Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

 1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 3. Datganiad: Gofal Diwedd Oes
 4. Datganiad: Arweinyddiaeth Addysgol
 5. Datganiad: Y Cynllun Gweithredu Dementia
 6. Dadl: Cyfnod 4 Mesur Iechyd y Cyhoedd (Cymru)
 7. Dadl Fer: Tanau trydan - bygythiad cynyddol yn yr oes dechnolegol sydd ohoni.

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna ni am heddiw. 

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

View more on twitter

Profiad personol

Mae Dawn Bowden yn dweud y bu'n rhaid i'w mam hi adael ei thŷ yn ddiweddar oherwydd tân, "gafodd ei achosi mwy na thebyg gan offer trydanol neu wifriad diffygiol".

Dawn Bowden
BBC

Dadl fer: Tanau trydan

Ac yn olaf heddiw Dadl Fer gan Dawn Bowden. 

A'r pwnc: Tanau trydan - bygythiad cynyddol yn yr oes dechnolegol sydd ohoni.

Tân trydan
BBC

Cefnogi Mesur Iechyd y Cyhoedd

Mae Plaid Cymru, y Ceidwadwyr ac aelodau UKIP yn cefnogi Mesur Iechyd y Cyhoedd.

Canllaw i Fesurau a Deddfau Cyhoeddus

Yn gyffredinol, mae pedwar cyfnod yn y broses ar gyfer ystyried Mesur Cyhoeddus, sef:

 • Cyfnod 1 - pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny;
 • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Mesur hwnnw yn fanwl;
 • Cyfnod 3 - y Cynulliad yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Mesur hwnnw yn fanwl;
 • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur.

Disgwyl i'r mesur gael ei basio

Mae ychydig dros flwyddyn ers i fersiwn gynharach ohono fethu.

Bydd yn gwahardd ysmygu mewn meysydd chwarae, ysgolion ac ysbytai, a chyflwyno trwyddedau ar gyfer pobl sy'n cynnig gwasanaeth tatŵs.

Ni fydd yn cynnwys lled-waharddiad ar e-sigarets oedd yn y mesur blaenorol.

Trwyddedau tatŵio

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth ACau bleidleisio i gynnwys cynnig gan Blaid Cymru i osod dyletswydd ar weinidogion i lunio strategaeth genedlaethol i atal a lleihau gordewdra.

Cafodd y cynnig newydd ei gefnogi gan Lafur, y Ceidwadwyr ac UKIP.

Mae'r cynnig gwreiddiol yn y mesur ar wahardd ysmygu ar dir ysgolion, ysbytai a pharciau cyhoeddus hefyd wedi ei ymestyn i gynnwys mannau allanol o leoliadau gofal plant cofrestredig.

Mae mesurau eraill yn cynnwys system drwyddedu orfodol i wasanaethau tatŵio, tyllu'r corff, electrolysis ac aciwbigo, a gwahardd tyllu'r corff mewn mannau personol o'r corff ar gyfer plant dan 16 oed.

Tatŵio
BBC

Mesur Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw dadl ar Gyfnod 4 Mesur Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

Ar goll am eiriau

Mae Rhun ap Iorwerth yn talu teyrnged i gyflwynydd Radio Cymru, Beti George sydd wedi galw am "chwyldro" mewn gofal dementia yng Nghymru.

Fe wnaeth Beti George adael camerau i'w chartref yng Nghaerdydd i ffilmio rhaglen ddogfen i BBC Cymru "Beti and David:Lost for Words", yn ei dangos yn gofalu am ei phartner, y cyn ddarlledwr a newyddiadurwr David Parry-Jones fu farw'n ddiweddar.

Fe wnaeth hi hefyd ymweld â Phrifysgol Gorllewin yr Alban yn Paisley ble y gwnaeth hi gwrdd gydag arbenigwyr a dysgu am agedd yr Alban tuag at ofal dementia. 

Mae gan yr Alban siarter hawliau ar gyfer pobl sydd â dementia, ac ar ôl cael diagnosis, mae pobl yn cael gweithiwr cyswllt dementia i ddarparu cefnogaeth i unigolion a'u teuluoedd.

David Parry-Jones a Beti George
BBC

'Mwy o sgôp ar gyfer cefnogaeth sydd ddim yn feddygol'

Mae Suzy Davies yn dweud ei bod hi'n ymddangos "bod y rhan fwya o'r gweithrediadau allweddol ar gyfer byrddau iechyd, ond gyda diagnosis gwell, mae yna fwy o sgôp ar gyfer cefnogaeth sydd ddim yn feddygol".

Suzy Davies
BBC

'Uchelgeisiol, ond cyraeddadwy'

Mae Vaughan Gething yn dweud "fy ngobaith i yw y bydd y byddaf i neu fy nghyfatebydd, ymhen yr adolygiad tair blynedd, yn gallu sefyll yma, fel yr ydw i heddiw, yn darlledu'r cynnydd a'r newidiadau fydd wedi eu gwneud tuag at wneud Cymru yn genedl gyfeillgar i dementia.

"Rydw i'n edrych ymlaen i gyhoeddi cynllun terfynol yn yr Hydref, sydd yn uchelgeisiol, ond yn gyraeddadwy, a'n bod ni'n parhau i weithio mewn partneriaeth yn y dyfodol".

Beth yw Dementia?

Mae dogfen Llywodraeth Cymru "Law yn Llaw at Gymru sy'n deall Dementia 2017-2022" yn datgan bod "y gair 'dementia' yn disgrifio cyfres o symptomau a allai gynnwys colli cof ac anawsterau gyda meddwl, datrys problemau neu iaith. 

Mae'n aml yn dechrau gyda phroblemau cof, ond yn mynd ymlaen i effeithio ar lawer o rannau eraill o'r ymennydd, gan gynhyrchu symptomau sy’n cynnwys: 

 •  Anhawster wrth ymdopi â thasgau o ddydd i ddydd 
 •  Anhawster cyfathrebu 
 •  Newidiadau o ran hwyliau, crebwyll neu bersonoliaeth.
Dementia
Thinkstock

Y Cynllun Gweithredu Dementia

Nesaf yn y Siambr datganiad arall gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a'r pwnc: Y Cynllun Gweithredu Dementia.

Dementia
BBC

A fydd bwrdd yr academi yn cael eu dal i gyfrif?

Mae Michelle Brown UKIP yn mynegi pryderon na fydd bwrdd yr academi yn cael eu dal i gyfrif, "fel mewn byrddau iechyd sy'n methu", ond mae'n ychwanegu " Rydw i'n ddifuant yn gobeithio y bydd yr academi yn llwyddo".

Michelle Brown
BBC

Pwysigrwydd arweinyddiaeth gref

Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth

Mae Llyr Gruffydd Plaid Cymru yn galw am asesiad o Gymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth yng Nghymru, gan ei fod wedi cael adborth gan bobl sydd wedi cwblhau'r cymhwyster a sy'n teimlo nad yw'n darparu gwerth ar gyfer datblygiad eu gyrfa.

Yn fwy cyffredinol o ran y cynlluniau ar gyfer yr academi newydd, mae'n cwestiynu a yw'r cynlluniau yn ddigon uchelgeisiol.

Llyr Gruffydd
BBC

Yr Academi wedi ei sefydlu erbyn 2018

Mae'r Ysgrifennydd Addysg eisiau i'r academi fod wedi ei sefydlu erbyn Gwanwyn 2018, ond mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn beirniadu "cyflymdra'r gweithredu" oherwydd bod hwn wedi ei gyhoeddi gyntaf ym mis Tachwedd y llynedd. 

Darren Millar
BBC

Paratoi'r holl arweinwyr yn system addysg Cymru

Mae Kirsty Williams yn dweud mai helpu athrawon i ddatblygu i fod y genhedlaeth nesaf o arweinwyr i wella safonau yn ein hysgolion fydd sylw'r academi arweinyddiaeth newydd. 

Mae'n dweud y bydd yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol yn gweithredu o hyd braich i Lywodraeth Cymru. A nod yr Academi yw sicrhau bod yr holl arweinwyr sy'n rhan o'r system addysg yng Nghymru, meddai, yn meddu ar y sgiliau a'r wybodaeth iawn er budd ein disgyblion.

Kirsty Williams
BBC

Arweinyddiaeth Addysgol

Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams ar Arweinyddiaeth Addysgol. 

Addysg
BBC

Cyflawni mwy

Mae'r Ceidwadwr Mark Isherwood yn dweud "Rydw i wedi bod yn gofyn i weinidogion ac ysgrifenyddion iechyd ar ôl y llall i sichrau bod y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn dechrau gofyn i'n mudiad hospis cymunedol bendigedig sut allan nhw eu helpu i gyflawni mwy".  

Cynhadledd Byw Nawr

Mae Vaughan Gething yn dweud "Yr wythnos ddiwethaf fe wnes i fynychu Cynhadledd Byw Nawr, ac roeddwn i'n falch i lansio'n swyddogol sgwefan newydd ar gyfer cynllunio gofal o flaen llaw.

"Rydyn ni hefyd wedi darparu £150,000 ar gyfer hyfforddi staff mewn sgiliau cyfathrebu uwch a gofal diwedd oes. Mae hyn wedi galluogi i gyd-weithwyr i ddechrau a rheoli 'Sgyrsiau Salwch Difrifol' gyda chleifion, teuluoedd a gofalwyr."

Gwella gwasanaethau i gleifion a’u teuluoedd

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod y cynllun tair blynedd yn amlinellu sut maen nhw'n bwriadu gwella gwasanaethau i gleifion a’u teuluoedd a sut byddan nhw'n eu cefnogi. Mae’n ymdrin, meddid, â phob agwedd ar ofal lliniarol a gofal diwedd oes, sy’n cael eu darparu gan ofal sylfaenol ac eilaidd yn ogystal â’r sector gwirfoddol.

Gofal mewn hospis
BBC

Gofal Diwedd Oes

Nawr datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething: Gofal Diwedd Oes.

Vaughan Gething
BBC

'Anaf fydd yn newid ei bywyd'

Mae Jenny Rathbone yn croesawu Lesley Griffiths yn ôl i'r Siambr wedi iddi "ddioddef anaf fydd yn newid ei bywyd hi yn sgil damwain".

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes pan mae Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos.

Jane Hutt
BBC

Cyn filwyr sydd â phroblemau iechyd meddwl

Mae'r Ceidwadwr Mark Isherwood yn dweud bod cyn filwyr sydd â phroblemau iechyd meddwl yn gorfod aros am driniaeth ar y GIG neu deithio i Loegr.  

Mark Isherwood
BBC

Addysg cyfrwng Cymraeg

Ar fater cynlluniau i gau ffrwd cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu mae Neil Hamilton yn dweud na fydd anfon disgyblion ar deithiau bws hir er mwyn cael addysg cyfrwng Cymraeg yn annog plant i gael addysg Gymraeg.

Mae Mr Jones yn dweud bod yn rhaid i awdurdodau lleol ddangos bod eu cynlluniau addysg cyfrwng Cymraeg yn ymarferol neu efallai fyddwn ni'n eu gwrthod nhw.

Mae trafnidiaeth yn allweddol i gefnogi gweithgareddau y tu allan i'r ysgol mewn ardaloedd gwledig os yw addysg cyfrwng Cymraeg i oroesi, medd Simon Thomas.

'Gwell gweithio gyda Theresa May'

Mae bargen dinas Caerdydd a diddymu tollau Hafren yn dangos ei bod hi'n well i weithio gyda Theresa May na Jeremy Corbyn, medd Nick Ramsay.

Mae Carwyn Jones yn canmol Mr Ramsay am ei haerllugrwydd, ond yn dweud bod y buddion oherwydd bod Llywodraeth Cymru wedi gwthio Llywodraeth y DU yn galed.

Fe fydd y Ceidwadwyr, medd Theresa May, yn diddymu'r tollau ar Bont Hafren os fyddan nhw'n ennill yr Etholiad Cyffredinol gan ragweld hwb economaidd o £100m.

Yr economi

Mae'r Prif Weinidog yn galw ar Lywodraeth y DU i wneud mwy ar ynni a thrafnidaeth, ond mae aelod Plaid Cymru Adam Price yn gofyn am syniadau Llafur.

Mae Carwyn Jones yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn cyflawni ar yr economi, gan enwi y Metro ac Aston Martin ymhlith y dystiolaeth.

Prif weithredwr Aston Martin Andy Palmer yn ysgwyd llaw gyda Phrif Weinidog Cymru Carwyn Jones
BBC
Prif weithredwr Aston Martin Andy Palmer yn ysgwyd llaw gyda Phrif Weinidog Cymru Carwyn Jones

Gofal preswyl

Ar fater gofal preswyl, mae'r aelod Llafur Huw Irranca-Davies yn croesawu dyblu'r arian y gall pobl ei gadw o werthu eu cartref.

Ai arbedion o £50,000 yw'r cap gorau allwn ni ei wneud, gofynna'r aelod Ceidwadol Suzy Davies, sy'n ychwanegu bod cynnig y Ceidwadwyr o £100,00 yn adlewyrchu'n well werthoedd tai.

Huw Irranca-Davies
BBC

'Dim ond achosion o hunanladdiadau posib sy'n cael eu trin'

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn mynegi pryder am y cymorth sydd ar gael i bobl ifanc gyda phroblemau iechyd meddwl, gan ddatgan mai dim ond achosion o hunanladdiadau posib sy'n cael eu trin.

Mae'r Prif Weinidog yn dweud bod arian ychwanegol wedi cwtogi amseroedd aros.

Leanne Wood
BBC

'Mewnfudo yn gwthio cyflogau yn is'

Mae arweinydd UKIP Neil Hamilton yn cyhuddo Llafur o godi braw am Brexit yn bygwth ymgyrch recriwtio'r Gwasanaeth Iechyd.

Mae e hefyd yn dweud bod mewnfudo yn gwthio cyflogau yn is.

Mae'r Prif Weinidog yn dweud y dylid cael isafswm cyflogau uwch a llai o ecsbloetio.

Neil Hamilton
BBC

A fydd Jeremy Corbyn yn Brif Weinidog?

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn gofyn a yw Carwyn Jones yn credu y bydd Jeremy Corbyn yn Brif Weinidog ar Fehefin 9.

Mae Mr Jones yn anelu ergyd at Theresa May am beidio â chysylltu gyda'r cyhoedd, ond dyw e dal ddim yn crybwyll Jeremy Corbyn mewn enw.

Wrth gael ei holi eto ar fater Corbyn, mae Carwyn Jones yn honni bod Prif Weinidog Prydain yn llai na chefnogol i Mr Davies.

Mae addewid newydd y Ceidwadwyr i ddiddymu tollau ar Bont Hafren yn cael ei ganmol gan Mr Davies. Mae Mr Jones yn croesawu'r newid ar ol gwrthod y galwadau am hyn ers blynyddoedd. 

Andrew RT Davies
BBC

Dylai clybiau proffesiynol 'fwrw gwreiddiau yn y gymuned'

Mae Carwyn Jones yn cytuno gydag aelod UKIP Gareth Bennett y dylai clybiau proffesiynol fel Caerdydd a Chasnewydd fwrw gwreiddiau yn y gymuned.

Clybiau chwaraeon i helpu i gymryd camau ar ordewdra

Mae Rhun ap Iorwerth yn gobeithio y bydd clybiau chwaraeon yn helpu i gymryd camau ar ordewdra fel rhan o'r strategaeth sy'n cael ei amlinellu yn y Mesur Iechyd Cyhoeddus.

Gordewdra
PA

Honiadau o gamdrin plant mewn chwaraeon ar lawr gwlad

Mae Janet Finch-Saunders yn cyfeirio at honiadau o gamdrin plant mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ac yn galw am amgychfyd diogel bobl ifanc.

Clwb pêl-droed Abertawe yn goroesi

Mae Mike Hedges cyfeirio at lwyddiant clwb pêl-droed Abertawe yn osgoi syrthio i'r bencapwriaeth.

Mae'r Prif Weinidog yn cytuno bod chwaraeon proffesiynol yn hybu'r economi.

Yr Elyrch
Getty Images

Llygredd awyr yn lladd mwy o bobl na damweiniau ffyrdd

Mae Jenny Rathbone yn tynnu sylw at y ffaith bod llygredd awyr yn lladd mwy o bobl na damweiniau ffyrdd.

Mae'n mynegi cefnogaeth i barthau awyr glan y byddai'n rhaid i bobl sy'n gyrru cerbydau llygredig dalu i gael mynediad. 

Mae Mr Jones yn dweud y bydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar strategaeth awyr glan o fewn deuddeg mis.

Carwyn Jones
BBC

Mynd i'r afael â llygredd yng Nghymru

Mae'r cwestiwn cyntaf a gyflwynwyd gan Jenny Rathbone: Beth yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i'r afael â llygredd yng Nghymru?

Jenny Rathbone
BBC

Croeso

Croeso i Senedd Fyw sy'n darlledu'r Cyfarfod Llawn y prynhawn yma. 

Mae'r sesiwn fel arfer yn dechrau gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog, Carwyn Jones. 

Y Senedd
BBC