Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y Llif byw yn ôl am 08:00 bore Gwener.

'Cymylog i'r mwyafrif'

Tywydd, BBC Cymru

Llŷr Griffiths-Davies sydd efo'r tywydd ar gyfer heno:

"Heno bydd rhai cawodydd, a bydd hi'n gymylog i'r mwyafrif, gydag ambell gyfnod clir. Y tymheredd isa'n y trefi'n rhyw 7C, ond mewn rhai manne gwledig yn agosach at 3C, gyda pheth llwydrew'n bosib."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC

Technoleg newydd i blismona gêm enfawr

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau eu bod nhw'n bwriadu defnyddio technoleg adnabod wynebau yn ystod rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd.

Byddai wynebau cefnogwyr pêl-droed yn cael eu sganio yn Stadiwm Principality a'r orsaf drenau yng nghanol y ddinas.

Fe fyddan nhw wedyn yn cael eu cymharu â 500,000 o 'luniau dan glo' sydd wedi eu cadw gan luoedd heddlu.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru mai'r bwriad oedd "cadw pobl yn saff yn ystod cyfnod prysur iawn i Gaerdydd".

Stadiwm y Principality
Huw Evans Picture Agency

Cymro'n chwysu yn y Sahara

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd bod rhedwr o Wynedd wedi cwblhau marathon yn anialwch y Sahara.

Llwyddodd Huw Williams 44, o Bwllheli redeg 156 o filltiroedd yn Marathon Des Sables mewn chwe diwrnod. 

Gyda'r tymheredd yn codi i 50 gradd selsiws yn ystod y dydd mae'r marathon yn cael ei ystyried yr 'anoddaf yn y byd.'

Anialwch y Sahara
BBC

Heddlu Gwent: Chwilio am Brif Gwnstabl newydd

Heddlu Gwent

Mae comisiynydd Heddlu Gwent, Jeff Cuthbert wedi cadarnhau bod y broses o chwilio am Brif Gwnstabl newydd i'r llu wedi dechrau.

Mae'r Prif Gwnstabl presennol, Jeff Farrar yn ymddeol ym mis Mehefin eleni.

View more on twitter

Newidiadau i amserlen S4C

S4C

Mae S4C wedi cyhoeddi newidiadau i'r amserlen, sy'n cynnwys dod ag Omnibws Pobol y Cwm yn ôl ar brynhawn Sul. 

Hefyd, bydd Cyw yn dechrau yn gynt, am 6.00 o'r gloch ar ddydd Llun i Wener, a bydd bwletinau Newyddion a Thywydd rheolaidd gydol y prynhawn. 

Daw'r newidiadau mewn ymateb i sylwadau gan wylwyr ynghylch amserlen y sianel.

Bydd y newidiadau yn digwydd o 1 Mai ymlaen, ac am 5.30 ar nos Sul 7 Mai yw'r cyfle cyntaf i ddal fyny â holl benodau Pobol y Cwm yn yr omnibws

View more on twitter

Llai na phythefnos i wario pum punt

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn atgoffa pawb mai dim ond llai na phythefnos sydd na i bobl wario'r hen bapur £5.

Ni fydd yr hen bapur £5 yn cael ei dderbyn ar ol 5 Mai ond efallai bydd rhai banciau yn fodlon eu cyfnewid am y papur newydd.

Yn ôl yr Argus mae Banc Lloegr wedi cadarnhau bod 50% o'r hen bapurau dal heb eu gwario.

Papur Pum punt
BBC

Draig i edrych dros ganol Caerdydd?

Wales Online

Mae cyn gynllunydd trefol wedi awgrymu wrth y Wales Online y dylai bod cerflun enfawr o ddraig gael ei adeiladu ar safle un o'r swyddfeydd newydd yng nghanol Caerdydd. 

Dywedodd Hywel Thomas wrth wales Online bod y datblygiadau yng nghanol Caerdydd yn foment fawr yn hanes y brifddinas a'r datblygiad mwyaf ers canrif yno.

Mae Mr Thomas eisiau gweld cerflun draig 20m, tebyg i 'Angel of the North' yn cael ei osod ar un o'r adeiladau. 

Canol Caerdydd
BBC

Gwasanaeth teledu newydd i'r Gogledd

BBC Cymru Fyw

Mae gorsaf deledu leol newydd wedi cael ei lansio yng ngogledd Cymru.

Mae sianel 'Made in North Wales' yn bwriadu darlledu bwletinau newyddion nosweithiol yn ogystal ag adloniant, chwaraeon a rhaglenni Cymraeg.

Dyma'r drydedd orsaf deledu leol i gael ei lansio yng Nghymru, ar ôl Made in Cardiff gychwyn darlledu ym mis Hydref 2014, a Bay TV ym mis Gorffennaf.

Bydd y sianel ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos gyda gwasanaeth gwylio eto ar gael ar-lein.

Gwylio Teledu
Getty Images

Gêm olaf Wittingham dros yr Adair Gleision?

Wales Online

Mewn erthygl ar wefan WalesOnline mae Paul Abbandonato yn gofyn os mai'r gêm gartref yn erbyn Newcastle y penwythnos yma fydd ymddangosiad olaf Peter Wittingham i Gaerdydd.

Chwaraeodd Wittingham dros Gaerdydd am y tro cyntaf ym mis Ionawr 2007, ac mae wedi chwarae dros 450 o weithiau dros dîm y brifddinas ers hynny, gan sgorio bron i 100 o goliau.

WITTINGHAM
Huw Evans Picture Agency

Clement yn hyderus cyn diwedd y tymor

Clwb Pêl-droed Abertawe

Yn y gynhadledd newyddion heddiw dywedodd rheolwr Abertawe, Paul Clement ei fod yn hyderus bydd Abertawe yn sicrhau'r pwyntiau angenrheidiol i'w cadw yn Uwch Gynghrair Lloegr.

View more on twitter

Dirwy fawr i fwyty

South Wales Argus

Yr Argus sy'n adrodd am ddirwy o £33,300 i fwyty yng Nghasnewydd wedi i archwilwyr ddod o hyd i bla o lygod yn yr adeilad, a bod y bwyty'n arddangos sgôr hylendid bwyd anghywir.

View more on twitter

Pwysau ar Casnewydd i aros yn Adran 2

Twitter

Mae un o gyfarwyddwyr CPD Casnewydd, Gavin Foxall wedi dweud y gallai'r clwb golli £400,000 os y byddan nhw'n disgyn o'r Ail Adran ar ddiwedd y tymor.

View more on twitter

'Prynhawn cymylog'

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd efo'r rhagolygon tywydd ar gyfer y prynhawn:

"Bydd hi’n brynhawn cymylog i’r rhan fwyaf efo dim ond ambell ysbaid heulog - yn sych i lawer ond mi fydd ‘na rai cawodydd gwasgaredig yn symud o’r gogledd i’r de, er y byddan nhw yn troi'n gawodydd mwy ynysig cyn clirio o’r de-ddwyrain."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Nosweithiau bythgofiadwy Bangor

Twitter

Ar wefan clwb pêl-droed Dinas Bangor maen nhw wedi cyhoeddi ambell fideo o nosweithiau mawr yn hanes y clwb yng nghystadlaethau Ewrop dros y blynyddoedd.

View more on twitter

Cynnydd yn nifer y troseddau yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Mae ffigyrau swyddogol yn dangos fod nifer y troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu yng Nghymru wedi codi 8% ers y flwyddyn flaenorol.

Fe gofnodwyd 199,589 o achosion yn y wlad yn 2016.

Mae'r cynnydd yn is na'r darlun cyffredinol ar gyfer Cymru a Lloegr, lle mae'r heddluoedd wedi gweld cynnydd o 9%.

Dywedodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol eu bod yn tybio fod y cynnydd yn "adlewyrchu newidiadau mewn prosesau cofnodi ac arferion yn hytrach na throseddu".

Troseddu
Thinkstock

Dryswch peiriant parcio Pwllheli

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd bod peiriant parcio newydd sydd wedi'i osod ar bromenâd Pwllheli yn achosi dryswch. 

Yn ôl y papur, mae trigolion lleol wedi drysu gyda'r arwydd ar y peiriant sy'n dweud nad yw'n derbyn y darn £1 newydd. 

Dywedodd un o drigolion lleol Pwllheli wrth y Cambrian News: "Os yr ydych yn parcio ar y Promenâd a does gennych chi ddim yr hen ddarn £1, mae 'na siawns y cewch docyn parcio."

Promenad Pwllheli
Google

Cadarnhau cwyn yn erbyn cynghorydd

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau eu bod wedi derbyn cwyn am gynghorydd yng Ngwynedd a brynodd wyau Pasg i bob plentyn yn ei ward, a'u bod yn ymchwilio i'r mater. 

Dywedodd Aeron Jones, sy'n cynrychioli ward Llanwnda ar y cyngor, nad yw'n ymwybodol o'r gŵyn, a'i fod wedi bod yn prynu wyau Pasg i blant lleol bob blwyddyn ers 2010.

Gêm Morgannwg wedi dechrau

Twitter

Jaques Rudolph a David Lloyd sy'n agor y batio i Forgannwg ar ddechrau eu gêm ym Mryste yn erbyn Sir Gaerloyw yn y Cwpan Undydd, ac maen nhw bellach wedi cyrraedd 13 heb golled oddiar dair pelawd.

View more on twitter

Elfyn yn paratoi am Rali'r Ariannin

Twitter

Ar ddechrau Rali'r Ariannin mae'r Cymro Elfyn Evans a thîm M-Sport yn gobeithio bod nôl ar eu gorau. Rali'r Ariannin yw'r bumed cymal ym Mhencampwriaeth Rali y Byd, gyda Elfyn yn gorffen yn y chweched safle yn Monte Carlo a Sweden, ac yn nawfed ym Mecsico. 

Roedd Rali Corsica yn siomedig i Elfyn ac mae bellach yn y nawfed safle ar gyfer y tymor.

View more on twitter

Newydd dorriPenodi Esgob Llandaf

BBC Cymru Fyw

Un o'r arweinwyr eglwys amlycaf a mwyaf profiadol yn ym Mhrydain fydd Esgob nesaf Llandaf.

Dewiswyd June Osborne, a wasanaethodd fel Deon Salisbury am y 13 mlynedd diwethaf, yn 72ain Esgob Llandaf, esgobaeth sy'n gwasanaethu'r rhan fwyaf o Gaerdydd, Cymoedd De Cymru a Bro Morgannwg.    

esgob
Ian Berry (Magnum)

Bale yn gobeithio dod adre

Marca

Papur newydd Marca yn Sbaen sy'n trydar i ddweud fod Gareth Bale yn gobeithio gwella o'i anaf mewn pryd i rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn ei ddinas enedigol - Caerdydd.

Wrth gwrs mae'n rhaid i Real Madrid gyrraedd yno gynta' - maen nhw'n wynebu'u cymdogion Atletico yn y rownd gynderfynol.

View more on twitter

'Mwy i ddod gan Tyler Morgan y tymor nesaf'

South Wales Argus

Yn y South Wales Argus mae prif hyfforddwr rhanbarth y Dreigiau, Kingsley Jones, yn dweud y bydd y canolwr Tyler Morgan yn serenu y tymor nesaf wedi iddo cael tymor cyson eleni

Mae'r canolwr 21 oed o Gaerllion wedi chwarae 23 gwaith dros y Dreigiau y tymor yna, ac mae'n gobeithio cael ei enwi gan Robin McBryde yng ngharfan Cymru ar gyfer y daith i Samoa a Tonga yr haf yma.

morgan
Huw Evans Picture Agency