Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Cais i ailystyried dedfryd llofrudd Matalan Caerdydd
  2. Llofruddiaeth Y Fflint: Dyn yn gwadu cyhuddiadau
  3. Aildroseddu difrifol: Galw am gyhoeddi adroddiadau
  4. Defnydd cyffuriau gorsaf bws Wrecsam yn 'frawychus'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Nos da!

BBC Cymru Fyw

Dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw.

Diolch am eich cwmni, a nos da!

Ai Cymro oedd Bilbo?

Twitter

McEvoy: Ymgeisydd yn tynnu 'nôl

BBC Cymru Fyw

Mae ymgeisydd Plaid Cymru yn yr etholiadau lleol yng Nghaerdydd ym mis Mai wedi tynnu'n ôl, gan ddweud na fyddai'n gallu stumogi bod yn yr un grŵp â Neil McEvoy.

Roedd Essex Havard wedi ei ddewis ar gyfer ward Gogledd Llandaf, ond ymddiswyddodd wedi i Mr McEvoy gael ei wahardd o'r cyngor am fis.

Daeth tribiwnlys i'r casgliad bod Mr McEvoy, sydd hefyd yn AC, wedi gwneud sylw wrth un o swyddogion y cyngor oedd gyfystyr â bwlio.

Dywedodd Mr Havard ar ei flog ei bod hi'n "anfaddeuol" nad oedd Mr McEvoy wedi ymddiheuro i'r swyddog.

Neil McEvoy
BBC
Mae Plaid Cymru yn ymchwilio i ymddygiad Neil McEvoy cyn ystyried cymryd camau disgyblu

£12m ar goll o gronfa

BBC Wales News

Mae tua £12m ar goll o gronfa gafodd ei sefydlu i helpu pentre' yn sgil trychineb glofaol.

Cafodd 440 eu lladd mewn ffrwydrad mewn pwll glo yn Senghennydd, Caerffili, yn 1913.

Roedd 'na £115,000 - £12m ym mhres heddiw - yn weddill o'r gronfa, yn ôl cofnodion.

Nawr mae Grŵp Treftadaeth Cwm Aber yn ceisio dod o hyd i hanes yr arian.

Indenture
Archif Richard Burton

Rhieni'n galw am newid cyfraith bysus ysgol

BBC Cymru Fyw

Mae teulu bachgen, fu farw wedi i fws ysgol ei daro, yn galw am wahardd bysus rhag symud ar dir ysgol cyn ac ar ôl oriau ysgol.

Bu farw Ashley Talbot, 14, wedi gwrthdrawiad ar dir Ysgol Gyfun Maesteg yn 2014 .

Mae ei rieni am weld newid cyfraith er mwyn gwneud ysgolion yn fwy diogel.

Melanie a John Talbot
BBC
Mae Melanie a John Talbot yn cwrdd ag AS Dwyrain Abertawe, Carolyn Harris, heddiw

Clirio ac oeri

Tywydd, BBC Cymru

Mwy o gawodydd heno, ond yn clirio dros nos, pan fydd hi'n rhewi mewn mannau gwledig unwaith eto.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan  dywydd BBC Cymru.

Cyfieithu chwedlau Cymru

Golwg 360

Mae 'na brosiect ar droed i gyfieithu chwedlau o'r Cymraeg i'r Gwrdeg, yn ôl Golwg 360 .

Bydd y cyfieithydd Salih Agir Qoserî yn mynd ati i gyfieithu yn ystod arhosiad ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Fe fydd yn cydweithio gyda Caroline Stockford, sy'n cyfieithu llenyddiaeth o'r Dwrceg, ar y prosiect.

Traethau'r Borth
Croeso Cymru
Fydd Traethau'r Borth - cartref chwedlonol Cantre'r Gwaelod - yn cael lle yn llyfrgelloedd y Cwrdiaid?

Clwb y Drenewydd ar dân

Uwch Gynghrair Cymru

Wedi iddyn nhw ennill pedair gêm o'r bron, CPD Y Drenewydd sy'n cael sylw gwefan Uwch Gynghrair Cymru heddiw .

Mae'r rheolwr Chris Hughes yn dweud wrth y wefan sut mae'r tîm wedi troi congol ers cychwyn ail ran y tymor.

Buddugoliaeth o 4-1 dros Airbus dydd Sadwrn oedd y fuddugoliaeth ddiweddara' yn y rhediad.

Drakeford: 'Bygythiad' Llywodraeth y DU yn 'sgandal'

BBC Cymru Fyw

Byddai hi'n "sgandal" pe bai Llywodraeth y DU yn ceisio gwyrdroi deddfwriaeth Gymreig ar streicio, yn ôl un o weinidogion Llywodraeth Cymru.

Mae'r llywodraeth ym Mae Caerdydd wedi cyhoeddi mesur i gael gwared â rheolau Prydeinig i'w gwneud hi'n galed i weithwyr cyhoeddus fynd ar streic.

Ond dywedodd Mark Drakeford AC wrth bwyllgor seneddol heddiw ei fod wedi cael llythyr gan Lywodraeth y DU oedd yn "fygythiad uniongyrchol" i'r gyfraith newydd.

Caleb yn mwynhau'r eira!

BBC Cymru Fyw

Fe syrthiodd blanced o eira dros Llidiardau, Gwynedd ar y penwythnos, a bu'r ffotograffydd Geraint Thomas yn tynnu llun o Caleb ei gi.

Mae Caleb yn groes rhwng Shih Tzu a Bichon Frisé - sef Zuchon, ac yn amlwg wrth ei fodd yn yr eira! 

Caleb y ci
Geraint Thomas, Panorama

Y V&A'n chwilota

Wales Online

Mae amgueddfa'r Victoria & Albert yn Llundain wedi ymuno yn y chwlio am baneli derw a lle tân o ystafell yng Nghastell Gwydir, ger Llanrwst.

Gafodd y darnau eu prynu gan y miliwnydd Randolph Hearst yn y 1930au, eu bocsio, a'u hanfon dros Fôr yr Iwerydd a diflannu'n llwyr.

Bydd y chwilio'n canolbwyntio ar Xanadu, stad Mr Hearst yng Nghaliffornia.

Y paneli a'r lle tân sydd wedi diflannu
BBC
Y paneli a'r lle tân sydd wedi diflannu o Gastell gw

Ailagor rheilffordd

Trenau Arriva Cymru

Mae'r rheilffordd yn ardal Craven Arms yn y Gororau wedi ailagor.

Cafodd ei chau yn gynharach heddiw wedi i berson gael ei daro gan drên.

Mae Trenau Arriva Cymru'n parhau i rybuddio y bydd 'na oedi tan ddiwedd y p'nawn.

View more on twitter

Y fricsen olaf wedi'i gwerthu?

CFfI Cymru

Mae ymgyrch ‘Prynwch Fricsen’ Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru wedi denu cefnogaeth o bell ac agos, ac mae hynny wedi sicrhau fod y targed wedi’i gyflawni.

Mae hyn yn caniatáu i’r sefydliad fynd ati i brynu’r brif brydles i gartref presennol yr elusen ar Faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd. 

Y ganolfan yn Llanelwedd
BBC

Ystyried dedfryd llofrudd

BBC Cymru Fyw

Bydd y Twrnai Cyffredinol yn ystyried cais i newid dedfryd dyn wnaeth lofruddio ei gyn-gariad a'i phartner.

Cafodd Andrew Patrick Saunders, 21, ei garcharu fis diwethaf am 23 mlynedd a phedwar mis am ladd Zoe Morgan, 21, a Lee Simmons, 33, ar un o brif strydoedd Caerdydd.

Nawr mae'r twrnai wedi derbyn cais i newid y ddedfryd ar y sail nad ydy'n ddigon llym.

Fe soniodd teuluoedd Ms Morgan a Mr Simmons am eu siom am y ddedfryd wedi'r achos.

Zoe Morgan a Lee Simmons
Facebook

O'r Fflint i Disneyland Paris

BBC Cymru Fyw

Dros y penwythnos, bu pump o enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint yn perfformio mewn cyngerdd arbennig yn Disneyland Paris.

Roedd Beca, Rhys, Alaw, Siwan a Daniel, yn ogystal ag aelodau o Gôr Aelwyd Waun Ddyfal, Caerdydd yn rhan o’r penwythnos Cymreig i ddathlu Gŵyl Ddewi. 

Cafodd y plant a phobl ifanc gyfle i gymryd rhan mewn gweithdy sioeau cerdd a pherfformio yn yr ŵyl.

Anfonodd y criw rhai lluniau o’u taith at BBC Cymru Fyw.

Y pump enillydd wedi cymryd rhan yn y gweithdy
BBC
Y pump enillydd wedi cymryd rhan yn y gweithdy
Perfformio'n yr ŵyl
BBC
Perfformio'n yr ŵyl
Beca
BBC
Cafodd Beca Mickey Mouse yn anrheg ar ôl canu ar y llwyfan.

Dyn yn gwadu llofruddiaeth hanesyddol

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 58 oed wedi gwadu treisio a llofruddio y ferch ysgol Janet Commins yn Y Fflint yn 1976.

Fe blediodd Stephen Hough yn ddieuog i dri chyhuddiad yn Llys y Goron yr Wyddgrug.

Digwyddodd y troseddau honedig rhwng 5 a 12 Ionawr 1976.

Dywedodd Mr Hough ddim, ar wahân i gadarnhau ei enw a phledio.

Ar y dydd hwn...

Twitter

Pêl droed: Merched Cymru'n colli'n erbyn y Gwyddelod

Twitter

Siom i garfan merched Cymru yng Nghwpan Cyprus heddiw - gan obethio na fydd dynion Cymru'n dioddef yr un dynged yn erbyn Iwerddon yn ddiweddarach yn y mis.

View more on twitter

Apelio am wybodaeth wedi gwrthdrawiad

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad ger Yr Wyddgrug dros y penwythnos pan fu farw dyn.

Cafodd swyddogion eu galw ychydig cyn 12:00 ddoe wedi i gar BMW llwyd gael ei ddarganfod mewn clawdd ar Ffordd Rhuthun yn Loggerheads.

Mae'r heddlu'n credu fod y ddamwain wedi digwydd am tua 19:30 nos Sadwrn.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V031092.

Rygbi: Newyddion o'r garfan

Twitter

Clwb rygbi'n rhoi teyrnged i gyn-chwaraewr

BBC Cymru Fyw

Mae Clwb Rygbi Nant Conwy wedi cyhoeddi teyrnged i'w cyn-chwaraewr Emrys Evans.

Yn ôl adroddiadau, bu Mr Evans farw yn dilyn gwrthdrawiad ar yr A470 ger Coed y Brenin, Dolgellau, dydd Sul.

Mewn datganiad, dywedodd y clwb: "Ar brynhawn Sul cyntaf y mis, cyrhaeddodd y newyddion erchyll am farwolaeth Emrys Evans trwy ddamwain cerbyd ger Coed y Brenin yn Nolgellau.

"[Roedd] Emrys, wrth gwrs, wedi chwarae'n chwe gêm olaf Nant yn nhymor 2015/2016 pan oedd Ifan a Cai wedi'u anafu. Hefyd, bu'n gapten tîm Llanymddyfri pan fu i'r Clwb Rygbi enwog hynny ennill Cwpan Cymru rai blynyddoedd yn ôl."

Ychwanegodd y datganiad bod y clwb yn "cydymdeimlo'n llwyr" â'i deulu.

Cymro ar fis mêl yn achub bywyd dyn

RNLI

Mae Gwyliwr y Glannau gyda'r RNLI yng Ngheredigion wedi derbyn clod am achub bywyd dyn aeth i drafferth yn y môr ar draeth yn Kerala, India.

Roedd Phil Blackwood yn mwynhau ei fis mêl gyda'i wraig Anna Clements ar draeth Varkala pan welodd fod syrffiwr wedi ei daro oddi ar ei fwrdd syrffio.

Llwyddodd Mr Blackwood i badlo tuag at y dyn, Michail Sukachev, 35 oed o Rwsia, cyn ei osod ar ei fwrdd syrffio am ei fod wedi ei anafu.

Cafodd gymorth gan Wylwyr y Glannau lleol i gludo Mr Sukachev i'r lan ac yn ddiweddarach fe gafodd teulu'r dyn o Rwsia gyfle i ddiolch i Mr Blackwood am ei achub. 

Dywedodd y Cymro fod Gwylwyr y Glannau ar y traeth yn gwneud gwaith arwrol gydag ychydig iawn o gyfarpar pwrpasol.

Achub
RNLI
Mr Blackwood (chwith) gyda Michail Sukachev
Phil Blackwood
Phil Blackwood
Phil Blackwood a'i wraig Anna Clements

Dim lle i'ch carafan!

Twitter

Mae'r panig i'w glywed yn barod!

View more on twitter

Atal trwydded cwmni gwastraff

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi atal trwydded i ffatri ailgylchu ble mae tân sylweddol wedi bod yn llosgi ers dydd Iau.

Mae'r safle gwastraff ar stâd ddiwydiannol Llandŵ ym Mro Morgannwg yn parhau i losgi o dan oruchwyliaeth, ar ôl i 2,000 tunnell o wastraff gynnau yr wythnos diwethaf.

Roedd y gwasanaeth tân wedi darogan y byddan nhw ar y safle am gyfnod hir am eu bod angen gwneud yn siŵr bod y tân yn marw, ac mae'r safle'n parhau i fod ar gau.

Tân ar y safle yn Llandw
BBC

Prynhawn cymysg

Tywydd, BBC Cymru

Y tymheredd yn codi i 11C wrth i aer mwynach a llaith ledu o'r de-orllewin, a bydd ambell gawod yn y de a'r gorllewin yn ystod y prynhawn.  

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru .

Y Gwyrddion yn newid arweinydd

Twitter

Delweddau dros 60 mlynedd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae arddangosfa o waith y ffotograffydd Pete Davis i'w gweld yn Oriel Gregynog, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth  ar hyn o bryd.

Yn adran gylchgrawn Cymru Fyw, mae cyfle i chi flasu rhagolwg o'r arddangosfa .

Sblot
Pete Davis

Ystyried canlyniadau arolwg

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Ar ei flog , mae'r Athro Roger Scully yn cymryd cip ar ganlyniadau arolwg y BBC ar agweddau gwleidyddol pobl Cymru .

Mae'n ystyried maint y gefnogaeth i'r Cynulliad, ac yn edrych ar ystod gwybodaeth y cyhoedd am waith y sefydliad hwnnw.

Dedfrydu dyn wnaeth dorri ei wddf

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 33 oed o Ddoc Penfro wedi cael gorchymyn cymunedol 36 mis am anafu ei hun mewn llys.

Roedd Lukasz Pawlowski yn disgwyl dedfryd am ymosodiad rhyw pan dorrodd ei wddf gyda chyllell yn Llys Ynadon Hwlffordd .

Fel rhan o'r gorchymyn bydd yn gorfod gwneud 80 awr o waith am ddim, mynd ar gyrsiau troseddwyr rhyw a pheidio cysylltu â'r fenyw yr ymosododd arni.

Clywodd y llys ei fod wedi treulio cyfnod gyfystyr â phedwar mis dan glo cyn iddo gael ei ddedfrydu.

Lukasz Pawlowski
Wales News Service

Cyhoeddi map gyrru 20 mya i ardaloedd o Gaerdydd

Cyngor Caerdydd

Mae map yn dangos cyfyngiadau gyrru 20 milltir yr awr fydd yn cael eu gweithredu dros y tair blynedd nesaf wedi'i gyhoeddi gan Gyngor Dinas Caerdydd.

Gobaith y cyngor ydi sefydlu cyfyngiadau 20 mya mewn ardaloedd preswyl yng Nglan-yr-afon, Treganna, Gabalfa, Grangetown, Plasnewydd, Adamsdown, Pen-y-lan, Sblot, Butetown a Cathays.

Dywedodd y Cynghorydd Ramesh Patel, Aelod Cabinet dros Gynllunio, Trafnidiaeth a Chynaliadwyedd:

"Rydym yn bwriadu sicrhau y bydd prif lwybrau'r wardiau hyn yn parhau yn 30 mya, gyda chyflymderau mewn ardaloedd preswyl yn lleihau i 20 mya."

Caerdydd
Cyngor

Curo cystadleuaeth cario gwraig

Twitter

Llongyfarchiadau mawr i'r ddau o Gymru am lwyddo yn y gamp anarferol yma.

View more on twitter

Papur Pawb arlein ac i'r clyw!

Papur Pawb

Mae papur bro gogledd Ceredigion - Papur Pawb - yn lansio gwefan a fersiwn sain o'r papur heddiw.

Fe fydd y lansiad am 15:00 yn Ysgol Talybont, a bydd y newyddiadurwr Dylan Iorwerth yno.

Un sydd wedi cael rhagflas o'r technoleg clyw yw Kathleen Richards. Fe fuodd hi'n siarad efo Mari Grug ar y Post Cyntaf y bore 'ma .

Kathleen Richards
BBC
Mae Kathleen Richards yn un o'r rhai allai elwa o'r fersiwn sain o'r papur bro

Galw dyn yn ôl i'r carchar

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn chwilio am ddyn o Gasnewydd sydd i fod i ddychwelyd i'r carachar.

Cafodd Tyrone Gibson, 39, ei ryddhau aym mis Ionawr ond mae'r heddlu am ei ail-garcharu am iddo dorri telerau'r drwydded ryddhau.

Roedd Gibson wedi cael dedfryd o dair blynedd a phedwar mis am ladrata.

Tyrone Gibson
Heddlu Gwent

Ergyd i'r Gwyddelod cyn ymweliad Cymru:

Chwaraeon BBC Cymru

View more on twitter

Fe fydd y ddau dîm yn mynd benben yn Nulyn ar 24 Mawrth.  

Cofio campau clwb Caerdydd

Pobl Caerdydd

Mae arddangosfa newydd am hanes Clwb Pêl-droed Caerdydd wedi agor yng nghanol y brifddinas.

 Aeth Owen John, un o gefnogwyr selog yr Adar Gleision, draw am gip olwg ar ran Pobl Caerdydd .

Cwpan FA
Pobl Caerdydd

Alun Cairns yn trafod allforio

Twitter

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru Alun Cairns AS wedi agor Uwchgynhadledd Allforio Busnes Cymru'n gynharach y bore ma.

Cafodd cynrychiolwyr o gwmnïau yng Nghymru wahoddiad i'r gynhadledd sydd yn cael ei chynnal yn Neuadd y Ddinas Caerdydd.

View more on twitter

Ne me conduis pas chez moi

Mae Cymdeithas Cymry Paris wedi trefnu première i'r ffilm Don't Take Me Home mewn sinema ar y Champs Elysée ar 17eg o Fawrth (noswyl gêm Ffrainc a Chymru). 

poster y ffilm
BBC

Cau llinell reilffordd yn y Gororau

Trenau Arriva Cymru

Mae'n bosib y bydd 'na oedi hir a chanslo trenau hefyd ar reilffordd y Gororau, ble mae dyn wedi cael ei daro gan drên ger Craven Arms.

View more on twitter