Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Maniffesto Plaid Cymru yn addo 'llais cryf' i Gymru
  2. Cynnydd mewn masnachu a chaethwasiaeth yng Nghymru
  3. Ychwanegu cynllun gordewdra i Fesur Iechyd Cyhoeddus

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mercher.

Cwest: 'Cyfle i ymyrryd' wedi'i fethu

BBC Cymru Fyw

Mewn cwest i farwolaeth dyn ger Bangor, mae crwner wedi disgrifio'r

Diflannodd Michael Bryn Jones, 39 oed o Landudno, yn oriau mân 2 Ebrill 2016 wedi iddo fod yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor yn gofyn am gymorth.

Clywodd y cwest iddo fynd i uned iechyd meddwl Hergest, ond na chafodd fynediad. Fe wnaeth staff yno awgrymu ei fod yn mynd i adran ddamweiniau'r ysbyty.

michael bryn
bbc

Alex a'r anfarwolion

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Am bump o'r gloch o nos Lun i nos Wener bydd Alex Humphreys i'w gweld yn cyflwyno rhaglen newyddion Ffeil ar S4C, ond yr wythnos diwetha' doedd hi ddim yn y stiwdio yn Llandaf, ond yn gorymdeithio i'r Sgwâr Coch yn Moscow. 

Mae Alex yn sôn wrth Cymru Fyw am yr anrhydedd o gael cynrychioli Cymru yn un o ddigwyddiadau pwysicaf y flwyddyn yn Rwsia.  

gorymdaith
BBC

Sych, gwlyb a sych...cyn troi'n wlyb

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd yma gyda rhagolygon tywydd heno:

"Mi neith y glaw glirio'n gyfangwbl am gyfnod heno, ond fydd o'n symud yn ôl dros y wlad dros nos, er yn aros yn sych i raddau ymhellach i'r gorllewin. 

"Fydd hi'n dal yn sych yn y gorllewin fory, er yn eitha gwlyb yn nwyrain y wlad."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

'Y GIG mewn sefyllfa gref i wrthsefyll ymosodiad seibr'

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru mewn sefyllfa gryfach i wrthsefyll ymosodiad seibr am eu bod wedi paratoi yn drylwyr, meddai cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru.

Dyma'r corff sy'n cydlynu systemau cyfrifiadurol ar draws byrddau iechyd Cymru.

Mae Andrew Griffiths hefyd yn honni bod buddsoddi diweddar mewn systemau cyfrifiadurol yn golygu bod llai o wendidau yn bodoli.

Rho'r olwyn ymlaen Geraint!

Twitter

Mae'r Giro d'Italia newydd drydar y fideo yma o'r Cymro Geraint Thomas yn paratoi ar gyfer dechrau degfed cymal y ras, sydd yn erbyn y cloc. 

Mae Thomas yn safle 17 ar ôl bod mewn damwain echdoe, sef lle fydd e'n aros os na wneith gofio rhoi ei olwyn ôl ymlaen.

View more on twitter

Diwrnod y Lluoedd Arfog Gogledd Cymru 2017

Cyngor Gwynedd

Bydd Diwrnod y Lluoedd Arfog Gogledd Cymru yn cael ei gynnal yng Nghaernarfon eleni.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar 17 Mehefin. 

Bydd y diwrnod yn cynnwys ystod eang o weithgareddau gan gynnwys gorymdaith filwrol a gwasanaeth ar y Maes, arddangosfeydd awyrennau ac offer milwrol, adloniant gan artistiaid lleol a chôr RAF Fali. 

Bydd gwirfoddolwyr o elusennau milwrol yn bresennol yn y dref hefyd er mwyn darparu gwybodaeth a chyngor.

tanc
getty

Darganfod cleddyf hynafol yn Afon Tywi

BBC Cymru Fyw

Mae'r dirgelwch yn parhau am union hanes cleddyf o'r ddeunawfed ganrif gafodd ei ganfod ar wely'r Afon Tywi yng Nghaerfyrddin.

Cwrwglwr lleol, Andrew Davies, ddaeth o hyd i'r arf wrth osod ei rwydi ar yr afon.

Mae'r math o gleddyf gafodd ei ddarganfod yn cael ei gysylltu gan amlaf ag Indonesia, ond maent hefyd a chysylltiad â Malaysia, Gwlad Thai, ac ynysoedd y Philipinas.

cleddyf
AMGUEDDFA SIR GAERFYRDDIN

Jones ar gael i'r Gweilch

Twitter

Dirwy i ddynes am dorri côd cyfrinachedd mewn meddygfa

Golwg 360

Mae golwg360 yn adrodd fod dynes o’r Fenni wedi cael dirwy am bori trwy ddogfennau meddygol cyfrinachol un claf fwy na hanner cant o weithiau.

Bellach mae Sally Anne Day, 41 oed, wedi ymddiswyddo o’i gwaith fel gweinyddydd mewn meddygfa ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gofal - Chilli peryg!

Daily Post

Mae Mike Smith, garddwr o Lanelwy wedi datblygu planhigyn chilli sydd mor dwym, fyddai'n eich lladd petai chi'n ei fwyta, yn ôl y Daily Post heddiw.

Ond mae'n debyg fod gan y planhigyn ddefnydd ym maes meddygaeth, gan fod yr olew o'r chilli'n ddefnyddiol fel anaesthetig.

Peilonau: Barnwyr yn gwrthod her gyfreithiol

Steffan Messenger

Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru

Mae barnwyr yn yr Uchel Lys wedi gwrthod her gyfreithiol i geisio atal ceblau rhag cael eu codi ar draws rhannau o Gonwy a Sir Ddinbych. 

Mae cwmni SP Manweb yn bwriadu codi 18 o beilonau sy'n cysylltu dwy fferm wynt yng Nghoedwig Clocaenog gydag is-orsaf yng Nglascoed, ger Llanelwy. 

Fe gafodd y cynlluniau eu cymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Ynni, Greg Clark, y llynedd. 

Roedd gwrthwynebwyr wedi dadlau y byddai'r peilonau yn effeithio ar ffermio yng nghefn gwlad ac yn galw  i osod y gwifrau o dan y ddaear. 

Roedd yr adolygiad barnwrol yn canolbwyntio ar yr effaith y byddai'r cynllun yn ei gael ar fferm Berain, Llanefydd, a oedd yn gartref i Catrin o Ferain, un o ddisgynyddion Harri VII.

peilonau
bbc

Athletwyr ifanc i gynrychioli Cymru yn y Bahamas

Chwaraeon BBC Cymru

Mae Gemau'r Gymanwlad Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd 39 o athletwyr ifanc yn cynrychioli Tîm Cymru yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad yn y Bahamas eleni.

Cafwyd enwebiadau gan y cyrff llywodraethu cenedlaethol sy'n gyfrifol am bob un o'r chwe champ y bydd Cymru yn cystadlu ynddynt yn y Gemau a gynhelir rhwng 18-23 Gorffennaf – sef athletau, bocsio, jiwdo, nofio, tenis a rygbi merched 7 bob ochr.

Heddiw, gwnaeth Cadeirydd Bwrdd Gemau'r Gymanwlad Cymru gadarnhau'r tîm o athletwyr sydd wedi cael eu dethol.

Bydd sgwad o 12 yn teithio i'r Bahamas i chwarae dros Gymru yn y twrnamaint rygbi 7 bob ochr, a bydd enwau'r chwaraewyr yn cael eu cyhoeddi'n fuan.

Ffordd ar gau

Teithio BBC Cymru

Rhondda Cynon Taf: Mae Ffordd Caerdydd, Ffynnon Taf, yr A4054 wedi ei chau ar ôl i goeden ddisgyn.

Hwb o £140,000 i brosiect mentora ieithoedd tramor

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd fod prosiect sydd yn annog pobol i ddysgu ieithoedd tramor wedi derbyn buddsoddiad fydd yn galluogi disgyblion mewn ardaloedd gwledig Cymru i fedru cymryd rhan.

Mae ‘Prosiect Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern’ yn gosod mentoriaid ieithoedd tramor mewn ysgolion Cymreig gyda’r nod o annog disgyblion i ddewis ieithoedd modern ar gyfer eu hopsiynau TGAU.

dosbarth
bbc

O garfan Cymru i garfan Lloegr - mewn cwta 11 munud

Mae'r chwaraewr canol cae David Brooks wedi ei enwi yng ngharfan Lloegr ar gyfer Twrnamaint Toulon - funudau'n unig wedi iddo dynnu allan o garfan Cymru ar gyfer yr un gystadleuaeth.

Roedd Brooks, 19 oed, wedi ei gynnwys yn wreiddiol yng ngarfan Cymru yn ei hymddangosiad cyntaf yn y gystadleuaeth.

Ond cafodd ei gyflwyniad i garfan Lloegr ei gyhoeddi 11 munud wedi iddo dynnu allan o garfan Cymru.

Crys
Rex Features

Haul yng ngwlad yr Howgets

Twitter

Tollau Hafren: Llafur a'r Ceidwadwyr yn 'addo'r byd'

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i addewid y Ceidwadwyr i ddileu'r tollau ar Bont Hafren, dywedodd Llefarydd ar ran UKIP Cymru, "Mae hwn yn bolisi arall o eiddo UKIP, sydd wedi ei ddwyn gan Theresa May a'r Torïaid. 

"Mae UKIP wedi arwain y ddadl ar y pwnc hwn dros y flwyddyn ddiwethaf yn y Cynulliad. 

"Mae'r Torïaid a Llafur yn addo'r byd, ond nid yw'n ymddangos eu bod wedi gweithio allan sut mae talu am hyn i gyd."

Wrth sôn am y cyhoeddiad, dywedodd Mark Williams o'r Democratiaid Rhyddfrydol: "Mae'r tollau ar Bont Hafren yn straen gwirioneddol ar fusnesau lleol ac yn dal economi Cymru'n ôl. 

"Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi ymgyrchu'n hir i geisio dileu'r tollau, ac yn awr ychydig wythnosau cyn yr etholiad, mae'n gyfleus i'r Ceidwadwyr allu dweud hyn."

Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar fin dechrau

BBC Cymru Fyw

Ceidwadwyr yn addo dileu tollau Hafren

Ceidwadwyr Cymreig

Byddai'r Ceidwadwyr yn cael gwared â'r tollau dros Afon Hafren pe bai'r blaid yn ennill yr etholiad cyffredinol, yn ôl Theresa May.

Mae ei haddewid yn mynd tu hwnt i gynllun presennol y blaid i haneru cost y tollau'r flwyddyn nesaf.

Ar hyn o bryd mae ceir yn gorfod talu £6.70 i groesi, gyda lorïau trwm a bysiau'n talu £20.

pont hafren
bbc

Ni ddaw haul ar fryn!

Tywydd, BBC Cymru

Dyma Rhys Griffiths â'r newyddion cymysg am dywydd prynhawn 'ma:

"Wneith hi bara'n gawodlyd yn y de a'r de ddwyrain am weddill y prynhawn, ond gall fod ambell gyfnod braf yn y gogledd orllewin erbyn diwedd y dydd. 

"Yn para i deimlo'n llaith a mwyn gyda thymheredd o 19C ar ei ucha'."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Comisiynwyr iaith y byd yn cwrdd yng Nghaerdydd

Twitter

450 o gylchgronau Cymreig ar un wefan

Golwg 360

Mae gwefan newydd wedi lansio sy’n hel ynghyd mwy na 450 o gylchgronau Cymreig ar un safle.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru sydd wedi datblygu’r wefan Cylchgronau Cymru ac mae’n ychwanegu at eu hadnoddau digidol, lle cafodd y wefan Papurau Newydd Cymru ei lansio pedair blynedd yn ôl.

Mae modd pori drwy gylchgronau yn y Gymraeg a’r Saesneg rhwng 1735 a 2007 ar y wefan fesul cyfnodolyn, rhifyn neu flwyddyn.

Etholiad: Llafur i 'ddatganoli plismona' os yn fuddugol

BBC Cymru Fyw

Dywed y blaid Lafur y byddai'n datganoli plismona i Lywodraeth Cymru os bydd y blaid yn fuddugol yn yr Etholiad Cyffredinol.

Mae plismona wedi ei ddatganoli'n barod yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, ac mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi'r syniad.

Mae Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol hefyd yn gefnogol i ddatganoli grymoedd dros blismona i Gymru, ond mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad, Andrew RT Davies, yn gwrthwynebu'r fath gam.

Mae arweinydd UKIP yn y Cynulliad, Neil Hamilton, wedi lleisio ei gefnogaeth i ddatganoli'r grym yma hefyd.

Heddlu
BBC

Cyhoeddi dyddiadau'r Chwe Gwlad

Rygbi, BBC Cymru

Mae dyddiadau gemau rygbi'r Chwe Gwlad ar gyfer 2018 a 2019 wedi cael eu cyhoeddi.

Does dim gemau ar ddydd Gwener yng Nghaerdydd, ond fe fydd Cymru yn chwarae ar nos Wener ym Mharis yng ngêm agoriadol y gystadleuaeth yn erbyn Ffrainc yn 2019, a hynny ar 1 Chwefror. 

Yr unig gêm arall ar ddydd Gwener fydd rhwng Ffrainc a'r Eidal ym Mharis y flwyddyn nesaf.  

Llyfrgell y Gelli i barhau ar agor

BBC Cymru Fyw

Mae ymgyrchwyr sydd wedi bod yn ceisio atal Llyfrgell Y Gelli Gandryll rhag cau wedi llwyddo i gadw'r drysau ar agor. 

Roedd y dref, sy'n enwog am ei siopau llyfrau, yn wynebu colli'r llyfrgell oni bai fod newidiadau yn cael eu gwneud, ond fe ddaeth y newydd heddiw na fydd oriau agor y llyfrgell yn cael eu heffeithio, ond fe fydd llai o staff cefnogol ar gael i gynorthwyo'r cyhoedd yn yr adeilad.

Cynghrair y Pencampwyr: Chwilio am 'Lais Cymru'

UEFA

I ddathlu fod Cymru’n cynnal Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr Merched UEFA ar ddydd Iau 1 Mehefin, mae cystadleuaeth wedi ei lansio i ddarganfod Llais Cymru. 

Bydd ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yn annog ceisiadau gan bobl drwy Gymru i recordio eu hunain yn canu Hen Wlad Fy Nhadau a phostio’r fideo ar Facebook www.facebook.com/VoiceofWales2017 gan ddefnyddio’r hashnod#LlaisCymru.

Mae gwobr ar gael i'r enillydd a bydd y fideos gorau a’r rhai mwyaf gwreiddiol yn cael eu dewis i greu montage ffilm fydd yn cael ei ddangos ar sawl sgrin dros bedwar diwrnod Gŵyl Pencampwyr UEFA. 

Cwpan
BBC

Tymor etholiad? Gohebydd ar grwydr....

Twitter

Angen pwyll ar ffordd ger Beddgelert

Twitter

Achos Bae Cinmel: Penderfynu ar ddyddiad llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio Tracey Kearns o Fae Cinmel wedi cael gwybod y bydd yn mynd ar brawf yn yr Wyddgrug ar 13 Tachwedd eleni. 

Fe ymddangosodd Anthony Bird, 48 oed, ger bron Llys y Goron Yr Wyddgrug fore heddiw drwy gyswllt fideo o garchar Altcourse yn Lerpwl.  

Ffotograffydd o Aber yn rhannu cyfrinach ei lwyddiant

Blog

Mae portread o'r ffotograffydd Keith Morris o Aberystwyth yn ymddangos mewn blog gan gwmni lluniau Alamy heddiw.

Mae'r blog yn datgelu fod Keith wedi gwerthu gwerth $350,000 o'i luniau drwy'r asiantaeth, a fod $100,000 o hynny yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Mae Keith yn datgelu cyfrinachau ei lwyddiant sef i seiclo i bobman, a pheidio teithio'n rhy bell o adre er mwyn cael eich lluniau.

Giro d'Italia: Thomas yn holliach

BBC Camp Lawn

Newyddion da o'r Eidal ar gyfer y 10fed cymal, wedi i'r Cymro ddisgyn oddi ar ei feic mewn gwrthdrawiad ddydd Sul. Er nad oes llawer o obaith iddo orffen yn fuddugol, mae'n gyfle iddo osod ei farc fel arweinydd tîm Sky.

View more on twitter

Apelio am dystion wedi ymosodiad

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am dystion yn dilyn ymosodiad a ddigwyddodd yn y safle bysiau Heol y Frenhines yng Nghasnewydd ar ddydd Mercher 3 Mai am tua 17:00.

Yn ystod yr ymosodiad, poerwyd at yrrwr bws gwrywaidd 44 mlwydd oed, cafodd ei gicio yn ei goes a'i ddyrnu yn ei ben.

Bu'n rhaid i'r dioddefwr gael triniaeth yn yr ysbyty yn dilyn yr ymosodiad, ond mae bellach yn gwella gartref.

Hoffai'r heddlu siarad gyda thri dyn gan fod swyddogion yn credu y gallai'r tri eu helpu gyda'u hymholiadau.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 326 3/5/17.

Tri dyn
Heddlu Gwent

Darganfod planhigion canabis yng Nghaerdydd

Heddlu De Cymru

Fe wnaeth yr heddlu yn ardal y Tyllgoed o Gaerdydd ddarganfod dros 400 o blanhigion canabis neithiwr.

Cafodd y planhigion eu dinistrio gan swyddogion yn ddiweddarach.

Canabis
Heddlu'r De

Dod i gymorth ci ar fynydd

BBC Cymru Fyw

Fe gafodd aelodau o Dîm Achub Mynydd Llanberis alwad anghyffredin rai dyddiau'n ôl - sef dod i gymorth ci oedd wedi ei anafu wrth gerdded yn Eryri gyda'i berchennog.

Yn ffodus roedd un o aelodau'r tîm achub yn filfeddyg ac un arall yn rhedeg cyrsiau cymorth cyntaf i gŵn, felly fe gafodd y ci ddigon o ofal.

Ci
Tim Achub Mynydd Llanberis

Llety'n llawn? Beth am babell ym Mhontcanna?

BBC Wales News

Gydag ystafelloedd gwestai Caerdydd ar gyfer gêm derfynol Cwpan y Pencampwyr ym Mehefin yn llawn ers tro, pa ddewis llety arall sydd i'r miloedd o gefnogwyr Juventus a Real Madrid sydd am heidio i'r brif ddinas ar gyfer yr achlysur?

Un dewis ydi gosod pabell ar wersyll pwrpasol dros dro i 5,000 o gefnogwyr - a 1,500 o bebyll - ar Gaeau Pontcanna yn y ddinas.

Mae eraill wedi manteisio ar y cyfle i osod eu cartrefi ar rent ar gyfer y digwyddiad.

Gwersyll
campninja

Ychwanegu cynllun gordewdra i Fesur Iechyd

BBC Cymru Fyw

Bydd gan weinidogion Cymru ddyletswydd i lunio strategaeth genedlaethol ar atal a lleihau gordewdra, fel rhan o newidiadau i gyfraith iechyd newydd.

Mae disgwyl i'r Mesur Iechyd Cyhoeddus gael ei phasio gan ACau ddydd Mawrth, ychydig dros flwyddyn ers i fersiwn gynharach ohoni fethu.

Bydd yn gwahardd ysmygu mewn meysydd chwarae, ysgolion ac ysbytai, a chyflwyno trwyddedau ar gyfer tatŵyddion.

Ni fydd yn cynnwys lled-waharddiad ar e-sigarets oedd yn y mesur blaenorol.

Gordewdra
BBC

Newid yn 'change'?

BBC Sport Wales

Mae cadeirydd Abertawe, Huw Jenkins, yn obeithiol bydd y chwaraewr canol cae, Gylfi Sigurdsson a'r ymosodwr Fernando Llorente, yn aros gyda'r clwb wedi i'r Elyrch sicrhau lle yn Uwch Gynghrair Lloegr.

Yn ôl y prif hyfforddwr, Paul Clement, mi fydd angen aros a gweld beth fydd yn digwydd i'r ddau.

Huw Jenkins: Gormod o newid yn medru fod yn beryg
Getty Images
Huw Jenkins: Gormod o newid yn medru fod yn beryg

Cyn heddwas o Lŷn yn cofio Ian Brady

BBC Radio Cymru

Roedd y cyn heddwas Evan John Hughes yn siarad am ei brofiad o warchod y llofrudd Ian Brady ar raglen y Post Cyntaf y bore ma, yn dilyn marwolaeth Brady yn 79 oed brynhawn ddoe.

Mae modd clywed y cyfweliad eto drwy glicio yma.

View more on twitter