  i edrych ar y cynnydd sydd wedi cael ei wneud.

Simon Thomas
BBC

Y Llywodraeth eisioes yn gweithredu ar nifer o'r argymhellion

Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn dweud bod Llywodraeth Cymru eisioes yn gweithredu ar nifer o'r argymhellion, o greu academi genedlaethol newydd ar gyfer arweinyddiaeth, trawsnewid addysg cychwynnol athrawon, lansio safonau proffesiynol newydd a chyflwyno trefn genedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol.

Kirsty Williams
BBC

Diwygiadau addysg

'Gofidus iawn' i glywed negeseuon yn cael eu hail-adrodd

Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn dweud, o ddarllen adroddiad yr OECD, "yr hyn sy'n eglur yw nad yw popeth mor wych a'r darlun gafodd ei gyflwyno gan Ysgrifennydd y Cabinet" ym mis Rhagfyr.  

Mae'n dweud ei bod hi'n "ofidus iawn ein bod ni'n clywed negeseuon sydd wedi cael eu dweud mewn adroddiadau blaenorol" , fel diffyg arweinyddiaeth a'r angen i godi statws y proffesiwn.

Darren Millar
BBC

Adroddiad OECD yn cefnogi diwygiadau radical

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams: Adolygiad Addysg ac Argymhellion y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd.

Mae'r corff sy'n cynhyrchu canlyniadau rhyngwladol PISA ar gyfer ysgolion yn dweud y dylai Cymru barhau gyda chynlluniau i ad-drefnu'r cwricwlwm. Ond maen nhw hefyd yn dweud bod angen sicrhau buddsoddiad cynaliadwy i godi safonau addysgu.

Roedd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wedi gofyn i gorff OECD werthuso'r newidiadau ar gyfer addysg yng Nghymru.

Mae'r rhain yn cynnwys cynlluniau i newid y cwricwlwm presennol am fframwaith addysgu newydd.

Yn eu hadroddiad, gafodd ei cyhoeddi heddiw, mae'r OECD hefyd yn dweud bod cryfhau datblygiad penaethiaid ysgolion yn allweddol i lwyddiant y newidiadau, ynghyd â buddsoddi yn y proffesiwn.  

Roedd  canlyniadau disgyblion Cymru yn y profion PISA diweddaraf  yn is na'r cyfartaledd rhyngwladol, ac yn waeth na gwledydd eraill y DU.  

Disgyblion
BBC

Amseroedd canolrifol ar gyfer galwadau oren wedi gwaethygu

Mae Rhun ap Iorwerth Plaid Cymru yn dweud, er y dylai'r ffocws fod ar yr achosion mwyaf difrifol, mae'n rhybuddio na ddylai hynny fod ar draul ymatebion ambiwlansiau eraill. Er enghraifft, mae'n dweud bod amseroedd canolrifol ar gyfer galwadau oren wedi gwaethygu.

Rhun ap Iorwerth
BBC

'Nifer o achosion ddim yn gymwys ar gyfer y categori ymateb mwyaf difrifol'

Yn ôl Llefarydd Iechyd y Ceidwadwyr Angela Burns, nodwedd gwaetha'r model yma yw nad yw "nifer o achosion, gan gynnwys trawiadau ar y galon a strôcs, yn cymhwyso ar gyfer y categori ymateb mwyaf difrifol onibai bod cleifion wedi stopio anadlu, neu bod eu calon wedi stopio curo".

Angela Burns
BBC

Sylwadau ar ymateb ambiwlansiau

Adolygiad i gategoreiddio galwadau i'r gwasanaeth ambiwlans

Fe fydd 'na adolygiad i'r ffordd y mae galwadau i'r gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru yn cael eu categoreiddio.  

Mae adroddiad ddaeth allan ddoe yn dweud bod rhai cleifion "dan anfantais" yn sgil y system. Ond mae'r llywodraeth wedi cadarnhau y byddan nhw parhau â'r system o asesu ymateb y gwasanaeth i alwadau brys.

Mae'r adroddiad yn dweud bod y drefn - sy'n rhoi targed amser i'r achosion mwyaf difrifol yn unig - wedi arwain at welliannau. Ond mae'n mynegi pryder am nifer y galwadau sy'n cael eu nodi fel achosion cymhedrol o ran eu difrifoldeb.

O dan y drefn newydd, mae galwadau'n cael eu dosbarthu i un o dri categori - coch, oren neu wyrdd - yn ôl difrifoldeb.

Yn y ffigyrau diweddaraf, dim ond pump y cant o alwadau oedd yn perthyn i'r categori mwyaf difrifol - yr un coch.

Symptomau fel mygu neu'r galon yn stopio sy'n arwain at roi galwad yn y categori hwn, ac ers Hydref 2015 dim ond ar gyfer y categori hwn mae 'na darged amser i'r ambiwlans ymateb.

Datganiad ar y Gwasanaethau Ambiwlans Brys

Nawr datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething: Gwerthusiad Annibynnol o Fodel Ymateb Clinigol y Gwasanaethau Ambiwlans Brys.  

Ambiwlans
BBC

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes pan mae Jane Hutt, fel Arweinydd y Tŷ, yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos.

'Rhyfeddol' na chyflwynwyd gorchmynion amddiffyn anffurfio organau cenhedlu benywod

Mae J oyce Watson yn gofyn am ddatganiad am orchmynion amddiffyn anffurfio organau cenhedlu benywod yng Nghymru.

Mae Jane Hutt yn dweud hyd at Fedi 2016 ni chafodd unrhyw orchmynion amddiffyn anffurfio organau cenhedlu benywod eu cyflwyno.

Mae Joyce Watson yn disgrifio hyn fel "rhyfeddol".

Ehangu addysg cyfrwng Cymraeg yw'r polisi ehangach

Mae Mr Hamilton eisiau "ymgynghoriad annibynnol" newydd ar Ysgol Llangennech sy'n cynnwys pobl leol yn unig.

Unwaith eto, dyw Jane Hutt ddim yn tynnu ar Langennech yn benodol, ond mae'n gwneud y pwynt bod polisi ehangach Llywodraeth Cymru yn golygu ehangu addysg cyfrwng Cymraeg.

Y Gymraeg
BBC

Ffrae Ysgol Llangennech

Mae arweinydd UKIP Neil Hamilton yn codi'r penderfyniad i newid ysgol gynradd i addysg cyfrwng Cymraeg.

Fe bleidleisiodd Cyngor Sir Caerfyrddin ym mis Ionawr i ollwng y ffrwd Saesneg yn Ysgol Llangennech, ger Llanelli.

Mae'n cyhuddo ymgyrchwyr Plaid Cymru o drolio gwrthwynebwyr i benderfyniad y cyngor.

Mae Ms Hutt yn dweud mai mater yw hyn i Gyngor Sir Caerfyrddin.

Ysgol Llangennec
Google

Dad-droseddu cannabis ar gyfer defnydd meddyginiaethol?

Mae Leanne Wood yn dweud bod etholwr yn defnyddio cannabis yn gyfnewid am gyffur MS Sativex, sydd ddim ar gael yn ei hardal, ac mae'n gofyn a fydd Llywodraeth Cymru o'r herwydd yn cefnogi dad-droseddu cannabis ar gyfer defnydd meddyginiaethol.

Dyw Jane Hutt ddim yn rhoi ateb uniongyrchol i'r cwestiwn am gannabis, ond mae'n dweud y bydd Llywodraeth Cymru yn edrych ar fynediad ac argaeledd Sativex a chyffuriau MS eraill.

Cannabis
Thinkstock

Argaeledd cyffuriau MS

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn ynghylch mynediad i gyffuriau a thriniaethau yn y Gwasanaeth Iechyd, yn arbennig argaeledd cyffuriau ar gyfer sglerosis ymledol.

Mae'n dweud bod y cyffur MS Sativex wedi bod ar gael yng Nghymru ers 2014 ond bod ei argaeledd yn ysbeidiol, ac mae'n gofyn a fydd rhagor o adnoddau yn cael eu neilltuo.

Mae Jane Hutt yn dweud bod yna gynnydd wedi'i wneud ar argaeledd cyffuriau MS.

Leanne Wood
BBC

'Angen safonau uchel o ofal bob amser'

Mae Jane Hutt yn dweud bod ymchwiliad y GMC i farwolaeth  Ellie-May Clark yn tanlinelli yr "angen am safonau uchel o ofal bob amser".

Mae'n nodi bod cyn Lywydd y GMC Syr Donald Irvin wedi galw am fwy o dryloywder gan y GMC mewn achosion o'r fath.

Wedi ei 'frawychu' gan farwolaeth Ellie-May Clark

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn dweud ei fod wedi ei "frawychu" gyda'r digwyddiadau arweiniodd at farwolaeth merch bum mlwydd oed wnaeth farw wedi pwl o asthma ar ôl i feddyg teulu wrthod ei gweld oherwydd iddi gyrraedd funudau'n hwyr ar gyfer apwyntiad.

Fe ddywedodd Dr Joanne Rowe, arbenigwraig mewn diogelwch plant, wrth Ellie-May Clark a'i mam o Gasnewydd, i ddod yn ôl y bore canlynol.

Bu farw'r ferch fach bum awr yn ddiweddarach ar Ionawr 26 2015.

Mae Andrew RT Davies yn galw ar y panel disgyblu i gyhoeddi eu casgliadau i ymddygiad y meddyg teulu. 

Ellie-May Clark
ATHENA PICTURES

Barn ar y cyfarfod yng Nghaeredin yn amrywio'n fawr

Mae Jane Hutt yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn "ymrwymo'n weithredol gyda Llywodraeth y DU" , yn fwya diweddar mewn cyfarfod ar Chwefror 23 yng Nghaeredin.

Mae Simon Thomas yn dweud bod yr adborth gan y llywodraethau gynrychiolwyd yn y cyfarfod yn amrywio'n fawr.

Jane Hutt
BBC

Polisïau amaeth a chefn gwlad yn dilyn Brexit

Mae'r cwestiwn cyntaf a gyflwynwyd gan Simon Thomas:

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am drafodaethau diweddar gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â pholisïau amaeth a chefn gwlad yn dilyn y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd?    

Amaethyddiaeth
Getty Images

Croeso

Croeso i Senedd Fyw sy'n darlledu'r Cyfarfod Llawn y prynhawn yma.  

Mae'r sesiwn fel arfer yn dechrau gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog. 

Ond gan fod Carwyn Jones yn hedfan i'r Unol Daleithiau heddiw i gwrdd â chwmniau sy'n ystyried buddsoddi yng Nghymru, Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt sy'n ateb y cwestiynau ar ei ran.

Y Senedd
BBC