Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Llofruddiaeth Y Rhyl: Tri aelod o gang cyffuriau yn euog
  2. Codi lefel y bygythiad i'w uchaf wedi ymosodiad Manceinion
  3. Cyflwyno cynllun 'cryno' ar gyfer gorsaf Wylfa newydd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau.

Emoji baner Cymru ar gael am y tro cyntaf

BBC Cymru Fyw

Mae emoji baner Cymru wedi cael ei gyhoeddi ac ar gael i'w defnyddio am y tro cyntaf.

Cafodd yr emoji sêl bendith gan Unicode, y corff rhyngwladol sy'n eu datblygu, yn gynharach eleni.

Fe gytunodd Unicode i ychwanegu baneri Cymru, Yr Alban a Lloegr yr un pryd.

Mae gan gwmnïau megis Apple, Google, Microsoft a Facebook nawr y dewis o'u hychwanegu i'w systemau.

emoji
BBC

Sut dywydd dros nos?

Tywydd, BBC Cymru

Wedi diwrnod sych a heulog i'r rhan fwyaf o Gymru bydd yn aros yn sych dros nos meddai Llŷr Griffiths-Davies: "Noson glir i rai, ond dal yn fwyn iawn," meddai.

"Y tymheredd isa’n 11C yn y canolbarth, ond tua 16C ar ei isa’n y de-ddwyrain, felly’n teimlo’n drymedd."

Bydd rhywfaint o niwl erbyn y bore ond mae'n debyg y bydd gwasgedd uchel yn dod â diwrnod sych sefydlog arall fory gyda digon o haul.

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach..

Jacques Rudolph i ymddeol ar ddiwedd y tymor

Criced, BBC Cymru

Bydd capten tîm criced Morgannwg, Jacques Rudolph, yn ymddeol ar ddiwedd tymor 2017.

Mae cyn-fatiwr De Affrica wedi rhoi'r gorau i gapteniaeth y tîm mewn gemau pedwar diwrnod ar unwaith, ond bydd yn parhau'n gapten ar y tîm T20 tan ddiwedd y tymor presennol.

criced
Huw Evans Picture Agency

Ail-fyw llwyddiant CPD Y Bala

Mae Sgorio yn rhoi cyfle i gefnogwyr Y Bala ail-fyw buddugoliaeth hanesyddol y clwb yng Nghwpan Cymru gyda chlip o'r uchafbwyntiau ar Twitter.

View more on twitter

Y diwrnod hwn mewn hanes: Geni Betsi Cadwaladr

Y Bywgraffiadur Cymreig

Opera'r Tŵr yn gweld sêr yn y Times

Twitter

Mae cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru a Music Theatre Wales o Opera'r Tŵr wedi cael canmoliaeth aruthrol ym mhapur y Times.

Yn ôl yr adolygydd, Richard Morrison, mae perfformiadau'r soprano, Caryl Hughes, a'r baritone, Gwion Thomas, yn y cynhyrchiad yn "syfrdanol".

Mae'r opera ar daith ar hyn o bryd ac yn cyrraedd canolfan Pontio ym Mangor nos yfory.

View more on twitter

S4C yn dweud mai ffigurau gwylio yw’r rheswm tros ganslo cyfres ‘Anita’

Golwg 360

Mar golwg yn adrodd mai ffigurau gwylio isel yw’r rheswm pam y mae rhaglen S4C,Anita, wedi dod i ben ar ôl dwy gyfres yn unig, a hynny yn ôl llefarydd ar ran y sianel.

Roedd cyd-awdur y gyfres, Caryl Parry Jones wedi bod yn dweud ar wefan gymdeithas Facebook ei bod hi’n “siomedig” na fyddai trydedd cyfres o’r rhaglen.

Her i dafarnwyr ifanc y gorllewin

BBC Cymru Fyw

Mae'r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn rai digon heriol i dafarndai ar hyd a lled y wlad.

Gyda newidiadau i reolau fel ysmygu mewn mannau cyhoeddus, trethi'n codi, a'r dirwasgiad, mae tua 21,000 o dai tafarn wedi cau yn y Deyrnas Unedig ers 1980.

Ond mae'n ymddangos bod newid ar droed yng ngorllewin Cymru, gyda tho ifanc lleol yn arwain y ffordd.

Elin Hywel
BBC
Elin Hywel yn gofalu am y bar yn ei thafarn yn Cross Inn

'Amgueddfa heddwch' yng Nghaernarfon

lleol.cymru

Bydd 'amgueddfa heddwch' yn agor dros dro yn Eglwys y Santes Fair, Caernarfon, fis nesaf meddai gwefan lleol.cymru.

Bydd yr amgueddfa'n cofio milwyr a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac mae'n brosiect ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd, Cymru Dros Heddwch, Amgueddfa Castell Caernarfon a’r Ysgwrn.

Hedd Wyn a'r Ysgwrn
BBC
Bydd atgynhyrchiad o Gadair Ddu Hedd Wyn yn yr amgueddfa

Cydsyniad Brenhinol i ddeddfwriaeth dreth Gymreig

Twitter

Y Frenhines yn arwyddo deddfwriaeth sy'n cyflwyno'r dreth Gymreig gyntaf mewn bron i 800 o flynyddoedd.

View more on twitter

URC ddim i gymryd rheolaeth o'r Gleision

BBC Camp Lawn

Lle oeddwn i: Hei Mistar Urdd!

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae hi'n un o ganeuon mwyaf bachog y Gymraeg ac wedi dal ei thir ers cenedlaethau. Eleni, mae 'Hei Mistar Urdd' - anthem swyddogol y mudiad ieuenctid cenedlaethol - yn dathlu 40 mlynedd ers ei chyhoeddi.

Bu Cymru Fyw yn siarad â chyfansoddwr un o ganeuon mwyaf cofiadwy'r Gymraeg, y cerddor Geraint Davies

Mistar Urdd
BBC

Ymosodiad Manceinion: Llawdriniaeth i ddynes o Wynedd

BBC Cymru Fyw

Mae dynes o Wynedd yn disgwyl cael ail lawdriniaeth mewn ysbyty ym Manceinion ar ôl cael ei hanafu yn yr ymosodiad terfysgol yno nos Lun.

Roedd Lisa Bridgett, sydd o Ben Llŷn, wedi teithio i gyngerdd Ariana Grande gyda'i merch, a ffrind ei merch.

Wnaeth Ms Bridgett, sydd yn rheoli Iard Gychod Bluewater Marine ym Mhwllheli, ddim dioddef anafiadau sydd yn peryglu'i bywyd, ond maen nhw'n cael eu disgrifio fel rhai all newid ei bywyd.

Chafodd ei merch a ffrind ei merch ddim eu hanafu yn y digwyddiad.

Lisa Bridgett
Lisa Bridgett

UKIP am ailddechrau'r ymgyrchu

Twitter

Wedi'r ymosodiad ym Manceinion nos Lun, mae gwleidyddion wedi rhoi'r gorau i'r ymgyrchu etholiadol.

Mae'n ymddangos serch hynny, y gallai bethau ailddechrau yfory.

View more on twitter

Seremoni yn y Senedd i ddathlu bywyd Rhodri Morgan

Cofiwch yr eli haul ...

Cytundeb newydd gyda Toulon 'yn agos'

BBC Sport

Mae mwy am obeithion Toulon i roi cytundeb newydd i Leigh Halfpenny erbyn diwedd yr wythnos ar wefan BBC Sport.

Mae cefnwr Cymru wedi bod gyda'r clwb Ffrengig ers 2014 ac yn ôl adroddiadau mae'r clwb wedi gwneud cynnig gwerth £750,000 y flwyddyn iddo aros.

Leigh Halfpenny
Getty Images
Mae Halfpenny yn un o brif sgorwyr Toulon

Galw am gymorth garddwyr i warchod y chwilen gorniog

ITV News

Efallai mai dyma un o'r trychfilod mwyaf brawychus yr olwg yng ngwledydd Prydain, ond mae yna gais i arddwyr yng Nghymru helpu er mwyn gwarchod y chwilen gorniog, medd ITV.

Mae elusen gwarchod rhywogaethau prin yn cynnig cyngor ar sut i greu amgylchedd er mwyn cynyddu twf y creadur.

Ymhlith yr awgrymiadau mae creu pentwr o goed lle gall y chwilen ddodwy wyau a gadael hen goed o gwmpas iddyn nhw fyw a chael bwyd ynddyn nhw.

O ganol tan ddiwedd Mai y mae'r chwilen fwyaf tebygol o gael ei gweld.

Chwilen Gorniog
Kerry Mellor

Rhagor o wylnosau i'w cynnal wedi ymosodiad Manceinion

Twitter

Bydd rhagor o wylnosau'n cael eu cynnal yn dilyn yr ymosodiad ym Manceinion.

Cyhoeddodd Cyngor Pen-y-bont y bydd gwylnos yn cael ei chynnal yn y dref am 19:30 heno.

Bydd yna wylnos hefyd ym Mhorthmadog nos yfory.

View more on twitter

Gyrrwr tacsi'n 'gwrthod taith' i actores anabl

BBC Wales News

Mae actores o Lundain yn dweud bod gyrrwr tacsi yng Nghaerdydd wedi gwrthod mynd â hi yn ei gar am ei bod hi mewn cadair olwyn.

Dywedodd Shannon Myrray ei bod yn teimlo cywilydd wedi i'r gyrrwr weiddi arni a dweud wrthi am ddefnyddio tacsi mwy.

Dywedodd Cyngor Caerdydd nad ydyn nhw wedi derbyn cwyn.

Shannon Murray
Visable

Merched yn bennaf yng ngorsaf dân Llanelli

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Fe gyrhaeddwyd carreg filltir nodedig yng ngorsaf dân Llanelli ddydd Llun 15 Mai.

Am y tro cyntaf yn hanes Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, tair menyw oedd ar ddyletswydd - y Rheolwr Criw, Hannah Lodder, y Ddiffoddwraig Tân, Liz Morris, a'r Ddiffoddwraig Tân, Jess Smith.

Dywedodd llefarydd ar ran y gwasanaeth fod hyn yn rhan o'r ymdrechion i " adlewyrchu amrywiaeth ein cymunedau o fewn ein gweithlu gweithredol".

"Mae ein diffoddwyr tân benywaidd yn esiampl i bob menyw, ac yn brawf nad yw rhyw yn rhwystr i fod yn Ddiffoddwr Tân."

Merche tan
Gwasanaeth Tân ac Achub y Gorllewin a'r Canolbarth

Gwagio canolfan Siopa'r Quadrant yn Abertawe

BBC Cymru Fyw

Dyma'r olygfa yng nghanol Abertawe, wedi i ganolfan siopa'r Quadrant gael ei gwagio.

Mae Heddlu'r De yn ymchwilio wedi iddyn nhw gael galwad toc wedi 14:00 yn dweud fod yna becyn amheus wedi ei adael yn y ganolfan.

Mae'r orsaf fysiau a'r farchnad hefyd wedi eu cau.

Quadrant
BBC
Quadrant
BBC

Ymosodiad Manceinion: Ymddiheuro am sylw Facebook

BBC Cymru Fyw

Mae cynghorydd ac ymgeisydd seneddol y Democratiaid Rhyddfrydol wedi ymddiheuro am sylw wnaeth ar Facebook yn sgil ymosodiad terfysgol Manceinion.

Roedd neges Mike Powell, sydd wedi ei ddileu erbyn hyn, yn dweud fod gan gefnogwyr Llafur a'r Ceidwadwyr eu rhan "am paham fod gymaint o farwolaethau yn gorwedd wrth draed" eu pleidiau.

Dywedodd Mr Powell, sy'n ymgeisydd ar gyfer etholaeth Pontypridd, ei fod wedi gwylltio pan wnaeth y sylw.

mike powell
bbc

Heddlu'n gwagio canolfan siopa yn Abertawe

Heddlu De Cymru

Mae canolfan siopa'r Quadrant yn Abertawe wedi cael ei gwagio wedi i Heddlu'r De dderbyn adroddiadau am becyn amheus.

Fe gawson nhw'r alwad toc wedi 14:00.

Does dim rhagor o fanylion ar hyn o bryd.

Apêl heddlu wedi achos o ddinoethi yn Y Rhyl

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddyn ddinoethi ei hun i ferch yn ei harddegau yn Y Rhyl neithiwr.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gogledd Cymru fod y ferch yn cerdded ar hyd Ffordd Trellewelyn yn y dref am 17:30, pan ddangosodd y dyn, a oedd yn eistedd mewn car, ei hun iddi.

Mae'r dyn yn cael ei ddisgrifio fel dyn gwyn rhwng 20 a 30 oed, ac yn gwisgo cap pêl fas du, siwmper llewys hir du a throwsus loncian du.

Mae'r cerbyd yn cael ei ddisgrifio fel car lliw arian bach.

Yn mynd unwaith... dwywaith... wedi ei werthu!

BBC Cymru Fyw

Mae poster prin yn hysbysebu cyngerdd The Beatles oedd ym meddiant y gantores Mary Hopkin wedi ei werthu mewn arwerthiant am £28,000.

Roedd disgwyl i'r poster, sy'n dyddio'n ôl i 1963, gael ei werthu am oddeutu £400 i £800 fel rhan o gasgliad o eitemau o'r cyfnod oedd ar werth gan y gantores.

Mary Hopkin o Bontardawe oedd un o'r artistiaid cyntaf i arwyddo i label Apple Records band The Beatles.

Poster
Wales News Service

Y fyddin ar y strydoedd

Twitter

Mae sianel rwydwath y BBC yn adrodd fod milwyr wedi cyrraedd Downing Street, fel rhan o baratoadau'r awdurdodau yn erbyn ymosodiad terfysgol posib.

View more on twitter

Prifysgol Warwick yn cyfaddef “gwall” wrth wrthod cymhwyster Cymraeg

Golwg 360

Mae golwg360 yn adrodd fod Prifysgol Warwick wedi dweud mai camgymeriad oedd yn gyfrifol am iddyn nhw wrthod derbyn cymhwyster Safon Uwch Cymraeg gan ddarpar-fyfyrwraig ar gyfer cwrs Hanes.

Ond mae llefarydd ar ran y brifysgol wedi dweud wrth Golwg360 hefyd nad ydyn nhw’n derbyn Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith gan ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf.

Yr Urdd am sicrhau 'Eisteddfod lwyddiannus a diogel i bawb'

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae trefnydd Eisteddfod yr Urdd, Aled Sion wedi dweud wrth Taro'r Post eu bod wedi bod mewn cysylltiad â'r heddlu yn dilyn yr ymosodiad ym Manceinion nos Fawrth: "Ers y digwyddiad erchyll ym Manceinion, da' ni wedi bod yn trafod gyda'r heddlu, ac wrth gwrs, mater o gydweithio yw e gyda'r heddlu.

"Ry ni'n aros i glywed nôl ar faterion ac fe fyddwn ni'n cydwdweithio gyda'r heddlu, ac unrhyw argymhellion maen nhw'n dweud wrthon ni i'w gwneud, fe fyddwn ni'n eu gweithredu wedyn.

"Ry ni eisiau sicrhau eisteddfod lwyddiannus a diogel i bawb."

Heulog a chynnes i'r rhan fwyaf

Tywydd, BBC Cymru

"Bydd unrhyw gymylau yn teneuo a chlirio ac mi fydd hi’n heulog i’r rhan fwyaf yn ystod y p'nawn," meddai Robin Owain Jones.

"Bydd yn teimlo’n gynnes efo awel ysgafn a’r tymheredd yn 23C ar ei uchaf."

Rhagolygon pellach ar y wefan dywydd

Dan sylw'r Cyfarfod Llawn heddiw...

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r amgylchedd, bydd addysg a'r economi ar yr agenda yn Siambr y Cynulliad y prynhawn 'ma.

Cofiwch y gallwch chi ddilyn y cyfan ar lif Senedd Fyw.

View more on twitter

Cynghorydd eisiau gweld pentrefi Bethel a Seion yn torri’n rhydd

Golwg 360

Wedi dros ganrif o fod dan awdurdod Cyngor Cymuned Llanddeiniolen, mae golwg360 yn dweud fod cynghorydd a gafodd ei ailethol ar Fai 4 eleni wedi galw ar drigolion dau bentref ar gyrion Caernarfon i sefydlu eu cyngor eu hunain.

Yn ôl Cynghorydd Bethel a Seion, Siôn Jones, er bod y cymunedau wedi arfer a’r drefn, mae hi’n hen bryd am newid.

Taro'r Post yn trafod

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Bydd Taro'r Post yn trafod y cynnydd yn lefel y bygythiad terfysgol am 1pm.

View more on twitter

Cymru'r camera

BBC Wales News

Clychau'r gog yn Aberhafesb, pâl ar ynys Sgomer, creyr glas yng Nghastell Caerffili a thrên stên yn dringo i ben y Wyddfa - mae gwefan newyddion Saesneg BBC Cymru wedi cyhoeddi eu casgliad diweddaraf o luniau'r cyhoedd o Gymru.

Pâl ar Ynys Sgomer
Mandy Llewellyn

Steff Evans ar gael i'r Scarlets i herio Munster

BBC Camp Lawn

Bydd Steff Evans ar gael i'r Scarlets wrth iddyn nhw herio Munster yn rownd derfynol y Pro 12 ddydd Sadwrn er gwaetha'r cerdyn coch yn erbyn Leinster.

Steff Evans
BBC

Caniatâd i gabanau gwyliau dadleuol yn Eryri

BBC Cymru Fyw

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi penderfynu rhoi caniatâd i gynllun dadleuol i godi cabanau ar safle parc gwyliau yn ardal Beddgelert

View more on twitter

Ethol Cadeirydd Cyngor Ynys Môn

Cyngor Ynys Môn

Rhwyfo 1.6 miliwn metr i gofio Eifion Gwynne

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd fod 200 o bobl wedi rhwyfo cyfanswm o 1.6 miliwn o fetrau mewn digwyddiad i godi arian i gronfa coffa chwaraewr rygbi lleol fu farw.

Roedd Eifion Gwynne yn 41 oed, pan fu farw mewn gwrthdrawiad ffordd ym Malaga, Sbaen ym mis Hydref.

Eifion Gwynne
Llun Teulu