Crynodeb

  1. Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
  3. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol
  4. Datganiadau 90 Eiliad
  5. Dadl yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Mesur Arfaethedig Aelod - Y Mesur Awtistiaeth (Cymru)
  6. Dadl gan Aelodau Unigol: Hepatitis C
  7. 'Y Darlun Mawr - Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru'
  8. Dadl Fer: Cymru yn y Byd – meithrin cysylltiadau rhyngwladol Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

Dyna ni o'r Siambr am yr wythnos.

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth nesaf Mehefin 20.

Y Senedd
bbc

Datblygu cysylltiadau rhyngwladol Cymru

Mae Jeremy Miles yn galw am "rwydwaith byd-eang o bŵer Cymreig meddal".

Fel enghraifft mae'n cyfeirio at ymweliad Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i Batagonia i nodi 150 o flynyddoedd ers i'r Cymry ymsefydlu yn y Wladfa.

Jeremy Miles
BBC

Dadl Fer: Cymru yn y Byd

Ac yn ola yn y Siambr heddiw Dadl Fer gan Jeremy Miles.

A'r pwnc: Cymru yn y Byd - meithrin cysylltiadau rhyngwladol Cymru.

Baner Cymru
BBC

Mesur Arfaethedig Aelod - Y Mesur Awtistiaeth (Cymru)

Mae ACau yn pleidleisio o blaid cynnig Paul Davies i geisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Mesur Arfaethedig Aelod - Y Mesur Awtistiaeth (Cymru).

Fe bleidleisiodd 40 aelod o blaid y cynnig, fe wnaeth naw ymatal, doedd neb yn erbyn.

Roedd gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi ymatal.

Mae gan Paul Davies 13 mis i gyflwyno mesur ffurfiol ar gyfer ystyriaeth bellach, mesur allai ddod yn ddeddf.

Awtistiaeth
BBC

Ymatebion i adroddiad y pwyllgor

Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies yn amlinellu Ymateb Llywodraeth Cymru.

Gallwch weld ymatebion eraill i adroddiad y pwyllgor fan hyn.

Ymateb y BBC

Ymateb ITV

Ymateb Ofcom

Ymateb S4C

Alun Davies
BBC

Adlewyrchu bywyd Cymru

Mae Dai Lloyd Plaid Cymru yn cytuno gyda'r adroddiad sy'n dweud y dylai BBC Cymru wneud mwy i adlewyrchu bywyd yng Nghymru yn eu rhaglenni.

Mae'n cwestiynu, er enghraifft, pam nad yw'r arwyddion yn y ddrama ysbyty Casualty, sy'n cael ei ffilmio yn stiwdios BBC Cymru ym Mhorth y Rhath ym Mae Caerdydd, yn ddwyieithog "yn wahanol i bob ysbyty arall yng Nghymru".

Dai Lloyd
BBC

11 o Argymhellion

Cadeirydd y pwyllgor Bethan Jenkins sy'n cyflwyno'r adroddiad sy'n gwneud 11 o argymhellion.

Mae hi'n atgoffa ACau bod y pwyllgor ym mis Chwefror wedi galw ar Gyfarwyddwr Cyffredinol y BBC ddarparu £30 miliwn ychwanegol bob blwyddyn ar gyfer dramâu Saesneg a darlledu am Gymru.

Mae'n cyfeirio at gyhoeddiad y BBC am sianel deledu newydd a chyllid i'r Alban, a fydd yn cael £19m o arian newydd a rhaglen newyddion nosweithiol am 9pm - cyhoeddiad ddaeth wedi i'r BBC ddweud eu bod yn buddsoddi £8.5m yn ychwanegol y flwyddyn mewn rhaglenni teledu Cymreig - gan ddweud bod hyn yn llai na'r £30m y gwnaeth y pwyllgor alw amdano.

Bethan Jenkins
BBC

Mwy ar y Darlun Mawr

Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu

Dyma ragair adroddiad y pwyllgor.

"Er nad yw’r rhan fwyaf o agweddau ar bolisi cyfryngau a darlledu yn cael eu datganoli i Gymru, mae rôl darlledwyr a’r cyfryngau yng Nghymru o bwysigrwydd diwylliannol a gwleidyddol enfawr. Er efallai nad yw’r materion hyn wedi’u datganoli yn ffurfiol, mae gan y Cynulliad Cenedlaethol ddiddordeb clir a dilys yn dwyn darlledwyr, a’r cyfryngau yn fwy cyffredinol, i gyfrif: yn arbennig mewn perthynas â’r ffordd y mae Cymru a chymdeithas Cymru yn cael eu portreadu a’u hadlewyrchu gan ddarlledwyr gwasanaethau cyhoeddus.

"Cafodd pwysigrwydd y maes hwn ei gydnabod yn y Cynulliad diwethaf pan argymhellodd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol y dylai’r Cynulliad hwn sefydlu Pwyllgor gyda ffocws penodol ar gyfathrebu, darlledu a’r cyfryngau. Ffurfiwyd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn sgil yr argymhelliad hwnnw. Rydym yn bwriadu ystyried pob agwedd ar ddarlledu a’r cyfryngau yn ystod y Cynulliad hwn.

"Yn y tymor byr i ganolig rydym yn bwriadu cynnal Ymchwiliadau’r Pwyllgor i ystyried y canlynol:

 adolygiad arfaethedig Llywodraeth y DU o gylch gwaith, cyllid ac atebolrwydd S4C;

 cyfryngau lleol a newyddiaduraeth newyddion lleol yng Nghymru;

 radio masnachol yng Nghymru; a’r

 portread o Gymru ar rwydweithiau darlledu’r DU."

Dadl ar ddarlledu yng Nghymru

Am yr awr nesaf yn y Siambr mae'r aelodau yn cael dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Y Darlun Mawr: Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru.

Mae Bethan Jennkins yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, 'Y Darlun Mawr - Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 1 Chwefror 2017.

2. Yn cytuno y dylai S4C, wedi derbyn argymhelliad y pwyllgor i'r perwyl hwn, osod adroddiadau ariannol a datganiadau archwiliedig o gyfrifon gerbron y Cynulliad.

Darlledu
BBC

Mesur y pump aelod wedi ei basio

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn:

1. Yn llongyfarch staff GIG Cymru am drin a gwella'r nifer uchaf erioed o gleifion â Hepatitis C.

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gadarnhau ei hymrwymiad i ddyddiad dileu Hepatitis C Sefydliad Iechyd y Byd o 2030.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried canllawiau gweithredu newydd er mwyn cefnogi'r GIG i weithio tuag at ddileu Hepatitis C yng Nghymru.

Targed o gael gwared â Hepatitis B a C erbyn 2030

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn dweud "gyda'n gilydd gyda'r Gwasanaeth Iechyd, mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cynnydd anferth yn y driniaeth a'r rheolaeth o hepatitis feirol".

Mae'n tynnu sylw at y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi'u hymrwymo i darged Sefydliad Iechyd y Byd o gael gwared â Hepatitis B a C erbyn 2030.

Vaughan Gething
BBC

Hepatitis C: Cefndir

Mae hepatitis C yn firws sy'n gallu heintio'r afu. Os na chaiff ei drin, gall weithiau achosi niwed difrifol a allai fygwth ei fywyd i'r iau dros nifer o flynyddoedd.

Fodd bynnag, gyda thriniaethau modern mae'n aml yn bosibl i wella yr haint, a bydd y rhan fwyaf o bobl ag ef ddisgwyliad oes arferol.

Amcangyfrifir tua 215,000 o bobl yn y DU yn cael hepatitis C.

Gallwch gael eu heintio ag ef os ydych yn dod i gysylltiad â gwaed rhywun sydd wedi'i heintio.

Nid yw Hepatitis C yn cael unrhyw symptomau amlwg yn aml hyd nes yr iau wedi cael ei ddifrodi yn sylweddol. Mae hyn yn golygu bod llawer o bobl yn cael yr haint heb sylweddoli hynny.

Pan fydd symptomau yn digwydd, gallant fod yn camgymryd am gyflwr arall. Gall symptomau gynnwys:

Yr unig ffordd i wybod i sicrwydd os yw'r symptomau hyn yn cael eu hachosi gan hepatitis C yn cael prawf.

Julie Morgan AC sy'n cyflwyno'r cynnig
BBC
Julie Morgan AC sy'n cyflwyno'r cynnig

Dadl gan Aelodau Unigol - Hepatitis C

Nawr dadl gan Aelodau Unigol.

Mae

Julie Morgan (Gogledd Caerdydd) Hefin David (Caerffili) Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru) Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro) Mark Isherwood (Gogledd Cymru)

yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn llongyfarch staff GIG Cymru am drin a gwella'r nifer uchaf erioed o gleifion â Hepatitis C.

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gadarnhau ei hymrwymiad i ddyddiad dileu Hepatitis C Sefydliad Iechyd y Byd o 2030.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried canllawiau gweithredu newydd er mwyn cefnogi'r GIG i weithio tuag at ddileu Hepatitis C yng Nghymru.

Hepatitis C
BBC

'Angen i gyflyrau eraill i gael eu gwarchod hefyd'

Mae aelod Llanelli Lee Waters yn dweud ei fod eisiau gweld gwell cefnogaeth ar gyfer awtistiaeth ac y bydd yn pleidleisio o blaid heddiw, ond mae'n pwysleisio ei fod eisiau i gyflyrau cysylltiedig i gael ei gwarchod hefyd, gan gyfeirio at drydar y derbyniodd y bore yma gan berson sydd â mab sydd â Dyspracsic ac hefyd ychydig o Aspergers, gan ddatgan bod y gefnogaeth wedi bod yn "esgeulusadwy".

Lee Waters
BBC

Ymatal yn 'biti mawr'

Mae Michelle Brown UKIP yn dweud ei bod hi'n "biti mawr" bod aelodau Llywodraeth Cymru yn mynd i ymatal.

Pam ymatal?

Mae sylwadau gan Lesley Griffiths yn datgan y bydd hi'n ymatal oherwydd confensiwn yn cael eu herio gan Rhun ap Iorwerth Plaid Cymru, sy'n tynnu sylw at bleidlais flaenorol ar fesur aelod lle y gwnaeth nifer o aelodau'r llywodraeth bleidleisio yn erbyn.

Ym mis Mawrth eleni fe wnaeth aelodau'r Cynulliad bleidleisio yn erbyn ymgais Dr Dai Lloyd i gyflwyno mesur ar ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol.

Roedd AC Plaid Cymru wedi gobeithio cyflwyno deddf er mwyn "sicrhau na chaiff elfen allweddol o'n treftadaeth genedlaethol ei cholli".

Ond fe bleidleisiodd ACau o 28 i 25 yn erbyn y cynnig, wedi i Lafur gwestiynu'r angen am y mesur.

Roedd y Ceidwadwyr ac UKIP wedi datgan y bydden nhw'n cefnogi'r cynnig, gafodd ei ddewis ym mis Ionawr, wrth i ACau gymryd rhan mewn pleidlais ar hap i ddatblygu syniad yn fesur Cynulliad.

Rhun ap Iorwerth
BBC

Bydd gweinidogion Llywodraeth Cymru yn ymatal yn y bleidlais

Mae'r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans yn dweud bod £13m yn cael ei wario ar Wasanaeth Awtistiaeth Integredig Cenedlaethol dros y pedair blynedd nesaf.

Mae hi'n mynnu bod yna nifer o bolisïau a deddfwriaeth ar gael yn barod i gefnogi pobl sydd ag awtistiaeth yng Nghymru.

Mae'n cadarnhau y bydd gweinidogion Llywodraeth Cymru yn ymatal yn y bleidlais heddiw.

Rebecca Evans
BBC

Mesur yn debygol o gael ei basio

Gwasanaethau wedi bod yn 'anghyson'

Mae Mr Davies yn hawlio fod gwasanaethau wedi bod yn "anghyson yn y gorffennol, ac mae angen deddfwriaeth i sicrhau fod y gwasanaethau yma yn cael eu sefydlu yn statudol".

Mae Mr Davies yn apelio am gefnogaeth ei gyd-aelodau Cynulliad ar ôl ennill balot i gyflwyno mesur ger bron y Cynulliad.

Os yn llwyddiannus fe fydd ganddo 13 mis i gyflwyno mesur ffurfiol ar gyfer ystyriaeth bellach.

Dywedodd Mr Davies ei fod yn "obeithiol" y gallai ei argymhellion gael eu derbyn.

Yn yr Hydref fe drechwyd ymgais gan y Ceidwadwyr yn y Cynulliad i gyflwyno mesur awtistiaeth.

Cryfhau gwasanaethau awtistiaeth

Mae aelodau'r Cynulliad yn ystyried cais i lunio deddfwriaeth newydd er mwyn cryfhau gwasanaethau awtistiaeth.

Byddai deddfwriaeth awtistiaeth y Ceidwadwr Paul Davies yn gorfodi awdurdodau lleol a'r byrddau iechyd i lunio strategaeth er mwyn cryfhau gwasanaethau.

Yn ôl Llywodraeth Cymru bydd £13m yn cael ei wario yn ystod y pedair blynedd nesaf ar wasanaeth integredig cenedlaethol ar awtistiaeth.

Mae'r llywodraeth wedi datgan fod ganddyn nhw'r grymoedd i gefnogi pobl sydd ag awtistiaeth yn barod, a'u bod yn adolygu'r sefyllfa yn gyson.

Paul Davies
BBC

Mesur Arfaethedig Aelod - Y Mesur Awtistiaeth (Cymru)

Nesaf y cyntaf o ddadleuon y prynhawn.

Mae Paul Davies yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Mesur Arfaethedig Aelod - Y Mesur Awtistiaeth (Cymru) trwy roi effaith i'r wybodaeth yn y Memorandwm Esboniadol a gyflwynwyd ar 4 Mai 2017.

Awtistiaeth
BBC

Datganiadau 90 Eiliad

Nawr y Datganiadau 90 Eiliad, lle mae tri aelod yn cael cyfle i godi materion amserol.

Dim Cwestiynau Amserol

Does dim Cwestiynau Amserol wedi eu cyflwyno heddiw.

Mae'n rhaid i gwestiynau amserol ymwneud â mater o arwyddocâd cenedlaethol, rhanbarthol neu leol y byddai'n ddymunol cael ymateb cyflym iddo gan Weinidog.

Y Llywydd a fydd yn penderfynu sawl cwestiwn amserol i'w ddethol ar gyfer y cyfnod o 20 munud a neilltuwyd, a sut i rannu'r amser sydd ar gael rhwng y cwestiynau hynny.

Cwestiynau
BBC

Tîm polisi masnach newydd gael ei sefydlu

Mae Mr Antoniw yn dweud bod "swyddogion yn y tîm polisi masnach sydd newydd gael ei sefydlu yn y broses o asesu goblygiadau cyfreithiol o'r DU yn masnachu o dan reolau Sefydliad Masnach y Byd".

Mick Antoniw
BBC

Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol

Nawr cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol, Mick Antoniw.

Mae Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) yn gofyn:

Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o'r goblygiadau cyfreithiol i Gymru o ran gorfodi rheolau Sefydliad Masnach y Byd, yn absenoldeb cytundeb masnach rhwng Llywodraeth y DU a'r UE?

Brexit
Getty Images

Y pedwar categori lliw o gefnogaeth

Mae Michelle Brown UKIP yn gofyn a yw 25 diwrnod o gefnogaeth yn ddigon i gymryd ysgolion allan o'r categori coch.

Mae Kirsty Williams yn dweud bod "y gwaith i helpu ysgolion ar eu taith i wella wedi ei deilwra ar gyfer amgylchiadau unigol pob ysgol".

O dan y system, mae pedwar categori - gwyrdd, melyn, oren a choch. Ystyrir mai'r gefnogaeth leiaf sydd ei hangen ar ysgolion yn y categori gwyrdd, tra bod ysgolion yn y categori coch wedi'u nodi'n rhai y mae angen y gefnogaeth fwyaf arnynt.

Michelle Brown
BBC

Claddu newyddion gwael?

Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn dweud bod cyhoeddiad wedi cael ei wneud ddiwrnod wedi'r etholiad cyffredinol bod £28m yn cael ei dorri o gyllid Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. (HEFCW)

"Pam wnaethoch chi gladdu newyddion gwael y diwrnod hwnnw?" mae e'n gofyn.

Mae Kirsty Williams yn ateb bod y cyhoeddiad wedi cael ei wneud gan HEFCW, nid gan Lywodraeth Cymru.

Darren Millar
BBC

'Cadw athrawon yn dda a gwydn'

Mae Llyr Gruffydd Plaid Cymru yn dweud bod ystadegau gafodd eu cyhoeddi gan NUT Cymru ar ôl arolygon baich gwaith athrawon yn dangos bod "ganddon ni weithlu sydd ar eu pengliniau yn ceisio delio gyda'r baich gwaith".

Mae Kirsty Williams yn dweud bod gan y llywodraeth nifer o bolisïau i "gadw athrawon yn dda a gwydn".

Llyr Gruffydd
BBC

'Cryfhau ein hagwedd tuag at bolisi cyd-adeiladu'

Mae Kirsty Williams yn dweud, "rydyn ni'n parhau i gryfhau ein hagwedd tuag at bolisi cyd-adeiladu ar draws y model tri dosbarth".

Kirsty Williams
BBC

'Addysg ar gyfer Cydweithredu'

Mae cwestiwn cyntaf a gyflwynwyd gan Jeremy Miles:

Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i weithredu argymhellion Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru yn ymwneud ag 'Addysg ar gyfer Cydweithredu'?

Fe wnaeth y Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru, dan gadeiryddiaeth Yr Athro Andrew Davies, argymell y "dylai gwaith dysgu am werthoedd, egwyddorion a sgiliau cydweithredu gael ei ymgorffori ym mhob agwedd ar system addysg Cymru".

Addysg
Thinkstock

Diwrnod o graffu ar yr Ysgrifennydd Addysg

Croeso nôl i Senedd Fyw.

Wedi sesiwn o graffu ar Kirsty Williams y bore yma, mae'r Cyfarfod Llawn ar fin dechrau gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

Nôl am 1.30pm

Mae'r aelodau bellach yn cwrdd yn breifat.

Fe fydd Senedd Fyw'n ôl am 1.30pm ar gyfer y Cyfarfod Llawn.

Y Senedd
BBC

'Chwarae'r' system arholiadau

Mae Darren Millar yn codi'r mater bod rhai ysgolion mae'n debyg yn "chwarae'r" system arholiadau drwy roi plant i sefyll arholiadau'n gynnar i gael cymhwyster is yn hytrach nag anelu'n uwch.

Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn dweud bod yn rhaid i benderfyniadau ynghylch sefyll arholiadau'n gynnar gael eu gwneud er budd y plentyn unigol.

Mae'n ychwanegu, "Rydw i'n ei chael hi'n anodd i gredu bod hyn er budd carfan gyfan a dyna beth sydd ganddon ni yma".

Mae'n dweud bod Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda Cymwysterau Cymru i fonitro plant yn sefyll arholiadau yn gynnar er mwyn sicrhau nad yw plant yn cael eu "bancio" gyda chymwysterau is.

Fe wnaeth Ms Williams fynegu pryder ym mis Mai bod y ffocws ar godi cyrraeddiadau TGAU i radd C wedi arwain at "ganlyniadau anfwriadol".

Darren Millar
BBC

'Poeni am ddilyn gweithdrefnau yn hytrach na meddwl yn greadigol'

Mae Hefin David yn cyfeirio at rai o brif gasgliadau adroddiad blynyddol Estyn.

Mae'n pwyso ar ysgrifennydd y cabinet i ddweud a yw hi'n cytuno gydag Estyn bod "tueddiad i dicio blychau mewn cynllunio gwersi. O'r herwydd falle byddai athrawon yn poeni fwy am ddilyn gweithdrefnau yn hytrach na meddwl yn greadigol ynghylch y ffordd orau i annog dysgwyr i gyflawni".

Mae Kirsty Williams yn ateb, "Rydw i'n credu mai dyna'r achos i rai pobl broffesiynol".

Hefin David
BBC

Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol erbyn Gwanwyn 2018

Mae John Griffiths yn gofyn am yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol. Bydd yn weithredol erbyn Gwanwyn 2018 er bod ysgrifennydd y cabinet yn dweud wrth y pwyllgor y bydd y gwaith yn mynd rhagddo’n gyflym cyn hynny i adnabod a chefnogi arweinwyr presennol ac arweinwyr yn y dyfodol.

John Griffiths
BBC

Yr hyn a elwir yn rhan dau i fod wedi dechrau fis Medi diwethaf

Mae ACau yn trafod cyflwyno'r cwricwlwm newydd gynigwyd gan Graham Donaldson.

Mae disgwyl i'r cwricwlwm newydd fod yn weithredol erbyn 2021.

Mae yna oedi wedi bod yng nghynllunio y chwe maes fydd yn ffurfio'r sail i'r cwricwlwm.

Roedd yr hyn a elwir yn rhan dau - braslun o'r cwricwlwm - i fod wedi ei ddechrau fis Medi diwethaf a'i gwblhau fis yma.

Lleihau maint dosbarthiadau 'ddim yn fwled arian'

Mae Llyr Gruffydd yn tynnu sylw at y ffaith bod yn "rhaid i faint dosbarthiadau leihau yn sylweddol er mwyn cael yr effaith yr ydych chi eisiau".

Mae'r ysgrifennydd iechyd yn ymateb drwy ddweud nad yw lleihau maint dosbarthiadau "yn fwled arian yn nhermau codi safonau. Mae'n rhan o gyfres o ymyriadau polisi".

Llyr Gruffydd
BBC

'Maint dosbarthiadau yn parhau yn bryder mawr i rieni ac athrawon'

Mae Kirsty Williams yn cydnabod bod "maint dosbarthiadau yn parhau yn bryder mawr i rieni ac athrawon".

Mae'n atgoffa ACau iddi gyhoeddi cronfa newydd gwerth £36 miliwn ar Ionawr 24 i ddelio gyda maint dosbarthiadau plant bach.

Kirsty Williams
BBC

Sesiwn graffu gyffredinol gyda'r Ysgrifennydd Addysg

Mae'r aelodau yn cynnal sesiwn graffu gyffredinol gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

Yn rhoi tystiolaeth gyda Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg mae:

Huw Morris, Cyfarwyddwr - yr Is-Adran Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

Steve Davies, Cyfarwyddwr - yr Is-Adran Addysg.

Huw Morris, Kirsty Williams, Steve Davies
BBC