Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Rhyddhau dogfennau Meibion Glyndŵr
  2. Argoed: Defnyddio gwn Taser 'dair gwaith'
  3. Gofal brys: Llai yn disgwyl am dros 12 awr

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Dyna ni am heddiw - diolch am ymuno â ni unwaith eto ar y llif byw, ac fe fyddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 bore fory gyda rhagor o'r newyddion diweddaraf o Gymru.

Tan hynny, mwynhewch eich noson!

Gwrthod caniatâd i fosg yng Nghaerdydd

Wales Online

Mae cynghorwyr yng Nghaerdydd wedi gwrthod cynlluniau i adeiladu mosg newydd yn y ddinas am yr ail waith, yn ôl WalesOnline.

Bwriad y gymuned o Fwslemiaid Ahmadi yw adeiladu addoldy newydd dau lawr gyda chromen a minaret, yn ogystal â chyfleusterau cymunedol a lle i imam fyw.

Ond dywedodd y pwyllgor cynllunio y byddai'r nifer uchel o ymwelwyr yn cyfrannu at broblemau traffig yn ardal Ffordd Sanatorium.

Disgyblion yn cyrraedd cystadleuaeth Lego rhyngwladol

Cambrian News

Mae tri disgybl o Gymru wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Lego rhyngwladol fydd yn cael ei chynnal yn St Louis, UDA.

Llwyddodd Edward Upton, Joseph Stadius a Ben Dodd - neu Team Lightning - o Ysgol Gyfun Emlyn i ddod i'r brig yng Nghymru gyda'u creadigaeth robotaidd, Thor.

Byddan nhw nawr yn mynd benben â 108 o dimau o bob cwr o'r byd am y wobr derfynol.

Canghellor Prifysgol Caerdydd i gamu lawr

Prifysgol Caerdydd

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd yr Athro Syr Martin Evans yn camu o'r neilltu fel Canghellor y brifysgol wedi wyth mlynedd yn y rôl.

Fe enillodd yr Athro Evans wobr Nobel am Feddygaeth yn 2007 am ei waith gyda chelloedd bonyn embryonig ac ailgyfuno DNA.

Dywedodd cadeirydd cyngor y brifysgol, yr Athro Stuart Palmer ei fod yn "diolch yn fawr i Syr Martin" am ei gyfraniad.

Seren Baralympaidd Cymru yn y Palas

Chwaraeon BBC Cymru

Enillodd Hollie Arnold fedal aur yn taflu gwaywffon yng Nghemau Olympaidd Rio 2016.

View more on twitter

Rhestr fer newydd ar gyfer Esgob Llandaf

BBC Cymru Fyw

Mae'r Eglwys yng Nghymru yn dweud eu bod wedi ffurfio rhestr fer newydd yn y broses o geisio penodi Esgob newydd i Landaf.

Bu Mainc yr Esgobion yn cyfarfod yr wythnos hon i drafod y mater, wedi i'r coleg etholiadol fethu â dod i benderfyniad mewn etholiad i ddewis yr esgob newydd.

Byddan nhw nawr yn symud at y cam nesaf ac yn cyfweld yr ymgeiswyr posib, wrth geisio penodi olynydd i Dr Barry Morgan.

esgobaeth llandaf
Yr Eglwys yng Nghymru

Atgofion o wynebu Ffrainc

Undeb Rygbi Cymru

Gyda gornest olaf Cymru yn y Chwe Gwlad ar y gorwel, mae'r canolwr Jonathan Davies wedi bod yn edrych nôl ar ambell fuddugoliaeth felys o'r gorffennol!

View more on twitter

Noson glir ac oer

Tywydd, BBC Cymru

Llŷr Griffiths Davies sydd â rhagolygon heno ar ein cyfer:

"Heno bydd glaw ysgafn yn lledu o'r gogledd-orllewin, cyn clirio. Noson glir i ddilyn, gyda'r tymheredd isa'n rhyw 3-6C dros nos, a disgwyl rhywfaint o rew erbyn y bore."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru .

Lladradau cŵn yng Nghaerdydd a Thredegar

Wales Online

Mae'r heddlu yn chwilio am wybodaeth ar ôl i bedwar ci tarw Ffrengig gael eu dwyn o dai yng Nghaerdydd a Thredegar.

Cafodd y cŵn eu dwyn ddydd Mawrth, ond dyw'r lluoedd heddlu dim yn credu fod y ddau ladrad yn gysylltiedig.

Roedd arian a dwy oriawr Rolex hefyd wedi cael eu dwyn yn y lladrad yn Nhredegar.

cwn
Heddlu Gwent
Cafodd Mable a Bailey eu dwyn o dŷ yn Nhredegar

Ni allaf ddianc rhag Vaughan

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Yn ei flog diweddaraf , mae Vaughan Roderick yn dechrau drwy sôn am atgyfodi posteri o farddoniaeth Gymraeg.....

Hogyn o Brestatyn yn ennill yn Crufts

BBC Cymru Fyw

Hogyn ysgol o Brestatyn yw'r person ieuengaf erioed i ennill un o wobrau sioe gŵn Crufts.

Llwyddodd Joshua King, 14, a'i gi Biscuit i ddod i'r brig yn y wobr Scrufts ar gyfer cŵn croesfrid.

"Mae'n hyfryd gyda phobl ac wrth ei fodd gyda phawb," meddai Josh wrth ddisgrifio'r ci tair oed, sydd yn groesfrid o gi defaid a chi blaidd.

Joshua King a'i gi
Wales News Service
Joshua King a'i gi, Biscuit

Protest dros swyddfeydd Neuadd Pantycelyn

Golwg 360

Mae golwg360 yn adrodd bod myfyrwyr yn Aberystwyth wedi cynnal protest yn Neuadd Pantycelyn yn erbyn penderfyniad i symud swyddfeydd yno.

Dywedodd y myfyrwyr bod Adran Ystadau’r brifysgol wedi cymryd pum ystafell ychwanegol, a hynny yn groes i gytundeb gafodd ei gwneud.

Cyfaddefodd y brifysgol nad oedd defnydd o'r ystafelloedd ychwanegol yn rhan o'u cytundeb ag UMCA, ond fod yr Adran Ystadau "wedi egluro pam eu bod angen defnyddio’r pum ystafell fach".

pantycelyn
BBC

Neil Jenkins i ymuno â'r Llewod

BBC Camp Lawn

Gwrthdrawiad yn atal ffordd ym Mhontarddulais

Teithio BBC Cymru

Dedfryd o 13 mlynedd am ladd ei gariad

BBC Wales News

Mae dyn o Abertawe oedd yn gaeth i heroin wedi cael ei garcharu am 13 mlynedd a hanner am farwolaeth ei gariad.

Plediodd Dean Jones, 38, yn euog i ddynladdiad yn dilyn "ymosodiad disynnwyr" ar Alison Farr-Davies, 42, ym mis Medi llynedd.

Clywodd y llys fod y ddau wedi bod yn cymryd cyffuriau cyn y ffrae a arweiniodd at farwolaeth Miss Farr-Davies.

Alison Farr-Davies
Llun teulu
Roedd Alison Farr-Davies yn gyfreithwraig ac wedi gweithio yng Nghaerdydd a Lloegr

Newyddion da i'r Elyrch

Twitter

Argoed: 'Defnyddio gwn taser dair gwaith'

BBC Cymru Fyw

Mae'r cwest i farwolaethau dyn a dynes mewn gwesty yn Sir Caerffili yn 2014 wedi clywed tystiolaeth fod gwn Taser wedi ei ddefnyddio 'dair gwaith'.

Cafwyd hyd i Matthew Williams, 34, yn ymosod ar Cerys Yemm, 22, yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed, Sir Caerffili ar 6 Tachwedd 2014.

Clywodd y cwest dystiolaeth gan Raymond Christian Miles, gŵr perchennog y llety, Mandy Miles. Disgrifiodd i'r crwner sut aeth dwy weiren y gwn i mewn i gefn Matthew Williams ac iddo "syrthio i'r llawr".

cerys yemm a matthew williams
Wales News Service

Beirniadu ymgyrchydd am neges yn 'annog erlid crefyddol'

Daily Post

Mae'r Daily Post wedi tynnu sylw at ffrae sydd wedi codi yn sgil sylwadau Dr Felix Aubel ar Twitter yn ymddangos fel petaen nhw'n galw am erlid crefyddol.

Trydarodd Dr Aubel, oedd yn ymgyrchydd amlwg o blaid Brexit: "Pryd fydd Ewrop Gristnogol heddiw yn dweud 'digon yw digon', fel wnaeth Cristnogion Sbaeneg ar ddiwedd y Canol Oesoedd?"

Yn ystod Chwil-lys Sbaen cafodd Mwslemiaid, Iddewon ac eraill eu herlid gan yr Eglwys Gatholig oedd yn eu gweld fel hereticiaid. 

Mae Dr Aubel yn weinidog ac yn aelod o'r blaid Geidwadol, ond cafodd ei sylwadau eu beirniadu gan y Ceidwadwyr ac Undeb Annibynnwyr Cymru.

felix aubel
BBC

Sheen ar y cymoedd

BBC Radio Wales

Roedd yr actor Michael Sheen yn sgwrsio gyda rhai o ohebwyr ifanc Cymru ar raglen Jason Mohammad heddiw.

Mae tipyn ganddo i'w ddweud am y portread mae cymoedd y de yn cael y cyfryngau. 

Beth ddysgodd Michael Sheen am Aberpennar gan ei gyd actor, Chris Pratt

Tân eithin Llangollen 'wedi'i ddechrau gan sigarét'

Daily Post

Cafodd tân anferth a losgodd 20,000 metr sgwâr o dir eithin ger Llangollen ei ddechrau gan sigarét gafodd ei daflu.

Cafodd pum cerbyd eu galw i ddelio â'r tân am 19:35 neithiwr, yn ôl y Daily Post .

Dychwelodd y gwasanaeth tân yn y bore i sicrhau bod y fflamau bellach wedi diffodd.

Cwest: 'Mwy o gwestiynau nag atebion'

BBC Cymru Fyw

Mewn cwest i farwolaeth cyn-gaplan ysbyty, mae'r teulu wedi clywed bod "mwy o gwestiynau nag o atebion" am ei farwolaeth.

Cafwyd hyd i gorff y Parchedig Wayne Roberts wedi boddi yn y môr yn Llanddulas, ond dwedodd y crwner yn y cwest yn Rhuthun, Nicola Jones: "Fydd neb yn gwybod beth oedd Mr Roberts yn eu wneud yno, beth oedd ei fwriad a sut y daeth i fod yn y môr."

Daeth person o hyd i'r corff wrth fynd â'i gi am dro ychydig cyn 07:00 ar 5 Hydref y llynedd.

Beirniadu cynnydd i grant y Frenhines

Y Cymro

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu penderfyniad Aelodau Seneddol i gynyddu'r grant Brenhinol, yn ôl Y Cymro.

Dywedodd Jonathan Edwards AS ei fod yn “anfad” ac y dylid datganoli Stad y Goron er mwyn sicrhau fod yr elw o adnoddau naturiol Cymru yn aros yn y wlad.

Pleidleisiodd ASau ddoe i gynyddu’r grant sofran o 15% i 25% o elw Stad y Goron.

jonathan edwards
BBC

'Diwedd cyfnod' i Dregaron

Twitter

Cau'r banc olaf yn Nhregaron yw'r stori sydd yn cael sylw ar glawr cylchgrawn Golwg yr wythnos hon.

Mae hefyd sylw i gynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol, ceffyl o Gymru fydd yn rhedeg yn Cheltenham heddiw, a'r ymateb ar Twitter i gystadleuaeth Cân i Gymru.

View more on twitter

Carreg filltir arbennig i Alun Wyn Jones

Wales Online

Mae WalesOnline wedi tynnu sylw at garreg filltir arbennig y bydd Alun Wyn Jones yn ei chyrraedd yn y gêm Chwe Gwlad rhwng Cymru a Ffrainc ddydd Sadwrn.

Dyma fydd y 100fed gêm iddo ddechrau dros ei wlad fel aelod o'r pymtheg cyntaf - y chwaraewr cyntaf i gyrraedd y trothwy hwnnw.

alun wyn jones
Getty Images
Bydd Alun Wyn Jones yn ennill ei 110fed cap ddydd Sadwrn

Dynes mewn cyflwr difrifol wedi gwrthdrawiad

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad rhwng Range Rover Evogue du a Toyota Yaris llwyd.

Cafodd swyddogion eu galw i'r digwyddiad ar yr A48 rhwng Casnewydd a Chas-gwent am tua 07:30 y bore 'ma.

Mae dynes 21 oed mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty yn dilyn y gwrthdrawiad, ac mae dyn oedd yn gyrru'r cerbyd arall hefyd yn derbyn triniaeth.

Gofal brys: Llai yn aros dros 12 awr yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Roedd llai o gleifion yn aros dros 12 awr mewn adrannau gofal brys yng Nghymru ym mis Chwefro r o'i gymharu â'r mis cynt, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Ym mis Chwefror fe wnaeth 2,977 o gleifion dreulio dros 12 awr cyn cael eu derbyn, eu trosglwyddo neu eu hanfon adref - lleihad o 25% o'i gymharu â mis Ionawr.

Er hynny, targed Llywodraeth Cymru yw na ddylai unrhyw un aros mor hir â hynny.

sbyty
Getty Images

'Ni wedi gwylio Woodburn ers blynyddoedd'

Sgorio, S4C

Ar ol cyhoeddi ei garfan i wynebu Gweriniaeth Iwerddon yr wythnos nesaf, mae rheolwr Cymru Chris Coleman wedi bod yn esbonio ei benderfyniad i gynnwys ymosodwr ifanc Lerpwl, Ben Woodburn .

Mynnodd hefyd nad oedd Cymru'n poeni am unrhyw ddiddordeb roedd Lloegr wedi dangos yn y chwaraewr.

"Os oes gwlad arall nawr wedi dechrau neidio ar y lori lwyddiant ac edrych arno, mae hynny lan iddyn nhw," ychwanegodd.

View more on twitter

Iawn i rai!

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd yn y swyddfa dywydd:

"Bydd glaw ysgafn yn lledu dros rhan helaeth y wlad yn ystod y p'nawn, er iddi ddal yn sych yn y de-ddwyrain rhan fwya'r dydd."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.  

Carcharu swyddog heddlu am dreisio

BBC Cymru Fyw

Mae swyddog heddlu o'r Wyddgrug wedi cael ei garcharu am bum mlynedd ar ôl cael ei ganfod yn euog o dreisio dynes tra'i bod hi'n cysgu.

Dywedodd y barnwr Rhys Rowlands fod tystiolaeth yn awgrymu bod gan Ian James Clarke, 48, agwedd "anaeddfed a sarhaus" tuag at fenywod.

Ychwanegodd y barnwr nad oedd y diffynnydd wedi dangos "unrhyw edifeirwch" am yr ymosodiad, a ddigwyddodd wrth i'w wraig gysgu yn yr ystafell drws nesaf.

ian clarke
Andrew Price
Clywodd y llys bod Ian Clarke bellach wedi colli ei swydd a'i briodas

Only Boys Aloud: 'Dim cyfleoedd i ferched'

BBC Wales News

Mae ACau wedi clywed tystiolaeth gan arweinydd côr Only Boys Aloud sy'n dweud fod y Cyngor Celfyddydau wedi gwrthod grant iddyn nhw  am nad oedden nhw'n darparu digon o gyfleoedd i ferched .

Dywedodd Tim Rhys-Evans wrth BBC Wales News ei fod yn costio £500,000 y flwyddyn i redeg y 14 côr, a dim ond £100,000 o arian cyhoeddus yr oedden nhw wedi'i gael mewn saith mlynedd.

Ychwanegodd wrth bwyllgor diwylliant y Cynulliad fod y diffyg cefnogaeth yn ei "wylltio".

tim rhys-evans
BBC

Galw am 'symud ymlaen' gyda Morlyn Bae Abertawe

BBC Cymru Fyw

Mae Llafur wedi galw ar y llywodraeth i "symud yn eu blaenau" wrth gadarnhau datblygiad morlyn llanw Bae Abertawe.

Dywedodd Rebecca Long-Bailey, llefarydd y blaid ar ynni fod angen iddyn nhw daro bargen ar gymorthdaliadau ar gyfer y prosiect yn fuan er mwyn i'r gwaith allu dechrau.

Mae adroddiad y cyn-weinidog ynni Charles Hendry eisoes wedi rhoi sêl bendith i'r prosiect, gan ddweud y byddai'r lagŵn yn gost-effeithiol ac yn dod â chyfleoedd economaidd.

Mae llywodraeth y DU yn parhau i ystyried yr adroddiad, a byddai hefyd angen trwydded forol gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

morlyn abertawe
Tidal Lagoon Power

Trafod enwau lleoedd ar Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Dim cerbydau ar Wind Street Abertawe?

Wales Online

Fe allai'r enwog Wind Street yn Abertawe gael ei drawsnewid yn stryd i gerddwyr un unig dan gynlluniau sydd wedi'u cyflwyno gan bobl fusnes lleol.

Mae'r ardal o fwytai a thafarndai yn adnabyddus fel lle digon gwyllt ar y penwythnos, wrth i drigolion y ddinas heidio yno i yfed.

Ond gobaith yr arweinwyr busnes yw gwneud y lle'n fwy deniadol, a bydd cynghorwyr y ddinas yn cyfarfod yr wythnos hon i drafod y syniad.

wind street
Google
A fydd cerbydau yn cael eu gwahardd o'r stryd yn y dyfodol?

Cost o £3.5m er mwyn glanhau ein ffyrdd

BBC Cymru Fyw

Mae'n costio £3.5m bob blwyddyn i gasglu a gwaredu sbwriel sydd wedi ei adael ar ochr ffordd yng Nghymru , yn ôl arolwg gan Cadwch Gymru'n Daclus.

Roedd yr arolwg yn cynnwys pob awdurdod lleol yn ogystal â'r ddwy Asiantaeth Cefnffyrdd yng Nghymru.

sbwriel
Pacemaker

Heno ar werth?

The Guardian

Yn ôl y Guardian , mae cwmni teledu Tinopolis, sydd yn cynhyrchu nifer o raglenni S4C gan gynnwys Heno a Prynhawn Da, yn trafod yr opsiwn o werthu'r cwmni am bris o ryw £300m.

Mae'r cwmni hefyd yn gyfrifol am gynhyrchu Question Time a gemau'r Uwchgynghrair a Chyngrair y Pencampwyr i BT.

prynhawn da
S4C

Cydsyniad brenhinol i fesur Brexit

BBC Cymru Fyw

Mae'r mesur Brexit wedi cael cydsyniad brenhinol bellach ar ôl cael ei basio yn San Steffan yn gynharach yn yr wythnos.

Mae'n golygu bod y Prif Weinidog Theresa May bellach yn rhydd i danio Erthygl 50 a dechrau trafodaethau ffurfiol i adael yr Undeb Ewropeaidd pan mae hi'n dymuno.

brexit
Getty Images

Watkins wrth gefn i Gymru

Twitter

Woodburn 'yn haeddu'i gyfle'

Twitter

Woodburn wedi'i enwi yng ngharfan Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae rheolwr Cymru wedi enwi ymosodwr ifanc Lerpwl, Ben Wooburn yn ei garfan ar gyfer y gêm ragbrofol yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yr wythnos nesaf.

Cafodd Gareth Bale ac Aaron Ramsey hefyd eu henwi wedi i'r ddau wella o anafiadau diweddar.

Mae Tom Lawrence hefyd yn cadw'i le ar ôl bod ar dân i Ipswich yn ddiweddar, gyda naw gôl mewn 13 gêm hyd yn hyn eleni. Mae Ben Davies a James Collins hefyd yn dychwelyd i'r garfan ar ôl methu'r gêm ddiwethaf ag anafiadau, tra bod Jonathan Williams ac Emyr Huws wedi eu gadael allan.

ben woodburn
Getty Images

Carfan Cymru v. Gweriniaeth Iwerddon

Twitter