Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw.

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau.

Am y tro, mwynhewch weddill dathliadau Dydd Gŵyl Dewi.

'Doedden nhw'n ddyddiau da'

BBC Cymru Fyw

Un o ddisgyblion ieuengaf yr ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghymru nôl yn 1947 oedd Yr hanesydd yr Athro Deian Hopkin.

Heddiw roedd Ysgol Dewi Sant yn Llanelli yn dathlu ei phen-blwydd yn 70 oed.

Eira ar y tir uchel

Tywydd, BBC Cymru

Bydd y glaw'n parhau i ledu tua'r Gogledd dros nos, ac yn troi'n eira dros dir uchel, gan adael ysbeidiau cliriach yn siroedd y de, er bydd hi'n wyntog, yn arbennig o gwmpas yr arfordir.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Wyth yn gadael Gwasg Gomer

BBC Cymru Fyw

Mae BBC Cymru yn deall bod hyd at 8 aelod o staff Gwasg Gomer ger Llandysul wedi penderfynu gadael y cwmni oherwydd anhapusrwydd honedig ynglŷn â phroses ailstrwythuro mewnol.

Yn ôl y son, mae aelodau o'r staff yn gorfod gwneud cais o'r newydd am swyddi o fewn y cwmni.

Doedd Gomer,y cwmni cyhoeddi annibynnol mwyaf yng Nghymru, ddim yn fodlon ymateb i gwestiynau BBC Cymru ynglŷn â faint o'r gweithwyr sydd wedi penderfynu ymddiswyddo.

Gwasg Gomer
Google

Carcharu pedoffeil

BBC Cymru Fyw

Mae pedoffeil wnaeth geisio cymryd mantais o ferch 14 oed o Fachynlleth wedi ei garcharu am naw mlynedd a hanner.

Roedd Mark Owen, 49, o Gaerffili wedi ei ryddhau o'r carchar ar drwydded oherwydd troseddau rhyw blaenorol pan droseddodd eto.

Clywodd y llys ei fod wedi anfon negeseuon testun i'r ferch a'i fod wedi cwrdd â hi yng ngorsaf rheilffordd Machynlleth.

O ble?

BBC Radio Cymru

Rhag ofn i chi beidio teimlo'n ddigon gwlatgar yn barod, mae BBC Radio Cymru wedi cyhoeddi'r fideo hyn o Shân Cothi'n canu, 'O Gymru' gyda Cherddorfa Genedlaethol y BBC, recordiwyd yn ystod diwrnod #diolchogalon yn ddiweddar.

Shân Cothi a'r Gerddorfa

Ysgol Gymraeg newydd Sir Benfro

Cyngor Sir Penfro

Mae'r gwaith wedi dechrau o godi ysgol Gymraeg ar gyfer disgyblion 3-16 oed yn Hwlffordd.

Ar gost o £28m hon fydd yr ail ysgol yn Sir Benfro fydd yn cynnig addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg.

Fe fydd yr ysgol newydd yn agor ym Medi 2018.

Ysgol newydd
Cyngor Sir Penfro

Carwyn Jones: 'Sefyllfa waethaf posib'

Mae Prif Weinidog Cymru ac AC Pen-y-bont Carwyn Jones wedi dweud fod yna her fawr yn wynebu gweithwyr ac undebau Ford wrth geisio diogelu swyddi.

Ond dywedodd Mr Jones nad yw'r "problemau yn rhai na all eu datrys."

Mae dogfen gan y cwmni yn rhagweld y bydda nhw'n gallu colli 1,160 o swyddi.

Yn ôl Carwyn Jones mae'r amcangyfrif o ddiswyddiadau yn darlunio'r "sefyllfa waethaf posib" allai ddigwydd.

Welwch chi Gymry yn unman?

Ydy Huw Stephens yn herio pobl Llundain i adnabod y Cymry yn eu mysg?

View more on twitter

Achos llofruddiaeth: Cadw yn y ddalfa

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 33 oed wedi cael ei gadw yn y ddalfa ar ôl ymddangos o flaen Ynadon Abertawe wedi ei gyhuddo o lofruddio dyn o Gastell-nedd.

Cafwyd hyd i Marcus Sheppard oedd yn 37 oed ag anafiadau difrifol yn ardal Sandfields o Bort Talbot ddydd Llun.

Fe fydd Nicholas John Sloots yn ymddangos yn Llys y Goron Abertawe ddydd Gwener.

Gwenwch ar Ddydd Gŵyl Dewi

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Yn adran gylchgrawn Cymru Fyw , mae detholiad o luniau o blant Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi. 

Beth am ebostio eich lluniau chi at  cymrufyw@bbc.co.uk  neu ewch i'n tudalen  Facebook

Lowri o Fachynlleth yn 'mwynhau' ei ddydd Gŵyl Dewi cyntaf?
BBC
Swyn o Fachynlleth yn 'mwynhau' ei ddydd Gŵyl Dewi cyntaf?

Cymry Nebraska

YouTube

Mae Canolfan Treftadaeth Gymreig y Gwastadeddau Mawr yn Wymore, Nebraska, UDA newydd gynhyrchu ffilm ddogfen fer am hanes y mewnfudwyr Cymreig yn y dalaith. 

Cynhyrchwyd y ffilm ar gyfer penblwydd Nebraska yn 150 oed, sydd yn digwydd heddiw drwy gyd-ddigwyddiad ffodus.

View more on youtube

Manylion gemau Cwpan Cymru

Twitter

Ciwmch yn disodli'r Ddraig Goch!

Western Telegraph

Mae castell Penfro wedi penderfynu chwifio baner cimwch coch yn hytrach na'r ddraig goch ar Ddydd Gŵyl Dewi, yn ôl y Western Telegraph.

Mae'r faner yn cefnogi ymgyrch 'peidiwch â bod yn gimwch' i rybuddio pobl am beryglon canser y croen.

Tîm merched Cymru i wynebu Hwngari

Cofio sefydlu'r ysgol Gymraeg gyntaf

BBC Cymru Fyw

Anne Lloyd a Hilary Davies, dwy o ddisgyblion gwreiddiol Ysgol Gymraeg Dewi Sant Llanelli, yn dadorchuddio plac i leoliad yr ysgol wreiddiol gafodd ei sefydlu yn 1947.

Yr ysgol yng Nghapel Seion oedd yr ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghymru dan reolaethol awdurdod lleol.

Dewi Sant
BBC

Peldroedwyr Lloegr yn 'cyfarch' y Cymry

Twitter

Dyma oedd neges cyfrif swyddogol Twitter Pêl-droed Lloegr i'r Cymry ar Ddydd Gŵyl Dewi. 

Mae'n debyg mai ymgais i fod yn ddoniol oedd y neges, wrth iddyn nhw ddangos clip o Gymru'n colli'n eu herbyn yn 2006.

Wel am gesys!

View more on twitter

Swyddi Ford: Angen i Lywodraeth y DU "ymwneud mwy"

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i gwestiwn brys yn y Senedd ar ddyfodol swyddi Ford ym Mhen y bont, dywedodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates fod angen i lywodraeth y DU ymwneud mwy gyda'r cwmni.

Ychwanegodd y byddai'r hyn sydd yn dda i gwmni Nissan - cwmni sydd wedi derbyn addewidion gan lywodraeth y DU yn dilyn pleidlais Brexit - hefyd yn beth da i gwmni Ford.

Mae Nissan wedi dweud ei fod wedi derbyn "cefnogaeth a sicrwydd" gan lywodraeth San Steffan dros ddyfodol eu ffatri yn Sunderland.

Dywedodd Mr Skates ei fod wedi siarad gyda dirprwy lywydd Ford oedd wedi dweud wrtho nad oedd perygl i swyddi ym Mhen y bont yn y tymor byr, a byddai "niferoedd y gweithwyr yno yn parhau'n debyg hyd at 2021."

Ford
BBC

Prifysgol yn croesawu buddsoddiad Yr Egin

BBC Cymru Fyw

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw am y cais am grant ar gyfer datblygu Yr Egin.

Dywedodd y brifysgol mewn datganiad fod "Yr Egin yn brosiect trawsnewidiol sy'n cynnig y cyfle i ddwyn ynghyd amcanion polisi economaidd, ieithyddol a diwylliannol Llywodraeth Cymru fel y nodwyd yn y rhaglen ar gyfer llywodraeth, Symud Cymru Ymlaen. 

"Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill wrth ddatblygu'r fenter hon, a fydd yn gatalydd ar gyfer adfywiad economaidd a diwylliannol yn y rhanbarth".

Gorymdaith Dewi Sant gyntaf Caergybi

BBC Cymru Fyw

Daeth torf at ei gilydd i ddathlu Dewi Sant yng Nghaergybi heddiw. 

Dyma'r tro cyntaf i'r dref drefnu parêd ar Fawrth y cyntaf.

Pared
BBC
Caergybi
Gwenllian Carr

Chwifio'r Ddraig Goch - ym Macedonia

Twitter

Montero'n ôl i'r Elyrch

Twitter

Troi'n wlyb

Tywydd, BBC Cymru

Mae gan Robin Owain Jones newyddion drwg i ni gyd am y tywydd: 

"Fydd hi'n cymylu ganol dydd a fydd rhai cawodydd gwasgaredig yn ystod y pnawn, cyn i fand o law gyrraedd Sir Benfro yn hwyrach yn y dydd gan ledu ar draws y wlad tua’r gogledd ddwyrain wrth iddi nosi. Y tymheredd yn 8C ar ei uchaf."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru .

£3m i'r Egin

BBC Cymru Fyw

Fe fydd Llywodraeth Cymru yn cyfrannu £3m tuag at y gost o adeiladau Yr Egin, yr adeilad fydd yn gartref i bencadlys newydd S4C yng Nghaerfyrddin.

Fe wnaeth Prifysgol Y Drindod Dewi Sant, su tu cefn i'r fenter, ofyn am yr arian ar ôl i gais am arian Ewropeaidd gael ei wrthod.

Bydd £3m arall yn dod o arian sy wedi ei glustnodi ar gyfer Cytundeb Dinas Bae Abertawe.

Egin
PCDDS

Prif Weinidog: 'Ford yn fuddsoddwr pwysig'

BBC Cymru Fyw

Mae Theresa May wedi dweud wrth aelodau seneddol y bydd ei llywodraeth yn parhau i gynnal trafodaethau cyson gyda Ford yn wyneb bygythiadau i swyddi ym Mhen-y-bont.

Yn Nhŷ’r Cyffredin dywedodd: "Mae Ford yn fuddsoddwr pwysig yma - ac mae wedi ei sefydlu ers dros 100 o flynyddoedd.

"Rydym nawr yn gyfrifol am dros draean o injans Ford led led y byd, ac mae Pen-y-bont yn parhau i fod yn rhan bwysig o hynny"

Ford
BBC

Hwb i'r Ardd Fotaneg

BBC Cymru Fyw

Fe fydd £6m yn cael ei wario ar adnewyddu llynnoedd a rhaeadrau o'r ddeunawfed ganrif yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn Sir Gaerfyrddin.

Mae dros hanner yr arian ar gyfer y prosiect wedi dod gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, ac fe fydd dros 300 o wirfoddolwyr yn gweithio ar y cynllun.

Yr Ardd Fotaneg
bbc

Tan i werthu Caerdydd?

BBC Sport Wales

Mae perchennog clwb pêl-droed Caerdydd Vincent Tan wedi dweud nad ydy o'n bwriadu gwerthu'r clwb ar hyn o bryd ond mae o wedi cyfaddef y buasai o'n ystyried gwneud hynny tasa o'n cael cynnig derbyniol.

Roedd Tan yn ymateb i adroddiad mewn papur newydd yn America sy'n honni ei fod o eisiau gwerthu'r clwb.

vincent
Getty Images

Holi'r prif weinidog am ddyfodol ffatri Ford

BBC Cymru Fyw

Mae'r arweinydd Llafur Jeremy Corbyn wedi holi ynglŷn â dyfodol ffatri Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ystod sesiwn holi'r prif weinidog yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Mercher.

Dywedodd Mr Corbyn ei fod yn gobeithio y bydd y gweithwyr yn cael "sicrwydd y maent eu hangen ar gyfer eu swyddi a'u dyfodol."

Jeremy Corbyn
BBC

Plantos Gŵyl Dewi

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ar Ddydd Gŵyl Dewi, mae cannoedd o blant bach Cymru'n gwisgo brethyn a siolau, capiau a chrysau rygbi i nodi diwrnod ein nawddsant.

Hoffai Cymru Fyw ddiolch i rai o sêr Cymru (a'u rhieni!) am chwilio trwy hen albyms am luniau ohonyn nhw'n blant yn eu gwisg draddodiadol Gymreig. Ond fedrwch chi ddyfalu'r wynebau enwog? 

Nabod y cyw newyddiadurwr?
BBC
Nabod y cyw newyddiadurwr?

Sêr yn taclo'r Gymraeg

BBC Cymru Fyw

Mae Cymru Fyw wedi herio rhai o sêr cyfresi Eastenders, Casualty a Let it Shine i ddweud ambell i air o Gymraeg i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Mae'r canlyniadau yn amrywio!

Mae Cymru Fyw wedi herio'r sêr teledu yma i ddysgu ychydig o Gymraeg

Dwy ddraig ar faes Caernarfon

Cadw

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, mae dwy ddraig enfawr wedi ymweld â Chastell Caernarfon .

Mae’r dreigiau’n rhan o lansiad ymgyrch Chwilio am Chwedlau gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, CADW, a fydd yn dod â hanes Cymru yn fyw yn ystod 2017 mewn ymgyrch 'Blwyddyn y Chwedlau Croeso Cymru'.

draig
cadw

Ford: Dataganiad newydd gan y cwmni

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni Ford wedi rhyddhau datganiad newydd yn y munudau diwethaf yn dilyn adroddiad fod y cwmni'n disgwyl gweld gostyngiad sylweddol i 1160 yn nifer y gweithwyr yn eu ffatri ym Mhen y bont erbyn 2021.

Dywed Ford fod y darlun yn un iach dros y 2-3 blynedd nesaf ond wedi hynny mae disgwyl gostyngiad yn nifer yr injans fydd yn cael eu cynhyrchu yno, ac er nad ydi hyn yn annisgwyl, mae'n achosi pryder.

Mae Ford yn bwriadu cydweithio gydag undebau UNITE a GMB i ddod o hyd i gyfleoedd busnes, ond bydd angen hefyd mynd i'r afael a phryderon presenol y cwmni am effeithlonrwydd y ffatri, a bydd hyn yn uchel ar yr agenda.

Ford yn rhagweld gostyngiad o 1160 o swyddi

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni Ford yn rhagweld y bydd nifer y swyddi yn ffatri'r cwmni ym Mhen y bont yn gostwng o 1160 erbyn 2021, yn ôl dogfen gan y cwmni sydd wedi ei weld gan BBC Cymru.

Mae'r cwmni'n amcangyfrif y gostyngiad ar y sail na fydd yn gallu denu mwy o waith newydd i'r ffatri, a bod y safle'n tan-berfformio o gymharu gyda safleoedd cyffelyb y cwmni fel Dagenham.

Ford
BBC

Llefarydd Tŷ'r Cyffredin yn dathlu Dewi Sant

BBC Wales News

Derbyniodd John Bercow Gennin Pedr gan ddisgyblion o Ysgol Gymraeg Llundain yn San Steffan heddiw.

Tusw
David Cornock

Côr ar y ffordd i Stryd Downing

Twitter

Dewch ar wyliau i Walia

Yahoo Style

Mae gwefan Yahoo Style heddiw wedi rhestri 24 reswm pam mae'n well cael gwyliau yng Nghymru nag ar y cyfandir.

Portmeirion, traethau a rheilffyrdd bychain yw rhai o'r rhesymau.

Portmeirion
BBC

Diolch am y cyfarchion Aaron

Twitter

Cynnig caniatau'r Gymraeg mewn un o bwyllgorau'r Senedd

Elliw Gwawr

Gohebydd Seneddol BBC Cymru