a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw. 

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

Dod â'r dadlau i ben?

BBC Sport Wales

Gan fod ymosodwr Lerpwl, Ben Woodburn, yn gymwys i chwarae i Gymru a Lloegr, fe allai Chris Coleman benderfynu ei ddyfodol drwy ei ddewis ar gyfer y gêm yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yr wythnos nesa.

Mae Woodburn wedi bod yng ngharfannau iau Cymru ers iddo fod yn 13 oed.

View more on twitter

Gwella llif traffig i'r M4

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwaith gwerth £13.7m wedi dechrau i wella ardal Cyffordd 28 o'r M4 yn ardal Casnewydd.

Bydd y prosiect 16 mis yn cynyddu faint o draffig all deithio trwy Gyffordd 28 Parc Tredegar, yr A467 Basaleg, a chylchfannau'r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol a Phont Ebwy.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates: "Yn strategol, y gyffordd hon yw'r prif gyswllt rhwng yr M4 â'r brif ardal cyflogaeth yng ngorllewin Casnewydd.

"Mae hefyd yn darparu cyswllt gogledd-de rhwng dwyrain y cymoedd a gorllewin Casnewydd."

M4
Google

Nodyn i'ch dyddiadur

Twitter

Gwahardd cynghorydd am bythefnos

Cyngor Powys

Mae'r cynghorydd Aled Davies wedi ei wahardd o'i ddyletswyddau am bythefnos yn dilyn gwrandawiad gan Bwyllgor Safonau Cyngor Powys.

Mae gan y cynghorydd, arweinydd y grŵp Ceidwadol ar y cyngor sir, 21 diwrnod i apelio yn erbyn y dyfarniad. 

Ym mis Hydref y llynedd cafwyd y cynghorydd yn euog o dorri rheolau Deddf Lles Anifeiliaid. 

Henson i'r Dreigiau

Dreigiau Casnewydd Gwent

Mae Gavin Henson, 35, wedi arwyddo cytundeb dwy flynedd gyda'r Dreigiau. 

Ar hyn o bryd mae'r canolwr, sydd wedi ennill 33 o gapiau rhyngwladol, yn chwarae i glwb Bryste.

Gavin Henson
Huw Evans Picture Agency

Noson weddol

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd yma gyda rhagolygon heno:

"Fydd hi’n noson sych i’r rhan fwyaf efo dim ond ambell gawod ynysig o law man, ond mi fydd ‘na beth niwl ar y bryniau ac ar hyd yr arfordir. Yn ddigon cymylog, a’r tymheredd ddim is na 8C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru .

Gweithwyr iechyd yn dod i gytundeb

BBC Cymru Fyw

Mae gweithwyr iechyd yn unedau sterileiddio a diheintio ysbytai Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi derbyn codiad cyflog o hyd at £1,900 wedi deufis o anghytuno.

Roedd undeb Unsain wedi dadlau bod staff yn cael eu trin yn annheg o'u cymharu â phobl oedd yn gwneud yr un gwaith i fyrddau iechyd eraill.   

gweithwyr iechyd
Thinkstock

Delweddau o barc dŵr newydd Y Rhyl

Cyngor Sir Ddinbych

Mae delweddau o barc dŵr ac atyniad hamdden y Rhyl wedi eu rhyddhau gan roi cipolwg ar sut y bydd yr atyniad yn edrych.

Mae cynghorwyr Sir Ddinbych wedi cymeradwyo'r prosiect, ac fe fydd y cynlluniau terfynol yn cael eu cyflwyno ym mis Ebrill.

Mae Cyngor Tref y Rhyl hefyd yn rhoi cefnogaeth ariannol i'r datblygiad.

rhyl
Cyngor Sir Ddinbych

Egin yn egnio?

Mae'r datblygwyr Kier wedi dechrau gwaith ar Yr Egin, y ganolfan fydd yn bencadlys newydd i S4C yng Nghaerfryddin, yn ôl tudaen Yr Egin ar wefan Facebook. 

"Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd a'r Egin wedi egino!"

"Mae'n braf croesawu'r contractwyr, Kier, i safle Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin heddi i ddechrau ar y gwaith adeiladu."  

Egin
CPDDS

Cau ffrwd Gymraeg

Cyngor Powys

Mae cabinet Cyngor Powys wedi pleidleisio o blaid cau'r ffrwd Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu.

Roedd pump o blaid y bwraid, gyda dau yn pleidleisio yn erbyn ac un yn atal ei bleidlais.

Bwriad Cyngor Powys yw canoli addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Llanfair-ym-Muallt.   

Mae rhieni wedi dweud eu bod yn poeni bod colli'r ffrwd Gymraeg yn peryglu addysg cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Gynradd y Bannau.  

Dewis Mike

Twitter

Diffodd trydan yn Nhreffynnon

Twitter

Cadeirydd i adolygu'r ddarpariaeth o addysg Gymraeg

BBC Cymru Fyw

Mae cyn-Aelod Cynulliad y Democratiaid Rhyddfrydol, Aled Roberts, wedi cael ei benodi gan Lywodraeth Cymru i gadeirio adolygiad o gynlluniau cynghorau Cymru i ddarparu addysg Gymraeg. 

Rhaid i awdurdodau lleol gyflwyno cynlluniau i Lywodraeth Cymruyn egluro sut y byddan nhw'n ateb y galw am addysg cyfrwng Cymraeg, ond dywedodd y Gweinidog dros Y Gymraeg, Alun Davies, bod y cynlluniau presennol "ddim mor effeithiol ag y mae angen iddyn nhw fod".

aled roberts
BBC

Trywanu Mochdre: Arestio pedwar arall

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn yn dal i gael triniaeth yn yr ysbyty wedi i bum person ymosod arno neithiwr ym Mochdre. Mae'r heddlu'n dal i ofyn am wybodaeth, ond maen nhw bellach wedi arestio pum person mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

View more on twitter

Ymchwiliad ffurfiol i ymgeisydd arlywyddol Ffrainc

BBC Cymru Fyw

Mae un o ymgeiswyr am arlywyddiaeth Ffrainc, Francois Fillon, wedi cael ei wneud yn destun ymchwiliad ffurfiol oherwydd amheuon ei fod wedi trefnu i'w wraig Penelope - sydd yn Gymraes - dderbyn arian cyhoeddus am waith na wnaeth ei gyflawni.

Mae Mr Fillon yn mynnu ei fod yn ddieuog, gan ddweud y bydd yn parhau gyda'i ymgyrch i fod yn arlywydd yn etholiad fis nesa'.

Agor a gohirio cwest

The Leader

Dywed y Wrexham Leader fod cwest wedi clywed fod dynes 56 oed wedi syrthio drwy lawr atig ei thŷ yn Nhreffynnon, Sir y Fflint, wrth geisio edrych ble roedd dŵr yn gollwng.

Cafodd y cwest i farwolaeth Tina Maureen Pearson ei agor a'i ohirio. 

Llys Crwner, Rhuthun
Google

Enw newydd cyfarwydd i'r Elyrch

Fe ddywed BBC Sport Wales bod hanner brawd Eidur Gudjohnsen - Arnor Borg Gudjohnsen - wedi arwyddo i glwb Abertawe.

View more on twitter

Carcharu athletwraig o Bowys

BBC Cymru Fyw

Mae pencampwraig rhedeg mynydd o Bowys wedi ei charcharu am 18 mlynedd ar ôl cyfaddef ceisio llofruddio un o Swyddogion UK Athletics, yn ol BBC Wales News 

Fe wnaeth Lauren Jeska, 42 oed o Fachynlleth, ymosod ar Ralph Knibbs gyda chyllell yn stadiwm Alexander yn Birmingham flwyddyn yn ôl.

rhedwraig
BBC

Prif ddetholion?

Twitter

Seiciatrydd yn y llys ar gyhuddiadau rhyw yn erbyn cleifion

BBC Cymru Fyw

Mae'r achos wedi dechrau yn erbyn seiciatrydd sydd wedi ei gyhuddo gam-drin cleifion bregus yn rhywiol .

Dros gyfnod o 40 mlynedd, bu'r Dr Brian Harris, 77 oed, yn gweithio i'r gwasanaeth iechyd yn ogystal â meddygfa breifat yng Nghaerdydd.

Mae'n gwadu 13 cyhuddiad o ymosodiadau rhyw, ymosodiadau anweddus a threisio, yn ymwneud â phump dyn rhwng 1991 a 2011. Mae disgwyl i'r achos yn Llys y Goron Merthyr Tudful bara am hyd at bum wythnos.

harris
BBC

Ail gyfarfod i ystyried enwebiadau swydd Esgob Llandaf

BBC Cymru Fyw

Fe fydd aelodau o'r Eglwys yng Nghymru yn cynnal ail gyfarfod heddiw i ystyried enwebiadau ar gyfer swydd Esgob Llandaf .

Fis diwethaf methodd y coleg etholiadol o 47 o bobl, gan gynnwys yr holl esgobion yng Nghymru, a dod i benderfyniad wrth ethol yr offeiriad newydd.

llandaf
Eglwys yng Nghymru

Dathlu dwbl i fad achub Tyddewi

BBC Cymru Fyw

Roedd yna ddathliad dwbwl yn Sir Benfro heddiw.

Fe wnaeth gorsaf newydd bad achub Tyddewi - sy'n werth £10m - gael ei hagor yn swyddogol, ac fe gafodd y cwch newydd gael ei enwi'n swyddogol yn Norah Wortley.

tyddewi
RNLI

Cymro o Ddinbych yn cael enwebiad

Daily Post

Fe ddywed y Daily Post bod dyn o Ddinbych wedi cael ei enwebu am wobr am ei waith yn y byd teledu yn Iwerddon.

Mae Ed Bruce yn dechnegydd sy'n arbenigo ar effeithiau gweledol ar gyfres Game Of Thrones.

GoT
BBC
Un o actorion y gyfres yw Iwan Rheon

Brafio

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd â rhagolygon y prynhawn ar ein cyfer:

"Gwnewch yn fawr o'r tywydd mwyn a thawel yn y dyddiau nesa," meddai Rhian, "oherwydd fydd hi'n wlyb ac yn wyntog erbyn diwedd yr wythnos.  

"Mi neith hi droi'n sychach i ni gyd pnawn ma efo rhywfaint o awyr las."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru .

Gêm ryngwladol i Nantgaredig!

Twitter

Penodiadau Opera Cenedlaethol Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae Opera Cenedlaethol Cymru wedi penodi dau aelod newydd i'r Bwrdd Rheoli.

Bydd Martyn Ryan, cyn prif swyddog gweithredol yn Genesis Investment, yn ymuno â'r Bwrdd gan gymryd rôl y cadeirydd archwilio a risg.

Hefyd yn ymuno â'r Bwrdd mae Toks Dada, un o raddedigion Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac yn gynhyrchydd creadigol a rhaglennydd cerddoriaeth glasurol. 

Cofio cyfraniad Cymro i fathemateg

BBC Cymru Fyw

Mae'n Ddiwrnod Pi heddiw, ac er bod ansicrwydd am bwy wnaeth ddarganfod y ffigwr sy'n allweddol i fywyd bob dydd, mae sawl un yn credu mai athro mathemateg o Gymru, William Jones, oedd y cyntaf i ddefnyddio'r symbol π yn 1706

william jones
Wikipedia

McEvoy: 'Methu ailymuno cyn etholiadau'r cynghorau'

BBC Wales News

Mae AC sydd wedi ei wahardd gan grŵp Plaid Cymru yn y Senedd wedi dweud nad yw'n gallu dychwelyd cyn etholiadau'r cynghorau sir ym mis Mai,  medd BBC Wales News.

Cafodd Neil McEvoy hefyd ei wahardd o'i ddyletswyddau fel cynghorydd Caerdydd ar ôl i dribiwnlys benderfynu fod sylw a wnaeth i swyddog y cyngor yn gyfystyr ag ymddygiad o fwlian. 

Heddiw dywedodd Mr McEvoy nad oedd wedi gallu cytuno ar eiriad datganiad gydag arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, fyddai'n caniatáu iddo ddychwelyd.  

Neil McEvory
BBC

Pen-blwydd Hapus Joe!

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Gwahardd dynes rhag cadw anifeiliaid

BBC Cymru Fyw

Mae dynes o Ddoc Penfro wedi cael ei gwahardd rhag cadw anifeiliaid am saith mlynedd ar ôl cadw ci mewn amgylchiadau truenus.

Fe wnaeth Brenda Bateman bledio'n euog i ddau gyhuddiad o dan y Ddeddf Lles Anifeiliaid yn Ynadon Hwlffordd.

Clywodd y llys fod yr awdurdodau wedi gorfod difa'r ci oherwydd ei gyflwr. 

Cafodd Bateman hefyd ddirwy a chostau o £550. 

Ci
RSPCA

Ar Taro'r Post heddiw.....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Dedfrydu cyn ofalwr Ysgol Gwynllyw

BBC Cymru Fyw

Mae cyn-ofalwr Ysgol Gyfun Gwynllyw yn Nhorfaen wedi cael ei ddedfrydu i orchymyn cymunedol am dair blynedd am gadw delweddau anweddus o blant.

Yn ôl y cyngor sir doedd troseddau Michael James Rouf ddim yn ymwneud â disgyblion Ysgol Gwynllyw, Pont-y-pŵl.

Cafodd Rouf  ei wahardd o'i ddyletswyddau unwaith fod yr ysgol yn ymwybodol o'r troseddau. 

Ysgol
Google

Carchar am alwad ffug

news north wales

News North Wales

Mae dynes 38 oed o'r Wyddgrug wedi ei charcharu am wyth mis am wneud galwad ffôn ffug yn honni fod bom yng ngorsaf heddlu'r dref, medd News North Wales. 

Clywodd y llys fod Jeanette Jennifer Griffiths yn dioddef o broblemau seiciatryddol.

Llys y Goron
BBC

Graddfa uchaf o garcharorion

The Guardian

Yn ôl y Guardian, Cymru a Lloegr sydd â'r raddfa uchaf o bobl yn cael eu carcharu yng Ngorllewin Ewrop .

Daw'r ffigurau gan Gyngor Ewrop  ar ôl i un o garchardai mwyaf Ewrop agor yn Wrecsam ddiwedd mis diwethaf, Carchar y Berwyn. 

Carchar
NICK DANN/TWITTE

Apêl wedi ymosodiad ym Mochdre

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am dystion ar ôl i ddyn gael ei drywanu ym Mochdre, ger Bae Colwyn tua 17:15 ddoe.

Cafodd ei drywanu nifer o weithiau ac mae'n parhau i gael triniaeth yn Ysbyty Gwynedd. Dyw ei fywyd ddim mewn peryg. 

Mae dyn lleol wedi ei arestio ar amheuaeth o ymosod.

Heddlu
BBC

Pencampwyr dan-23 yr Uwchgynghrair

Clwb Pêl-droed Abertawe

Efallai bod tîm cyntaf clwb pêl-droed Abertawe yn stryffaglu rhywfaint tua gwaelodion Uwchgynghrair Lloegr, ond mae'r tîm dan-23 ar ben eu digon.

Fe gafon nhw gêm gyfartal neithiwr gan sicrhau teitl pencampwyr Uwchgynghrair 2 Lloegr - mae'r dyfodol yn ddisglair!

View more on twitter

Dim carafanau... na phebyll chwaith hwyrach!

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn dilyn y cyhoeddiad yr wythnos ddiwethaf fod Maes Carafanau'r Eisteddfod yn llawn, mae'r Maes Gwersylla Teuluol gerllaw hefyd yn prysur lenwi, medd yr Eisteddfod Genedlaethol.  

  Dim ond cant o safleoedd sydd ar ôl i'w gwerthu, felly dylai unrhyw un sy'n dymuno aros yno gysylltu cyn gynted â phosib i osgoi cael eich siomi.

steddfod
BBC

Lluniau o ladrad yng Nghasnewydd

ITV Cymru

Mae ITV Cymru wedi trydar lluniau CCTV o ladrad yng Nghasnewydd - mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth gan y cyhoedd.

View more on twitter