Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Mercher am 08:00.

Wrecsam yn arwyddo asgellwr

Clwb Pêl-droed Wrecsam

Cymru dan 20 allan o Dwrnament Toulon

Sgorio, S4C

Datblygiad canol dinas Abertawe 'gam yn agosach'

BBC Cymru Fyw

Mae cynlluniau gwerth miliynau o bunnoedd i drawsnewid canol Abertawe gam yn agosach medd cyngor y ddinas.

Mae cais cynllunio amlinellol wedi ei gymeradwyo i ddatblygu ardal i'r gogledd a'r de o Ffordd Ystumllwynarth.

Ymysg y cynlluniau mae adeiladu arena ddigidol a chanolfan gynhadledd i'r de o'r ffordd, yn ogystal â maes parcio aml lawr newydd a gwesty 13 llawr.

Y bwriad yn yr ardal ogleddol yw agor rhagor o siopau, tai bwyta ac ardaloedd cyhoeddus newydd ar hen safle canolfan Dewi Sant.

O'r Senedd ola'

Twitter

Undeb yn pryderu am swyddi ym Mhrifysgol Bangor

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod undeb gweithwyr yn dweud bod penaethiaid Prifysgol Bangor eisiau i staff ystyried toriad o 10% yn eu cyflog.

Mae'r Daily Post hefyd yn adrodd bod y Brifysgol angen arbed £8.5m gyda 170 o swyddi dan fygythiad.

Dywedodd Prifysgol Bangor wrth y Daily Post: Ers rai misoedd, mae Prifysgol Bangor wedi bod yn cynnal arolwg eang o'i gweithgareddau er mwyn ymateb i'r newidiadau a ddaw yn ystod y blynyddoedd nesaf, ac er mwyn delio â heriau ariannol sylweddol.

Prifysgol Bangor
BBC

Penderfyniad ar Gylchffordd Cymru

Twitter

Paul Corn yn symud i Sgandinafia

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae'r chwaraewr corn Paul Hughes, sy'n wyneb cyfarwydd yn ystod seremonïau'r Eisteddfod Genedlaethol, yn gadael Cymru am Norwy.

Bu'n siarad am ei rwystredigaeth gyda'r diffyg cefnogaeth a pharch sydd 'na i fandiau pres yng Nghymru, ac am yr angen i ddenu mwy o bobl ifanc i ymgymryd â'r grefft.

Paul Hughes
BBC

Achub gwersyllwyr o afon yng Ngwynedd

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau bod dau wersyllwr wedi cael eu hachub ar lan afon yn y Waunfawr ger Caernarfon bore ma.

Roedd y ddau berson yn gwersylla ar dir ar lan afon Glyn, cyn i'r ddau fynd i drafferthion wrth i lefel y dŵr godi oherwydd y glaw trwm.

Fe gafodd y Gwasanaeth tan, Ambiwlans a'r Heddlu eu galw i'r digwyddiad. Ni chafodd neb ei hanafu yn ystod yr ymdrech achub.

Gemau 'anghyfforddus' i Gymru

BBC Sport Wales

Yn ôl hyfforddwr taith Cymru'r haf hwn, Robin McBryde, bydd rhaid i'r chwaraewyr fod yn barod am "brawf anferth" yn eu dwy gêm.

Mae adran chwaraeon y BBC yn adrodd ar sylwadau McBryde wrth i'r garfan baratoi am y gemau yn erbyn Tonga a Samoa.

Robin McBryde
BBC

Bale: 'Mi fyddai'n gweddio am ganlyniad yn Serbia'

Wales Online

Gwrthdrawiad Casnewydd: Cyhoeddi enw dynes fu farw

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu Gwent wedi cyhoeddi enw menyw 70 oed a fu farw yn dilyn gwrthdrawiad yng Nghasnewydd.

Bu farw Christine Rowe o ardal Casnewydd ar ôl i ddau gerbyd fod mewn gwrthdrawiad am tua 19:00 neithiwr ar Heol Cas-gwent, ger Parc Beechwood.

Cafodd dyn ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Papurau radical Aberdâr

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Gyda dyfodiad yr oes ddigidol a phroblemau diweddar bapur newydd Y Cymro, mae 'na bwysau ar y wasg Gymraeg a Chymreig i oroesi.

Mae Cymru Fyw yn edrych ar ddylanwad rhai o bapurau Cymraeg y cymoedd fu'n allweddol yn sefydlu syniadau chwyldroadol a heriol, yn ogystal â hawliau gweithwyr adeg y chwyldro diwydiannol.

Rhifyn o'r papur 'Tarian y Gweithiwr' o 1875
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Rhifyn o'r papur 'Tarian y Gweithiwr' o 1875

Ymchwilio i lygredd afon

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn credu eu bod wedi canfod tarddiad y llygredd yn ardal Llanbedr Pont Steffan.

View more on twitter

Radio Cymru'n cynorthwyo dysgwyr

BBC Radio Cymru

Mae gwefan Radio Cymru yn helpu dysgwyr Cymraeg gyda chasglaid o eirfa sydd wedi bod yn amlwg ar y tonfeddi dros yr wythnosau diwethaf.

Yn y blog diweddaraf, mae'r geirfa yn dod o raglenni rhwng 20 a 26 Mai.

Llangefni: Neges yr Heddlu wedi gweithio

Daily Post

Yn ôl y Daily Post fe wnaeth neges gan Heddlu'r Gogledd i bobl ifanc Llangefni i gadw i ffwrdd o ganol y dref yn dilyn adroddiadau o ymddygiad wrth gymdeithasol weithio.

Nid oedd rhaid i'r Heddlu wneud gorchmynion gorfodol ar unrhyw un o'r bobl ifanc gan fod y neges gyhoeddus wedi gweithio a'r bobl ifanc wedi cadw draw yn dilyn y cyhoeddiad.

Heddlu
BBC

Lloegr yn gosod nod o 311

Twitter

Yng Nghaerdydd heddiw mae tîm criced Lloegr yn herio Seland Newydd ym Mhencampwriaeth Pencampwyr yr ICC.

Lloegr oedd y cyntaf i fatio, ac mae'r batiad newydd ddod i ben ar 310 wedi 49.3 pelawd.

View more on twitter

Map boced newydd i bobl Port

Cambrian News

Yn ôl y Cambrian News, bydd ymwelwyr i Borthmadog yn derbyn map boced newydd er mwyn hwyluso eu profiad o fynd o amgylch y dref.

Bydd aelodau o grwp partneriaeth can tref Porthmadog yn dosbarthu'r mapiau i fusnesau lleol er mwyn i ymwelwyr gael gafael arnyn nhw'n rhwydd.

Porthmadog
BBC

Ymweliad Theresa May â Chymru

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog Theresa May wedi dweud ei bod eisiau i ffermwyr Cymru allu parhau i allforio'u cynnyrch i'r Undeb Ewropeaidd yn dilyn Brexit.

Bydd trafodaethau ar ymadawiad Prydain o'r UE yn dechrau'n ddiweddarach ym mis Mehefin, ac yn ystod deuddydd olaf yr ymgyrchu cyn yr etholiad cyffredinol mae'r Ceidwadwyr wedi canolbwyntio ar bwy fyddai orau i arwain y trafodaethau fel Prif Weinidog.

may
BBC
Theresa May ar ymweliad ag etholaeth De Clwyd heddiw

Tynged Cymru yn y fantol

Pêl-droed, BBC Cymru

Yn dilyn gêm gyfatal ddoe yn erbyn Traeth Ifori, bydd Cymru yn darganfod heno os bydden nhw'n parhau i chwarae yn nhwrnament Toulon.

Mae'r cyfan yn dibynnu ar ganlyniadau gemau heno ble fydd yr Alban yn wynebu Indonesia a Brasil yn chwarae yn erbyn y Weriniaeth Siec.

Mae Cymru yn gobeithio na fydd canlyniadau Brasil a'r Alban yn ddigon i ddisodli Cymru fel y tîm sydd gyda'r mwyaf o bwyntiau sydd wedi gorffen yn yr ail safle.

Mae modd gwylio uchafbwyntiau o gêm Cymru v Traeth Ifori isod:

View more on twitter

Trydan nôl mlaen yn Wrecsam

Twitter

O un arwr i arwr arall

Twitter

Cyn-chwaraewr Cymru, Cliff Jones, yn wynebu hen elyn - ac yn dweud y byddai Cymru wedi curo Pele a'i giward pe byddai John Charles wedi bod yn holliach yn '58!

View more on twitter

Holi'r Prif Weinidog

BBC Cymru Fyw

Ymgyrchydd Brexit Ukip wedi marw

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn damwain yn gynharach...

Twitter

Partneriaeth newydd

Golwg 360

Dau yn aros yng Nghaerdydd

BBC Camp Lawn

Trafferthion trydan yn Wrecsam

Twitter

Carchar i ofalwraig am ddwyn arian

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod gofalwr o Ddinbych wedi'i charcharu am naw mis am ddwyn arian gan ddau berson mewn oed

Clywodd Llys y Goron, Caernarfon bod Jenna Roberts, 32 oed wedi dwyn cyfanswm o £2,670 oddi ar ddau berson mewn oed, yr oedd hi i fod i ofalu amdanyn nhw.

Roedd Roberts yn gwadu y cyhuddiadau yn eu herbyn ond fe benderfynnodd y rheithgor ei bod hi'n euog.

Distawrwydd y Llewod

BBC Sport Wales

Mae fideo ar wefan BBC Sport Wales yn dangos chwaraewyr a staff y Llewod yn cynnal munud o ddistawrwydd yn Seland Newydd y bore 'ma, i gofio am y rhai gollodd eu bywydau yn yr ymosodiadau terfysgol yn Llundain dros y penwythnos.

Carfan a staff y Llewod yn cynnal munud o ddistawrwydd yn Seland Newydd

Hawl i Holi ymlaen heno

Twitter

Carchar am werthu tocynnau ffug

ITV Cymru

ITV Wales sy'n adrodd am ddyn o'r Eidal sydd wedi ei garcharu ar ôl teithio i Gaerdydd i geisio gwerthu tocynnau ffug i ffeinal Cynghrair y Pencampwyr dros y penwythnos.

View more on twitter

Rhybudd o ddedfryd sylweddol

BBC Cymru Fyw

Mae dyn ifanc wedi cael rhybudd i ddisgwyl dedfryd sylweddol o garchar wedi iddo gyfadde' achosi marwolaeth tad i ddau o blant drwy yrru'n beryglus.

Fe wnaeth Joseph Bonwick, 21 oed, hefyd bledio'n euog i achosi anafiadau difrifol drwy yrru'n beryglus yn dilyn gwrthdrawiad ar yr A534 ger Wrecsam ym mis Ebrill y llynedd.

Munud o ddistawrwydd

Twitter

Cyn y gêm griced rhwng Lloegr a Seland Newydd yng Nghaerdydd, fe wnaeth y cricedwyr oedi am 11:00 ar gyfer munud o ddistawrwydd i gofio am ddioddefwyr ymosodiad Llundain.

View more on twitter

Gwrthdrawiad ar Ynys Môn

Teithio BBC Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud bod damwain ar Ynys Môn wedi cau'r B5109, ac maen nhw'n gofyn i yrwyr osgoi'r ardal.

View more on twitter

Ar Taro'r Post heddiw

BBC Radio Cymru

Adam i'r Adar Gleision

Wales Online