Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heno. 

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

Meithrinfa: Llys yn clywed honiadau o greulondeb

BBC Cymru Fyw

Mae Llys y Goron Abertawe wedi clywed honiadau fod plant mewn meithrinfa ym Mhort Talbot yn ofidus ar ôl cael eu gorfodi i fwyta, a chael eu codi ger eu harddyrnau cyn cael eu gollwng i'r llawr.

Clywodd y rheithgor fod Bright Sparks yn Nhaibach wedi cael ei gau y llynedd. 

Mae'r cyn-berchennog Katie Davies, y rheolwr cynorthwyol Christina Pinchess ac aelod o staff Shelbie Forgan yn gwadu cyhuddiadau o achosi creulondeb i berson dan 16 oed. 

Meithrinfa
BBC

Carcharu dyn am droseddau gyrru

Heddlu Gwent

Mae dyn 30 oed o Gasnewydd wedi ei garcharu am 21 mis am nifer o droseddau gyrru, gan gynnwys gyrru yn beryglus, gyrru heb yswiriant a gyrru tra wedi ei wahardd. 

Dywed yr heddlu fod Louis Maxwell wedi gyrru ar gyflymdra o 90 mya ar strydoedd trefol ac i'r cyfeiriad anghywir ar fordd ddeuol.

Louis
Heddlu Gwent

Noson glir ond cawodydd ar y ffordd

Tywydd, BBC Cymru

Wedi diwrnod braf i’r mwyafrif, heno fe fydd hi’n parhau’n glir, gyda’r tymheredd dros nos yn 5C mewn ardaloedd gwledig, ond yn 8 neu 9C ger glannau’r gorllewin.

Erbyn yr oriau mân fe fydd hi’n fwy cymylog, gyda chawodydd i ddod bore fory.

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

Datganiad mam Khalid Masood

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi rhyddhau datganiad gan Janet Ajao, mam Adrian Ajao neu Khalid Masood, y dyn wnaeth ladd pedwar o bobl mewn ymosodiad terfysgol yn Llundain

"Rwyf wedi cael sioc a fy nhristau, gan yr hyn wnaeth fy mab ac a wnaeth ladd neu anafu pobl ddiniwed yn Westminster," meddai'r datganaid. 

"Ers darganfod mai fy mab oedd yn gyfrifol rwyf wedi colli sawl deigryn dros y rhai gafodd eu dal yn y digwyddiad ofnadwy yma.

"Rwyf am ei gwneud yn gwbl glir, fel nad oes yna unrhyw amheuaeth, nad wyf yn cymeradwyo ei weithredoedd na chefnogi ei ddaliadau wnaeth ei arwain i wneud y fath erchyllterau. 

"Rwyf am ddiolch i fy ffrindiau, teulu a'r gymuned o waelod fy nghanol am y gefnogaeth sydd wedi ei ddangos tuag atom."

Mae'r heddlu wedi gofyn i'r Wasg i barchu dymuniad Mrs Ajao, sy'n byw yn Nhrelech, Sir Gaerfryddin, am breifatrwydd. 

Ymosodiad
BBC

Stuart Davies i gyfarfod cefnogwyr Casnewydd

BBC Sport Wales

Mae gwefan BBC Sport Wales yn sôn fod prif weithredwr Y Dreigiau, Stuart Davies, yn cyfarfod â chefnogwyr clwb Casnewydd heddiw i drafod bwriad Undeb Rygbi Cymru i gymryd rheolaeth lwyr o'r tîm ac o faes Rodney Parade erbyn 1 Gorffennaf.

Rhaid i'r  cynnig gael sêl bendith 75% o gyfranddalwyr clwb Casnewydd.

Stuart Davies
BBC Sport

Ymchwiliad wedi ymosodiad

Heddlu Gwent

Mae'r heddlu yng Nghasnewydd yn awyddus i siarad â dyn 21 oed o'r ddinas yn dilyn ymosodiad. 

Mae swyddogion am siarad â Corey Slade am ymosodiad ddigwyddodd yn ystod oriau man dydd Sul

Corey Slade
Heddlu Gwent

Dirwy o £1,000 i ddyn busnes

BBC Cymru Fyw

Mae dyn busnes o Aberystwyth wedi cael dirwy o £1,000 ar ôl pledio'n euog i fethu a gwneud gwelliannau i adeilad.

Fe gafodd Vince Morgans, perchennog gwestai y Belle Vue a'r Llety Parc, orchymyn ym mis Chwefror y llynedd i wella cyflwr hen gartre nyrsio ar y prom.

Er iddo gael chwe mis i gwblhau'r gwaith dyw'r gwelliannau’n dal heb gael eu gwneud.

Gwerth y bunt

BBC Cymru Fyw

Mae dyfodol y bunt wedi bod yn y penawdau ers misoedd, a'r wythnos hon bydd hi'n newid ei hedrychiad o ddarn crwn i fod yn un amlochrog.

Ond faint o waith yw creu arian? Dyma gip ar y gwaith yn y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant .  

Y tu mewn i'r Bathdy Brenhinol
ANDREW MOLYNEUX

Chwilio am chwedlau Cymru

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Gyda 2017 yn Flwyddyn Chwedlau Cymru, mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn arddangos hen ddarluniau o leoliadau nodweddiadol mewn chwedlau Cymru. 

View more on twitter

Bwrdd iechyd am arbed arian

BBC Cymru Fyw

Mae Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg yn gwneud apêl ar gleifion i'w helpu drwy beidio ag archebu cyffuriau sydd ddim eu hangen.

Dywed y bwrdd eu bod yn amcangyfrif fod gwerth tua £4m o feddyginiaethau yn cael eu gwaredu ganddynt bob blwydd ar ôl i gleifion eu dychwelyd oherwydd nad oedd eu hangen.

Fe wnaeth y bwrdd wario £97.6m y llynedd ar feddigyniaethau presgripsiwn.

Tabledi
Thinkstock

Llofruddiaeth De Affrica: Arestio tri

BBC Wales News

Mae Heddlu De Affrica wedi arestio tri o bobl mewn cysylltiad â llofruddiaeth Roger a Christine Solik o Abercynon , medd BBC Wales News. 

Cafodd y cwpl o Rondda Cynon Taf eu lladd mewn lladrad arfog ar eu fferm yn nhalaith Kwazulu-Natal fis Chwefror.

Mae disgwyl i'r tri fynd o flaen y llys ddydd Llun. 

Mae dyn 43 oed eisoes wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o lofruddiaeth, herwgipio a lladrata.  

Llun teulu
Llun teulu

Carchar ar ôl ymosodiad rhyw difriol

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Ddinbych-y-pysgod, Sir Benfro wedi cael ei garcharu ar ôl ymosodiad rhyw difrifol yn y dref.

Fe wnaeth Andrew Edwin Check, 30 oed, ddringo drwy ffenest 'stafell wely ac ymosod ar ddynes yn oriau man 9 Ionawr, gan ei bygwth gyda chyllell tra roedd hi yn y gwely.

Fe fydd Check hefyd yn gorfod treulio saith mlynedd yn ychwanegol ar drwydded ar ôl cael ei ryddhau. 

Galw tîm difa bomiau ar ôl darganfod ffrwydryn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu wedi galw tîm difa bomiau ar ôl i ffrwydryn gael ei ddarganfod yn ardal Rossett.

View more on twitter

Dirwyn cytundeb niwclear i ben

Daily Post

Fe fydd y cytundeb i glirio 12 o gyn safleoedd niwclear - gan gynnwys Trawsfynydd a Wylfa - yn cael ei ddirwyn i ben yn gynnar oherwydd y gost gynyddol, meddai'r Daily Post. 

Roedd y cytundeb £6.1bn i fod i bara tan 2026 ond bydd yn cael ei ddirwyn i ben yn 2019.

Daw wrth i ymchwiliad i'r broses dendro gael ei lansio.

Trawsfnydd
Getty Images

Apêl wedi cyfres o ladradau arfog

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio ar ôl cyfres o ladradau arfog mewn siopau yn ardaloedd Rhyl a Dyserth.

Yn ôl yr heddlu mae'r lladron wedi dwyn o bedwar lleoliad ar ôl bygwth staff gydag arfau, gyda'r cyntaf ym Mae Cinmel ar 9 Mawrth. 

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Iwan Roberts: "Yn ffodus dim ond un person sydd wedi cael anafiadau o ganlyniad i'r lladradau."

Dywedodd fod yr heddlu wedi cynyddu eu presenoldeb yn yr ardal a'u bod yn apelio am dystion i'r digwyddiadau.

Gwrthdrawiad ar yr A4066 yn Nhalacharn

Teithio BBC Cymru

Mae'r A4066, Heol Clifton yn Nhalacharn, Sir Gaerfyrddin ar gau ac mae traffig yn ciwio yn dilyn gwrthdrawiad.

May yn gofyn am sefydlogrwydd yn Yr Alban

Twitter

Mae Theresa May wedi bod yn siarad yn Yr Alban cyn cyfarfod Nicola Sturgeon yn ddiweddarach.

Mae Mrs May wedi teithio i'r Alban cyn i senedd y wlad bleidleisio ar gynnal refferendwm annibyniaeth arall yfory. Y disgwyl yw y bydd aelodau'n pleidleisio o blaid y refferendwm.

View more on twitter

Braf i bawb erbyn heno

Tywydd, BBC Cymru

Rhagolygon y tywydd gan Llyr Griffiths-Davies: "Y diwrnod braf olaf am y tro wrth i bethau droi'n fwy ansefydlog o 'fory ymlaen.

"Dylai'r cymylau dros y dwyrain o'r wlad godi erbyn canol y p'nawn, ac mae disgwyl heulwen ac awyr las dros y wlad erbyn diwedd y dydd.

"Parhau'n glir heno ar y cyfan, ond bydd hi'n cymylu erbyn y bore, gyda rhai cawodydd gwasgaredig yn lledu o'r de orllewin."

Am fwy, ewch i wefan dywydd y BBC .

Ymchwil yn dangos 'risg' i Gymru wedi Brexit

The Guardian

Gall rhannau o Brydain wnaeth bleidleisio dros Brexit ddioddef fwyaf yn economaidd ar ôl gadael yr undeb, yn ôl ymchwil newydd sydd wedi ei weld gan y Guardian .

Mae ymchwilwyr wedi astudio effaith Brexit ar allforion i Ewrop, gweithwyr o Ewrop ym Mhrydain a chymorthdaliadau gan yr undeb.

Daeth ymchwilwyr i'r canlyniad bod Cymru, gogledd ddwyrain Lloegr a dwyrain canolbarth Lloegr yn dangos eu bod yn ddibynnol ar arian Ewropeaidd, ond wedi pleidleisio dros Brexit.

Troseddu plant: Cynnydd uwch yng ngogledd Cymru

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod troseddu gan blant sy'n 10 oed neu iau wedi cynyddu fwy yng ngogledd Cymru nac unrhyw ran arall o'r wlad .

Mae'r ffigyrau, ddaeth o gais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, yn dangos bod cynnydd o 28% ers llynedd.

Heddlu yn cyflwyno polisi iaith

Heddlu Gwent

Dywed Heddlu Gwent y byddant yn cyflwyno polisi iaith newydd ddiwedd y mis. 

 Yn ôl llefarydd "Oni bai fod yna angen brys o ran rhesymau gweithredol, fe fydd holl gyfathrebu y llu yn ddwyieithog o 30 Mawrth ymlaen." 

Heddlu
BBC

'Mwy o swyddi'n gofyn am y Gymraeg ers Safonau Iaith'

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd bod mwy o swyddi gyda chynghorau sir Cymru yn gofyn bod y Gymraeg yn sgil hanfodol i ymgeiswyr erbyn hyn, a hynny yn ôl ffigyrau Cymdeithas yr Iaith.

Mae'r gymdeithas yn dweud bod 73% yn fwy o swyddi'n gofyn am y Gymraeg ers cyflwyno'r Safonau Iaith.

Sion Ifan yn Ateb y Galw

BBC Cymru Fyw

Yr actor Sion Ifan sy'n ateb y cwestiynau  ar dudalen Cylchgrawn BBC Cymru Fyw yr wythnos yma.

Sion Ifan
BBC

Gêm Cymru'n codi cwestiynau oddi ar y cae?

Irish Times

I'r rhan fwyaf oedd yn gwylio nos Wener, ni fydd gêm Cymru yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn cael ei chofio am safon y chwarae.

Ond i Ken Early o'r Irish Times fe wnaeth y gêm godi cwestiynau am foeseg ar y cae pêl-droed, a'r angen i ddyfarnwyr fod yn fwy llym .

Mewn gêm oedd yn llawn taclo cryf gan chwaraewyr ar y ddau dîm, cafodd amddiffynnwr Cymru, Neil Taylor, ei yrru o'r cae am dacl ar Seamus Coleman.

Taro'r Post: Gordewdra mewn plant

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Gordewdra mewn plant yw un o bynciau trafod Taro'r Post heddiw.

Cysylltwch gyda Garry ar 03703 500 500 neu tarorpost@bbc.co.uk.

View more on twitter

Enwi dyn fu farw mewn gwrthdrawiad

Cambrian News

Dywed y Cambarian News fod yr heddlu wedi cadarnhau enw'r dyn 19 oed a fu farw mewn gwrthdrawiad ger Aberystwyth yn oriau man bore Sadwrn.

Roedd Joe Hulston o Benparcau yn gyrru Ford Fiesta a fu mewn gwrthdrawiad yn Llangynfelyn, ger Taliesin, rhywbryd wedi 03:15.

Cwest Sandie Bowen: Lladd yn anghyfreithlon

BBC Cymru Fyw

Mae crwner yng Nghasnewydd wedi cofnodi fod Sandie Bowen wedi cael ei lladd yn anghyfreithlon, bron 19 mlynedd ar ôl i lys gael ei gŵr yn euog o'i llofruddiaeth.

Cafodd corff Mrs Bowen, oedd yn 54 ac o Landogo, ei ddarganfod ar waelod cronfa ddŵr fis Chwefror eleni.

Ar ddiwedd y cwest dywedodd y crwner bod y gweddillion yn cael eu dychwelyd i'r teulu er mwyn iddynt allu gwneud trefniadau angladdol.

Sandie Bowen
BBC

Gleision yn awyddus i arwyddo Francis

BBC Sport Wales

Mae'r Gleision yn awyddus i arwyddo prop Caerwysg a Chymru, Tomas Francis , ar gytundeb deuol gydag Undeb Rygbi Cymru.

Mae gan Francis, 24, flwyddyn ar ôl ar ei gytundeb, ac mae'n debyg y byddai cytundeb newydd yng Nghymru yn dibynnu ar y Gleision yn talu ffi.

Tomas Francis
BBC

Trydanwr yn cael ei offer yn ôl gan siop elusen

BBC Cymru Fyw

Mae trydanwr wnaeth golli gwerth £200 o'i offer gwaith ar ôl i siop elusen eu gwerthu am £1 wedi cael y tŵls yn ôl.

Roedd Andrew Bickel yn gweithio yn siop Catwel yng Nghaerdydd pan gafodd yr offer eu gwerthu drwy gamgymeriad.

Dywedodd Mr Bickel ei fod wedi cael galwad gan y siop i ddweud bod ei offer wedi eu dychwelyd, ond heb unrhyw esboniad sut.

siop elusen
BBC

Darganfod rhywogaeth newydd yn ne Cymru

Wales Online

Mae WalesOnline yn dweud bod math newydd o filtroed wedi ei ddarganfod yn ne Cymru .

Cafodd y rhywogaeth newydd, sydd wedi ei alw'n Maerdy Monster gan rai, ei ddarganfod yn Rhondda Cynon Taf.

Disgwyl awyr las erbyn y prynhawn!

Twitter

Mae cyflwynydd tywydd BBC Cymru, Rhian Haf wedi trydar lluniau o Lyn Ebwy a Llandegfan y bore 'ma. Er gwaetha'r cymylau yn y dwyrain, mae disgwyl awyr las erbyn y prynhawn.

View more on twitter

£7m ychwanegol i wasanaeth awtistiaeth

BBC Cymru Fyw

Bydd £7m yn ychwanegol ar gael ar gyfer gwasanaeth awtistiaeth Cymru , yn ôl y llywodraeth.

Daw'r cyhoeddiad ar ddechrau Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth.

Nod yr arian yw darparu gwasanaethau diagnostig newydd ar gyfer oedolion, cynnig cymorth i deuluoedd a gofalwyr, pontio rhwng darpariaethau plant a darpariaethau oedolion, a hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol.

Bachgen
BBC

Diffoddwyr yn dal i ddelio â thanau gwair

BBC Cymru Fyw

Mae diffoddwyr yn dal i ddelio gyda thanau gwair ar draws Cymru  yn dilyn penwythnos prysur.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod wedi eu galw i 16 achos ers 18:00 nos Sul.

tan gwair
Jamie Jenkins

Davies: Cyfleoedd ar gael o hyd i Gymru

BBC Sport Wales

Mae amddiffynnwr Cymru Ben Davies wedi cydnabod bod rhaid curo Serbia oddi cartref fis Mehefin er mwyn cadw eu gobeithion o gyrraedd Cwpan y Byd yn Rwsia yn fyw.

Roedd Davies yn ymateb wedi'r gêm gyfartal ddi-sgôr yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon nos Wener

Mae Cymru yn drydydd yn y grŵp, pedwar pwynt y tu ôl i'r Gwyddelod a Serbia.

View more on twitter

AC: Angen gwasanaeth iechyd 'gynaliadwy'

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Nid oes modd datrys problemau ariannol byrddau iechyd Cymru dros nos yn ôl llefarydd Plaid Cymru ar iechyd.

Yn siarad ar y Post Cyntaf, dywedodd Rhun ap Iorwerth AC: "Mae angen rheolaeth ariannol llym iawn o fewn y gwasanaeth iechyd, dim ond hyn a hyn o arian sydd ar gael.

"Ond y cwestiwn ydy sut bod y llywodraeth wedi caniatáu y sefyllfa yma yn arbennig hefo dau fwrdd iechyd yn y gogledd a'r gorllewin, sydd wedi ei gwneud hi''n amhosib iddyn nhw gadw o fewn y cyfyngiadau ariannol?

"Mae angen i ni wneud yn siŵr fod ganddon ni wasanaeth iechyd sy'n gynaliadwy."

Rhun ap Iorwerth
BBC

Llongyfarchiadau Côrdydd!

S4C

Côrdydd oedd enillwyr y categori Corau Cymysg yng nghystadleuaeth  Côr Cymru ar S4C neithiwr.

Byddan nhw'n mynd ymlaen i gystadlu yn erbyn enillwyr y categorïau eraill yn y rownd derfynol ym mis Ebrill.

View more on twitter

Oedi ar yr A55

Teithio BBC Cymru

Mae traffig yn ciwio ar yr A55 y bore 'ma, a hynny ar ôl oedi hir yn yr ardal ddydd Sul.

Dywedodd y Daily Post bod ciwiau o hyd at 13 milltir dros y penwythnos oherwydd gwaith ar y ffordd.

View more on twitter

Galw am orfodi ysgolion i gofnodi bwlio

BBC Cymru Fyw

Mae elusen yn galw am newid cyfraith er mwyn cofnodi pob achos o fwlio yn ysgolion Cymru .

Yn ôl Bullies Out, dim ond trwy fynd i'r afael â bwlio mewn ffordd gyson y mae'n bosib cael darlun llawn a chywir o faint y broblem.

Ond mae undeb prifathrawon Cymru wedi mynegi amheuaeth ai creu dyletswydd gyfreithiol yw'r ateb.