Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Cadarnhau canfod corff Sandie Bowen
  2. Ffos-y-Frân: Galw am ymchwiliad iechyd
  3. Arwyddo Bargen Ddinesig cyn diwedd y mis?

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Dyna ni am heddiw - diolch am ymuno â ni unwaith eto ar y llif byw, ac fe fyddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 bore fory.

Tan hynny, noswaith dda! 

Y Cymro sy'n chwarae rygbi i'r Almaen

BBC Sport Wales

Wrth feddwl am yr Almaen yn y byd chwaraeon, mae'r meddwl yn troi'n syth at bêl-droed a'r timau mewn gwyn sydd wedi serennu yng Nghwpan y Byd dros y blynyddoedd.

Ond mae un Cymro yn gobeithio y bydd y wlad yn llwyddo i wneud eu marc mewn camp gymharol newydd - rygbi!

Mae Jamie Murphy o Ben-y-bont yn chwarae dros eu tîm cenedlaethol, a hynny thrwy ei fam-gu sydd yn Almaenes.

Dyw'r tîm ddim yn gwneud yn rhy ffôl chwaith - mae ganddyn nhw obeithion realistig o gyrraedd Cwpan y Byd 2019 fel mae pethau'n sefyll.

jamie murphy
Getty Images

Dynes o Bwllheli yn ffeinal Mastermind

Cambrian News

Mae'r Cambrian News wedi rhoi sylw i ddynes o Bwllheli lwyddodd i gyrraedd ffeinal rhaglen deledu Mastermind yr wythnos hon.

Fe ddewisodd Lynn Edwards, 60, nofelau'r Forsyte Saga, y frenhines Mary a ffilmiau Alfred Hitchcock fel ei phynciau arbenigol yn ystod y gyfres.

Lwyddodd hi ddim i ennill yn y rownd derfynol, ond fe aeth hi drwy'r dair rhaglen heb basio'r un cwestiwn - chwarae teg!

lynn edwards
BBC

Newsquest: 'Trethdalwyr eisiau sicrwydd'

BBC Cymru Fyw

Yr AC Ceiwdadol, Mohammad Asghar yw'r diweddaraf i ymateb i'r newyddion am adolygu lefelau staff mewn cwmni gafodd grant o £340,000 gan Lywodraeth Cymru .

"Bydd trethdalwyr yn edrych am sicrwydd gan Lywodraeth Cymru nad yw hyn yn fwy o arian sydd yn cael ei wastraffu," meddai.

"Os yw Newsquest wedi torri addewidion a roddon nhw dros swyddi wrth ymgeisio am y grantiau hyn rhaid i'r arian gael ei ad-dalu.

"Yn anffodus mae hyn hefyd yn ergyd i newyddiaduraeth yn y wlad hon, gyda mwy o'r capasiti corfforol yn symud o Gymru gan gynyddu pwysau ar y diwydiant." 

mohammad asghar
BBC
Mohammad Asghar yw'r AC Ceidwadol dros Ddwyrain De Cymru

Colled o £308,000 i Forgannwg

BBC Sport Wales

Mae clwb criced Morgannwg wedi cyhoeddi colled o £308,000 ar gyfer blwyddyn ariannol 2016 .

Daeth hynny wedi i'r clwb wneud elw o £593,000 y flwyddyn gynt, pan gafodd gêm brawf yng Nghyfres y Lludw ei chynnal yng Ngerddi Soffia.

"Mae canlyniadau ariannol blynyddol y clwb yn amrywio'n sylweddol yn dibynnu ar safon a chysondeb y gemau criced rhyngwladol sy'n cael eu chwarae yng Nghaerdydd," meddai'r prif weithredwr Hugh Morris.

hugh morris
Huw Evans Picture Agency

Cyngor ffasiwn gan Owain Arthur

Twitter

Yr actor Owain Arthur sydd ar glawr cylchgrawn Golwg yr wythnos hon, wrth iddo drafod dillad yn y golofn Steil wythnosol.

Mae cotiau lliwgar, hetiau 'baker boy' a Chelsea bŵts ymysg yr eitemau sydd yn ei gwpwrdd dillad - yn ogystal ag un tuxedo crand.

Mae ganddo hefyd ambell gyngor ffasiwn: "Os ydi rhywun yn rhoi compliment i chi am eich dillad, prynwch yr un peth eto ond mewn lliw gwahanol.

"A pheidiwch â gwisgo topiau ffwtbol i fynd allan gyda'r nos - neith pobl ddim edrych yn ffafriol arnoch chi."

View more on twitter

Noson sych ond oer

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd efo rhagolygon y tywydd ar gyfer heno:

"Ar ôl diwrnod braf o wanwyn, mi fydd ‘na gymylau yn lledu ar draws y wlad o’r de-orllewin dros nos.

"Ond er yn noson sych i lawer, mi fydd ‘na rai cawodydd gwasgaredig yn ystod yr oriau man, yn bennaf ar dir uchel. 

"Bydd hi'n teimlo ychydig yn oerach na’r nosweithiau d’wetha, y tymheredd rhwng 5 ac 8 gradd celsiws."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC .

Bellamy: Tîm cyfreithiol yn ymchwilio i academi

BBC Cymru Fyw

Mae cyfreithiwr Craig Bellamy wedi rhyddhau datganiad yn dilyn y stori ym mhapur newydd The Times am gau ei academi bêl-droed yn Sierra Leone .

"Mae Mr Bellamy yn ddiweddar wedi penodi tîm cyfreithiol newydd i ymchwilio i unrhyw beth anarferol yn ei faterion ariannol.

"Mae'r ymchwiliadau hyn yn parhau ac felly allwn ni ddim gwneud sylw pellach ar hyn o bryd am unrhyw honiadau penodol.

"Bydd ei dîm cyfreithiol yn cynorthwyo gydag unrhyw ymchwiliad gan asiantaethau llywodraeth ac, os oes angen, byddan nhw'n cymryd camau yn erbyn unrhyw un sy'n gyfrifol o gamymddwyn."

Cytundeb newydd i Ben Davies

Sgorio, S4C

Un newid yn nhîm Cymru dan-20

BBC Sport Wales

Mae hyfforddwr dan-20 Cymru wedi  gwneud un newid i'r tîm fydd yn wynebu Iwerddon dydd Sadwrn  gyda blaenasgellwr y Gleison, Shane Lewis-Hughes, wedi'i enwi yn lle James Botham.

Dyw'r Gwyddelod heb golli hyd yma yn y bencampwriaeth ac maen nhw yn yr ail safle tu ôl i Loegr. Mae Cymru yn drydydd yn y tabl ar hyn o bryd.

Bydd y gêm yn dechrau am 18:30 dydd Sadwrn.

strange
BBC
Jason Strange, hyfforddwr Cymru Dan 20

Y Drenewydd - 'Dinas lloches i ffoaduriaid'?

Powys County Times

Mae rhai o drigolion lleol wedi ymateb yn chwyrn i awgrym y gallai'r Drenewydd gael ei dynodi'n 'ddinas lloches i ffoaduriaid', yn ôl y County Times .

Yn ddiweddar fe gytunodd cyngor y dref y dylai'r cynghorydd Rina Clarke, oedd wedi codi'r syniad, edrych ymhellach i'r mater.

Ond mae un dynes wedi ysgrifennu llythyr i'r County Times yn dweud bod y cynllun yn "hollol amhriodol".

Ychwanegodd y cynghorydd Bob Mills y byddai'n rhaid ystyried "pwy fyddai'n gorfod talu am hyn i gyd".

Dysgu mathemateg drwy chwarae snwcer

Daily Post

Mae dyn o Wynedd yn defnyddio dull anarferol i gael plant ysgol i ymddiddori mewn mathemateg - drwy chwarae snwcer.

Peter Williams o Benrhyndeudraeth yw sylfaenydd Cue Games For Schools, busnes nid-er-elw sydd yn gosod byrddau snwcer mewn ysgolion ac yn dysgu gemau all wella sgiliau plant.

Maen nhw newydd osod un yng ngogledd Cymru am y tro cyntaf - yn Ysgol Y Berwyn, Y Bala - ac yn gobeithio gwneud yr un peth mewn chwe ysgol arall yn yr ardal .

snwcer
BBC

Carcharu dyn oedd â '2.5m o luniau anweddus'

BBC Cymru Fyw

Fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru ddod o hyd i gasgliad o dros 2.5m o ddelweddau anwedus wrth chwilio cartref dyn yng Nglannau Dyfrdwy.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod cymaint o ddelweddau fel bod llawer heb gael eu dosbarthu eto, ond eu bod yn cynnwys nifer o luniau anweddus o blant.

Cafodd Ian George Paterson, 32, ei garcharu am flwyddyn a'i orchymyn i gofrestru fel troseddwr rhyw am 10 mlynedd.

'Dim ffrindiau' gan Ben-y-bont?

BBC Wales News

Mae cynghorwyr ym Mhen-y-bont wedi pleidleisio i ymbellhau eu hunain o gysylltiadau hanesyddol â dwy dref yn Ewrop .

Ers 1971 mae'r dref wedi gefeillio â Langenau yn yr Almaen, ac yn 1994 sefydlwyd partneriaeth â Villenave d'Ornon yn Ffrainc.

Pleidleisiodd cyngor y dref o blaid pasio "rheolaeth uniongyrchol" dros y cysylltiadau i grŵp annibynnol, yn hytrach na pharhau i wneud hynny eu hunain.

Ond fe ofynnodd Carwyn Jones, AC yr etholaeth: "Ydyn ni eisiau cael ein hadnabod fel y dref heb unrhyw ffrindiau?"

pen-y-bont
Lewis Clarke/Geograph

Anaf i Kyle Naughton

'Heno bydd yr adar yn canu'

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Yn ei flog diweddara' mae Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, yn trafod cyflwr y Democratiaid Rhyddfrydol

Dywed Vaughan bod awgrymiadau fod y blaid yn gryfach na'r hyn mae arolygon barn yn ei awgrymu, yn dilyn llwyddiannau diweddar mewn is-etholiadau.

Allen yng ngharfan saith-bob-ochr Cymru

BBC Camp Lawn

Mae canolwr y Gleision, Cory Allen wedi ei gynnwys yng ngharfan rygbi saith-bob-ochr Cymru am y tro cyntaf ers 2013.

Bydd y garfan o 12 chwaraewr yn wynebu Fiji, Ariannin a Samoa yn eu gemau grŵp yn y gystadleuaeth yn Vancouver, Canada ar 11 a 12 Mawrth.

View more on twitter

Dirwy ar ôl canfod llygoden farw mewn bwyty

Wales Online

Mae dyn o Abertawe wedi cael ei wahardd rhag rhedeg busnesau bwyd wedi i lygoden farw gael ei ganfod mewn siop fyrgyrs.

Daeth arolygwyr o hyd i'r anifail, oedd yn "arogli fel petai'n pydru", o dan gownter bwyty City Burger yn y ddinas ym mis Tachwedd.

Cafodd amodau hylendid gwael hefyd eu canfod yn un arall o fwytai Sobhie Aljarjary, gafodd orchymyn gan Lys Ynadon Abertawe i dalu dros £4,500 mewn costau.

llygoden
Wales News Service

'Angen atebion' am dorri swyddi Newsquest

BBC Cymru Fyw

Mae cadeirydd pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu'r Cynulliad wedi dweud ei bod yn "pryderu'n fawr" am sefyllfa cwmni Newsquest, sy'n torri swyddi yng Nghasnewydd er iddyn nhw dderbyn grant gan y llywodraeth i greu swyddi tan 2020 .

Dywedodd Bethan Jenkins AC bod "angen atebion ar unwaith gan reolwyr" ac y byddai'n "ergyd arall i'n diwydiant newyddion yng Nghymru, ar gyfnod pan mae dan bwysau yn barod".

Ychwanegodd: "Mae angen i ni wybod mwy o fanylion am dermau'r grant gan Lywodraeth Cymru a grant flaenorol o bron i £100,000.

"Byddaf yn ysgrifennu at weinidogion a rheolwyr Newsquest i gael mwy o atebion."

Bethan Jenkins
BBC

Mwy o ymosodiadau cŵn wedi eu hadrodd i'r heddlu

BBC Wales News

Roedd 634 o ymosodiadau gan gŵn gafodd eu hadrodd i'r heddlu yng Nghymru yn 2016, cynnydd o 124 ar y flwyddyn gynt, yn ôl ffigyrau newydd .

Cafodd cyfanswm o 99 o gŵn eu cymryd gan eu perchnogion gan yr heddlu, sy'n 60 yn llai na 2015.

Daeth y ffigyrau i law'r BBC drwy gais rhyddid gwybodaeth at heddluoedd Cymru.

Ci
BBC

Merch Sandie Bowen: '20 mlynedd o alaru'

BBC Cymru Fyw

Mae merch Sandie Bowen wedi rhyddhau datganiad yn dilyn cadarnhad mai corff ei mam oedd yr un gafodd ei ganfod mewn cronfa ddŵr yng Nghoed Gwent .

Dywedodd Anita Giles: "Rydw i'n falch o gael cadarnhad mai fy mam yw hi, mae 20 mlynedd yn amser hir i alaru. Mae'n dod â'r peth i derfyn ac fe allai ei rhoi i orffwys.

"Mae hyn yn profi bod angen Deddf Helen arnom ni er mwyn atal llofruddwyr rhag cael eu rhyddhau oni bai eu bod nhw'n dweud ble mae'r corff.

"Byddai Bowen dal yn y carchar nawr petai gennym ni Ddeddf Helen."

sandie bowen
BBC
Fe ddiflannodd Sandie Bowen o'i chartref ym mis Awst 1997

Cymeradwyo cynllun tai newydd ardal Caerdydd

ITV News

Mae ITV yn dweud bod cynlluniau pellach i greu pentref newydd ar gyrion Caerdydd wedi cael sêl bendith cynllunwyr .

Bwriad y datblygwr, Redrow, yw dechrau adeiladu'r 630 o dai yn ardal Radur yn fuan.

'Gweithio ar ffilm fel teithio gyda'r band'

BBC Wales News

Mae canwr y Manic Street Preachers, James Dean Bradfield, wedi bod yn siarad am gyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer ffilm am y tro cyntaf.

Cafodd llawer o ffilm The Chamber ei ffilmio yng Nghymru, er i'r stori ddigwydd mewn llong danddwr oddi ar arfordir Gogledd Corea.

Dywedodd bod gweithio ar y ffilm yn debyg i deithio gyda'r band .

Chamber
BBC

Sut mae Clement yn cymharu?

South Wales Evening Post

Mae'r South Wales Evening Post yn dweud bod Paul Clement wedi gwneud dechrau cadarnhaol i'w yrfa fel rheolwr Abertawe.

Ond  ar wefan y Post heddiw mae erthygl yn cymharu ei record gyda chyn-reolwyr diweddar y clwb .

Mae'r erthygl yn cymharu wyth gêm gyntaf Clement gyda rhai Abertawe dan reolaeth Brendan Rodgers, Garry Monk, Michael Laudrup a Francesco Guidolin.

clement
BBC
Ymunodd Clement ag Abertawe o Bayern Munich, lle roedd yn is-hyfforddwr i Carlo Ancelotti

Newid trothwy deisebau'r Cynulliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r Cynulliad wedi cytuno ar reolau newydd ynglŷn â'r broses o gyflwyno deisebau.

Bydd unrhyw ddeiseb sy'n cyrraedd trothwy o 50 llofnod yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Deisebau, a bydd unrhyw ddeiseb sy'n casglu dros 5,000 yn cael ei ystyried ar gyfer trafodaeth yn y Senedd.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Mike Hedges AS ei fod yn "un o'r ffyrdd mwyaf uniongyrchol o ddylanwadu ar waith y Cynulliad" a chodi materion sydd o bwys i bobl.

Yn y gorffennol, roedd casglu cyn lleied â 10 llofnod yn ddigon i gael y Pwyllgor Deisebau i'w ystyried.

'Pnawn gwanwynol dymunol'

Tywydd, BBC Cymru

Tywydd y prynhawn gan Robin Owain Jones: "Bydd hi'n bnawn gwanwynol dymunol ar y cyfan - yn sych 'efo awyr las a heulwen, er ychydig yn fwy cymylog ar brydiau mewn mannau ar hyd arfordir y gorllewin.

"Yn teimlo'n fwyn, a'r tymheredd yn 14C ar ei uchaf."

Am fwy ewch i'r wefan dywydd

Ramsey 'yn rhan o ffrae cae ymarfer Arsenal'

The Daily Telegraph

Wrth i'r ansicrwydd dros ddyfodol rheolwr Arsene Wenger a rhai o brif chwaraewyr Arsenal rygnu ymlaen, mae'r Daily Telegraph yn adrodd am ragor o anghydfod y tu ôl i'r llenni .

Yn ôl y papur, seren Cymru Aaron Ramsey oedd un o'r rhai fu'n ffraeo gydag Alexis Sanchez - sydd eisiau gadael y clwb - ar y cae ymarfer yr wythnos diwethaf.

sanchez a ramsey
Getty Images

Dirwy o £17,000 i ffermwr o Sir Gâr

South Wales Evening Post

Mae ffermwr o Sir Gâr a'i gwmni wedi cael dirwy o dros £17,000 am achosi dioddefaint diangen i wartheg gafodd eu gadael ar dir cors .

Fe blediodd Alex Holland a Big House Farms Ltd yn euog yn Llys Ynadon Llanelli i droseddau dan adran 4 y Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006.

Clywodd y llys bod milfeddyg a swyddog iechyd anifeiliad o'r cyngor wedi ymweld â'r safle ger Talacharn ar 12 Ionawr 2016 ar ôl derbyn cŵyn gan aelod o'r cyhoedd.

To ar gau ar gyfer Cymru v Iwerddon

Bydd to Stadiwm Principality ar gau nos fory - yn wahanol i'r ornest yn erbyn Lloegr fis diwethaf.

View more on twitter

Trafod deiseb Carchar Berwyn

Mae deiseb Carchar y Berwyn yn un o'r pynciau fydd yn cael ei drafod ar Taro'r Post heddiw.

View more on twitter

McBryde: Pawb yn ffit ar gyfer y Gwyddelod

Ymchwilio i dorri swyddi wedi grant £245,000

BBC Wales News

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd yn adolygu cwmni sy'n bwriadu torri swyddi ar ôl cael £245,000 o gymorth gan weinidogion .

Mae BBC Cymru yn deall bod Newsquest yng Nghasnewydd wedi cael yr arian i ehangu'r ganolfan sydd nawr ar fin cau - gan golli 14 o swyddi.

Dywedodd y cwmni bod gwelliannau dros systemau gwaith eu papurau wedi lleihau'r gwaith.

Yn ôl llefarydd ar ran y llywodraeth, roedd y cymorth ariannol i greu 50 o swyddi ar yr amod bod rheiny'n parhau tan fis Mai 2020.

Papur
BBC

Bargen Ddinesig Abertawe 'cyn diwedd y mis'

BBC Cymru Fyw

Mae Philip Hammond wedi cyfaddef ei fod wedi bod yn "or-optimistaidd" wrth awgrymu y byddai Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cael ei gadarnhau yr wythnos hon.

Roedd y canghellor wedi awgrymu y byddai'r cytundeb £1.3bn yn cael ei gadarnhau mewn pryd ar gyfer ei Gyllideb ddydd Mercher.

Ond mae nawr wedi ysgrifennu at AS Plaid Cymru, Jonathan Edwards i ddweud ei fod yn disgwyl i'r broses gael ei gwblhau erbyn 27 Mawrth.

Ychwanegodd nad oedd yn credu y byddai diswyddo'r Arglwydd Heseltine, oedd wedi bod yn cynghori'r llywodraeth ar y cynllun, yn effeithio ar y cytundeb.

bargen dinesig
Cyngor Abertawe

Canfod corff Sandie Bowen

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau mai corff Sandie Bowen yw'r un gafodd ei ganfod mewn cronfa ddŵr ger Casnewydd.

Cafodd yr heddlu alwad ar 1 Chwefror eleni gan aelod o'r cyhoedd yn dweud eu bod wedi darganfod gweddillion dynol.

Ar ôl cynnal profion fforensig, maen nhw nawr wedi cadarnhau mai corff Mrs Bowen, a ddiflannodd o'i chartref yn Llaneuddogwy ym mis Awst 1997, sydd wedi ei ganfod.

Yn 1998 cafodd ei gŵr, Michael Raymond Bowen ei ganfod yn euog o'i llofruddio, a'i garcharu am oes.

cronfa ddwr
BBC
Cafodd y corff ei ganfod mewn cronfa ddŵr ger Casnewydd

Teyrngedau i gefnogwr Caerdydd

Wales Online

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i gefnogwr Caerdydd fu farw ar ôl disgyn i lawr grisiau wrth wylio'r tîm yn chwarae oddi cartref yn Blackburn nos Fawrth.

Dywedodd CPD Dinas Caerdydd eu bod yn "drist iawn" o glywed am farwolaeth Mike Jones o'r Barri, oedd yn gefnogwr selog ac yn teithio'n rheolaidd i'w gwylio.

Cannoedd yn holi am gefndir treisgar partneriaid

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod Heddlu'r Gogledd wedi cael 232 cais gan bobl oedd eisiau gwybod a oedd gan eu partner nhw gefndir treisgar .

Daeth hynny yn dilyn pasio 'Deddf Clare' yn 2014, sydd yn rhoi hawl i'r heddlu ddatgelu gwybodaeth am unrhyw hanes o drais yn y cartref neu weithredoedd ymosodol sydd gan rywun.

Cafodd dros 100 o'r ceisiadau a gafodd yr heddlu eu caniatáu.

Mae'r ddeddf wedi ei enwi ar ôl Clare Wood, gafodd ei lladd gan gyn-bartner iddi yn 2009.

trais yn y cartref
Thinkstock

Gwrthdrawiad Trefriw: Apelio am wybodaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn dweud bod plentyn yn dal i fod mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad yn Nhrefriw, Conwy ddoe.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad rhwng bachgen 12 oed a bws mini ar Ffordd Crafnant am tua 16:21.

Dywedodd y Sarjant Nicola Grimes-Williams: "Rydyn ni'n apelio am dystion ac yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda ni."

Mae modd cysylltu gyda'r heddlu drwy ffonio 101.

Cyn gadeirydd UKIP yn gadael y blaid

BBC Cymru Fyw

Mae cyn gadeirydd UKIP yng Nghymru wedi gadael y blaid, oherwydd ei bryder am sefyllfa'r blaid cyn etholiadau lleol mis Mai.

Cafodd Chris Smart ei benodi'n gadeirydd ar bwyllgor UKIP yng Nghymru'r llynedd, ond mae wedi dweud ei fod am ail-ymuno â'r Ceidwadwyr.

Wrth i'r etholiadau agosáu, dywedodd nad oes gan y blaid swyddogion llawn amser yng Nghymru, ac nad oedd yn gweld yr ymgyrch yn llwyddo.

Mae UKIP wedi cael cais am ymateb.

Teyrnged i János Arany

Wrth annerch y Cynulliad mae'r AC Russell George wedi rhoi teyrnged i'r bardd o Hwngari, János Arany, a 'sgrifennodd y gerdd  A walesi bárdok (Beirdd Cymru) yn 1857.

Roedd erthygl gan adran gylchgrawn Cymru Fyw yr wythnos dwethaf yn olrhain hanes ddiddorol Arany , a'i deyrnged i 500 o feirdd Cymru a gafodd eu llosgi gan Edward I o Loegr yn y canoloesoedd.

View more on twitter