a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna'r cyfan am heddiw...

BBC Cymru Fyw

Diolch am ddilyn y Llif Byw. Mae'n amser ni ar ben am ddiwrnod arall, ond byddwn yn ôl â'r diweddaraf bore fory am 8.

Tan hynny felly, da bo chi.

Diwrnod Twm Sion Cati hapus!

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ieithoedd Celtaidd yn 1900

Twitter

Mae UK Languages Mapping wedi cyhoeddi map sy'n dangos faint o bobl oedd yn siarad yr ieithoedd Celtaidd ar droad y ganrif ddiwethaf.

View more on twitter

Olrhain hanes Tiger Bay

Twitter

Mae cast Tiger Bay The Musical yn paratoi i ddechrau eu taith o'r ddrama sy'n olrhain hanes yr ardal aml-ddiwyllianol o Gaerdydd.

Fel wnaeth Cymru Fyw adrodd mis diwethaf, bydd y sioe yn agor yn Cape Town y penwythnos yma, cyn dod i Gymru yn hwyrach yn y flwyddyn.

View more on twitter

Hunangofiant seren rygbi ar restr fer gwobr llyfrau chwaraeon

Y Lolfa

Mae hunangofiant y seren rygbi, Terry Davies, wedi cyraedd rhestr fer llyfr rygbi’r flwyddyn mewn gwobrau mawreddog.

Mae Terry Davies - Wales’s First Superstar Fullback gan Terry Davies gyda Geraint Thomas wedi cyrraedd rhestr fer Rugby Book of the Year yng ngwobrau The Cross Sports Book Awards.

Caiff y llyfrau buddugol eu cyhoeddi mewn digwyddiad arbennig yn Llundain ar 24 Mai

Terry Davies
Y Lolfa

'Y glaw yn clirio'

Tywydd, BBC Cymru

Yn ôl Robin Owain Jones mae gobaith am noson sych heno:

"Mi fydd hi’n noson sych i’r rhan fwyaf – y glaw yn y de-ddwyrain yn clirio cyn iddi nosi. Yn ddigon cymylog i gychwyn, ond mi fydd ‘na gyfnodau clir erbyn yr oriau man, neith adael i’r tymheredd syrthio i 7c ar ei isaf"

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Heddlu'n canfod £300 o ganabis yn Llandysul

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu yn Llanbedr Pont Steffan yn dweud eu bod wedi dod o hyd i werth £300 o'r cyffur canabis ym mhentref Llandysul.

Cafodd malwr canabis a dail canabis eu cymryd.

View more on twitter

Cyhoeddi grwp Devils Caerdydd yng Nghyngrair y Pencampwyr

BBC Camp Lawn

View more on twitter
Cardiff Devils
Cardiff Devils

Ar y Post Prynhawn rhwng 5 a 6...

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Y diweddara ar ffrae'r Arlywydd Trump a'r FBI, yr oedi ar Gylchffordd Cymru, a Bara Lawr Cymreig yn cael statws Ewropeaidd arbennig - fe fydd hyn a mwy'n cael sylw'r Post Prynhawn heddi.

Nia Cerys fydd yn y gadair rhwng 5 a 6.

Trump Comey
BBC

Chilli poetha'r byd wedi ei dyfu'n Llanelwy?

BBC Wales News

Mae garddwr o Sir Ddinbych yn credu ei fod wedi tyfu pupur chilli poetha'r byd.

Mae Mike Smith o Lanelwy'n dweud ei fod wedi tyfu chilli o'r enw Anadl y Ddraig gyda help Prifysgol Nottingham Trent.

Mae'n mesur 2.4m uned o wres ar raddfa Scoville, o'i gymharu a'r record bresennol am y pupur poethaf, sy'n 1.5m uned o wres.

Ond pwy fydde'n mentro'i fwyta..?

Chilli
Mike Smith

Camau cyntaf o ryddid i Chelsea Manning

Twitter

Wedi iddi gael ei rhyddhau o'r carchar yn gynnar, mae Chelsea Manning wedi nodi ei chamau cyntaf o ryddid ar Twitter.

Cafodd y milwr Americanaidd, fu'n gwasanaethu yn Irac, ei dedfrydu i 35 mlynedd yn y carchar yn 2013 am ryddhau gwybodaeth gyfrinachol i wefan Wikileaks.

Ond fis Ionawr, yn ystod ei wythnos olaf yn y Tŷ Gwyn, cyhoeddodd Barack Obama y byddai'n cael ei rhyddhau'n gynnar.

View more on twitter

Teyrnged mam i Tracy Ann Kearns

Heddlu Gogledd Cymru

Mae mam Tracy Ann Kearns, gafodd ei chanfod yn farw ddydd Sadwrn 13 Mai, wedi rhoi teyrnged i'w merch.

Dywedodd ei mam, Eileen, fod ei merch yn "fam fendigedig oedd yn addoli ei phlant".

"Roedden ni gyd yn agos; roedd hi fel chwaer i mi. Roedd ganddi bersonoliaeth fyrlymys ac yn llawer o hwyl. Byddwn ni i gyd yn ei cholli."

Dydd Llun, aeth Anthony James Bird o Fae Cinmel o flaen llys wedi ei gyhuddo o'i llofruddio.

Tracy Kearns
Llun Teulu

'Dim digon o ymateb i ddatganoli yn llenyddiaeth yr iaith Gymraeg'

Golwg 360

Mewn cyfweliad gyda Golwg 360, mae'r awdur Ifan Morgan Jones yn dweud nad oes digon o ymateb wedi bod i ddatganoli yn llenyddiaeth yr iaith Gymraeg.

Ag yntau’n gyn-newyddiadurwr sydd bellach yn ddarlithydd Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor, mae'n dweud mai ei ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth sydd wedi ysbrydoli ei nofel newydd – Dadeni.

“Dw i’n trio cadw’r wleidyddiaeth mor gyffrous â phosib,” meddai, gan esbonio ei fod yn cyfuno elfennau o chwedloniaeth Cymru gyda gwleidyddiaeth yr oes.

Ifan Morgan Jones
BBC

Syrffiwr o Gymru ym Mhencampwriaethau'r Byd

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn adrodd y bydd Emily Williams o Gasnewydd yn mynd i Bencampwriaethau ISA Syrffio'r Byd.

Eleni fydd y tro cyntaf i dîm o Gymru gystadlu yn y bencampwriaeth, gyda Williams, sy'n 19 oed, yn awyddus i greu argraff yn y gystadleuaeth yn Biarritz.

biarrits
BBC
Y tonnau fydd yn wynebu'r syrffwyr o Gymru yn Biarritz

S4C yn 'allweddol' wrth feithrin digrifwyr newydd

Golwg 360

Mae dau gomediwr wedi dweud wrth Golwg 360 fod cyfresi stand-yp S4C yn allweddol wrth feithrin digrifwyr newydd a datblygu doniau yn y Gymraeg.

Roedd Dan Thomas a Phil Cooper yn siarad cyn teithio gyda’i gilydd i berfformio’u sioeau unigol, fydd yn cael eu ffilmio yn Theatr Richard Burton yng Ngholeg Cerdd a Drama Caerdydd fis Gorffennaf.

Stand-up
BBC

Ffordd liniaru'r M4: Rhaid amddiffyn rhag llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dweud wrth yr ymchwiliad cyhoeddus i gynllun ffordd liniaru'r M4 bod angen sicrhau amddiffynfeydd llifogydd cyn y gellir bwrw mlaen â'r cynllun.

Dywedodd Gary Purnell o'r uned sy'n arbenigo ar lifogydd bod yn rhaid cymryd effaith tebygol newid hinsawdd i ystyriaeth.

Dyma sesiwn dystiolaeth gynta Cyfoeth Naturiol Cymru i'r ymchwiliad.

M4
BBC

Ble mae myfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn astudio...?

Twitter

Ymwybyddiaeth iaith, Cymraeg a'r gyfraith a defnydd ieithoedd lleiafrifol gan sefydliadau - dyna rai o'r pynciau sy'n cael eu trafod yng Nghynhadledd ddeuddydd y Comisiynwyr Iaith yng Nghaerdydd.

Ac yng nghanol yr holl drafod, dyma graff diddorol sy'n nodi nifer y myfyrwyr Cymraeg eu hiaith yng Nghymru a ble maen nhw'n astudio..

View more on twitter

Apêl am ferch ar goll

South Wales Evening Post

Mae'r South Wales Evening Post yn tynnu sylw at apêl gan yr heddlu am ferch 17 oed o Abertawe sydd heb gael ei gweld ers dydd Sul.

View more on twitter

Marwolaeth dynes arhosodd chwe awr am ambiwlans yn ddamwain

BBC Cymru Fyw

Damwain oedd achos marwolaeth menyw oedrannus arhosodd chwe awr am ambiwlans ar ôl iddi ddisgyn, yn ôl crwner.

Bu farw Daphne Williams, 78 oed o bentref Hanmer yn Sir Wrecsam, bythefnos ar ôl mynd i'r ysbyty am lawdriniaeth ar ei chlun y llynedd.

Roedd ei harennau wedi methu ac roedd ganddi niwmonia, sgil effeithiau o dorri'r asgwrn.

Cwest
Google

Cyhoeddi Neges Ewyllys Da'r Urdd 2017

Twitter

Y Senedd y Mae Caerdydd yn croesawu Bwrdd Ieuenctid Urdd Gobaith Cymru wrth iddyn nhw gyhoeddi Neges Ewyllys Da yr Urdd 2017.

View more on twitter

Newydd dorriCaethwasiaeth: Arestio pump

Heddlu Dyfed Powys

Mae'r heddlu yn Aberdaugleddau wedi arestio pump o bobl fel rhan o ymchwiliad i gaethwasiaeth fodern y bore 'ma.

Roedd y cyrch yn ffrwyth cydweithio rhwng Heddlu Dyfed Powys, yr Asiantaeth Cam-drin llafur a Chyngor Sir Penfro.

Mae'r pump wedi eu harestio ar amheuaeth o droseddau 'gangmaster' yn ymwneud â llafur anghyfreithlon.

Pwysigrwydd Deddfu a'r system addysg i'r Comisiynydd

Twitter

Ellis Roberts sydd wedi bod yn holi Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws yng Nghynhadledd y Comisiynwyr Iaith yng Nghaerdydd.

Bydd adroddiad ar Newyddion 9 heno.

View more on twitter

Dros 100 yn gwrthwynebu cau meddygfa

BBC Cymru Fyw

Daeth dros 100 o bobl i gyfarfod cyhoeddus ym Mhorth Tywyn, Sir Gâr, nos Fawrth i wrthwynebu cau meddygfa yn y dref.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn bwriadu cau syrjeri Harbour View ddiwedd Gorffennaf.

Dywedodd y cyn-faer a'r cynghorydd tref, Moira Thomas mai hwn oedd y cyfarfod cyhoeddus mwyaf iddi weld yn y dref ers blynyddoedd a'r penderfyniad oedd i ymladd y bwriad i'r eithaf.

Bydd y gwrthwynebwyr yn mynd â'u hachos i gyfarfod cyhoeddus y bwrdd iechyd ym Mhenygroes ar 25 Mai.

meddygfa
bbc

Statws arbennig i fara lawr

Twitter

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi trydar i ddweud bod bara lawr o Gymru ymhlith y cynnyrch sydd wedi derbyn statws arbennig sydd wedi ei warchod.

Y statws yna sydd hefyd yn gwarchod cynnyrch fel Champagne, caws Stilton a llawer mwy.

View more on twitter

Cyfarfod llawn y Cynulliad Cenedlaethol ar fin dechrau...

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae cyfarfod llawn y Cynulliad Cenedlaethol ar fin dechrau yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

Ar yr agenda mae cwestiynau i'r ysgrifenyddion economi a iechyd, yn ogystal a dadleuon ar ddiogelwch plant ar-lein ac Ysgol Feddygol Bangor.

Gallwch ddilyn y trafod a'r dadlau ar lif Senedd Fyw.

View more on twitter

'Y glaw yn clirio'

Tywydd, BBC Cymru

Newyddion da y prynhawn 'ma yn ôl Rhian Haf:

"Mi wneith y glaw glirio yn ystod y p'nawn, pan fydd hi'n troi rhywfaint yn brafiach, ond yn teimlo'n fwy ffresh ar ôl dyddiau digon trymaidd."

Am fwy o fanylion ewch i wefan dywydd y BBC.

Cynghorydd Gwynedd yn 'datgan ei annibyniaeth o'r Annibynwyr'

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd fod cyn arweinydd grŵp ar Gyngor Gwynedd wedi datgan ei annibyniaeth o'r Annibynwyr, a'i fod nawr yn cynllunio i sefydlu grwp newydd.

Mae'r Cynghorydd Roy Owen wedi ymddiswyddo fel arweinydd grŵp annibynnol yr awdurdod ac yn bwriadu sefydlu Grŵp Annibynnol Arfon.

Mr Owen, 59 oed, sy'n cynrychioli ward Seiont yng Nghaernarfon ar y Cyngor Tref a Sir.

Roy Owen
BBC

Ar Taro'r Post heddiw...

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Cynghrair y Pencampwyr: Ymateb o syndod

Twitter

Cynghrair y Pencampwyr: Map o'r ffyrdd fydd ar gau

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Gyda'r paratoadau ar gyfer rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn Stadiwm Cenedlaethol Cymru yn yn mynd rhagddynt, mae tudalen arbennig ar wefan Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn cynnwys map o'r ffyrdd fydd ar gau yn y brifddinas ar 3 Mehefin a dros nos.

Mae'r manylion yn llawn ar y dudalen uchod.

ffyrdd
FAW

Ramsey wedi brifo, ond....

BBC Camp Lawn

Teyrnged i gynghorydd ifanc yn Aberystwyth

BBC Cymru Fyw

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i deyrnged i gynghorydd ifanc yn Aberystwyth fu farw ddydd Llun yn dilyn salwch byr.

Cafodd Emily Price ei hethol yn gynghorydd tref yn Aberystwyth ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol ddechrau'r mis.

Roedd newydd gyflwyno'i thraethawd hir i Brifysgol Aberyswyth lle roedd yn astudio mathemateg a ffiseg, ac roedd yn bawriadu dechrau astudio gradd meistr.

Dywedodd Aelod Seneddol Ceredigion, Mark Williams eu bod wedi "colli aelod gwirioneddol wych o'n teulu Rhyddfrydol yma yng Ngheredigion. RIP Emily".

Emily Price
IR Cymru

Newydd dorriChelsea Manning wedi ei rhyddhau

BBC Cymru Fyw

Ar ôl treulio saith mlynedd dan glo, mae Chelsea Manning wedi ei rhyddhau o'r carchar.

Cyhoeddodd Barack Obama ym mis Ionawr y byddai'r cyn filwr, fu'n byw yn Hwlffordd am dair blynedd, yn cael ei rhyddhau'n gynnar, wedi iddi gael ei charcharu am 35 mlynedd am gyhoeddi dogfennau cyfrinachol ar wefan Wikileaks.

Dywedodd ei mam, Susan Manning ei bod wrth ei bodd y bydd ei merch yn cael ei rhyddhau er mwyn gwireddu ei huchelgais, er ei bod yn poeni sut y bydd yn dygymod a bywyd y tu allan i'r carchar.

Chelsea Manning
AFP

Cyngor Powys yn taclo'r twyllwyr ffôn

Cyngor Powys

Mae Cyngor Powys yn dweud y bydd pobl fregus yn y sir yn cael teclynnau i'w hamddiffyn rhag cael galwadau ffôn digroeso.

Yn rhan o gynllun cenedlaethol fydd yn para 12 mis, y bwriad yw amddiffyn pobl sydd â dementia a chyflyrau eraill rhag galwadau ffôn twyllodrus a diangen.

Dywedodd pennaeth Safonnau Masnach y Cyngor, Clive Jones: "Rydym yn benderfynol o dorri lawr ar dwyllwyr...a rhwystro'r rhai sy'n targedu'r bobl mwyaf bregus."

Galwadau digroeso
Getty Images

Casnewydd yn rhyddhau chwaraewyr

BBC Sport Wales

Mae clwb pêl-droed Casnewydd wedi cyhoeddi y byddan nhw'n rhyddhau chwaraewyr a cheisio gwerthu un arall wrth baratoi am dymor arall yn Adran 2.

Llwyddodd y clwb i gadw'u lle yn y gynghrair bêl-droed gyda buddugoliaeth yn eu gêm olaf y tymor hwn, ac maen nhw eisoes wedi rhyddhau saith chwaraewr arall ers hynny.

View more on twitter

Lansio ap newydd Cyw 'i ddifyrru plant am oriau'

S4C

Mae gwasanaeth plant S4C, Cyw, wedi lansio ap newydd o gemau, straeon a chaneuon 'i ddifyrru plant am oriau'.

Sêr yr ap Byd Cyw yw'r cymeriadau sydd wrth galon y gwasanaeth, sef Llew, Bolgi, Jangl, Deryn, Plwm a Cyw ei hun, wrth gwrs.

Mae modd cael yr ap o'r App Store neu Google Play.

Ap Byd Cyw
Cyw

Swyddogion Heddlu'r De i ddechrau gwisgo camerau fideo

Heddlu De Cymru

Swyddogion Heddlu De Cymru yw'r diweddaraf i ddechrau gwisgo camerâu fideo ar eu cyrff. Mae lluoedd ar draws y DU yn defnyddio'r dechnoleg fel rhan o'u gwaith plismona.

Gall recordiad fideo gael ei ddefnyddio yn y llys fel tystiolaeth ac er mwyn ymchwilio i gwynion yn erbyn yr heddlu, ymysg pethau eraill.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r De y bydd y dechnoleg yn help i staff wneud eu gwaith, tra hefyd yn gwneud yr heddlu'n fwy atebol i'r cyhoedd.

Camerau cyrff
BBC

Ffrwydriad: Arestio dyn o Gymru

Golwg 360

Fe ddywed Golwg360 bod dau ddyn wedi’u harestio ar amheuaeth o gynllwynio i gynnau tân bwriadol, wedi i ffrwydriad anafu 34 o bobol.

Fe gwympodd sawl adeilad yn ystod y digwyddiad yn New Ferry yng Nghilgwri ar ddydd Sadwrn 25 Mawrth.

Mae dyn 62 oed, o ogledd Cymru, wedi’i arestio ar amheuaeth o gynllwynio i gynnau tân bwriadol, gan beryglu bywyd, ac am drosedd honedig dan Ddeddf Twyll 2006.

Cynhadledd y Comisiynwyr Iaith yng Nghaerdydd

Comisiynydd y Gymraeg

Mae cynhadledd ddeuddydd y Comisiynwyr Iaith wedi dechrau yng Nghaerdydd.

Comisiynydd y Gymraeg sy'n croesawu swyddogion o wledydd eraill eleni, gyda chynrychiolwyr o Kosovo, Canada, Iwerddon, Fflandrys, Catalonia a Gwlad y Basg.

Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies agorodd y gynhadledd yn swyddogol y bore 'ma.

View more on twitter

Burnell yn dychwelyd i Bontypridd

Twitter

Mae Clwb Rygbi Pontypridd wedi enwi cyn-chwaraewr y clwb, Justin Burnell, fel eu prif hyfforddwr newydd.

Mae Burnell wedi hyfforddi Gleision Caerdydd, Cymry Llundain a'r Rotherham Titans yn y gorffenol. Roedd hefyd yn brif hyfforddwr ar Gymru dan 19, gan ennill y Gamp Lawn yn 2006 a chyrraedd wyth olaf Cwpan y Byd yn yr un flwyddyn.

View more on twitter