Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Oedi mewn diagnosis i gleifion alergedd
  2. Trafod prynwyr i bapur newydd Y Cymro
  3. Ceidwadwyr: Galw am 'ddatblygu polisïau yn lleol'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

A dyna ni am heddiw - diolch am ymuno â ni ar y llif byw.

Byddwn ni'n dychwelyd unwaith eto ddydd Mawrth ond tan hynny, mwynhewch benwythnos hir y Pasg!

Mwy yn tresmasu ar linellau trên Cymru

BBC Wales News

Mae nifer y bobl sy'n tresmasu ar linellau trên yng Nghymru ar ei uchaf mewn pum mlynedd, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Llynedd bu 524 digwyddiad yng Nghymru a'r Gororau, cynnydd o 2% o'i gymharu â 2015.

Dangosodd y ffigyrau bod digwyddiadau ar eu huchaf yn ystod gwyliau ysgol, gan gynnwys dros y Pasg a'r haf.

rhybudd trenau
Alamy

1 allan o 5 am hylendid!

Wales Online

Yn ôl WalesOnline mae tair cangen o fwytai Gourmet Burger Kitchen yng Nghymru wedi cael marc o 1 allan o 5 am hylendid gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn dilyn archwiliadau diweddar.

Mae gan GBK 80 o ganghennau trwy Brydain, gan gynnwys dwy yng Nghaerdydd ac un yng Nghasnewydd.

byrgyr
Gourmet Burger Kitchen

Gwyddelod yn dod i Gymru i ddysgu am adfywio cymunedau

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd fod grŵp o gynrychiolwyr mudiad cadwraeth o Iwerddon wedi ymweld â gogledd orllewin Cymru er mwyn dysgu am ddulliau o adfywio cymunedau a diogelu treftadaeth ddiwylliannol.

Yn ystod eu taith ddeuddydd, bu cynrychiolwyr o gymdeithas Rhwydwaith Trefi Caerog Gwyddelig yn ymweld â Biwmares, Caernarfon, Blaenau Ffestiniog a Chonwy.

Carcharu dyn am sarhau swyddogion yn hiliol

news north wales

News North Wales

Mae dyn o'r Rhyl wedi ei garcharu am ddwy flynedd a hanner ar ôl i lys glywed ei fod wedi sarhau tri swyddog heddlu yn hiliol.

Fe wnaeth Lee Michael Jones, 28, fygwth dilyn un swyddog adref a ffrwydro ei thŷ.

Roedd yr heddlu wedi ei galw yn dilyn adroddiadau bod Jones yn cam-drin dynes yr oedd wedi ei chyfarfod ar-lein.

Cafodd ei ganfod yn euog o sawl trosedd gan gynnwys ymosodiad cyffredin, ymddygiad bygythiol hiliol, bygythiad i ladd, bygythiad i losgi, ac achosi difrod troseddol.

llys y goron yr wyddgrug
BBC

Sych am gyfnod

Tywydd, BBC Cymru

Rhys Griffiths sydd efo'r rhagolygon tywydd ar gyfer heno:

"Bydd heno'n sych am gyfnod cyn iddi gymylu yn hwyrach, gyda chawodydd gwasgaredig o'r gorllewin yn ystod yr orie mân. 

"Bydd y tymheredd yn 6C i 7C ar ei isa'."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Gwrthdrawiad yn cau'r A40

Teithio BBC Cymru

Mae ffordd yr A40 ger Nantgaredig yn Sir Gâr wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn gwrthdrawiad.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ger yr Halfway Inn ger Llanegwad wedi i gerbyd daro polyn telegraff.

Mae'r gwrthdrawiad yn effeithio ar draffig rhwng Caerfyrddin a Llandeilo.

Brwydr rhwng Yr Elyrch a Hull?

Twitter

Mae hyfforddwr Abertawe, Paul Clement, wedi cydnabod bod y frwydr i aros yn yr Uwch Gynghrair bellach rhwng dau glwb...

Abertawe neu Hull City.

View more on twitter

Ffordd ar gau yn Aberdaugleddau

Teithio BBC Cymru

Mae ffordd yr A4076, Hamilton Terrace, ar gau i'r ddau gyfeiriad o ganlyniad i wrthdrawiad rhwng dau gerbyd ar y groesffordd rhwng Heol y Prior a Heol Sandhurst.  

Gemau cyfrifadurol yn helpu'r ymenydd?

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod gwyddonwyr o Brifysgol Bangor wedi gwneud gwaith ymchwil i sut y gall chwarae gemau cyfrifadurol fel Tetris a Minecraft helpu i atal afiechyd Parkinson's.

Mae'r gwaith ymchwil yn awgrymu bod y gemau yn cryfhau rhannau o'r ymenydd sydd ei angen i ddatblygu y côf.

bangor
BBC

Amgueddfa i symud yng Nghaerfyrddin

Wales Online

Mae'r Wales Online wedi adrodd bod amgueddfa yng Nghaerfyrddin sy'n arddangos henebion o'r amgueddfa sirol yn mynd i gael ei chau, ac y bydd yn symud i ganolfan archifau newydd. 

Fe fydd y casgliad o eitemau a oedd yn cael eu harddangos yn llyfrgell y dref, hefyd yn cael eu rhoi yn y cartref newydd. 

Ffordd ar gau oherwydd digwyddiad yng Nghasnewydd

South Wales Argus

Mae'r gwasanaethau brys yn ymateb i ddigwyddiad mewn siop fwyd yng Nghasnewydd.

View more on twitter

Morgan am frwydro am le yn nhîm Cymru

BBC Sport Wales

Wedi cyfnod o anaf mae canolwr Dreigiau Casnewydd Gwent, Tyler Morgan wedi dweud wrth adran chwaraeon y BBC ei fod yn gobeithio adennill ei le yn nhîm Cymru.

Mae Morgan, sy'n 21 oed, wedi ennill tair cap dros Gymru- yr olaf oedd yn rownd y chwarteri yn erbyn De Affrica yng Nghwpan y Byd. Mae'n dod nol i chwarae wedi iddo anafu ei ysgwydd ac mae'n gobeithio creu argraff yn y tair gêm o'r tymor sydd yn weddill. 

morgan
BBC Sport

Rhybudd heddlu am rêf

Twitter

Mae Heddlu'r Gogledd yn rhybuddio pobl i beidio mynd i rêf anghyfreithlon sydd - mae'n debyg - wedi ei drefnu ar safle hen Ysbyty Dinbych yn y dyfodol agos.

Maen nhw'n dweud bod y safle'n beryglus, ac y bydd unrhyw un sy'n mynd yno'n gallu cael ei arestio.

View more on twitter

Ymdrech arwrol... a phoenus!

Caerphilly Observer

Mae gan y Caerphilly Observer stori mam o Fachen a gafodd brofiad anffodus iawn wrth redeg ei marathon cyntaf.

Roedd Claire Kulisa yn rhedeg marathon Manceinion er mwyn codi arian i Ysgol Gynradd Machen lle mae ei merch yn ddisgybl.

Trodd ei ffêr yng nghanol y ras, ond fe orffennodd - cyn darganfod rai dyddiau'n ddiweddarach ei bod wedi torri ei choes! 

View more on twitter

Creu draig wrth rhedeg

BBC Wales News

Mae dau rhedwr o Gaerdydd wedi defnyddio'r app Strava - sy'n defnyddio technoleg GPS i ddilyn lwybr rhedwyr - i wneud llun o'r ddraig goch, medd BBC Wales News.

Fe wnaeth Martyn Driscoll ac Alan Stone redeg am 28 milltir dros gyfnod o wyth awr i greu'r 'map' ger Brynaman yn Sir Gaerfyrddin.

draig
Strava

Cork allan o gêm allweddol yr Elyrch

Wales Online

Mae capten Abertawe Jack Cork wedi colli ei frwydr i wella o anaf mewn pryd i chwarae yn y gêm allweddol yn erbyn Watford ddydd Sadwrn, yn ôl WalesOnline.

View more on twitter

Pryder cefnogwyr am safle hyfforddi newydd CPD Wrecsam

BBC Cymru Fyw

Mae swyddogion o Glwb Pêl-droed Wrecsam wedi ymateb i feirniadaeth gan rai cefnogwyr am gynllun fyddai'n golygu fod chwaraewyr y clwb yn hyfforddi ar gaeau chwarae'r cyngor lleol y tymor nesaf.

Llynedd fe adawodd y clwb safle hyfforddi Colliers Park yn Gresffordd, gafodd ei agor ddegawd yn ôl ar gost o £750,000, a'i ddisgrifio fel un o'r "cyfleusterau hyfforddi gorau tu allan i'r Uwch Gynghrair".

Mae'r safle wedi cael ei reoli gan Brifysgol Glyndŵr ers 2011, ond ym mis Mehefin y llynedd fe fethodd y clwb â dod i gytundeb gyda'r brifysgol am gael parhau i'w ddefnyddio.

colliers park
Google
Nid yw'r clwb bellach yn cael defnyddio safle Collier's Park yng Ngresffordd

Un lôn ar gau ar yr M4

Teithio BBC Cymru

Mae un lôn ar gau, a thraffig yn symud yn araf oherwydd gwrthdrawiad ar draffordd yr M4 tua'r gorllewin rhwng C24 (Coldra) a C25 Caerllion.

Carcharu gyrrwr bws

Daily Post

Mae gyrrwr bws 52 oed o Benygroes, Gwynedd wedi cael ei garcharu ar ôl pledio'n euog i feithrin perthynas gyda merch 14 oed y gwnaeth ei chyfarfod ar ei fws, medd y Daily Post.

Roedd Anthony Wayne Hughes wedi mynd â'r ferch am dripiau ac wedi tynnu lluniau ohoni yn rhannol noeth.

Myfyrwyr â'u llygaid ar Ewrop

The Guardian

Mae erthygl yn y Guardian yn rhoi sylw i dîm pêl-droed o Uwchgynghrair Cymru, sef Met Caerdydd.

Dyw pêl-droedwyr, medd yr erthygl, ddim yn nodedig am fod yn ddeallus, ond eto dyma dîm prifysgol sy'n paratoi i chwarae gemau ail-gyfle am le yng Nghynghrair Europa y tymor nesaf!

met
Pete Norton

Actor yn olrain hanes ei daid

Twitter

Fe fydd rhaglen arbennig ar BBC 2 nos Sadwrn yn olrhain hanes teuluol yr actor Richard Harrington.

Wyddoch chi fod ei daid wedi ymladd yn Rhyfel Cartref Sbaen?

View more on twitter

Plant Harlech yn dysgu am waith fforensig trwy hanes yr Hwntw Mawr

Golwg 360

Dywed golwg360 fod disgyblion ysgol uwchradd yn ne Gwynedd wedi bod yn dysgu am y ffordd y mae gwaith yr heddlu wedi datblygu, trwy astudio achos o lofruddiaeth yn yr ardal 200 mlynedd yn ol.  

Mae disgyblion o Ysgol Ardudwy wedi bod yn edrych eto ar hanes morwyn leol o’r enw Mary Jones a gafodd ei llofruddio yn 1812.

Cau ffyrdd oherwydd pryderon am hen westy

BBC Wales News

Mae BBC News yn adrodd fod dwy ffordd yng nghanol tref Llandudno wedi eu cau, yn dilyn pryderon y gall hen westy fod mewn perygl o ddymchwel

Mae Mostyn Broadway a rhan o Stryd Vaughan wedi eu cau ar ôl i beirianwyr ddod yn bryderus am ddiogelwch strwythurol yr hen westy y Tudno Castle. 

Mae safle'r gwesty yn cael ei ailddatblygu fel rhan o gynllun gwerth £10m fydd yn cynnwys Premier Inn, siopau a bwytai newydd.  

gwesty
Google

Cyfres newydd ddwyieithog i Gymru

Twitter

Mae cyfres ddrama newydd yn cael ei ffilmio yn Gymraeg a Saesneg - tebyg i Y Gwyll/Hinterland - fydd yn cael ei darlledu cyn diwedd y flwyddyn.

Enw'r gyfres fydd Keeping Faith / Un Bore Mercher, ac fe fydd yn ymddangos ar S4C yn yr hydref a BBC 1 Wales ddechrau'r flwyddyn nesaf.

View more on twitter

Bale allan o'r ail gymal?

Marca

Papur newydd Marca yn Sbaen sy'n dweud bod yr anaf gafodd Gareth Bale yng nghymal cyntaf rownd wyth olaf Cynghrair y Pencampwyr neithiwr yn debyg o'i gadw allan o'r ail gymal ymhen wythnos.

Ni fydd Bale chwaith ar gael i'w glwb Real Madrid wrth iddyn nhw herio Sporting Gijon dros y penwythnos.

View more on twitter

Caethwasanaeth ddomestig ar gynnydd yng Nghymru

Golwg 360

Mae golwg360 y adrodd fod nifer yr achosion o bobol yn cael eu cadw’n gaeth a’u gorfodi i weithio ar gynnydd yng Nghymru, yn ôl adroddiad newydd.

Mae’r Asiantaeth Drosedd Genedlaethol wedi cyhoeddi bod y nifer o oedolion gafodd eu cyfeirio at yr awdurdodau ynglŷn â phryderon am gaethwasanaeth ddomestig, wedi dyblu rhwng 2015 a 2016.

Prif Gwnstabl Heddlu Gwent, Jeff Farrar i ymddeol yn yr haf

BBC Cymru Fyw

Bydd Prif Gwnstabl Heddlu Gwent, Jeff Farrar, yn ymddeol ddiwedd mis Mehefin ar ôl 35 mlynedd gyda'r heddlu.

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd y llu, Jeff Cuthbert, ei fod wedi derbyn llythyr am fwriad Mr Farrar i ymddeol gyda thristwch, a dywedodd y byddai'n ddyn anodd ei olynu.

Dechreuodd Jeff Farrar ei yrfa fel cwnstabl yng Nghaerdydd 35 mlynedd yn ôl.

heddlu
bbc

Teulu yn clywed am farwolaeth menyw ar y cyfryngau cymdeithasol

South Wales Argus

Mae'r Argus wedi cyfeirio at y ffaith fod teulu menyw gafodd ei lladd yn anghyfreithlon wedi siarad am sut y daethant i wybod am ei marwolaeth ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Fe ymosododd Matthew Williams ar Cerys Yemm yn ei ystafell yng Ngwesty'r Sirhowy Arms, Argoed ar 6 Tachwedd, 2014.

'Trychineb' i rygbi rhanbarthol yng Ngwent

Wales Online

Ar wefan WalesOnline mae erthygl am y 'trychineb' sy'n wynebu rygbi rhanbarthol yn ne ddwyrain Cymru os na fydd cytundeb rhwng rhanbarth y Dreigiau ac Undeb Rygbi Cymru

Mae Alex James, sy'n aelod o fwrdd y Dreigiau, yn dweud y bydd diffyg cytundeb hefyd yn drychinebus i Glwb Rygbi Casnewydd.

View more on twitter

Pwnc arall Taro'r Post...

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Pibell wedi byrstio

Western Telegraph

Mae rhannau o Abergwaun, Trefdraeth ac Wdig yn Sir Benfro heb gyflenwad dŵr y bore 'ma wedi i bibell fyrstio gerllaw, medd y Western Telegraph.

View more on twitter

Newyddion drwg i Warnock

BBC Camp Lawn

Cofiwch gofrestru!

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Gyda'r etholiadau lleol yn cael eu cynnal yng Nghymru ar 4 Mai, mae'n hanfodol i chi gofrestru er mwyn pleidleisio.

Os nad ydych chi wedi gwneud yn barod, mae ganddoch chi tan hanner nos heno i wneud, fel y bu Rhydian Thomas o'r Comisiwn Etholiadol yn egluro ar y Post Cyntaf y bore 'ma.

Bydd etholiadau lleol ar draws Cymru ddydd Iau 4 Mai

A fydd Rhyl yn diosg ei delwedd?

The Guardian

Mae erthygl yn y Guardian yn gofyn y cwestiwn yma wrth i'r dre' fu unwaith yn gyrchfan gwyliau poblogaidd geisio gweld ffrwyth ymgyrch i'w hadnewyddu.

Mae delwedd Y Rhyl wedi diodde' dros y blynyddoedd diweddar, ond mae gobaith nawr denu ymwelwyr unwaith eto.

Rhyl
Google

Ryan Day fydd yr unig Gymro yn y Crucible

BBC Camp Lawn

Chwilio am ateb

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ar wefan cylchgrawn BBC Cymru Fyw mae darn gan Louise Jones o Abertawe sydd ag alergeddau difrifol. Mae Louise wedi bod yn chwilio am atebion ers bron i bedair blynedd, ond dydi hi dal heb gael diagnosis manwl a chywir.

bbc
bbc
Louise Jones