Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Gêm gyfartal i Gymru dan 20 yn Nhwrnament Toulon

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Rhybudd tywydd dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd â'r newyddion tywydd diweddaraf i ni: "Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd am law, fydd yn para nes 11:00 bore fory, gyda phyliau trymach o law ar dir uchel, yn enwedig yn Eryri, lle mae'n bosib fydd na 88mm o law wedi disgyn erbyn diwedd y dydd.

"Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybudd am lifogydd posib yn ardaloedd afon Glaslyn a'r Ddwyryd, o Ddyffryn Ardudwy i Nant Gwynant, gan fod lefel y dŵr yn uwch na'r arfer yn barod.

"Fydd hi'n ddigon gwyntog hefyd, yn enwedig ar hyd y glannau. Ond bydd pethau'n gwella rhywfaint yn hwyr heno, wrth i'r glaw droi'n fwy gwasgarog, a'r gwynt yn gostegu rhywfaint.

"Ac er bod disgwyl cawodydd fory, ac ambell gawod drom, bydd 'na gyfnodau heulog hefyd, a fydd hi ddim mor wyntog."

Mwy yn dysgu Cymraeg ym Mhatagonia

Golwg 360

Mae nifer y bobol sy'n dysgu Cymraeg ym Mhatagonia ar gynnydd, yn ôl ffigurau adroddiad newydd.

Yn ôl yr adroddiad roedd 1,270 o bobol yn dysgu Cymraeg ym Mhatagonia y llynedd, sy'n gynnydd o 4.1% ar y flwyddyn flaenorol.

Hefyd yn 2016 bu cynnydd o 202% yn nifer y disgyblion cynradd a chynnydd o 14.5% yn nifer y plant yn eu harddegau oedd yn dysgu Cymraeg.

Daw’r ffigyrau yn sgil sefydlu ysgol newydd Ysgol y Cwm yn Nhrevelin, wnaeth agor mis Mawrth y llynedd.

Patagonia
BBC

Gwrthod cynllun i ddymchwel clwb Maesgeirchen

BBC Wales News

Mae cynllun i ddymchwel clwb cymdeithasol i greu siop a 10 o fflatiau wedi'i wrthod gan Gyngor Gwynedd.

Roedd y cyngor cymunedol a thrigolion yn gwrthwynebu'r cynllun ar gyfer clwb cymdeithasol Maesgeirchen ym Mangor, gan ddweud y byddai'n "rhy fawr a swnllyd".

Y bwriad oedd i'r siop fod ar agor 24 awr y diwrnod, saith diwrnod yr wythnos, ond cafodd ei wrthod gan bwyllgor cynllunio'r cyngor heddiw.

Clwb cymdeithasol Maesgeirchen
Google

Targed newydd i bencampwr Paralympaidd

BBC Sport Wales

Mae'r pencampwr gwaywffon Paralympaidd, Hollie Arnold yn dweud ei bod eisiau cymryd rhan mewn cystadlaethau sydd ddim yn rhai Paralympaidd ar ôl Pencampwriaethau Athletau'r Byd.

Fe wnaeth Arnold, 22, daflu record byd - 43.01m - ar ei ffordd i'r fedal aur ym Mrasil y llynedd.

Dywedodd yr athletwr o Gaerdydd ei bod eisiau helpu integreiddio elfennau Olympaidd a Pharalympaidd y gamp.

Hollie Arnold
BBC

Etholiad 2017: Y sefyllfa ar hyn o bryd

Etholiad Cyffredinol 2017

Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Arwyn Jones sy'n bwrw golwg dros sefyllfa'r pleidiau yng Nghymru cyn yr etholiad cyffredinol - gyda chymorth y map rhyngweithiol.

Arwyn Jones yn edrych ar y pleidiau yng Nghymru cyn yr etholiad cyffredinol

Cymru dan 20 ar y blaen yn Nhwrnament Toulon

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Achosion o'r frech goch mewn ysgol

BBC Wales News

Mae achosion o'r frech goch wedi'u canfod mewn ysgol yng Nghasnewydd.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru bod pedwar person gyda chysylltiadau ag Ysgol Uwchradd Llysweri wedi adrodd achosion o'r salwch.

Mae brechiadau'n cael eu cynnal yn yr ysgol ac mae rhieni wedi derbyn llythyrau yn eu hysbysu am y risg.

Brech
PA

'Ddim yn gwybod pwy o'n i'

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Fe wnaeth bwlio homoffobig arwain un bachgen at ymyl y dibyn, a bu bron iddo ladd ei hun.

Bu Josh Michaux-Trask o Donyrefail yn rhannu ei stori gydag adran gylchgrawn Cymru Fyw.

Josh Michaux-Trask
Josh Michaux-Trask

Gwahardd perchnogion cwmni gwastraff am 25 mlynedd

BBC Wales News

Mae perchnogion cwmni casglu gwastraff o ogledd Cymru wedi eu gwahardd rhag gweithredu cerbydau masnachol am 25 mlynedd.

Daeth ymchwilwyr o hyd i gerbydau yng nghwmni Wasteaters ym Mhrestatyn gyda namau difrifol arnynt, dim MOT ac yswiriant a rhai heb eu cofrestru.

Cafodd y perchnogion, Andrew ac Elizabeth Hughes eu gwahardd nes 2042.

Dynes ar goll o Gei Connah

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi apelio am help y cyhoedd i ddod o hyd i ddynes 55 oed sydd ar goll o Gei Connah.

Dyw Susan Jenkins ddim wedi'i gweld ers 09:10 fore Sul.

Dywedodd y llu ei bod tua 5’ 4” o daldra, gyda gwallt brown at ei hysgwyddau.

Susan Jenkins
Heddlu Gogledd Cymru

Cymru dan 20 yn herio'r Traeth Ifori

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymru'n herio'r Traeth Ifori yn Nhwrnament Toulon y prynhawn 'ma, gyda'r gic gyntaf am 16:00.

View more on twitter

Cymru'n colli dau chwaraewr

Rygbi, BBC Cymru

Salwch yn stopio trenau

Teithio BBC Cymru

Wedi i rywun fynd yn sâl ar dren Arriva Cymru rhwng Bae Colwyn a Chyffordd Llandudno, does dim trenau'n rhedeg yn yr ardal ar hyn o bryd.

Dau wedi eu hanafu yn Nhrelái

Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu'n cadarnhau bod dau ddyn wedi eu hanafu yn dilyn digwyddiad yn Nhrelái heddiw.

View more on twitter

Cyhoeddi enw dyn fu farw ger Y Fenni

Heddlu Gwent

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dyn fu farw mewn gwrthdrawiad ger Y Fenni wythnos diwethaf.

Bu farw Peter Francis Goodridge yn dilyn gwrthdrawiad ger cylchfan ger yr afon yn Llan-ffwyst ar ddydd Iau 1 Mehefin.

Cafodd ei gludo i'r ysbyty ond bu farw'n ddiweddarach.

Wrth roi teyrnged iddo, dywedodd ei deulu mewn datganiad, ei fod yn ffigwr anferth ym myd celf a chrefftau gweledol yng Nghymru.

Peter Francis Goodridge
Llun teulu

Ffans newydd i Meic

Twitter

Aeth y 'Brawd Houdini' gan Meic Stevens lawr yn dda gyda'r ffans Eidalaidd yma dros y penwythnos.

View more on twitter

Ateb y Galw: Iwan John

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Yr actor a'r diddanwr Iwan John sy'n Ateb y Galw yr wythnos hon, wedi iddo gael ei enwebu gan Peredur ap Gwynedd yr wythnos diwethaf.

iwan john
BBC

Beth am dywydd dechrau'r wythnos?

Twitter

Prif sgoriwr UG Cymru yn symud 'mlaen

Sgorio, S4C

Mae prif sgoriwr a Chwaraewr y Tymor Uwch Gynghrair Cymru, Jason Oswell wedi gadael Y Drenewydd i ymuno â Stockport County.

Fe sgoriodd Oswell 51 gôl mewn 91 gêm gynghrair yn ei gyfnod gyda’r Drenewydd.

Gorffennodd Stockport yn wythfed yng Nghynghrair Genedlaethol y Gogledd - un cynghrair yn is na Wrecsam - y tymor diwethaf.

Heddlu'n delio gyda digwyddiad yng Nghaerdydd

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn dweud eu bod yn delio gyda digwyddiad yn ardal Trelái o Gaerdydd.

Mae swyddogion wedi eu gyrru i'r fynwent yno, ond nid oes mwy o wybodaeth ar gael ar hyn o bryd.

mynwent
BBC

Taro'r Post yn fyw ar Facebook Live

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae Taro'r Post yn fyw i wrando a gwylio ar hyn o bryd ar Facebook Live.

Ymunwch a Garry Owen â gwleidyddion o bob plaid yma.

TP
BBC

Ail-frandio'r stadiwm unwaith eto

BBC Cymru Fyw

Wedi holl gyffro'r penwythnos yn y Stadiwm Cenedlaethol, mae'r adeilad wrthi'n cael ei drawsnewid unwaith eto y p'nawn 'ma!

Principality
BBC

Penwythnos prysur Caerdydd

Twitter

Roedd hi'n benwythnos prysur yn y brifddinas, fel mae'r fideo yma'n dangos!

View more on twitter

Dem Rhydd yn tynnu hysbyseb wedi beirniadaeth

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd bod y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wedi galw am dynnu un o’i hysbysebion - oedd yn honni fod Plaid Cymru yn “cefnogi Brexit caled" - i lawr o’r we.

Daw hyn wedi i nifer o wleidyddion o Blaid Cymru dynnu sylw at frawddeg yn yr hysbyseb oedd yn dweud: “Mae Plaid Cymru’n cefnogi Brexit eithafol ynghyd â Llafur, y Toris ac UKIP."

Ond yn ôl Llywydd y Cynulliad, Elin Jones mae hynny’n “gelwydd noeth".

Glaw'n parhau drwy'r prynhawn

Tywydd, BBC Cymru

Bydd glaw'n lledu dros y rhan fwyaf o Gymru heddiw, gyda gwyntoedd cryfion a thymheredd dim uwch na 13C.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Cyhuddo dyn o ymosod ar ei fam

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o ogledd Cymru wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o achosi niwed corfforol difrifol i'w fam.

Cafodd David Bailey, 28, ei gadw yn y ddalfa yn dilyn y gwrandawiad yn Llys Ynadon Yr Wyddgrug heddiw.

Mae wedi'i gyhuddo o achosi niwed corfforol difrifol i'w fam, Maria Jones, yn ei chartref ym Mharc Caia, Wrecsam ddydd Sadwrn.

Bydd Mr Bailey yn ymddangos yn llys y goron fis nesaf.

Tri mewn pedair blynedd i Bale

Twitter

Rafftio'r Fenai

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Sut hwyl gafodd Aled Hughes a'i griw ffyddlon yn Ras Rafftio'r Fenai dros y penwythnos?

Mae cyfle i chi weld yr uchafbwyntiau yn y fideo yma sydd newydd ei gyhoeddi ar wefan BBC Radio Cymru.

Holl hanes ras rafftio'r Fenai

Carfan Cymru wedi'i chwtogi i 23

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae carfan Cymru wedi ei chwtogi o'r 26 oedd yn hyfforddi ym Mhortiwgal ar gyfer y gêm yn Serbia nos Sul.

Ethan Ampadu, Declan John a Marley Watkins yw'r tri anlwcus sy'n methu allan.

Mae pum chwaraewr yn y garfan sydd heb ennill cap rhyngwladol - Joe Walsh, Tom Lockyer, Gethin Jones, Lee Evans a Ben Woodburn.

View more on twitter

Marwolaeth Cei Connah: Dyn yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn ifanc wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o lofruddio dyn arall yng Nghei Connah yr wythnos diwethaf.

Bu farw Matthew James Cassidy, 19 o Lannau Mersi, yn y digwyddiad ddydd Llun diwethaf.

Cafodd David John Woods, 19 oed o Lerpwl, ei gadw yn y ddalfa ar ôl ymddangos o flaen ynadon Yr Wyddgrug y bore 'ma.

Mae dau ddyn oedd wedi eu harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth wedi cael eu rhyddhau.

Cei Connah
BBC

Carcharu athro dan hyfforddiant am luniau anweddus

ITV News

Mae athro dan hyfforddiant wedi ei garcharu am fod â lluniau anweddus o blant ar ei gyfrifiadur.

Yn ôl ITV, cafodd Iain Wise, 27 o ardal Pontypridd, ei garcharu am dair blynedd yn Llys y Goron Casnewydd.

Dywedodd yr erlynydd John Ryan bod gan Wise 181 o luniau o blant, 219 fideo a 59 llun anweddus arall.

Galw i wrthdroi toriadau i'r heddlu

BBC Wales News

Mewn dadl ar BBC Radio Wales, mae'r gwrthbleidiau yng Nghymru wedi dweud y dylid gwrthdroi toriadau i gyllideb yr heddlu i helpu yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth.

Dywedodd Stephen Doughty o Lafur y byddai ei blaid yn cyflogi 20,000 yn rhagor o heddweision, ond dywedodd David Davies ar ran y Ceidwadwyr eu bod wedi diogelu cyllid ar gyfer gwasanaethau gwybodaeth.

Fe rybuddiodd Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol na ddylai Brexit roi cydweithio rhyngwladol mewn perygl.

Dywedodd arweinydd UKIP yng Nghymru, Neil Hamilton y byddai ei blaid yn gwrthdroi'r toriadau i'r heddlu ac yn rhoi mwy o bwerau iddynt i stopio a chwilio pobl dan amheuaeth.

Heddlu
AFP

Eithafiaeth: 'Cyfrifoldeb' Theresa May

BBC Cymru Fyw

Dylai Theresa May gymryd cyfrifoldeb os nad yw Prydain wedi bod yn ddigon llym ar eithafiaeth, yn ôl arweinydd Plaid Cymru.

Fe wnaeth Leanne Wood ei sylwadau mewn dadl deledu ar y BBC, ddiwrnod wedi'r ymosodiad terfysgol yn Llundain.

Dywedodd Ms Wood hefyd ei bod hi eisiau gweld y gyfradd dreth uchaf yn cael ei godi o 45% i 50%.

Byddai trethi uwch yn gallu mynd tuag at ariannu gwasanaethau cyhoeddus, meddai.

Leanne
BBC

Trafod dyfodol hen ysbyty wedi tân

Golwg 360

Bydd cynghorwyr yn cyfarfod i drafod dyfodol hen Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych yn ddiweddarach, wedi tân achosodd difrod mawr.

Cafodd criwiau eu galw i'r safle, sy'n adeilad rhestredig Gradd II, am tua 03:00 fore Gwener.

Roedd y cyngor wedi bwriadu ail-ddatblygu'r safle.

Tan
BBC

Signal ffôn llawn yn dychwelyd i bentref

BBC Cymru Fyw

Bydd trigolion pentref ym Mhowys nawr yn gallu defnyddio eu ffonau symudol i edrych ar y we, fisoedd ar ôl i'r ardal golli cysylltiad gyda'r mast.

Dyw Penfforddlas ger Llanidloes ddim wedi bod â chysylltiad rhyngrwyd na signal ffôn digonol ers 2015.

Ond nawr mae mast ffôn symudol parhaol wedi ei osod yno, gan olygu y bydd pobl yn gallu defnyddio 3G a 4G yn y pentref.

Penfforddlas
BBC

Strydoedd Caerdydd yn ôl i'r arfer

BBC Wales News

Gyda 170,000 o gefnogwyr yn gadael y ddinas yn dilyn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr, mae disgwyl i Gaerdydd ddychwelyd i'r arfer heddiw, gyda phob ffordd bellach wedi'u hailagor.

Wedi i'r ŵyl yn y Bae ddod i ben ddoe, roedd ffyrdd cyfagos, fel Rhodfa Lloyd George yn ailagor am 22:00.

Fe wnaeth y ffyrdd olaf - Stryd y Castell a gwaelod Heol y Gogledd - ailagor am 03:30 y bore 'ma.

Stadiwm Cenedlaethol Cymru
SkyCam Cymru