Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Therea May yn galw am Brydain sy'n 'fwy unedig'
  2. Argoed: Heddwas yn disgrifio 'golygfa o raglen deledu'
  3. Bysiau'n ddwbl y pris am daith 60 milltir yn fyrrach
  4. Pryder am ddyn o Gaergybi sydd ar goll yn Sbaen

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna’r cyfan am heddiw, mi fydd y llif byw yn dychwelyd fore Llun am 08:00.

Noson wlyb

Tywydd, BBC Cymru

Fydd hi'n aros yn gymylog a gwlyb dros nos gyda'r glaw yn drwm dros dir uchel ac yn y gorllewin, er mi fydd hi'n dechrau clirio wrth iddi wawrio.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Gormod o bwysau ar ymladdwr MMA

Golwg 360

'Cymru angen ennill'

Twitter

"Amaethyddiaeth yng Nghymru yn sylfaenol wahanol"

Golwg 360

Mae Golwg yn adrodd o gynhadledd wanwyn y Ceidwadwyr gan roi sylw i sylwadau gan Undeb Amaethwyr Cymru.

View more on twitter

Dirwy llai i gwmni bwyd o Gaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni bwyd o Gaerdydd wedi llwyddo yn eu hapêl yn erbyn dirwy o £120,000 am ddefnyddio cerbyd oedd ddim wedi'i oeri i gludo nwyddau "risg uchel".

Cafwyd hyd i Global Foods Ltd yn cludo bwyd i fwyty mewn fan oedd ddim yn briodol ym mis Rhagfyr 2015, er eu bod wedi cael rhybudd cyfreithiol dros flwyddyn ynghynt yn dilyn cwyn am ham a chaws oedd ddim yn cael ei gadw mewn oergell.

Cafodd y ddirwy ei rhoi gan ynadon ym mis Ionawr.

Rhybudd i'r ifanc gan Phillips

BBC Sport Wales

Dirwy am werthu hofrfyrddau diffygiol

Wales Online

Mae'r Wales Online yn dweud bod cwmni o Gaerdydd a'r cyfarwyddwr wedi cael dirwy o £11,600 yr un am werthu hofrfyrddau oedd yn torri rheolau diogelwch.

Fe blediodd cyfarwyddwr cwmni Digi4u Ltd, Allen Chen yn euog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn mewn gwrandawiad yn Llys Ynadon Caerdydd.

Roedd Mr Chen yn wynebu cyhuddiadau dan y ddeddf Gwarchod Defnyddwyr 1987. 

Hofrfwrdd
BBC

Diwedd y daith i Airbus?

Sgorio, S4C

Oedi ar yr A55

Traffig Cymru

Dewis Woodburn: Klopp yn cwestiynu Coleman

Liverpool Echo

Mae'r Liveropool Echo yn adrodd ymateb rheolwr Lerpwl Jurgen Klopp i'r ffaith y bydd Ben Woodburn yng ngharfan Cymru i wynebu Iwerddon ymhen wythnos.

Tydi Klopp ddim yn credu fod Woodburn yn barod i chwarae i dîm cyntaf Cymru eto.

Jurgen Klopp
BBC

Gwenwch!

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ffotograffydd gwâdd Cymru Fyw am fis Mawrth ydy Llion Gethin, sy'n wreiddiol o ardal Caernarfon, ond sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd. 

Mae casgliad o'i luniau i'w gweld yn yr adran gylchgrawn.

oriel
BBC

Thierry'n cefnogi Casnewydd

BBC Camp Lawn

Tri aelod newydd o'r Cyngor Celfyddydau

Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates, wedi cyhoeddi bod tri aelod newydd wedi'u penodi i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd cyfnodau Kate Eden, Dr Rachel O’Riordan a Dafydd Rhys yn y swydd yn dechrau ar 1 Ebrill 2017 gan bara tair blynedd yn y lle cyntaf.

Bydd gan y Cyngor bellach 13 o aelodau, ynghyd â’r Cadeirydd, Dr Phil George. 

Tywydd y prynhawn

Tywydd, BBC Cymru

Llyr Griffiths Davies sydd yma gyda'r diweddaraf am y tywydd:

"Bydd glaw'n lledu tua'r de, ac yn drwm tua'r gorllewin. Y tymheredd rhwng 8-12C, gyda gwyntoedd trwm allai hyrddio 50mya mewn rhai manne."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru .

Rasio i orffen ei fodel

Daily Post

Mae dyn o Altrincham wedi adeiladu model o'r Cae Ras , cartref tîm pêl-droed Wrecsam, gan ddefnyddio 1,500 o ddarnau Lego. 

Mae'n fwriad gan Chris Smith adeiladu pob un o 92 stadiwm timoedd y gynghrair...erbyn hyn mae wedi gorffen tua 40 ohonyn nhw.

Cymro ar goll yn Sbaen: Heddlu'n apelio

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi rhyddhau datganiad yn gofyn am wybodaeth am ddyn o Gaergybi sydd ar goll ar gyfandir Ewrop.

Dyw Thomas Llyr Parry heb gysylltu gyda'i deulu ers 8 Chwefror.

Gadawodd Gymru ar ddiwedd mis Ionawr i fynd ar daith o amgylch Ewrop, ac mae'n debyg ei fod wedi teithio i Ffrainc, Portiwgal a Gibraltar cyn mynd i Sbaen.

Cafwyd hyd i'w fan lwyd a rhai o'i eiddo ar 14 Mawrth yn ardal Bolonia ger Andalucia.

Mae Heddlu'r Gogledd yn cydweithio gyda'r awdurdodau yno ar hyn o bryd.

Mae'r Mr Parry rhwng 5’8” a 5’10” gyda gwallt brown byr.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 17614.

Ar goll
Heddlu'r Gogledd

Achub celf castell Penrhyn

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod gwaith celf gwerth £2.5m wedi cael ei rhoi i'r genedl yn hytrach na thalu treth etifeddiaeth.

Mae'r Castell bellach yn rhan o eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ond roedd y gwaith celf dal yn berchen i deulu'r Pennant.

Mae'r teulu bellach wedi ildio perchnogaeth y gwaith celf sy'n sicrhau eu dyfodol ar waliau'r castell.

Castell Penrhyn
BBC

Cer i Greu ar y mynydd

BBC Cymru Fyw

Cyhuddo gyrrwr o achosi marwolaeth

Daily Post

Yn ôl y Daily Post, mae dyn 21 oed o Sir Stafford wedi ei gyhuddo o achosi marwolaeth cwpwl o sir y Fflint drwy yrru'n beryglus.

Bu farw mam i ddau, Tracy Haley, 49 oed a'i phartner Darren Lowe, 43 oed, yn dilyn gwrthdrawiad ger Pentrefoelas, Sir Conwy flwyddyn yn ôl.

Bydd y gyrrwr o Sir Stafford yn mynd o flaen llys ynadon Llandudno fis Ebrill.

Tair awr i 'sgrifennu - pum munud i farcio

Wales Online

Gydag arholiadau TGAU'n agosáu, mae un o'r bobl sydd yn gyfrifol am farcio'r papurau wedi bod yn rhannu'i brofiadau gyda WalesOnline

Mae Bob Davies, sydd yn uwch arholwr gyda CBAC, yn datgan ei fod e'n medru marcio papur TGAU mewn pum munud pan mae ar ei orau!

Ian Rush: 'Braint i'r genedl gyfan'

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Diffibrilyddion i ysgolion Yr Wyddgrug

news north wales

News North Wales

Mae Ysgolion yn ardal y Wyddgrug, Sir y Fflint wedi derbyn diffibrilyddion mewn ymgais i achub bywydau.

Mae Ysgol Glanrafon, Ysgol Bryn Gwalia, Ysgol gynradd Dewi Sant ac Ysgol Maes Garmon wedi derbyn y peiriannau fel rhan o ymgyrch achub bywydau cyngor y dref.

Y Wyddgrug
BBC

Sigaret yn achosi tân enfawr

news north wales

News North Wales

Yn ôl News North Wales, sigaret achosiodd dân eithin enfawr yn Nhrefor ger Llangollen ddydd Mercher.

Treuliodd y gwasanaeth tân dair awr a hanner yn ymladd y fflamau. 

Injan dân
BBC

Pam fod Woodburn wedi dewis Cymru?

Wales Online

Mae erthygl gan WalesOnline yn trafod y rhesymau pam fod Ben Woodburn, oedd yn gymwys i chwarae pêl droed i dimau cyntaf Cymru neu Lloegr, wedi dewis chwarae i Gymru yn y pen draw.

Mae'r chwaraewr ifanc 17 oed wedi disgleirio i Lerpwl yn ddiweddar, ac fe gafodd ei enwi gan Chris Coleman yng ngharfan Cymru i wynebu Gweriniaeth Iwerddon ymhen wythnos.

Y daith i Gaerdydd yn parhau

Twitter

Mae gemau wyth olaf Cynghrair y Pencampwyr wedi'i cyhoeddi. 

Bydd dau o'r timoedd yn chwarae yn y rownd derfynol yng Nghaerdydd fis Mehefin.

View more on twitter

Cefndryd Celtaidd?

BBC Cymru Fyw

Mae'r berthynas rhwng y gwledydd Celtaidd yn mynd nôl i oes y Mabinogi a chynt, gyda chysylltiadau ieithyddol a diwylliannol yn cael eu trafod yn aml.

Ond ydyn ni yng Nghymru yn rhoi gormod o bwyslais ar y berthynas ag Iwerddon ac yn rhamantu pethau?

A hithau'n Ddydd Sant Padrig, cafodd Cymru Fyw gyda thri sydd mewn sefyllfa i roi barn ar sut mae'r Gwyddelod yn gweld y Cymry.

Rygbi
BBC

Cynhadledd y Ceidwadwyr Cymreig yn fyw

BBC Cymru Fyw

Gallwch wylio cynhadledd y Ceidwadwyr Cymreig yn fyw o Langollen heddiw drwy glicio yma .

Bydd y gynhadledd yn rhedeg o 10:00-16:00 ddydd Gwener, ac yna o 10:00 tan 13:00 ddydd Sadwrn.

Radio S4C?

Golwg 360

Mae cwmni teledu Tinopolis wedi dweud wrth un o bwyllgorau’r Cynulliad y dylai S4C fod yn gyfrifol am Radio Cymru, yr Urdd a’r Cyngor Llyfrau .  

Yn ôl Tinopolis, nid yw yn gwneud synnwyr bod S4C yn gyfrifol am deledu a’r BBC yn gyfrifol am Radio Cymru, a dylid uno’r ddau wasanaeth dan ambarél y Sianel Gymraeg.

Teulu'n sownd ar fynydd yn Sbaen

The Guardian

Roedd teulu o Gaerdydd ymysg cannoedd o dwristiaid oedd yn sownd ar gopa mynydd uchaf Sbaen yn gynharach yr wythnos hon.

Roedd Berwyn a Jennifer Jones a'i plant wedi gorfod aros am noson ar gopa mynydd Teide yn Tenerife wedi i'r car ceblau dorri ddydd Mercher.

Cafodd y ddau a'u plant eu codi oddi ar y mynydd gan hofrennydd y bore canlynol.

Mynydd
Berwyn Jones

Pryder teulu am ddyn o Fôn sydd ar goll

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd pryderon teulu Thomas Llyr Parry o Gaergybi sydd heb gael ei weld ers mis Chwefror.

Does neb o'r teulu wedi clywed gan Mr Parry ers iddo adael i deithio cyfandir Ewrop ym mis Rhagfyr.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi lansio apêl ac maen nhw'n gweithio gyda'r awdurdodau yn Sbaen.

Cer i Greu ar ben y Bannau

BBC Cymru Fyw

I ddathlu lansiad penwythnos Cer i Greu ar Ebrill 7-9, mae Theatr Brycheiniog a’r artist dawns a gosodwaith buddugol Phil Williams wedi dod at ei gilydd ar gyfer prosiect rhyngweithiol fydd yn gweddnewid llethrau Pen Y Fan yn osodwaith celf byw mwyaf Cymru.

Disgwylir i oddeutu 1000 o bobl gymryd rhan yn y prosiect ar ddydd Gwener 7 Ebrill. Hwn fydd dechrau penwythnos i ddathlu creadigrwydd y genedl meddai'r trefnwyr.

Yn ystod penwythnos Cer i Greu y llynedd, datguddiwyd cerflun enfawr o Buddug yng nghastell Caernarfon. 

Bydd y prosiect eleni dan ofal Theatr Brycheiniog yn torri tir newydd gyda gosodwaith cyfranogiad torfol ar un o fynyddoedd mwyaf eiconig Cymru, Pen Y Fan, ym Mannau Brycheiniog.

PYF
BBC

Canu'n iach?

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Ble aeth fy offer?

BBC Wales News

Roedd trydanwr oedd yn gweithio mewn siop elusen yng Nghaerdydd yn anhapus a dweud y lleiaf pan ddychwelodd o'i fan, dim ond i ddarganfod fod y siop wedi gwerthu ei offer, gwerth dros £200, am £1 .

Andrew Bickel
Andrew Bickel

Cofiwch, Cymro oedd Sant Padrig

Wales Online

Mae WalesOnline heddiw'n ein hatgoffa taw Cymro oedd Sant Padrig, nawddsant Iwerddon. Gafodd Padrig ei eni yn Banwen, ger Castell-nedd.

Gorymdaith i ddathlu Sant Padrig yn Banwen
Mike Davies
Gorymdaith i ddathlu Sant Padrig yn Banwen

Yr wyth olaf ar y daith i Gaerdydd

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Bydd trefn gemau'r wyth olaf yng Nghynghrair y Pencampwyr yn cael ei gyhoeddi'n ddiweddarach heddiw. Bydd dau o'r timau'n wynebu ei gilydd yn y ffeinal yng Nghaerdydd ym mis Mehefin.

View more on twitter

Sinn Féin: 'Teimladau cymysg' am arweinydd o dras Gymreig

Golwg 360

Yn ôl Golwg360 , mae un o aelodau etholedig ieuenga’ Sinn Féin yn dweud mai’r ffaith i Arthur Griffith arwyddo cytundeb gyda Lloegr yn cytuno i rannu Iwerddon yn Ogledd ac yn Weriniaeth, sydd yn gyfrifol am deimladau cymysg ei blaid tuag ato heddiw. 

Roedd  Arthur Griffiths o dras Gymreig, ac ef oedd sylfaenydd ac arweinydd cyntaf plaid Sinn Féin.

Tro pedol cyngor ar brofion alcohol a chyffuriau

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod Cyngor Conwy wedi gwneud tro pedol yn eu bwriad gwreiddiol i gynnal profion alcohol a chyffuriau ar staff yr awdurdod.

Ni fydd y cyngor bellach yn profi gweithwyr ar hap, ond fe fydd swyddogion yn cynnal y profion os oes amheuaeth fod gweithwyr o dan ddylanwad yn y gweithle.