a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Diagnosis dementia hwyr i Gymry Cymraeg
  2. Carcharu dyn am droseddau terfysgol
  3. 1,000 yn arwyddo deiseb yn erbyn gwesty

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Llun.

Carwyn Jones: 'Dim newid yn nhrefn arian Ewrop'

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud na ddylai fod unrhyw newid yn y drefn bresenol sy'n rheoli'r ffordd y mae arian yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi mewn cymunedau difreintiedig yn dilyn Brexit.

Dywedodd wrth BBC Cymru fod y "status quo" wedi gweithio'n dda i Gymru.

Mae Gorllewin Cymru a'r Cymoedd wedi bod yn gymwys i dderbyn dros £2bn mewn cymorth gan yr UE rhwng 2014 a 2020.

ewrop
bbc

S4C eisiau’r farn gyhoeddus ar Yr Egin

Golwg 360

Dywed golwg360 fod S4C yn gobeithio casglu barn pobl Sir Gâr y wythnos nesaf am arlwy’r sianel a’r penderfyniad i symud y pencadlys o Gaerdydd i Gaerfyrddin.

Mae’n rhan o ‘Noson Gwylwyr S4C’ lle bydd pobol leol yn cwrdd â swyddogion S4C ac aelodau’r Awdurdod.

Rhai o’r rheiny yw Cadeirydd S4C, Huw Jones, a Phrif Weithredwr presennol y sianel Huw Jones – gan na fydd y Prif Weithredwr newydd Owen Evans yn dechrau ar ei gyfrifoldebau tan fis Hydref.

Cyfle eto i wrando nol...

Twitter

Cyfle i ddal fyny efo'r diweddara' o'r byd gwleidyddol yng Nghymru.

View more on twitter

Noson oer

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd yma gyda rhagolygon heno:

"Bydd unrhyw gawodydd yn clirio wrth iddi nosi, ac mi fydd hi’n noson sych ar y cyfan, ond efo awyr glir i lawer, mi fydd hi’n ddigon oer am rywfaint o farug a niwl, wrth i’r tymheredd syrthio i 3C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Chwaraeon Cymru: 'Tystiolaeth o fwlio' medd adolygiad

BBC Cymru Fyw

Mae adolygiad mewnol gan Lywodraeth Cymru i waith Chwaraeon Cymru wedi canfod tystiolaeth o fwlio, bygythiadau ac iaith amhriodol.

Cafodd cadeirydd y corff, Paul Thomas a'r is-gadeirydd Adele Baumgardt eu diswyddo gan weinidogion ym mis Mawrth.

Dywedodd Mr Thomas nad oedd yr honiadau'n wir, ond dywedodd Ms Baumgardt nad oedd hi wedi'i synnu gyda'r canfyddiadau, a'i bod hi wedi ymddwyn yn iawn.

Chafodd yr un unigolyn eu hadnabod fel ffynhonnell y bwlio honedig.

chwaraeon cymru
BBC

Gwobr i ferch am ei gwaith ym myd chwaraeon

Twitter

Llongyfarchiadau i Elan Môn Gilford o Lanfairpwll Ynys Môn, dydd wedi ennill Gwobr Diana, er cof am Dywysoges Cymru.

Roedd Elan yn cael ei gwobrwyo am ei chyfraniad i hyfforddi gwahanol chwaraeon yng Nghymru, a hynny mewn seremoni arbennig ym Mhalas St James' yn Llundain yr wythnos hon.

View more on twitter

Adfywio Caernarfon

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd fod adeiladau yng Nghaernarfon wedi cael cot o baent yn ddiweddar, mewn ymgais gan un o brosiectau Llywodraeth Cymru i geisio adfywio'r dref

Pos y dydd gan yr Athro Gareth Ffowc

Twitter

Y byd o Geredigion

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae ei waith i'w weld yn gyson yn rhai o gyhoeddiadau a gwefannau amlyca'r byd, ond dyw'r ffotograffydd Keith Morris ddim yn gorfod teithio'n bell o'i filltir sgwâr yng Ngheredigion am ysbrydoliaeth.

Bu Keith yn egluro wrth Cymru Fyw sut mae creu argraff yn rhyngwladol mewn maes sydd mor gystadleuol:

keith
bb

Oedi yn dilyn gwrthdrawiad

Teithio BBC Cymru

Mae adroddiadau o oedi yn dilyn digwyddiad ar ffordd yr A4232 tua'r gogledd ger Sain Ffagan yng Nghaerdydd., lle mae ceir yn ciwio am rai milltiroedd.

Cwnstabliaid arbennig ar geffylau

Heddlu Dyfed Powys

Fe fydd cwnstabliaid arbennig Heddlu Dyfed-Powys yn dechrau patrolio rhannau o Bowys ar gefn ceffyl yn y dyfodol, a hynny fel rhan o gynllun newydd sydd ar fin cael ei lansio.

Bydd tîm bach o swyddogion yn ffurfio'r Uned Heddlu Arbennig i geisio mynd i'r afael a throseddau gwledig.

FIDEO i ddathlu hanner canrif y Lolfa

Golwg 360

Dywed golwg360 fod Gwasg y Lolfa wedi creu fideo o negeseuon yn dymuno yn dda iddyn nhw ar y pen-blwydd yn hanner cant, gyda sawl awdur adnabyddus a Chymry enwog i’w gweld.

Hefyd mae’r artist fu’n gyfrifol am y murlun ar briffordd yr A487 yn Nhal-y-bont, wedi creu un newydd i nodi hanner can mlynedd gwasg Y Lolfa.

Apelio am achos o ddinoethi ym Mangor

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio i ail achos o ddinoethi anweddus ym Mangor o fewn 10 diwrnod.

Fe ddigwyddod am tua 16:00 ddoe, ar lwybr rhwng Clos Dewi Sant a chefn siop B&M Bargains yn ardal Maes Berea o'r ddinas.

Dywedodd yr heddlu bod dyn wedi ceisio dangos ei hun i ferch yn ei harddegau, ond ei bod hi wedi llwyddo i ddianc o'r sefyllfa heb gael ei hanafu.

Newid polisi cynllunio i gefnogi cerddoriaeth byw

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydd yn newid rheolau cynllunio i roi mwy o gefnogaeth i leoliadau cerddoriaeth byw.

Mae'r Ysgrifennydd Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths yn dweud y bydd y cyfrifoldeb i atal problemau sain mewn unrhyw ddatblygiad newydd yn fater i'r datblygwr.

Daw ar ôl ymgyrch i "achub" Stryd Womanby yng Nghaerdydd yn ddiweddar.

Womanby
BBC

Adolygiad o Gair o Gariad

Theatr Bara Caws

Mae Non Gwenhwyfar wedi adolygu cynhyrchiad diweddaraf Theatr Bara Caws - Gair o Gariad.

View more on twitter

Leinster yn colli chwaraewr

Twitter

Yn gyntaf Ken Owens i'r Scarlets, a nawr....

View more on twitter

Oedi hir wedi gwrthdrawiad

Teithio BBC Cymru

Gwrthdrawiad yn golygu bod oedi hir ar yr A4232Ffordd gyswllt Trelai rhwng Croes Cwrlwys a gwasanaethau Gorllewin Caerdydd.

Coleman yn derbyn OBE wedi llwyddiant Euro 2016

BBC Cymru Fyw

Mae rheolwr Cymru, Chris Coleman wedi derbyn OBE gan Dywysog Cymru ym Mhalas Buckingham.

Cafodd Coleman, 46, ei gydnabod am ei wasanaethau i bêl-droed ar ôl arwain Cymru i rownd gynderfynol Euro 2016.

Mae'r rheolwr wedi dweud eisoes mai ymgyrch Cwpan y Byd 2018 fydd ei olaf fel rheolwr Cymru, os ydyn nhw'n cyrraedd y rowndiau terfynol yn Rwsia ai peidio.

Chris Coleman yn derbyn OBE wedi llwyddiant Euro 2016

Etholiad: 'Dim ots os dwi'n hoff o Corbyn neu ddim'

BBC Cymru Fyw

Nid yw aelodau Llafur yng Nghymru yn ceisio ymbellhau oddi wrth eu harweinydd Jeremy Corbyn, yn ôl un o weinidogion Llywodraeth Cymru.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething mewn rhaglen ffonio mewn ar BBC Radio Wales nad oedd wedi cefnogi Mr Corbyn yn y ddwy ornest ddiwethaf i ddewis arweinydd, ond ei fod dal yn gobeithio y byddai'n dod yn brif weinidog.

"Dwi ddim yn meddwl bod ots os ydw i'n hoff ohono neu beidio," meddai.

"Y dewis arall yw gadael i'r Ceidwadwyr wneud beth bynnag maen nhw eisiau."

Vaughan Gething
BBC

Newyddion da i gefnogwyr y Gweilch...

Twitter

Disgwyl i Alun Wyn Jones ddychwelyd wedi anaf.

View more on twitter

Troi'n wlyb i rai

Tywydd, BBC Cymru

Rhys Griffiths sydd â rhagolygon y prynhawn:

"Prynhawn 'ma bydd cawodydd yn datblygu, yn bennaf ar hyd dwyrain y wlad, gyda'r rhan fwyaf o'r gorllewin yn para'n ddigon braf. Y tymheredd ar ei ucha'n 17C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

'Mae'r gyfrinach yn fy lladd i!'

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Fu bron i Owain Rhys Davies daro ei gar pan glywodd ei fod wedi cael rhan yn y gyfres deledu gwlt, swreal, Twin Peaks.

Fe fydd y gyfres newydd yn dechrau nos Sul, Mai 21 a chafodd Cymru Fyw sgwrs gyda'r actor am y profiad o weithio gydag un o gyfarwyddwyr ffilm a theledu mwya'r byd, ei fywyd yn LA ac Eisteddfod yr Urdd.

owain
BBC

Serbia'n cyhoeddi carfan i wynebu Cymru

Pêl-droed, BBC Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Serbia wedi cyhoeddi'r garfan fydd yn herio Cymru yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd fis nesaf.

Mae nifer o enwau cyfarwydd i wylwyr Uwch Gynghrair Lloegr, gan gynnwys Branislav Ivanović, Nemanja Matić ac Aleksandar Kolarov.

View more on twitter

Ceisio atal ymddygiad gwrthgymdeithasol Llangefni

Daily Post

Ni fydd grwpiau o bobl ifanc yn cael ymgynnull yn Llangefni wrth i'r heddlu geisio lleihau achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn ôl y Daily Post.

Carcharu dyn am droseddau terfysgaeth

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ei ddedfrydu i bum mlynedd a phedwar mis yn y carchar am droseddau terfysgaeth.

Dywedodd barnwr yn Llys y Goron Manceinion bod troseddau Aabid Ali, gafodd ei arestio yn Wrecsam, yn "ddifrifol iawn".

Fe wnaeth Ali, sy'n wreiddiol o Fanceinion, newid ei enw o Darren Glennon ar ôl troi at Islam.

Yn y llys plediodd yn euog i dri chyhuddiad.

Galw am daclo troseddu gwledig

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd fod undeb ffermio wedi galw am ragor o arian i heddluoedd gwledig a chosbau trymach i droseddwyr cefn gwlad.

Mae NFU Cymru yn honni bod eu haelodau’n gweld cynnydd mewn troseddau fel dwyn cerbydau ac anifeiliaid, tresmasu a thaflu 'sbwriel yn anghyfreithlon.

Rownd y byd 'efo Arriva!

BBC Cymru Fyw

Mae'n debyg fod y cyhoeddiad trên hiraf ym Mhrydain i'w glywed yng Nghymru.

Mae'r cyhoeddiad dan sylw i'w glywed ar drenau sy'n rhedeg rhwng Abertawe a'r Amwythig, ac yn cynnwys 39 gorsaf.

Mae'r cyhoeddwr, Eryl Jones yn cymryd 2 funud 45 eiliad i ddarllen y cyhoeddiad.

Mae'r cyhoeddiad yn cael ei wneud yn y Gymraeg a'r Saesneg, ac yn enwi gorsafoedd megis Pantyffynnon, Rhydamman, Cilmeri, Llandrindod, Llangadog...

tracs
Getty Images

Morgannwg newydd ddechrau yn erbyn Sir Nottingham

Criced, BBC Cymru

Mae gem Morgannwg yn erbyn Sir Nottingham ym Mhencampwriaeth y Siroedd newydd ddechrau yn Stadiwm Swalec.

Gallwch ddilyn drwy'r dydd ar wefan BBC Sport.

Swalec
BBC

Carchar am geisio dwyn gyda gwn dŵr

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ei garcharu am geisio dwyn arian o westy drwy ddweud bod ganddo wn yn ei boced.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Daniel Jones, 37, wedi cerdded i mewn i'r Travelodge yng Nghasnewydd gyda gwn dŵr, a mynnu arian gan staff.

Rhedodd yr aelod staff i ystafell gefn a chloi'r drws, ac fe wnaeth Jones ffoi ar ôl sylwi bod camerâu yn yr adeilad. Cafodd ei arestio yn fuan wedyn.

Fe wnaeth barnwr ei ddedfrydu i dair blynedd a hanner dan glo.

Arian loteri i ail-adeiladu pier yn 'annhebygol'

BBC Cymru Fyw

Mae ymddiriedolaeth sydd eisiau ail-adeiladu pier Bae Colwyn wedi cael gwybod ei fod yn annhebygol y byddan nhw'n cael arian gan y loteri.

Ar hyn o bryd, mae perchennog y pier, Cyngor Conwy, yn datgymalu'r adeilad rhestredig Gradd II, ar ôl i ran ddisgyn i'r môr.

Clywodd aelodau Ymddiriedolaeth Pier Victoria ei bod yn debyg na fyddai Cronfa Treftadaeth y Loteri yn ariannu'r cynllun ail-adeiladu.

Pier
BBC

Rhyddhad i gefnogwyr Cymru

Twitter

Morfil marw yng Nghricieth

Daily Post

Mae corff morfil 10 troedfedd o hyd wedi ei olchi lan ar draeth yng Nghricieth.

Y gred yw taw morfil minke ifanc oedd e, yn ôl y Daily Post.

Mincod Americanaidd yn peryglu anifeiliaid cynhenid

BBC Cymru Fyw

Mae cadwraethwyr yn rhybuddio bod minc Americanaidd ym mhob afon yng Nghymru, gan olygu y gall rhai rhywogaethau cynhenid gael eu colli.

Cafodd yr anifail ysglyfaethus ei gyflwyno i Brydain yn yr 1920au i ffermio ffwr, ond fe wnaeth nifer ddianc.

Mae'r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Saethu a Chadwraeth (BASC) yn dweud bod yr anifeiliaid wedi cael effaith mawr ar niferoedd cornicyllod a llygod y dŵr.

Dywedodd y gymdeithas bod angen dal a chael gwared ar fincod, a bod nifer o gyrff lles anifeiliaid yn cefnogi eu difa.

Minc
BBC

Naw cynllun amgen i ffordd osgoi yng Ngwynedd

Daily Post

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi naw llwybr posib yn lle cynllun ffordd osgoi Bontnewydd a Chaernarfon, yn ôl y Daily Post.

Y cynllun ar hyn o bryd ar gyfer y ffordd £65m yw dechrau ar gylchfan A499/A487, a mynd i gylchfan Plas Menai ar gyrion Caernarfon.

Instagram: Effeithio ar iechyd meddwl

Golwg 360

Yn ôl Golwg360, Instagram yw’r wefan waetha’ o ran effaith ar iechyd meddwl pobl ifanc.

Yn ôl adroddiad gan y Gymdeithas Frenhinol dros Iechyd Cyhoeddus (RSPH) mae’r ap rhannu lluniau’n gwneud i bobl golli cwsg ac i deimlo’n anhapus am eu hymddangosiad.

Cyflwyno cynlluniau prosiect cymdeithasol

BBC Cymru Fyw

Bydd prosiectau cymdeithasol gwerth miliynau o bunnoedd yn Y Fflint yn cael eu dadorchuddio i'r cyhoedd ddydd Gwener.

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi adeiladu 92 o gartrefi yn y dref, ac mae gwaith wedi dechrau ar gynllun tai gofal ychwanegol gwerth £10m, gyda 70 o fflatiau ar gyfer pobl dros 60 oed.

Mae canolfan iechyd newydd gwerth £5m hefyd yn rhan o'r datblygiad.

Darlun artist
TAI PENNAF

Giro D'Italia: Datganiad gan Geraint Thomas

Seiclo, BBC Cymru

Mae Geraint Thomas wedi gwneud datganiad ar ôl tynnu'n ôl o'r Giro D'Italia.

Mae gan y Cymro, sy'n aelod o dîm Sky, anafiadau i'w ysgwydd a'i ben-glin yn dilyn gwrthdrawiad.

View more on twitter

Geraint Thomas allan o'r Giro

Twitter

Ni fydd Geraint Thomas yn cystadlu yng ngweddill y Giro D'Italia oherwydd anaf.

Roedd mewn gwrthdrawiad gyda beic modur yn y nawfed cymal ddydd Sul, pan oedd yn ail yn y ras.

View more on twitter