Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Gwahardd Neil McEvoy o grŵp Plaid Cymru
  2. Llygredd aer: 'Argyfwng' iechyd cyhoeddus
  3. Môn: 'Rhaid gwella gwasanaethau plant'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna'r cyfan am heddi

BBC Cymru Fyw

A dyna ni ar y Llif Byw am ddiwrnod arall.

Cofiwch y byddwn ni nôl am 08:00 bore fory a'r diweddara.

Tan hynny, diolch am eich cwmni, a hwyl i chi.

Ar y dydd hwn...

Wicipedia

Y Byd a'r Bedwar: Byw mewn cymuned Foslemaidd

S4C

Oedi'n bosibl ar yr A4232

Traffig Cymru

O Bontarddulais i gawell yr UFC

Golwg 360

Mae Golwg360 wedi cyhoeddi erthygl yn edrych ar daith dyn ifanc o Bontarddulais i gawell cwffio yr UFC .

Bydd Brett Johns yn ymladd yn erbyn Ian Entwistle yn yr O2 yn Llundain ar 18 Mawrth.

Johns
BBC

A487 yn Aberaeron wedi ailagor

Traffig Cymru

'Glaw ar y ffordd o'r gorllewin'

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Hâf sy'n adrodd bod disgwyl glaw dros Gymru heno:

"Bydd yna fand arall o law yn lledu o'r gorllewin heno, ac mi fydd y glaw yma'n drymach ac yn lledu ar hyd y wlad. 

"Dal yn ddigon gwlyb dros nos a bore fory, ond mae disgwyl iddi droi'n sychach a rhywfaint yn brafiach erbyn y prynnhawn, a mi neith hi droi'n fwynach."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC

Be nesa i'r Gleision a Pharc yr Arfau?

Wales Online

Ar wefan WalesOnline mae erthygl gan Simon Thomas yn trafod datblygiadau datblygiadau bosib i ranbarth Gleision Caerdydd

Ymysg y sibrydion mae cynlluniau i ddymchwel Parc yr Arfau ac adeiladu stadiwm newydd gyda 15,000 o seddi i'w defnyddio i gynhadleddau a chyngherddau, yn ogystal a rygbi.

parc yr arfau
BBC

Mwyafrif cynghorwyr Powys yn erbyn cau ffrwd Gymraeg Aberhonddu

BBC Cymru Fyw

Mae cynghorwyr ym Mhowys wedi bod yn trafod dyfodol y ffrwd Gymraeg yn Ysgol uwchradd Aberhonddu yn ystod y dydd. 

Mae Cabinet y Cyngor o blaid ei chau er mwyn canoli addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Llanfair ym Muallt , dros 20 milltir i ffwrdd.

Pleidleisiodd 32 o gynghorwyr yn erbyn cynlluniau'r cabinet, ac wyth o blaid, ond arwydd o farn y cyngorwyr oedd y bleidlais yn unig - y Cabinet fydd a'r penderfyniad terfynol mewn cyfarfod ar 14 Mawrth, a'r disgwyl yw y bydd yn cefnogi'r argymhelliad i gau'r ffrwd Gymraeg yn Aberhonddu.

Aberhonddu
Google

Ar y Post Prynhawn am 17:00...

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Gwahardd yr Aelod Cynulliad Neil McEvoy o grŵp Plaid Cymru dros dro, y diweddaraf ar drafodaethau Brexit yn Nhŷ'r Arglwyddi a'r Frenhines yn urddo Bryn Terfel yn Farchog - hyn a mwy ar y Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru rhwng 17:00 a 18:00.

URC'n ennill gwaharddeb llys i atal ailwerthu tocynnau

Undeb Rygbi Cymru

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cael gwaharddeb Uchel Lys yn erbyn cwmni sydd wedi bod yn ailwerthu tocynnau ac yn darparu lletygarwch answyddogol yn ystod gemau Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn Stadiwm Principality eleni. 

Mae'r dyfarniad yn gwahardd Evental Ltd rhag torri rheolau gwerthiant tocynnau'r undeb, drwy eu gwerthu am elw. 

Mae'r undeb yn ymwybodol o 200 o tocynnau sydd wedi eu gwerthu dan yr amodau hynny, gan ddweud y dylai unrhyw un sy'n credu eu bod wedi prynu tocynnau fel hynny gysylltu gydag Undeb Rygbi Cymru i wirio'u dilysrwydd.

Stadiwm
Huw Evans Picture Agency

Pentref gwyliau £10m Fferm Ffoli "yn gam naturiol"

BBC Cymru Fyw

Mae atyniad ymwelwyr Fferm Ffoli yn Sir Benfro wedi cael caniatâd i fwrw ymlaen â chynlluniau gwerth £10m i godi pentref gwyliau ar y safl e.

Bydd y pentref newydd yn cael ei leoli i'r gogledd o'r atyniad ger Dinbych-y-pysgod ac yn cynnwys cabanau, carafanau, pebyll saffari a wagenni i ymwelwyr letya ynddyn nhw.

Mae disgwyl i'r datblygiad greu hyd at 30 o swyddi newydd.

Wrth wneud cais am yr estyniad yn haf 2016 dywedodd llefarydd ar ran yr atyniad: "Mae hwn yn gam naturiol. Rydym wedi tyfu yn aruthrol dros y tair blynedd ddiwethaf, gan fuddsoddi £2m bob blwyddyn ar y safle."

datblygiad
Fferm Ffoli

Tata'n cwblhau proses ymgynghori pensiynau

Twitter

Nid tŷ bach yw'r lifft

Twitter

Mae'r heddlu trafnidiaeth yn chwilio am ddyn a ddefnyddiodd lifft yng ngorsaf Ystrad Mynach fel tŷ bach.

Dywedodd yr heddlu nad oedd yn brofiad dymunol i wraig ag anabledd a ddefnyddiodd y lifft yn ddiweddarach.

View more on twitter

Rhybudd rhag "datod y broses ddatganoli"

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd Cyllid Cymru wedi rhybuddio gweinidogion y DU i beidio â chymryd camau "gwenwynig" i "ddatod y broses o ddatganoli" yn sgil Brexit.

Dywedodd Mark Drakeford fod Theresa May wedi dod yn "beryglus o agos" i ddweud ei bod yn bwriadu cymryd pwerau o Frwsel mewn meysydd fel amaethyddiaeth.

Mark Drakeford
BBC

Ken Owens: Angen gwella pob dim

BBC Sport Wales

Ar wefan chwaraeon y BBC mae fideo o fachwr Cymru, Ken Owens, yn dweud bod angen i Gymru wella ym mhob agwedd cyn wynebu Iwerddon yng Nghaerdydd nos Wener.

Collodd Cymru 29-13 yn erbyn Yr Alban yn ei thrydedd gêm yn y Bencampwriaeth, gydag Iwerddon yn curo Ffrainc gartref 19-9.

Owens
BBC
Ken Owens yn taclo Finn Russell yn y golled ym Murrayfield mis diwethaf

Dirwy i gyn nyrs am dorri'r Ddeddf Diogelu Data

BBC Cymru Fyw

Mae wedi dod i'r amlwg fod cyn nyrs o Sir Gaerfyrddin, a gafodd ei dirwyo am dorri'r Ddeddf Diogelu Data, wedi cael mynediad anghyfreithlon i 3,000 o gofnodion meddygol, gan gynnwys cofnodion rhai o'i chydweithwyr. 

Cafodd Elaine Lewis, 63 oed o Lansteffan, ei diswyddo gan Fwrdd Iechyd prifysgol Hywel Dda am dorri rheolau cyfrinachedd drwy gael gafael ar gofnodion electronig.

Cafodd ddirwy o £650, costau o £664 a chostau ychwanegol o £65 gan lys ynadon Llanelli.

nyrs
BBC

Newid y Gyfnewidfa

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ar dudalen gylchgrawn BBC Cymru Fyw mae oriel luniau o'r gwaith sy'n mynd 'mlaen yn adeilad y Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd , gan gynnwys lluniau o'r adeilad yn ei anterth.

Mae disgwyl y bydd yr adeilad yn ailagor fel gwesty y flwyddyn nesa' dan yr enw The Exchange Hotel .

gyfnewidfa
BBC

Apêl wedi ymosodiad yn yr Eglwys Newydd

Wales Online

Mae Heddlu'r De yn apelio am dystion wedi ymosodiad y tu allan i far yng Nghaerdyd d.  

Mae'n debyg i ddyn ymosod ar dri dyn arall y tu allan i fwyty a bar Miss Jones yn yr Eglwys Newydd nos Wener 3 Mawrth.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i ffonio 101 a dyfynu'r cyfeirnod 1700081683.

Ymosodiad
google

A487 yn Aberaeron ynghau i'r ddau gyfeiriad

Traffig Cymru

Hain yn 'dymuno' am arweinydd Llafur gwahanol

BBC Cymru Fyw

Mae un o aelodau blaenllaw'r Blaid Lafur wedi awgrymu y byddai'n hoffi gweld arweinydd Llafur gwahanol. 

Yn ystod dadl yn Nhŷ'r Arglwyddi ar Fesur Brexit, fe gyfeiriodd cyn ysgrifennydd Cymru, Yr Arglwydd Hain at arweinydd Llafur yn Nhŷ'r Arglwyddi, Y Farwnes Smith o Basildon, fel arweinydd yr wrthblaid. 

Ar ôl cywiro'i hun, dywedodd y byddai'n "dymuno mai hi oedd arweinydd yr wrthblaid yn hytrach na'r arweinydd gwrthblaid presennol".

Yr Arglwydd Hain
BBC

Bale ddim yn debygol o ddychwelyd?

ITV News

Mae 'na ddyfalu wedi bod ers tro am ddyfodol Gareth Bale ac a fydd cefnogwyr yn ei weld yn ôl yn Uwch Gynghrair Lloegr yn y dyfodol, ond gall hynny fod yn llai tebygol yn dilyn sylwadau'r Cymro y bore 'ma .

Yn ôl ITV, dywedodd Bale bod clybiau Lloegr yn methu ym mhencampwriaethau Ewropeaidd oherwydd diffyg seibiant dros y gaeaf.

Dywedodd bod y seibiant yn dda yn "gorfforol ac yn feddyliol", a bod chwarae i un o glybiau Lloegr yn gwneud chwaraewyr yn flinedig iawn.

Dyw Gareth ddim yn swnio'n rhy awyddus i ddychwelyd i Brydain!

Bale
BBC

Gwefan South Wales Evening Post i uno â WalesOnline

South Wales Evening Post

Mae'r South Wales Evening Post wedi cyhoeddi y bydd ei gwefan yn uno gyda gwefan WalesOnline .

Yn ôl y papur, fe fydd hyn yn cynnig  ffynhonnell newyddion "cyflymach a mwy pwerus" i'r darllenwyr.

Dywedodd y golygydd Jonathan Roberts ei bod hi'n "gyfnod cyffrous i'n darllenwyr, ein partneriaid masnachol a'n newyddiadurwyr".

Ar drothwy Diwrnod Rhyngwladol y Merched...

Twitter

Gyda dydd Mercher 8 Mawrth yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched, mae Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi gwaith ymchwil, i gydfynd a dadl fydd yn cael ei chynnal yn y Senedd. 

View more on twitter

Colled o £9.5 i'r Adar Gleision

BBC Cymru Fyw

Fe wnaeth Clwb Pêl-droed Caerdydd golled o bron i £9.5m yn y flwyddyn hyd at Mai 2016, yn ôl cyfrifon y clw b.

Roedd y clwb wedi gwneud elw o £3.8m yn y flwyddyn flaenorol.

Fe wnaeth cyfanswm yr arian gafodd ei wneud o docynnau, darlledu, nawdd, hysbysebu ac incwm masnachol ostwng o £37m i ychydig dros £31m.

Vincent Tan
Huw Evans Picture Agency

Ymateb Neil McEvoy i waharddiad Plaid Cymru

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn cadarnhad bod AC Plaid Cymru, Neil McEvoy, wedi ei wahardd o'i rôl gyda'r blaid am y tro , mae Mr McEvoy wedi dweud mewn datganiad nad oedd am ymddiheuro am "sefyll i fyny" dros yr etholwr yn yr achos gwreiddiol, gan ddweud ei fod yn bwriadu mynd a'r achos i'r Uchel Lys i "ddangos fy mod yn gwneud y peth iawn".

Ychwanegodd: "Rydyn ni'n grŵp unedig ond mae angen i mi gymryd cyngor cyfreithiol cyn cytuno ar ein datganiad, felly mae'n gywir fy mod i wedi fy ngwahardd tan hynny."

McEvoy
BBC

Glaw mân y prynhawn 'ma yn y de a'r gorllewin

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Hâf sydd 'efo rhagolygon y tywydd ar gyfer y prynhawn: "Bydd 'na ychydig o law mân mewn mannau o'r de a'r gorllewin yn ystod y p'nawn, ond neith hi ddal yn sych mewn mannau dwyreiniol, er yn cymylu i ni gyd."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC .

Gwahardd McEvoy: Ymateb Plaid Cymru

Twitter

Defnydd cyffuriau yn Wrecsam dan sylw Taro'r Post

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Defnydd cyffuriau yn Wrecsam fydd un o bynciau trafod Taro'r Post rhwng 13:00 a 14:00.

Ddydd Llun, fe gyhoeddodd gyrrwr bws luniau o bobl oedd i weld dan ddylanwad cyffuriau yng ngorsaf y dre , yn ogystal â lluniau o nodwyddau ac offer arall ar y llawr.

Yn ôl Cyngor Wrecsam, mae gwelliannau "sylweddol" bellach wedi eu cyflwyno.

Cyffuriau Wrecsam
Gavin Rodda
View more on twitter

Neil McEvoy yn colli rôl llefarydd Plaid Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae AC Plaid Cymru, Neil McEvoy, wedi colli ei rôl fel llefarydd y blaid ar chwaraeon a thwristiaet h.

Daw hynny wedi iddo gael ei  wahardd am fis o'i swydd fel cynghorydd yng Nghaerdydd  am sylwadau y gwnaeth wrth un o swyddogion y cyngor,

Roedd ACau Plaid wedi bod yn ystyried a ddylai Mr McEvoy gael gwaharddiad pellach.

Yn ôl Mr McEvoy, roedd y tribiwnlys a'i waharddodd yn "ffars".

McEvoy
BBC

Y bas-bariton o Bantglas yn farchog

Twitter

Mae Bryn Terfel bellach yn Syr wedi iddo gael ei urddo'n farchog gan y Frenhines.

View more on twitter

Trawsnewid cartref gofal ym Mangor yn fflatiau myfyrwyr?

Daily Post

Mae yna gynlluniau i drawsnewid cartref gofal ym Mangor yn fflatiau i fyfyrwyr , yn ôl y Daily Post.

Bwriad Huw Jones, o gwmnu Bellevue Student Ltd yw datblygu cartref Bryn Llifon yn 31 o stafelloedd i fyfyrwyr.

Mae disgwyl i bwyllgor cynllunio Cyngor Sir Gwynedd drafod y cais pan fyddan nhw'n cyfarfod yn Nolgellau ddydd Llun.

Bryn Llifon
BBC

Dim Barry Horns yn y stadiwm yn Nulyn

Twitter

Mae'n debyg na fydd band answyddogol cefnogwyr Cymru yn cael chwarae yn ystod y gêm yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon ddiwedd y mis.

Mae'r Barry horns yn ffefryn gyda chefnogwyr yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn ystod gemau rhyngwladol.

View more on twitter

Dirwy o £10,000 i fecws am dorri rheolau hylendid

Cyngor Bro Morgannwg

Mae becws ym Mhenarth wedi cael dirwy o dros £10,000 am dorri 36 o reolau hylendid.

Mewn achos gafodd ei ddwyn gan Gyngor Bro Morgannwg, cafodd rheolwr Penarth Bakery hefyd ei wahardd rhag rheoli busnes bwyd am 10 mlynedd.

Yn ystod ymweliadau â'r busnes, fe ddaeth swyddogion y cyngor o hyd i fwyd yn pydru mewn rhewgell, olion llygod ac offer pobi budr.

Penarth Bakery Ltd
Cyngor Bro Morgannwg

Zane Kirchner yn ymuno â'r Dreigiau

Dreigiau Casnewydd Gwent

Bydd y chwaraewr rhyngwladol o Dde Affrica, Zane Kirchner yn ymuno â thîm rygbi'r Dreigiau y tymor nesa'.

Cadarnhaodd y rhanbarth y bydd Kirchner, sydd wedi ennill 31 cap dros ei wlad, yn ymuno â'r Dreigiau ar ôl treulio pedair blynedd gyda Leinster yn Iwerddon.

Dywedodd prif hyfforddwr y Dreigiau, Kingsley Jones y bydd yn gaffaeliad amhrisiadwy i'r garfan.

Zane Kirchner
Getty Images

Essex, Ee-sy-ult, Eh-silt... ESYLLT!

BBC Radio 5 live

Fe fydd llawer o Gymry'n gallu cydymdeimlo â phoen y ferch hon. 

Mae BBC Radio 5 Live wedi bod yn gofyn i bobl geisio ynganu'r enw Esyllt...

Oes gennych chi brofiad tebyg?

View more on facebook

Neil McEvoy: Adroddiadau o gamau disgyblu gan Plaid Cymru

BBC Cymru Fyw

Y Gyllideb: Awgrym na fydd cytundeb dinesig i Abertawe

BBC Cymru Fyw

Mae ffynonellau o fewn Llywodraeth y DU wedi awgrymu na fydd cytundeb dinesig ar gyfer Abertawe yn cael cadarnhad swyddogol yn y Gyllideb ddydd Mercher.

Dywedodd y Canghellor yr wythnos diwethaf ei fod yn gobeithio i drafodaethau ddod i ben erbyn y Gyllideb, ond mae ffynonellau eraill yn dweud bod manylion i'w cadarnhau cyn dod i gytundeb swyddogol.

Mae un AS sy'n agos at y broses wedi dweud ei fod yn hyderus y byddai cytundeb yn y pen draw, ond bod angen mwy o waith cyn hynny.

Abertawe
BBC

Thomas a Sky yn cefnogi Brailsford '100%'

BBC Sport Wales

Mae aelodau tîm seiclo Sky yn cefnogi'r rheolwr, Dave Brailsford, "100%" yn ôl y Cymro, Geraint Thomas .

Mae Brailsford, wnaeth dyfu i fyny yn Neiniolen, wedi ei feirniadu ar ôl i wybodaeth am ddefnydd Syr Bradley Wiggins o gyffuriau sydd wedi eu gwahardd i drin cyflwr meddygol gael ei ryddhau.

Ar Twitter, dywedodd Thomas, sydd wedi bod yn aelod o'r tîm ers 2009, bod y tîm i gyd yn cefnogi Brailsford.

Brailsford a Thomas
BBC

Gostyngiad ymhlith ysmygwyr Cymru

Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae Cymru wedi gweld un o'r gostyngiadau mwya' drwy'r DU o ran canran y boblogaeth sy'n ysmygu. Ond yn ôl canlyniadau diweddara'r Swyddfa Ystadegau Gwladol, mae'r canran yng Nghymru yn dal yn uwch na'r cyfartaledd. 

Mae 18.1% o oedolion Cymru'n ysmygu, o'i gymharu â 17% yn Lloegr a 19% yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. 

Targed Llywodraeth Cymru yw i ostwng y canran i 16% erbyn 2020.

Ysmygu
BBC