Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Eisteddfod yr Urdd: Rhybudd am lety
  2. Canghellor: 'Dim rheidrwydd i'r Gymraeg'
  3. Copeland: Angen trafod dyfodol Corbyn

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

A dyna ni ddiwedd y llif byw am heddiw.

Ond cofiwch am y llif byw arbennig ar gyfer gêm Cymru yn erbyn Yr Alban ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad 'fory. Mae'r cyfan yn dechrau am 13:55.

Coeden o Gymru'n dod i'r brig?

The Guardian

Mae gan y Guardian erthygl am gystadleuaeth i ganfod Coeden Ewropeaidd y Flwyddyn .

Yn ddiweddar, fe gafodd llwybr ffordd osgoi'r Drenewydd ei newid er mwyn gwarchod Derwen Brimmon, ac fe ddywed y papur bod gan y goeden hynafol yma obaith o ddod i'r brig yn y gystadleuaeth.

derwen brimmon
BBC

Cytundeb Dinas Ranbarth yn 'dipyn o lanast'

South Wales Evening Post

Mae'r South Wales Evening Post yn dweud bod y AS Gŵyr, Byron Davies, yn teimlo bod Cytundeb Dinas Ranbarth Abertawe yn "dipyn o lanast" .

Bwriad y buddsoddiad £1.3bn yw creu swyddi a gwella isadeiledd yn yr ardal.

Nofiwr cryf wedi marw'n ddamweiniol

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi cofnodi bod dyn o Lanrwst wedi marw'n ddamweiniol tra ar wyliau yn yr Unol Daleithiau.

Roedd Stephen Thomas Turner, 62 oed, yn nofiwr cryf ond aeth i drafferthion yn nhalaith Washington ar 15 Gorffennaf y llynedd.

Dangosodd archwiliad post mortem ei bod yn debygol ei fod wedi cael trawiad ar y galon tra'n nofio mewn llyn. Roedd cwest arall yn America wedi dweud iddo foddi, ond dywedodd crwner gogledd orllewin Cymru ei bod am addasu'r rheithfarn yna.

Cymylog gyda chawodydd heno

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi'n gymylog gyda chawodydd yn lledu o'r gorllewin heno, ond bydd y cawodydd yn troi'n fwy ynysig erbyn y bore.

Digon gwyntog dros nos, a'r tymheredd yn 6C ar ei isaf cyn penwythnos ansefydlog i'r rhan fwyaf.

Am y manylion yn eich ardal chi, cliciwch yma .

Disgwyl i Mutaji chwarae i'r Gweilch

South Wales Evening Post

Wrth i dîm Cymru herio'r Alban, mae'r rhanbarthau hefyd yn chwarae.

Dywed y South Wales Evening Post bod disgwyl i Brian Mujati wneud ei ymddangosiad cyntaf dros y Gweilch yn erbyn Glasgow brynhawn Sul. 

Mae'r prop wedi ennill 12 cap dros Dde Affrica, ac fe ymunodd gyda'r Gweilch o Sale Sharks yn gynharach y mis yma.

mutaji
BBC

1,100 yn dal heb drydan yng Nghymru

Scottish Power

Mae Scottish Power yn dweud bod 1,100 o dai a busnesau yng ngogledd Cymru yn dal i fod heb drydan yn dilyn y tywydd garw ddoe.

Dywedodd y cwmni bod tua 700 o beirianwyr yn gweithio i drwsio cyflenwadau ar Ynys Môn, Gwynedd, Wrecsam a rhannau gwledig o'r canolbarth.

Mae'r cwmni'n gobeithio trwsio cysylltiadau erbyn diwedd y dydd.

Yr Alban v Cymru: Pwyntiau trafod

Sky Sports

Mae gwefan Sky Sports wedi cyhoeddi erthygl am bum pwynt trafod ynglŷn â'r gêm yn Murrayfield brynhawn yfor y.

Dyw Cymru heb golli i'r Alban ers 2007, ond a fydd dynion Rob Howley yn gallu parhau gyda'r rhediad da?

Cofiwch y gallwch chi ddilyn y gêm yn fyw ar ein llif byw o 13:55.

north
BBC
Mae George North nôl yn y garfan wedi iddo gael ei anafu yn y gêm agoriadol yn erbyn yr Eidal

Arestio chwech ar amheuaeth o ddefnyddio arian ffug

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi arestio chwech o ddynion o ardal Bradford ar amheuaeth o dwyll.

Fe ddywedodd yr heddlu eu bod yn amau bod y dynion wedi ceisio defnyddio papurau £20 ffug ar draws siroedd Conwy a Dinbych.

Codi tâl cynghorwyr

BBC Cymru Fyw

Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, o dan ei Gadeirydd, John Bader, wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol terfynol, a ddaw i rym o fis Mai 2017.

Mae'r Panel wedi penderfynu i ddarparu cynnydd cymharol fach i’r cyflog sylfaenol blynyddol i gynghorwyr o £100; mae hyn yn cyfateb i tua 0.75%.

Nid oes cynnydd ar gyfer cyflogau uwch ond bydd y deiliaid swyddi yn derbyn y cynnydd yn y cyflog sylfaenol.

Carchar am fygwth gyda chyllell

Rhyl, Prestatyn & Abergele Journal

Mae gan y Rhyl Journal stori am ddyn 21 oed o Brestatyn sydd wedi cael ei ddedfrydu i 28 mis o garchar. Roedd Kyle Crompton wedi cael ei daflu allan o dafarn ym Mhrestatyn, ond fe wnaeth ddychwelyd yn gwisgo balaclava ac yn chwifio cyllell.

View more on twitter

Tagfeydd ar yr A4232 yng Nghaerdydd

Teithio BBC Cymru

Dim cyhuddiad wedi marwolaeth bachgen

BBC Cymru Fyw

Ni fydd mam bachgen pedair oed fu farw mewn tân yn Alltwen ger Pontardawe y llynedd yn wynebu cyhuddiadau.

Bu farw Jac Evan Davies yn dilyn tân yn ei gartref yn oriau man 27 Gorffennaf.

Fe wnaeth Heddlu De Cymru arestio dynes 28 oed ar amheuaeth o esgeulustod, ond dywedodd y llu na fydd hi'n wynebu unrhyw gamau pellach.

Alltwen
BBC

Cais i Ofcom ymchwilio i gytundeb

Wales Online

Mae corff rheoleiddio'r diwydiant cyfathrebu, Ofcom, wedi cael cais i ymchwilio sut y gwnaeth ei gangen Gymreig roi cytundeb i gwmni oedd â dau o'i gyfarwyddwyr ar bwyllgor ymgynghori Ofcom yng Nghymru , yn ôl WalesOnline.

Yn yr erthygl dywedodd AC Plaid Cymru Neil McEvoy fod y mater y niweidiol i enw da'r corff nad oedd cwmni Deryn Consultin wedi gorfod mynd drwy broses dendro am y cytundeb i fonitro'r Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru. 

Mae un o ddau gyfarwyddwr Deryn, Nerys Evans, yn aelod o bwyllgor ymgynghorol Ofcom Cymru yn ogystal â chadeirydd y cwmni Huw Roberts.

Cannoedd o bysgod wedi marw oherwydd llygredd

BBC Cymru Fyw

Mae cannoedd o bysgod wedi eu lladd gan lygredd yn Afon Gwili yn Sir Gaerfyrddin.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio ar ôl adroddiadau o'r llygredd ger Llanpumsaint.

Yn ôl CNC, mae'r llygredd wedi dod o fferm agos.

Pysgodyn
BBC

Galwad Cynnar fory.....

BBC Radio Cymru

Dyn yn pledio'n ddieuog i lofruddio ei ferch fach

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 31 oed wedi pledio yn ddieuog yn Llys y Goron Caerdydd i gyhuddiad o lofruddio ei ferch 18 mis oed .

Cafodd Elsie Scully Hicks, oedd wedi ei mabwysiadu, ei darganfod yn farw ar 29 Mai y llynedd.

Mae disgwyl i Matthew Scully Hicks wynebu achos llys ym mis Mehefin.

Llys Caerdydd
BBC

Carchar am fygwth gweithwyr siop

Daily Post

Yn ôl y Daily Post mae dyn o'r Wyddgrug wedi cael ei garcharu wedi iddo fygwth gweithwyr wrth ddwyn o siop.

Fe geisiodd Carl Hayes - sy'n gaeth i gyffuriau - ddwyn potel o fodca o siop, a phan ddaeth gweithwyr i geisio'i rhwystro fe wnaeth ue bygwth gyda chwistrell.

Galw am dro pedol ar ad-drefnu chweched dosbarth Torfaen

BBC Cymru Fyw

Mae rhieni, disgyblion ac athrawon wedi galw ar Gyngor Torfaen i ailystyried cynlluniau i ad-drefnu addysg chweched dosbarth yn y sir.

Bwriad y cyngor yw symud addysg ôl-16 i safle newydd yng Nghwmbrân o fis Medi 2019.

Fel rhan o'r cynlluniau fe fydden nhw'n cael gwared ar y chweched dosbarth yn nhair o ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg y sir - St Albans, Croesyceiliog a Chwmbrân.

chweched
Katrina Campbell

Carchar am werthu ceir oedd wedi'u dwyn

Heddlu De Cymru

Fe ddywed Heddlu'r De bod dau ddyn wedi cael eu carcharu am werthu ceir oedd wedi'u dwyn.

Cafodd Dean Cronin a Daniel Gordon o Gaerdydd eu harestio wedi iddyn nhw werthu ceir oedd yn werth £110,000 am ychydig llai na £5,400 - ond roedd y prynwyr yn blismyn oedd yn gweithio fel rhan o ymgyrch gudd i ddal y ddau.

ceir
Heddlu De Cymru
Rhai o'r ceir gafodd eu dwyn a'u gwerthu i blismyn

Ymgyrch i ailgylchu 75% o wastraff bwyd yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Bydd ymgyrch newydd sy'n defnyddio symbol banana yn ceisio annog Cymry i ailgylchu 50% yn rhagor o'u gwastraff bwyd nag y maen nhw'n gwneud ar hyn o bryd.

Dywedodd Ailgylchu Dros Gymru - ymgyrch sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru - bod Cymru eisoes yn ailgylchu hanner ein gwastraff bwyd ac yn "arwain y DU", ond mae angen gwneud mwy.

bananas
Getty Images

Glaw i gyrraedd rhai erbyn heno

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi'n cymylu o'r gorllewin yn ystod y prynhawn, ac erbyn heno bydd ffrynt yn dod â glaw i rannau o'r gogledd a'r canolbarth.

Y tymheredd yn tua 9C yn ystod y dydd, ac yn parhau'n fwyn heno, y tymheredd isaf yn tua 6C.

Am fwy, ewch i'r wefan dywydd .

Rhybudd i gerddwyr

Twitter

Rhag ofn bod rhai'n meddwl mynd i gerdded neu ddringo yn Eryri dros y penwythnos, cofiwch am rybudd gan y Warden...

View more on twitter

Parhau i apelio am ddyn ar goll o ysbyty

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn parhau i apelio am wybodaeth am ddyn 68 oed sydd ar goll o Ysbyty Brenhinol Morgannwg ger Llantrisant.

Cafodd Thomas Williams ei weld yn gadael yr ysbyty ar 22 Chwefror am tua 15:40.

Dywedodd yr Arolygydd Carwyn Evans: "Rydyn ni'n pryderu'n fawr amdano ac rydyn ni'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth neu Mr Williams ei hun i gysylltu gyda ni."

Mae Mr Williams yn cael ei ddisgrifio fel dyn 5'10" o daldra gyda gwallt byr llwyd, ac roedd yn gwisgo crys polo piws a throwsus byr llwyd.

thomas williams
BBC

'Angen trafod dyfodol Corbyn' yn sgil colli isetholiad

BBC Cymru Fyw

Mae angen i'r Blaid Lafur drafod pob agwedd o'i dyfodol gan gynnwys dyfodol yr arweinydd, Jeremy Corbyn, yn ôl aelod o gabinet yr wrthblaid yn San Steffan .

Dywedodd Nia Griffith, AS Llafur dros Lanelli a llefarydd y blaid ar amddiffyn, y bydd "lot o drafod yn cael ei wneud ym mhob agwedd o'r blaid".

Mewn isetholiad ddydd Iau, collodd Llafur sedd Copeland, ardal mae'r blaid wedi ei chynrychioli ers 80 o flynyddoedd, i'r Ceidwadwyr.

Nia Griffith a Jeremy Corbyn
BBC

Arwr o'r Andes i gasglu sbwriel Cymru!

BBC Cymru Fyw

Ar drothwy ymgyrch tymhorol newydd gan Cadw Cymru'n Daclus - Gwanwyn Glan Cymru - mae'r elusen wedi recriwtio arwyr sbwriel i'w cynorthwyo i drosglwyddo'r neges .

Mae un o'r arwyr mwyaf eithriadol yn byw ym mhentref Eryrys rhwng Rhuthun a'r Wyddgrug, ac mae ganddo bedair coes.

Lama yw Domingo, ond mae ei berchnogion a'r elusen yn dweud ei fod yn effeithiol iawn mewn ymgyrch fel yma.

domingo
BBC

Lein-yp Rhif 6...

BBC Newsbeat

Mae llif Twitter Newsbeat yn llawn straeon o Gymru heddiw! Maen nhw hefyd yn tynnu sylw at y cyhoeddiad am bwy fydd yn perfformio yng Ngŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion ym mis Medi.

View more on twitter

Gwobrwyo cogydd ifanc....

BBC Cymru Fyw

Mewn seremoni yn Llandudno neithwr fe gafodd Steffan Davies ei wobrwyo fel Cogydd Ifanc Gorau Cymru.

Bydd Steffan - sy'n hanu o Landybie ond yn gweithio yng ngwesty Gidleigh Park, Caerwysg - nawr yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth cogydd ifanc gorau Prydain.

steffan davies
BBC

Fandaliaeth Llangennech: Ymateb yr heddlu

Twitter

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi ymateb i erthygl ymddangosodd ddoe ar WalesOnline ac ar wefan y South Wales Evening Post oedd yn son am bobl yn Llangennech oedd wedi gweld teiars eu ceir yn cael eu malu.

Roedd yr erthygl yn awgrymu bod y fandaliaeth yn gysylltiedig â'r ffrae ddiweddar am ysgol y pentref, ond mae'r heddlu yn ymddangos eu bod yn gwadu hyn yn llwyr.

View more on twitter
View more on twitter

Damwain yn effeithio ar draffig y gogledd

Teithio BBC Cymru

Er nad yw'r M56 yng Nghymru, mae Traffig Cymru wedi trydar am ddamwain ger C15 sy'n achosi oedi yn ôl i mewn i ogledd ddwyrain Cymru.

View more on twitter

Bale: 'Ry'n ni am ennill Cwpan y Byd!'

BBC Newsbeat

Mae BBC Newsbeat wedi cyhoeddi mwy o'r cyfweliad gyda Gareth Bale cyn lansio'r ffilm 'Don't Take Me Home' sy'n cofnodi hanes tîm pêl-droed Cymru yn Euro 2016 yr haf diwethaf.

Fe fydd un ateb yn siwr o ddal eich sylw chi, wrth i Bale ddweud fod Cymru "am gyrraedd Cwpan y Byd yn Rwsia, a mynd yno i geisio ennill y gystadleuaeth"!

View more on twitter

Warnock yn aros

Twitter

Hefyd ar Taro'r Post...

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Rhagolwg: Scarlets v Munster

BBC Sport Wales

Bydd y Scarlets yn wynebu arweinwyr y Pro12 heno wrth iddynt deithio i Limerick i chwarae yn erbyn Munster yn Thomond Park  ac mae BBC Sport Wales yn edrych ymlaen i'r her.

Mae'r asgellwr DTH van der Merwe yn ôl yn nhîm y Scarlets yn dilyn anaf, ac mae Aled Davies ar y fainc wedi iddo gael ei ryddhau o'r garfan ryngwladol.

DTH van der Merwe
bbc
Yr asgellwr sy'n chwarae dros Ganada, DTH van der Merwe

Fernandez yn aros

Twitter

Bale yn canmol Coleman wrth drafod ffilm newydd

Twitter

Wrth i'r ffilm yn cofnodi hanes tîm pêl-droed Cymru yn Euro 2016 gael ei lansio yr wythnos nesa', mae Gareth Bale wedi siarad gyda rhaglen Newsbeat y BBC gan glodfori rhan y rheolwr Chris Coleman yn yr haf bythgofiadwy.

View more on twitter

Goryrru yn gyfrifol am 90% o droseddau ffordd Cymru

BBC Cymru Fyw

Goryrru sydd yn gyfrifol am dros 90% o'r troseddau gyrru yng Nghymru , yn ôl ffigyrau newydd.

O'r 172,000 o droseddau gafodd eu cofnodi yn 2015/16, roedd 159,000 ohonynt yn achosion o bobl yn gyrru'n rhy gyflym, yn ôl cais rhyddid gwybodaeth i'r heddlu.

Mae elusen diogelwch ffyrdd Brake wedi disgrifio'r ffigyrau yng Nghymru fel rhai "erchyll".

camerau goryrru
PA

Ar Taro'r Post heddiw...

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Beirniadu acen Leanne Wood

Wales Online

Neithiwr cyhoeddodd WalesOnline erthygl yn son am ffrae am acen arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood .

Roedd rhywun wedi e-bostio Ms Wood yn dweud wrthi bod ei hacen yn rhy gryf ac y dylai newid y ffordd mae'n siarad. Arweiniodd hynny at ymateb ffyrnig gan lawer ar y cyfryngau cymdeithasol.

leanne wood
BBC

Gogleddwyr yn 'ddinasyddion eilradd'

BBC Cymru Fyw

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones, wedi dweud bod "pobl y gogledd yn cael eu trin fel dinasyddio eilradd" wrth geisio delio gyda throseddwyr rhyw.

Daw sylwadau Arfon Jones wrth iddi ddod i'r amlwg bod cyllid ar gael ar gyfer cynllun i rhwystro aildroseddu yn ne Cymru, ond ddim yn y gogledd.

arfon jones
BBC