Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Dadl ar egwyddorion cyffredinol Mesur yr Undebau Llafur
  4. Dadl ar gyfnod 3 Mesur Iechyd y Cyhoedd

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna ni am heddiw.

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.  

View more on twitter

Canllaw i Fesurau a Deddfau Cyhoeddus

Dyna ddiwedd Cyfnod 3 o'r Mesur Iechyd y Cyhoedd.

Yn gyffredinol, mae pedwar cyfnod yn y broses ar gyfer ystyried Mesur Cyhoeddus, sef:

  • Cyfnod 1 - pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny;
  • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Mesur hwnnw yn fanwl;
  • Cyfnod 3 - y Cynulliad yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Mesur hwnnw yn fanwl;
  • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur.

Mynd i mewn i anheddau

Mae'r gwelliannau olaf yn ymwneud â chanllawiau ynghylch mynd i mewn i anheddau a David Melding sy'n eu cynnig.

Mae Rebecca Evans yn dweud nad yw hi'n anghytuno gyda'r bwriad sy'n sail i'r gwelliannau, ond mae'n dweud eu bod yn "ddiangen ac y gallen nhw achosi dryswch".

Mae'r gwelliannau yn cael eu gwrthod. 

Rebecca Evans
BBC

Llywodraeth Cymru wedi ei 'hymrwymo'n llwyr'

Mae Simon Thomas yn cynnig cyfres o welliannau ar lygredd aer ac ansawdd aer, gan ddweud na ddylai Cymru ddibynnu ar San Steffan i lunio strategaeth, ac ychwanegu nad oes lefel ddiogel o lygredd aer.

Mae UKIP a'r Ceidwadwyr yn cefnogi y rhan fwya o'i welliannau.

Ond mae Rebecca Evans yn dweud bod Llywodraeth Cymru eisoes wedi ei "hymrwymo'n llwyr i barhau gyda'r agenda yma".

Simon Thomas
BBC

Llygredd aer ac ansawdd aer

Yn y Siambr nawr mae'r aelodau'n trafod y gwelliannau o ran llygredd aer ac ansawdd aer.

Llygredd aer
BBC

'Dyblygu heb ychwanegu gwerth

Mae'r Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd, Rebecca Evans yn dweud bod gwelliannau Angela Burns ar wella ac amddiffyn iechyd a llesiant pobl ifanc yn "peryglu dyblygu heb ychwanegu gwerth".

Mae Angela Burns yn dweud ei bod hi'n "drist iawn" o glywed yr ymateb yna, ac yn cyhuddo'r llywodraeth o "golli ffocws".

Angela Burns
BBC
Angela Burns

Strategaethau tai bach

Mae gwelliannau Caroline Jones ar ddarpariaeth tai bach - Strategaethau tai bach lleol - hefyd yn cacel eu gwrthod.

'Siomedig iawn'

Mae Caroline Jones UKIP yn dweud ei bod yn "siomedig iawn" bod ei gwelliannau hi yn ymwneud gyda thatŵio pelen y llygaid wedi cael eu gwrthod.

Gallwch weld yr holl welliannau fan hyn.

Caroline Jones
BBC

Sylw Suzy

Tatŵio pelen y llygad

Mae'r aelodau nawr yn trafod tatŵio pelen y llygad.

Tatŵio pelen y llygad
BBC

Trwyddedau triniaethau arbennig

Mae holl welliannau Rebecca Evans ar drwyddedau triniaethau arbennig a safonau cymhwysedd sy’n berthnasol i roi triniaeth arbennig - yn cael eu cymeradwyo.

Mwy ar Fesur Iechyd y Cyhoedd

Gwelliannau yn ymwneud ag ysmygu

Mae'r aelodau nawr yn trafod gwelliannau sy'n ymwneud ag ysmygu.

Mae'r gwelliannau yn cael eu pasio.

Ysmygu
BBC

Mynd i’r afael â gordewdra

Mae nifer o welliannau yn cael eu trafod yn ymwneud â mynd i’r afael â gordewdra.

Mae'r gwelliannau yn cael eu derbyn.

View more on twitter

Cyfnod 3 Mesur Iechyd y Cyhoedd

Ac yn olaf yn y Siambr y prynhawn yma dadl ar gyfnod 3 Mesur Iechyd y Cyhoedd.

Dyw'r ail ymgais i gyflwyno'r mesur ddim bellach yn cynnwys gwahardd e-sigarennau mewn rhai mannau caeëdig.

Byddai'r mesur yn cyflwyno rheolau newydd ar ardaloedd di-fwg, tatŵyddion a thai bach cyhoeddus.

Fe gafodd yr ymgais gyntaf i basio'r ddeddfwriaeth ei threchu ym mis Mawrth y llynedd. 

Ar y pryd fe wnaeth cyn arweinydd Plaid Cymru Dafydd Elis-Thomas ddweud ei fod yn teimlo ei fod e wedi cael ei "fradychu" gan ei blaid, yn dilyn ffrae gyda Llafur yn y Cynulliad. 

Roedd penderfyniad munud olaf Plaid Cymru i bleidleisio'n unfrydol yn erbyn Mesur Iechyd y Cyhoedd yn golygu fod y mesur wedi methu.

E-sigarét
Thinkstock

Cytuno i egwyddorion cyffredinol Mesur yr Undebau Llafur (Cymru)

Mae'r aelodau yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Mesur yr Undebau Llafur (Cymru).

Roedd 36 o blaid, 11 yn erbyn ac fe wnaeth un ymatal.   

pleidlais
BBC

'Gwella amodau gwaith yng Nghymru'

Mae Gareth Bennett yn dweud bod UKIP ar y cyfan yn "cefnogi'r mesur gan ei fod yn hyrwyddo'r achos o wella amodau gwaith yng Nghymru, sy'n amcan canmoladwy". 

Gareth Bennett
BBC

Deddf y DU yn 'ymosodiad diangen ar hawliau gweithwyr'

Mae Sian Gwenllian yn dweud bod Plaid Cymru yn cefnogi egwyddorion cyffredinol Mesur yr Undebau Llafur (Cymru).

Mae'n disgrifio Deddf Undebau Llafur 2016 Llywodraeth y DU fel "ymosodiad diangen ar hawliau gweithwyr" .   

Sian Gwenllian
BBC

'Diangen, beichus a chostus'

Cytunodd saith o’r wyth o Aelodau’r Pwyllgor ar yr adroddiad a’i fod yn cynrychioli eu barn ar y dystiolaeth a ystyriwyd ganddynt a’r argymhelliad a wnaethpwyd ganddynt. 

Nid oedd Janet Finch-Saunders AC yn cytuno â’r adroddiad. Mae'n dweud wrth aelodau'r Cynulliad bod y mesur yn "ddiangen, yn feichus a chostus". 

Janet Finch-Saunders
BBC

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Mae cadeirydd y pwyllgor Huw Irranca-Davies yn cyflwyno adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Fesur yr Undebau Llafur (Cymru). 

Mae'r adroddiad yn datgan "Byddai wedi bod yn well gennym i ddarpariaethau ynghylch gweithwyr asiantaeth gael eu cynnwys o fewn y Mesur, wrth ei gyflwyno, o ystyried eu harwyddocâd o ran polisi. Byddai hyn wedi caniatáu i Ysgrifennydd y Cabinet ystyried adroddiad pwyllgor sy’n edrych ar safbwyntiau rhanddeiliaid ar weithwyr asiantaeth, ac yn ystyried y safbwyntiau hynny, ac yna, pe bai angen, gyflwyno gwelliannau i newid neu ddileu’r geiriad yn y Mesur o ganlyniad."

Huw Irranca-Davies
BBC

Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Mae cadeirydd y pwyllgor John Griffiths yn cyflwyno adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Fesur yr Undebau Llafur (Cymru), sy'n argymell y dylai’r Cynulliad gefnogi egwyddorion cyffredinol y Mesur.

John Griffiths
BBC

Llywodraeth Cymru am ddiddymu rheolau trefnu streic

Bydd rheolau mwy llym ynglŷn â threfnu streiciau yn y sector cyhoeddus yn cael eu diddymu dan gynlluniau Llywodraeth Cymru.

Mae gweinidogion wedi gwrthod awgrymiadau eu bod nhw'n ceisio plesio'r undebau sy'n ariannu'r Blaid Lafur, gan ddweud bod cyflogwyr yn y sector cyhoeddus yn cefnogi eu cynlluniau.

Maen nhw hefyd yn dweud eu bod nhw'n hyderus bod gan y Cynulliad yr hawl i ddeddfu yn y maes, er gwaethaf ffrae gyda Llywodraeth Prydain yn y gorffennol.

Mae Llywodraeth y DU yn dweud bod gan bobl "hawl i ddisgwyl cael eu hamddiffyn rhag streicio annemocrataidd".

Mark Drakeford
BBC

Crynodeb o Fesur yr Undebau Llafur

Mesur yr Undebau Llafur

Nawr dadl ar egwyddorion cyffredinol Mesur yr Undebau Llafur (Cymru).

Mae Mark Drakeford yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Mesur yr Undebau Llafur (Cymru).

Gosodwyd Mesur yr Undebau Llafur (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 16 Ionawr 2017.

Undebau
EPA

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes pan mae Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos.

Jane Hutt
BBC

Y papur gwyn ar y Mesur Diddymu

Mae trafodaethau gyda chenhedloedd datganoledig eraill yn fwy pwysig nag erioed ynghylch y papur gwyn ar y Mesur Diddymu, medd yr aelod annibynnol Dafydd Elis-Thomas.   

Dafydd Elis-Thomas
BBC

Ymgyrch dros Gwrw Go Iawn

Yn ystod cwestiynau ar achub tafarndai cymunedol, mae'r Prif Weinidog yn datgelu ei fod yn aelod o'r Ymgyrch dros Gwrw Go Iawn.

Cwrw
Getty Images

'Dim llawer i'w dysgu o Das Kapital'

Mae Mr Hamilton hefyd yn gofyn faint ellir ei ddysgu o Das Kapital.

"Dydw i ddim yn credu bod ganddon ni lawer i'w ddysgu o Das Kapital" yw ateb Carwyn Jones.

Mae Canghellor yr wrthblaid Llafur John McDonnell wedi dweud bod yna lawer i'w ddysgu o ddarllen Das Kapital.

Karl Marx
Getty Images

Codi'r cyfradd uchaf o dreth incwm? 'Na'

Mae Neil Hamilton UKIP yn gofyn a fyddai Carwyn Jones yn codi'r gyfradd uchaf o dreth incwm - fel y mae Jeremy Corbyn wedi ei addo - pan fydd pwerau yn cael eu datganoli.

Mewn ymateb, mae'r prif weinidog yn dweud na fyddai Llywodraeth Cymru yn codi cyfradd uchaf y dreth incwm yn ystod tymor hwn y Cynulliad.

Neil Hamilton
BBC

Adroddiad marwolaethau ar ward iechyd meddwl Tawel Fan

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn galw ar y Prif Weinidog i ryddhau yr adroddiad marwolaethau mewn cysylltiad gyda ward iechyd meddwl Tawel Fan. 

Mae Carwyn Jones yn ateb "fe fyddwn nhw'n ni'n ystyried rhyddhau'r adroddiad ar yr amser iawn".

Tawel Fan
BBC

'Sefyll dros Gymru'

Mewn ymateb, mae Mr Jones yn diolch i Ms Wood am ail-adrodd ei addewidion etholiadol e.

Mae hi'n mynd ymlaen i gyhuddo Mr Jones o chwistrelli Mr Corbyn allan o'i ymgyrch.

Mae Mr Jones yn dweud y drefn wrth Blaid Cymru am eu canlyniadau yn yr etholiadau lleol ac yn dweud y bydd Llafur yn "sefyll dros Gymru".

Carwyn Jones
BBC

Methu 'crybwyll enw' Jeremy Corbyn

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn dweud wrth Carwyn Jones nad oedd wedi gallu "crybwyll enw" Jeremy Corbyn yn ystod lawniad ymgyrch Llafur Cymru ddoe. 

Leanne Wood
BBC

Dyled i awdurdodau lleol

Y trydydd parti sydd arnynt y ddyled fwyaf oll i awdurdodau lleol yw Llywodraeth San Steffan, medd Adam Price Plaid Cymru. 

arian
PA

Teyrngedau i Keith Reynolds

Mae Hefin David a'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn talu teyrngedau i arweinydd Cyngor Caerffili Keith Reynolds, fu farw fis diwethaf yn 71 oed.

Keith Reynolds
JAGGERY/GEOGRAPH/CAERPHILLY COUNCIL

Addysgu plant i godio

Mae'r cwestiwn cyntaf a gyflwynwyd gan Lee Waters: 

Pryd y caiff pob plentyn yng Nghymru ei addysgu i godio?

Mae'r Prif Weinidog yn dweud "rydyn ni eisiau annog sgiliau codio" ac y bydd yna gyhoeddiad fis nesaf. 

Codio
BBC

Croeso

Croeso i Senedd Fyw sy'n darlledu'r Cyfarfod Llawn y prynhawn yma.

Mae'r sesiwn fel arfer yn dechrau gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog, Carwyn Jones.

Y Senedd
BBC